intTypePromotion=3

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích môi trường ngoại vi

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
70
lượt xem
8
download

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích môi trường ngoại vi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích môi trường ngoại vi. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: môi trường ngoại vi của doanh nghiệp, mục tiêu của phân tích môi trường ngoại vi, phương pháp phân tích môi trường ngoại vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 2: Phân tích môi trường ngoại vi

CHÖÔNG II<br /> PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG NGOAÏI VI<br /> <br /> MUÏC TIEÂU CHÖÔNG II<br /> <br /> <br /> Hieåu moâi tröôøng ngoaïi vi cuûa doanh nghieäp.<br /> <br /> <br /> <br /> Muïc tieâu cuûa phaân tích moâi tröôøng ngoaïi vi.<br /> <br /> <br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích moâi tröôøng ngoaïi vi.<br /> <br /> CHÖÔNG II<br /> PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG NGOAÏI VI<br /> 1.<br /> <br /> Khaùi nieäm moâi tröôøng ngoaïi vi<br /> Kinh teá<br /> <br /> Goàm caùc löïc<br /> löôïng vaø theå cheá<br /> naèm beân ngoaøi<br /> doanh<br /> nghieäp<br /> nhöng taùc ñoäng<br /> ñeán hoaït ñoäng<br /> kinh doanh cuûa<br /> doanh nghieäp.<br /> <br /> Khaùch haøng<br /> <br /> Chính<br /> phuû<br /> <br /> Ñoái thuû<br /> Tieàm aån<br /> <br /> Saûn<br /> phaåm<br /> thay<br /> Moâi tröôøng theá<br /> noäi boä<br /> <br /> Ñoái thuû<br /> caïnh tranh<br /> <br /> Nhaø<br /> cung<br /> caáp<br /> <br /> coâng ngheä<br /> <br /> xaõ<br /> hoäi<br /> <br /> CHÖÔNG II<br /> PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG NGOAÏI VI<br /> 2. Moâi tröôøng vó moâ :<br />  Goàm 4 yeáu toá cuûa PEST : chính phuû (politocal), kinh<br /> teá (economic), social (xaõ hoäi) vaø coâng ngheä<br /> (technology).<br />  Taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng vó moâ<br />  Taïo ra caùc cô hoäi hoaëc nguy cô cho doanh nghieäp.<br />  Taùc ñoäng leân taát caû caùc doanh nghieäp trong ngaønh.<br />  Möùc ñoä taùc ñoäng leân caùc doanh nghieäp khaùc nhau.<br />  Doanh nghieäp ít thay ñoåi ñöôïc moâi tröôøng vó moâ.<br /> <br /> CHÖÔNG II<br /> PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG NGOAÏI VI<br /> 3. Phaân tích moâi tröôøng vó moâ<br /> 3.1. Caùc yeáu toá kinh teá<br /> Taêng tröôûng GDP, GNP.<br />  GDP bình quaân ñaàu<br /> ngöôøi.<br />  Chính saùch tieàn teä.<br />  Tyû leä laïm phaùt.<br />  Laõi suaát.<br /> <br /> <br /> Giai ñoaïn chu kyø kinh teá.<br />  Tyû giaù hoái ñoaùi.<br />  Chính saùch thueá.<br />  Möùc ñoä thaát nghieäp.<br />  Caùn caân thanh toaùn.<br /> <br /> <br /> CHÖÔNG II<br /> PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG NGOAÏI VI<br /> 3.2. Caùc yeáu toá xaõ hoäi<br /> Quan ñieåm veà möùc  Tyû leä lao ñoäng nöõ.<br /> soáng.<br />  Moái quan taâm cuûa xaõ<br />  Quan ñieåm veà thaåm myõ. hoäi.<br />  YÙ thöùc baûo veä söùc khoûe.  Khuynh<br /> höôùng tieâu<br /> duøng.<br />  Cô caáu ngheà nghieäp.<br />  Quy moâ daân soá, cô caáu<br />  Phong caùch soáng.<br /> daân soá, tyû leä sinh.<br />  Phong tuïc, taäp quaùn.<br />  Tuoåi thoï.<br />  Trình ñoä cuûa daân cö.<br /> <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản