intTypePromotion=3

Bài giảng môn Tài chính - Ngân hàng: Lịch sử học thuyết kinh tế (KQHT 1) - Nguyễn Văn Vũ An

Chia sẻ: Thương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
109
lượt xem
19
download

Bài giảng môn Tài chính - Ngân hàng: Lịch sử học thuyết kinh tế (KQHT 1) - Nguyễn Văn Vũ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng môn "Tài chính - Ngân hàng: Lịch sử học thuyết kinh tế (KQHT 1) - Nguyễn Văn Vũ An' trình bày về đối tượng và phương pháp nghiên cứu về Lịch sử học thuyết kinh tế, phương pháp biện chứng duy vật, phương pháp logic kết hợp lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp đối chiếu so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết cảu bài giảng.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tài chính - Ngân hàng: Lịch sử học thuyết kinh tế (KQHT 1) - Nguyễn Văn Vũ An

  1. LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Giảng viên: Nguyễn Văn Vũ An Bộ môn Tài chính – Ngân hàng Email: nguyenvanvuan@gmail.com Web: nguyenvanvuantvu.yolasite.com
  2. KQHT 1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Lịch sử các học thuyết kinh tế: Là môn khoa học xã hội nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của hệ thống quan điểm kinh tế của các giai cấp cơ bản trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau
  3. KQHT 1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tƣ tƣởng kinh tế: Là kết quả của quá trình nhận thức những quan hệ kinh tế của con ngƣời. Học thuyết kinh tế: Là hệ thống quan điểm kinh tế tiêu biểu cho các giai cấp trong một xã hội nhất định, là kết quả của việc phản ánh quan hệ sản xuất vào ý thức con ngƣời trong những giai đoạn lịch sử nhất định
  4. KQHT 1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau giữa các quan điểm kinh tế của các giai cấp khác nhau, trong những thời kỳ lịch sử khác nhau
  5. KQHT 1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phƣơng pháp biện chứng duy vật Phƣơng pháp logic kết hợp lịch sử Phƣơng pháp phân tích tổng hợp đối chiếu so sánh
  6. KQHT 1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3. CHỨC NĂNG Chức năng nhận thức: Nghiên cứu và giải thích các hiện tƣợng, các quá trình kinh tế nhằm phát hiện ra các phạm trù, quy luật kinh tế khách quan của các giai đoạn phát triển nhất định Chức năng thực tiễn: Chỉ ra các điều kiện, cơ chế hình thức và phƣơng pháp vận dụng các học thuyết kinh tế vào thực tiễn Chức năng tư tưởng: Thể hiện tính giai cấp của các học thuyết kinh tế Chức năng phương pháp luận: Cung cấp cơ sở lý luận khoa học cho các môn khoa học kinh tế khác; cung cấp tri thức làm cơ sở cho đƣờng lối chính sách kinh tế của các nƣớc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản