intTypePromotion=3

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
8
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu chương này giúp sinh viên hiểu và biết vận dụng nội dung, kết cấu, tính chất, các trường hợp ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, biết lập một số chỉ tiêu chủ yếu của bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  1. NLKT – Chương 2 18/09 2011 M C TIÊU CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 2 Hi u và bi t v n d ng n i dung, k t c u, tính ch t, các trư ng h p nh hư ng n B ng CĐKT và B NG CÂN I K TOÁN VÀ BÁO CÁO BCKQHĐKD. K T QU HO T NG KINH DOANH Bi t l p m t s ch tiêu ch y u c a B ng CĐKT và BC KQHĐKD. N I DUNG CHƯƠNG 2 B NG CÂN I K TOÁN Khái ni m B NG CÂN Đ I K TOÁN - Khái ni m Là báo cáo tài chính t ng h p ph n ánh toàn b tài s n hi n có và ngu n hình thành - N i dung TS ó c a DN t i m t th i i m nh t nh -K tc u - Các trư ng h p thay i M c ích BÁO CÁO K T QU HĐKD - Khái ni m Ph n ánh m i tài s n hi n có c a DN Ph n ánh các kho n n ph i tr mà DN có -Đ c i m nghĩa v thanh toán -K tc u Ph n ánh giá tr v n hi n có c a DN N I DUNG K T C U THEO CHI U NGANG B NG CÂN Đ I K TOÁN A: Tài s n ng n h n Tài s n B: Tài s n dài h n S S NGU N S S TÀI S N CK ĐN V N CK ĐN A: N ph i tr Ngu n v n Lo i A: TSNH Lo i A: NPT B: V n ch s h u … … Lo i B: TSDH Lo i B:VCSH Tính cân i là tính ch t cơ b n c a BCĐKT: … … T ng tài s n = T ng ngu n v n Hay (A+B) Tài s n = (A+B) Ngu n v n ∑ TS ∑ NV Th.S C Th Thanh Hương 1
  2. NLKT – Chương 2 18/09 2011 M u B01-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC K T C U THEO CHI U D C Ngày 20/03/2006 c a B trư ng BTC) B NG CÂN I K TOÁN B NG CÂN Đ I K TOÁN T i ngày … tháng … năm… Mã Thuy t S cu i S u TÀI S N S cu i kỳ S u năm TÀI S N s Minh Kỳ (3) năm (3) 1 2 3 4 5 Lo i A: TSNH A. TÀI S N NG N H N 100 Lo i B: TSDH (100=110+120+130+140+150) ∑ TS I. Ti n và các kho n tương ương ti n 110 1.Ti n 111 V.01 NGU N V N 2. Các kho n tương ương ti n 112 Lo i A: NPT II. Các kho n u tư tài chính ng n h n 120 V.02 Lo i B: VCSH 1. u tư ng n h n 121 ∑ NV 2. D phòng gi m giá u tư ng n h n (*) (2) 129 (…) (…) B NG CÂN I K TOÁN B NG CÂN I K TOÁN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 III. Các kho n ph i thu ng n h n 130 V. Tài s n ng n h n khác 150 1. Ph i thu khách hàng 131 1. Chi phí tr trư c ng n h n 151 2. Tr trư c cho ngư i bán 132 2. Thu GTGT ư c kh u tr 152 3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà 154 V.05 3. Ph i thu n i b ng n h n 133 nư c 4. Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng 134 5. Tài s n ng n h n khác 158 xây d ng B - TÀI S N DÀI H N 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 5. Các kho n ph i thu khác 135 V.03 I- Các kho n ph i thu dài h n 210 6. D phòng ph i thu ng n h n khó òi (*) 139 (…) (…) 1. Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 IV. Hàng t n kho 140 2. V n kinh doanh ơn v tr c thu c 212 1. Hàng t n kho 141 V.04 3. Ph i thu dài h n n i b 213 V.06 4. Ph i thu dài h n khác 218 V.07 2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 149 (…) (…) 5. D phòng ph i thu dài h n khó òi (*) 219 (...) (...) B NG CÂN I K TOÁN B NG CÂN I K TOÁN 1 2 3 4 5 II. Tài s n c nh 220 1 2 3 4 5 1. Tài s n c nh h u hình 221 V.08 IV. Các kho n u tư tài chính dài h n 250 - Nguyên giá 222 1. u tư vào công ty con 251 - Giá tr hao mòn lu k (*) 223 (…) (…) 2. u tư vào công ty liên k t, liên doanh 252 2. Tài s n c nh thuê tài chính 224 V.09 3. u tư dài h n khác 258 V.13 - Nguyên giá 225 4. D phòng gi m giá u tư tài chính dài h n 259 (…) (…) - Giá tr hao mòn lu k (*) 226 (…) (…) (*) 3. Tài s n c nh vô hình 227 V.10 V. Tài s n dài h n khác 260 - Nguyên giá 228 1. Chi phí tr trư c dài h n 261 V.14 - Giá tr hao mòn lu k (*) 229 (…) (…) 2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i 262 V.21 4. Chi phí xây d ng cơ b n d dang 230 V.11 3. Tài s n dài h n khác 268 III. B t ng s n u tư 240 V.12 T NG C NG TÀI S N (270 = 100 + 200) 270 - Nguyên giá 241 - Giá tr hao mòn lu k (*) 242 (…) (…) Th.S C Th Thanh Hương 2
  3. NLKT – Chương 2 18/09 2011 B NG CÂN I K TOÁN B NG CÂN I K TOÁN 1 2 3 4 5 NGU N V N II. N dài h n 330 A. N PH I TR (300 = 310 + 330) 300 1. Ph i tr dài h n ngư i bán 331 I. N ng n h n 310 2. Ph i tr dài h n n i b 332 V.19 1. Vay và n ng n h n 311 V.15 3. Ph i tr dài h n khác 333 2. Ph i tr ngư i bán 312 4. Vay và n dài h n 334 V.20 3. Ngư i mua tr ti n trư c 313 5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 V.21 6. D phòng tr c p m t vi c làm 336 4. Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c 314 V.16 7.D phòng ph i tr dài h n 337 5. Ph i tr ngư i lao ng 315 B - V N CH S H U (400 = 410 + 430) 400 6. Chi phí ph i tr 316 V.17 I. V n ch s h u 410 V.22 7. Ph i tr n i b 317 1. V n u tư c a ch s h u 411 8. Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng XD 318 2. Th ng dư v n c ph n 412 10. D phòng ph i tr ng n h n 320 3. V n khác c a ch s h u 413 B NG CÂN I K TOÁN B NG CÂN I K TOÁN Ngày 30 tháng 06 năm N VT: 1000 1 2 3 4 5 4. C phi u qu (*) 414 (...) (...) Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn 5. Chênh l ch ánh giá l i tài s n 415 6. Chênh l ch t giá h i oái 416 Loaïi A: Tài s n NH 1.500.000 Loaïi A: Nôï Phaûi traû 850.000 Tieàn maët 40.000 Vay ngaén haïn 600.000 7. Qu u tư phát tri n 417 Tieàn gôûi Ngaân haøng 800.000 Phaûi traû ngöôøi baùn 200.000 8. Qu d phòng tài chính 418 Vaät lieäu 500.000 Phaûi traû khaùc 50.000 9. Qu khác thu c v n ch s h u 419 Coâng cuï duïng cuï 60.000 10. L i nhu n sau thu chưa phân ph i 420 100.000 Thaønh phaåm 11. Ngu n v n u tư XDCB 421 Loaïi B: Tài s n dài h n 4.000.000 Loaïi B: VCSH 4.650.000 12. Qu khen thư ng, phúc l i 431 TSCÑ höõu hình 4.000.000 Nguoàn voán KD 4.600.000 II. Ngu n kinh phí và qu khác 430 Quyõ ÑTPT 50.000 1. Ngu n kinh phí 432 V.23 2. Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 433 Toång coäng 5.500.000 Toång coäng 5.500.000 T NG C NG NGU N V N (440 = 300 + 400) 440 CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I C A B NG CĐKT C A B NG CĐKT TS , TS S t ng c ng c a b ng cân i k toán Trư ng h p 1: TS , TS thay i hay không NV , NV thay i? T tr ng c a các TS , NV Ví d 2: i tư ng ch u nh Trích y u B ng cân i k toán ngày 30/06/N hư ng có thay i TS , NV c a Doanh nghi p A: ( ơn v tính 1000 ng) hay không thay i? Th.S C Th Thanh Hương 3
  4. NLKT – Chương 2 18/09 2011 B NG CÂN I K TOÁN CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I Ngày 30 tháng 6 năm N VT: 1000 C A B NG CĐKT Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn Loaïi A:Tài s n ng n h n 1.500.000 Loaïi A: Nôï phaûi traû 850.000 Tröôøng hôïp1: TS , TS Tieàn maët 40.000 Vay ngaén haïn 600.000 Tieàn gôûi Ngaân haøng 800.000 Phaûi traû ngöôøi baùn 200.000 Vaät lieäu 500.000 Phaûi traû khaùc 50.000 Ví d : ti p t c ví d trên Coâng cuï duïng cuï 60.000 Trong tháng 7/N phát sinh các nghi p v kinh t Thaønh phaåm 100.000 như sau: Loaïi B: Tài s n dài h n 4.000.000 Loaïi B: VCSH 4.650.000 Nghi p v 1: TSCÑ höõu hình 4.000.000 Nguoàn voán KD 4.600.000 Ruùt tieàn göûi ngaân haøng veà quyõ tieàn maët: 8.000 Quyõ ÑTPT 50.000 Toång coäng 5.500.000 Toång coäng 5.500.000 B NG CÂN I K TOÁN Ngày 30 tháng 6 năm N CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I VT: 1000 C A B NG CĐKT Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn Loaïi A:Tài s n ng n h n 1.500.000 Loaïi A: Nôï phaûi traû 850.000 Tröôøng hôïp1: TS , TS Tieàn maët 48.000 Vay ngaén haïn 600.000 Tieàn gôûi Ngaân haøng 792.000 Phaûi traû ngöôøi baùn 200.000 Vaät lieäu 500.000 Phaûi traû khaùc 50.000 60.000 K t lu n: Trư ng h p m t tài s n này tăng lên Coâng cuï duïng cuï 100.000 ng th i s làm cho m t tài s n khác gi m xu ng Thaønh phaåm Loaïi B: Tài s n dài h n 4.000.000 Loaïi B: VCSH 4.650.000 thì: 4.000.000 Nguoàn voán KD 4.600.000 …………………………………………………………………………………. TSCÑ höõu hình Quyõ ÑTPT 50.000 …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Toång coäng 5.500.000 Toång coäng 5.500.000 B NG CÂN I K TOÁN CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I Ngày 30 tháng 6 năm N C A B NG CĐKT VT: 1000 Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn Loaïi A:Tài s n ng n h n 1.500.000 Loaïi A: Nôï phaûi traû 850.000 Tröôøng hôïp2: NV , NV Tieàn maët 48.000 Vay ngaén haïn 700.000 Tieàn gôûi Ngaân haøng 792.000 Phaûi traû ngöôøi baùn 100.000 Vaät lieäu 500.000 Phaûi traû khaùc 50.000 Coâng cuï duïng cuï 60.000 Thaønh phaåm 100.000 Nghi p v 2: Loaïi B: Tài s n dài h n 4.000.000 Loaïi B: VCSH 4.650.000 TSCÑ höõu hình 4.000.000 Nguoàn voán KD 4.600.000 Vay ngaén haïn traû nôï ngöôøi baùn: 100.000 Quyõ ÑTPT 50.000 Toång coäng 5.500.000 Toång coäng 5.500.000 Th.S C Th Thanh Hương 4
  5. NLKT – Chương 2 18/09 2011 CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I C A B NG CĐKT C A B NG CĐKT Tröôøng hôïp2: NV , NV Tröôøng hôïp 3: TS , NV K t lu n: Trư ng h p m t kho n NV này tăng lên ng th i s làm cho m t kho n NV khác gi m Nghi p v 3: xu ng thì: ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Nhaø nöôùc caáp theâm cho doanh nghi p moät ……………………………………………………………………………………. TSCÑ höõu hình coù giaù trò 500.000 B NG CÂN I K TOÁN Ngày 30 tháng 6 năm N CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I VT: 1000 C A B NG CĐKT Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn Loaïi A:Tài s n ng n h n 1.500.000 Loaïi A: Nôï Phaûi traû 850.000 Tieàn maët 48.000 Vay ngaén haïn 600.000 Tröôøng hôïp 3: Tieàn gôûi Ngaân haøng 792.000 Phaûi traû ngöôøi baùn 200.000 TS , NV Vaät lieäu 500.000 Phaûi traû khaùc 50.000 Coâng cuï duïng cuï 60.000 Thaønh phaåm 100.000 K t lu n: Trư ng h p m t kho n TS này tăng lên Loaïi B: Tài s n dài h n 4.500.000 Loaïi B: VCSH 5.150.000 ng th i s làm cho m t kho n NV khác tăng lên TSCÑ höõu hình 4.500.000 Nguoàn voán KD 5.100.000 tương ng thì: Quyõ ÑTPT 50.000 …………………………………………………………………………………….. Toång coäng 6.000.000 Toång coäng 6.000.000 …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. B NG CÂN I K TOÁN CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I Ngày 30 tháng 6 năm N C A B NG CĐKT VT: 1000 Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn Loaïi A:Tài s n ng n h n 1.480.000 Loaïi A: Nôï phaûi traû 830.000 Tieàn maët 48.000 Vay ngaén haïn 600.000 Tröôøng hôïp 4: TS , NV Tieàn gôûi Ngaân haøng 772.000 Phaûi traû ngöôøi baùn 180.000 Vaät lieäu 500.000 Phaûi traû khaùc 50.000 Coâng cuï duïng cuï 60.000 Thaønh phaåm 100.000 Nghi p v 4: Loaïi B: Tài s n dài h n 4.500.000 Loaïi B: VCSH 5.150.000 TSCÑ höõu hình 4.500.000 Nguoàn voán KD 5.100.000 Doanh nghieäp traû nôï cho ngöôøi baùn Quyõ ÑTPT 50.000 baèng tieàn göûi ngaân haøng 20.000 Toång coäng 5.980.000 Toång coäng 5.980.000 Th.S C Th Thanh Hương 5
  6. NLKT – Chương 2 18/09 2011 CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I C A B NG CĐKT C A B NG CĐKT K t lu n chung: Tröôøng hôïp 4: TS , NV TS , TS S t ng c ng c a BCĐKT không thay i nhưng t tr ng c a các i tư ng NV , NV ch u nh hư ng có thay i. K t lu n: Trư ng h p m t kho n TS này gi m xu ng ng th i s làm cho m t kho n NV khác S t ng c ng c a BCĐKT gi m tương ng thì: TS , NV có thay i (tăng/gi m) và ……………………………………………………………………………………. t tr ng c a các i tư ng ……………………………………………………………………………………. TS , NV ch u nh hư ng có thay i. ……………………………………………………………………………………. CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I C A B NG CĐKT C A B NG CĐKT Câu h i 1: Câu h i 2: Trư ng h p nào sau ây không làm thay Trư ng h p nào sau ây làm thay is t ng i s t ng c ng c a b ng CĐKT: c ng c a b ng CĐKT: a. Chi ti n m t t m ng cho nhân viên i a. Chi ti n m t tr lương cho công nhân viên công tác b. Mua nguyên v t li u chưa thanh toán ti n cho b. Mua hàng hoá chưa thanh toán ti n cho ngư i bán ngư i bán c. Tr n ngư i bán b ng ti n vay ng n h n c. Chuy n qu u tư phát tri n b sung d. Mua hàng hóa thanh toán ngay b ng ti n g i ngu n v n kinh doanh ngân hàng d. C a và c. e. C a và b. CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I C A B NG CĐKT C A B NG CĐKT Câu h i 3: Câu h i 4: Trư ng h p nào sau ây làm s t ng c ng Trư ng h p nào sau ây làm s t ng c ng c a b ng cân i k toán tăng lên: c a b ng cân i k toán gi m xu ng: a. Chi ti n m t tr lương cho công nhân viên a. Chi ti n m t tr lương cho công nhân viên b. Mua nguyên v t li u chưa thanh toán ti n cho b. Mua nguyên v t li u chưa thanh toán ti n cho ngư i bán ngư i bán c. Tr n ngư i bán b ng ti n vay ng n h n c. Tr n ngư i bán b ng ti n vay ng n h n d. Mua hàng hóa thanh toán ngay b ng ti n g i d. Mua hàng hóa thanh toán ngay b ng ti n g i ngân hàng ngân hàng e. C a và c. e. C a và c. Th.S C Th Thanh Hương 6
  7. NLKT – Chương 2 18/09 2011 CÁC TRƯ NG H P THAY Đ I BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KD C A B NG CĐKT Khái ni m Câu h i 5: Là báo cáo tài chính t ng h p ph n ánh Trư ng h p nào sau ây ch làm nh tình hình và k t qu ho t ng kinh doanh hư ng n bên ngu n v n c a B ng CĐKT: c a DN t i m t th i kỳ nh t nh a. Chi ti n m t tr lương cho công nhân viên b. Mua nguyên v t li u chưa thanh toán ti n Đ c i m: cho ngư i bán c. Tr n ngư i bán b ng ti n vay ng n h n Đư c o lư ng theo nh ng nguyên t c k toán. d. Mua hàng hóa thanh toán ngay b ng ti ng i Có tính ch t th i kỳ. ngân hàng Lãi, l theo báo cáo này là l i nhu n k toán e. C c và d. Tính cân i: L I NHU N = DOANH THU &THU NH P KHÁC – CHI PHÍ (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B trư ng BTC) BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KD BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Năm M c ích CH TIÊU Mã s Thuy t minh Năm nay Năm trư c 1 2 3 4 5 aùnh giaù vaø phaân tích tình hình vaø 1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 1 VI.25 keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, 2. Các kho n gi m tr doanh thu 2 3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p 10 ñaëc bieät là khaû naêng sinh lôøi töø hoaït d ch v (10 = 01 - 02) 4. Giá v n hàng bán 11 VI.27 ñoäng cuûa SXKD doanh nghieäp. 5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p 20 d ch v (20 = 10 - 11) 6. Doanh thu ho t ng tài chính 21 VI.26 N i dung và k t c u (trang bên) 7. Chi phí tài chính 22 VI.28 - Trong ó: Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 9. Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Năm BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KD 1 2 3 4 5 Ví d 1: 10 L i nhu n thu n t ho t ng kinh 30 doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11. Thu nh p khác 31 Tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty A 12. Chi phí khác 32 trong tháng 6/N như sau: (1.000 ) 13. L i nhu n khác (40 = 31 - 32) 40 1. Bán hàng s lư ng 300sp, ơn giá 100/1sp, giá v n 24000 14. T ng l i nhu n k toán trư c thu 50 (50 = 30 + 40) 2. Khách hàng tr l i 50sp do ch t lư ng kém 15. Chi phí thu TNDN hi n hành 51 3. Chi phí bán hàng trong tháng 1000 16. Chi phí thu TNDN hoãn l i 52 VI.30 4. Chi phí qu n lý doanh nghi p 2000 17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh 60 5. Thu m t kho n n khó òi, xoá s 2 năm trư c nghi p (60 = 50 - 51 - 52) là 500. 18. Lãi cơ b n trên c phi u (*) 70 Yêu c u: L p báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh trong tháng 6/N c a công ty A. Ngư i l p bi u K toán trư ng Giám c (Ký , h tên) (Ký , h tên) (Ký , h tên, óng d u) Th.S C Th Thanh Hương 7
  8. NLKT – Chương 2 18/09 2011 BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KD BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KD Tháng 6/N CH TIÊU Giá tr Ví d 2: 1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty B 2. Các kho n gi m tr doanh thu trong tháng 5/N như sau: (1.000 ) 3. Doanh thu thu n v bán hàng và CCDV 1. Bán hàng hóa, s lư ng 1.000sp, ơn giá bán 100/SP, ơn giá mua: 70/SP 4. Giá v n hàng bán 2. Chi t kh u TM: 500. 5. L i nhu n g p v bán hàng và CCDV 3. Chi phí bán hàng trong tháng 2.000 6. Chi phí bán hàng 4. Chi phí qu n lý doanh nghi p 4.000 7. Chi phí qu n lý doanh nghi p 5. Chi thanh lý TSCĐ: 2.000, thu thanh lý TSCĐ: 8. L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh 1.000, Lãi chênh l ch t giá: 5.000, chi phí mua 9. Thu nh p khác ch ng khoán: 1.000 6. Chi phí thu TNDN ph i n p: 25% (Gi nh l i 10. Chi phí khác nhu n k toán b ng l i nhu n ch u thu ). 11. L i nhu n khác Yêu c u: L p báo cáo k t qu HĐKD trong tháng 12. T ng l i nhu n k toán trư c thu 5/N c a công ty B. BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KD BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KD Tháng 5/N Tháng 5/N CH TIÊU Giá tr CH TIÊU Giá tr 1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 10. L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh 2. Các kho n gi m tr doanh thu 11. Thu nh p khác 3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v 12. Chi phí khác 13. L i nhu n khác 4. Giá v n hàng bán 14. T ng l i nhu n k toán trư c thu 5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v 6. Doanh thu ho t ng tài chính 15. Chi phí thu TNDN hi n hành 7. Chi phí tài chính 16. Chi phí thu TNDN hoãn l i - Trong ó: Chi phí lãi vay 17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 8. Chi phí bán hàng 18. Lãi cơ b n trên c phi u (*) 9. Chi phí qu n lý doanh nghi p Ngư i l p bi u K toán trư ng Giám c (Ký , h tên) (Ký , h tên) (Ký , h tên, óng d u) BÁO CÁO K T QU HO T Đ NG KD Các nghi p v kinh t PS nh hư ng n doanh thu, thu nh p và chi phí: a. Trư ng h p 1: TS tăng, doanh thu tăng b. Trư ng h p 2: TS gi m, chi phí tăng c. Trư ng h p 3: N ph i tr tăng, chi phí tăng Th.S C Th Thanh Hương 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản