intTypePromotion=3

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
81
lượt xem
9
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 đề cập đến vấn đề kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá. Mục tiêu của chương này Giúp sinh viên hình dung được quá trình mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá, các nghiệp vụ kế toán cần thiết để ghi chép lại quá trình đó. Giới thiệu một số vấn đề nổi bật có liên quan đến hoạt động thương mại trong nước. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện ghi sổ và định khoản kế toán các nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá

 1. ChƯƠNGvII KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng trong níc vµ xuÊt khÈu hµng ho¸
 2. Môc tiªu chương  Gióp sinh viªn h×nh dung ®îc qu¸ tr×nh mua hµng trong níc vµ xuÊt khÈu hµng ho¸; c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n cÇn thiÕt ®Ó ghi chÐp l¹i qu¸ tr×nh ®ã.  Giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò næi bËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thƯƠNGm¹i trong níc còng nh xuÊt khÈu nh viÖc kÕ to¸n ngo¹i tÖ, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.  Híng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn ghi sæ vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô mua hµng trong níc vµ xuÊt khÈu hµng ho¸.
 3. Tãm t¾t néi dung 1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu • §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh XNK • NhiÖm vô cña kÕ to¸n trong doanh nghiÖp ngo¹i thương • Nguyªn t¾c kÕ to¸n ngo¹i tÖ • KÕ to¸n thuÕ GTGT. • Phương ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho 2. KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng xuÊt khÈu 3. KÕ to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu hµng ho¸
 4. 1. §Æc ®iÓm kinh doanh XNK 1.1 Đặc điểm về phương thức xuất - nhập khẩu hàng hóa  Xuất nhập khẩu theo nghị định thư.  Xuất nhập khẩu tự cân đối: ngoài nghị định thư. Cả hai phương thức xuất nhập khẩu trên có thể được thực hiện theo các hình thức sau:  Thu mua hàng trong nước và XK hàng hoá.  NK hàng hoá và tiêu thụ hàng nhập khẩu.
 5. 1. §Æc ®iÓm kinh doanh XNK 1.2 Lưu chuyển hàng hoá theo một chu kỳ khép kín bao gồm hai giai đoạn:  Thu mua hàng trong nước và xuất khẩu hàng hoá.  Nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng nhập khẩu.
 6. 1. §Æc ®iÓm kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 1.3 Giá cả trong ngoại thương đều gắn liền với một điều kiện giao hàng có liên quan đến giá đó  CIF  FOB
 7. 1. §Æc ®iÓm kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 1.4. Phương thức thanh toán phù hợp với thông lệ quốc tế, tập quán của mỗi nước cũng như từng hợp đồng ngoại thương  Phương thức chuyển tiền (Remittance)  Phương thức nhờ thu (collection of payment)  Phương thức tín dụng chứng từ (letter of credit - L/C)  Phương thức mở tài khoản (open an account)
 8. 2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp ngo¹i thương  Ph¶n ¸nh vµ kiÓm tra t×nh h×nh ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu.  KiÓm tra, qu¶n lý hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vÒ c¶ sè lîng vµ gi¸ trÞ.  Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c hiÖu qu¶ kinh doanh XNK.
 9. 3. Nguyªn t¾c kÕ to¸n ngo¹i tÖ C¬ së ph¸p lý: • Th«ng t 44TC/TCDN ngµy 7/7/1997. • ChuÈn mùc kÕ to¸n sè 10 – ¶nh hëng cña viÖc thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i vµ c¸c th«ng t híng dÉn chuÈn mùc. • §iÒu chØnh kÕ to¸n c¸c giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ. • §iÒu chØnh viÖc chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh níc ngoµi ®Ó hîp nhÊt b¸o c¸o.
 10. 3. Nguyªn t¾c kÕ to¸n ngo¹i tÖ Mét sè kh¸i niÖm liªn quan:  Giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ: giao dÞch ®îc x¸c ®Þnh b»ng ngo¹i tÖ hoÆc thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ  C¸c kho¶n môc tiÒn tÖ: tiÒn, tƯƠNG®ƯƠNGtiÒn, ph¶i thu hoÆc ph¶i tr¶ b»ng tiÒn.  C¸c kho¶n môc phi tiÒn tÖ: C¸c kho¶n môc kh«ng ph¶i lµ kho¶n môc tiÒn tÖ.  Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch: Tû gi¸ giao ngay, tû gi¸ trung b×nh tuÇn hoÆc th¸ng trong tr- êng hîp tû gi¸ tƯƠNG®èi æn ®Þnh.  Tû gi¸ cuèi kú: Tû gi¸ hèi ®o¸i vµo ngµy lËp b¸o c¸o tµi chÝnh.
 11. Nguyªn t¾c kÕ to¸n ngo¹i tÖ Néi dung c¸c nguyªn t¾c: (theo VAS) • Sö dông §ång ViÖt nam lµm ®¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n, trõ trêng hîp ®îc phÐp sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ kh¸c (theo quyÕt ®Þnh cña BTC) • C¸c giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®îc h¹ch to¸n theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch. (tû gi¸ thùc tÕ hoÆc tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng nhµ níc c«ng bè hµng ngµy) • §ång thêi víi viÖc ghi kÐp, KÕ to¸n ph¶i ghi ®¬n TK 007 – Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i khi cã ph¸t sinh nghiÖp vô thu, chi ngo¹i tÖ.
 12. 3. Nguyªn t¾c kÕ to¸n ngo¹i tÖ (tiÕp) Néi dung c¸c nguyªn t¾c: (theo CM 10)  §èi víi Tµi kho¶n thuéc lo¹i doanh thu, hµng tån kho, TSC§, chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh, chi phÝ kh¸c, bªn Nî c¸c Tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn: sö dông tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. (TGTT)
 13. 3. Nguyªn t¾c kÕ to¸n ngo¹i tÖ (tiÕp) Néi dung c¸c nguyªn t¾c:  §èi víi bªn Cã cña c¸c Tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn: sö dông tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n (tû gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn; tû gi¸ nhËp tríc, xuÊt tríc...). (TGHT)
 14. 3. Nguyªn t¾c kÕ to¸n ngo¹i tÖ (tiÕp) c. Néi dung c¸c nguyªn t¾c: (theo VAS)  §èi víi bªn Cã cña c¸c Tµi kho¶n nî ph¶i tr¶, hoÆc bªn Nî cña c¸c Tµi kho¶n nî ph¶i thu: sö dông tû gi¸ giao dÞch;  §èi víi bªn Nî cña c¸c Tµi kho¶n nî ph¶i tr¶, hoÆc bªn Cã cña c¸c Tµi kho¶n nî ph¶i thu, khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®îc ghi sæ kÕ to¸n b»ng §ång ViÖt Nam, hoÆc b»ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n theo tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n
 15. 3. Nguyªn t¾c kÕ to¸n ngo¹i tÖ (tiÕp) c. Néi dung c¸c nguyªn t¾c: (theo VAS) Cuèi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm lËp B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh.
 16. Nguyªn t¾c kÕ to¸n ngo¹i tÖ b. Néi dung c¸c nguyªn t¾c: • Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch:  §èi víi doanh nghiÖp míi thµnh lËp: Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh x©y dùng, h×nh thµnh TSC§ ®îc treo trªn TK 413 vµ ph©n bæ tèi ®a 5 n¨m sau khi TSC§ ®ã ®îc ®a vµo ho¹t ®éng.  §èi víi trêng hîp kh¸c: Chªnh lÖch tû gi¸ ®îc tÝnh ngay vµo chi phÝ/thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh.
 17. Nguyªn t¾c kÕ to¸n ngo¹i tÖ b. Néi dung c¸c nguyªn t¾c: • T¹i ngµy lËp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cuèi kú :  C¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ l¹i vµ b¸o c¸o theo tû gi¸ hèi ®o¸i cu«Ý kú;  Chªnh lÖch tû gi¸ ®îc tÝnh ngay vµo chi phÝ/thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh.  C¸c kho¶n môc phi tiÒn tÖ ®îc b¸o c¸o theo tû gi¸ hèi ®o¸i t¹i ngµy giao dÞch.
 18. 4. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng a. Kh¸i niÖm: - Gi¸ trÞ gia t¨ng: Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, lu th«ng ®Õn tiªu dïng - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: ThuÕ tÝnh trªn gi¸ trÞ t¨ng thªm. §¶m b¶o kh«ng ®¸nh thuÕ 2 lÇn ®èi víi cïng mét kho¶n thu nhËp.
 19. 4. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng b. C¬ së ph¸p lý  LuËt thuÕ GTGT ngµy 10/5/1997, cã hiÖu lùc 1/1/1999.  LuËt söa ®æi luËt thuÕ GTGT 17/6/2003.  NghÞ ®Þnh 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000, nghÞ ®Þnh 76/2002/N§-CP ngµy 13/9/2002.  Th«ng t 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000, th«ng t 82/2002/TT-BTC ngµy 18/9/2002.
 20. 4. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng c. Néi dung c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ GTGT  §èi tîng chÞu thuÕ: Hµng ho¸, dÞch vô dïng cho SX, kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt nam, trõ nh÷ng ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ bao gåm:  S¶n phÈm n«ng nghiÖp cha qua chÕ biÕn cña ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt.  ThiÕt bÞ m¸y mãc chuyªn dïng mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc.  C¸c ho¹t ®éng kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh: b¶o hiÓm, y tÕ, d¹y nghÒ, ph¸t hµnh s¸ch b¸o mang tÝnh tuyªn truyÒn, phæ cËp gi¸o dôc, dÞch vô c«ng céng.  Hµng nhËp khÈu lµ: viÖn trî nh©n ®¹o, hµnh lý c¸ nh©n, quµ tÆng, hµng qu¸ c¶nh v.v.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản