intTypePromotion=3

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
52
lượt xem
6
download

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược. Mục tiêu học tập của chương này nhằm: Nắm được qui trình để xây dựng chiến lược, hiểu và biết cách sử dụng các công cụ ma trận, biết cách lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược

CHÖÔNG VI<br /> XAÂY DÖÏNG VAØ LÖÏA CHOÏN CHIEÁN LÖÔÏC<br /> MUÏC TIEÂU CHÖÔNG VI<br /> <br /> <br /> Naém ñöôïc qui trình ñeå xaây döïng chieán löôïc.<br /> <br /> <br /> <br /> Hieåu vaø bieát caùch söû duïng caùc coâng cuï ma traän.<br /> <br /> <br /> <br /> Bieát caùch löïa choïn chieán löôïc cho doanh nghieäp.<br /> <br /> CHÖÔNG VI<br /> XAÂY DÖÏNG VAØ LÖÏA CHOÏN CHIEÁN LÖÔÏC<br /> <br /> 1. Qui trình ñeå xaây döïng moät chieán löôïc<br /> Giai ñoaïn<br /> <br /> Caùc coâng vieäc phaûi thöïc hieän<br /> <br /> Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi, lieät keâ<br /> caùc cô hoäi vaø nguy cô.<br /> Chuaån bò döõ  Xaây döïng ma traän EFE vaø ma traän hình<br /> aûnh caïnh tranh.<br /> lieäu<br />  Phaân tích moâi tröôøng noäi boä cuûa coâng ty,<br /> lieät keâ caùc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu<br />  Xaây döïng ma traän IFE.<br /> <br /> <br /> CHÖÔNG VI<br /> XAÂY DÖÏNG VAØ LÖÏA CHOÏN CHIEÁN<br /> LÖÔÏC<br /> <br /> Giai ñoaïn<br /> <br /> Caùc coâng vieäc phaûi thöïc hieän<br /> <br /> Ñöa ra caùc  Keát hôïp döõ lieäu ñeå ñöa ra caùc phöông aùn<br /> phöông aùn chieán löôïc.<br /> chieán löôïc  Söû duïng caùc coâng cuï ma traän SWOT,<br /> BCG, SPACE, GE, IE… ñeå keát hôïp döõ lieäu.<br /> <br /> CHÖÔNG VI<br /> XAÂY DÖÏNG VAØ LÖÏA CHOÏN CHIEÁN<br /> LÖÔÏC<br /> <br /> Giai ñoaïn<br /> <br /> Caùc coâng vieäc phaûi thöïc hieän<br /> <br /> Löïa choïn  Löïa choïn chieán löôïc phuø hôïp cho doanh<br /> chieán löôïc nghieäp.<br />  Söû duïng ma traän QSPM vaø caùc phöông<br /> phaùp phaân tích khaùc ñeå löïa choïn.<br /> <br /> CHÖÔNG VI<br /> XAÂY DÖÏNG VAØ LÖÏA CHOÏN CHIEÁN<br /> LÖÔÏC<br /> 2. Caùc coâng cuï ma traän ñeå ñöa ra caùc chieán löôïc<br /> 2.1. Ma traän SWOT<br />  Lieät keâ caùc cô hoäi (O), nguy cô (T), ñieåm maïnh (S)<br /> vaø caùc ñieåm yeáu (W) quan troïng vaøo caùc oâ thích hôïp<br /> cuûa ma traän SWOT.<br />  Keát hôïp ñieåm maïnh vôùi cô hoäi ñöa ra caùc phöông aùn<br /> chieán löôïc(SO), ñieåm yeáu vôùi cô hoäi ñöa ra caùc<br /> phöông aùn chieán löôïc (WO ), ñieåm maïnh vôùi ñe doïa<br /> ñöa ra caùc phöông aùn chieán löôïc (SO), ñieåm yeáu vôùi<br /> ñe doïa ñöa ra caùc phöông aùn chieán löôïc (WT ).<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản