intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020-2021 - Tuần 24: Chính tả Quả tim khỉ (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm)

Chia sẻ: Mạc Lăng Thiên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

6
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020-2021 - Tuần 24: Chính tả Quả tim khỉ (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện tập nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài: Quả tim khỉ; viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương s/x;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020-2021 - Tuần 24: Chính tả Quả tim khỉ (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm)

  1.        Qu¶ tim KhØ    ­ B¹n lµ ai?  V× s ao  b¹n khãc ?    ­ T«i lµ C¸ S Êu. T«i khãc  v× c h¶ ai c h¬i  víi t«i.    KhØ ng he  vËy, mê i C¸ S Êu kÕt b¹n.    Tõ  ®ã, ng µy nµo  C¸ S Êu c ò ng  ®Õn, ¨n  nh÷ng  ho a qu¶ mµ KhØ h¸i c ho .
  2.    
  3. Bµi tËp 2) §iÒn vµo chç trèng: a)s  hay x? s ay ­a, ….. ay ló - ….. ay s xay a x«n  lªn, dßng  …..«ng - …..«ng s «n   g g b) ut hay uc ? - c hó c hóh….. h….. mõ ng , c h¨m c c t - Lô t L….. lé lô c i, l….. läi
  4. a. T×m tªn c¸c con vËt b¾t ®Çu b»ng s
  5. b, T×m tiÕng cã vÇn uc hoÆc vÇn ut, cã nghÜa nh­ sau: -Co l¹i. -Dïng xÎng lÊy ®Êt, ®¸, c¸t. -Chäi b»ng sõng hoÆc
  6. ­ ViÕt l¹i c ¸c  c h÷ viÕt s ai tro ng  bµi.    ­ ChuÈn bÞ bµi s au :                TËp c hÐp: S ¬n Tinh, Thuû Tinh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2