intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
7
lượt xem
1
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức về quan hệ giữa hệ thống kế toán và các định chế khác; Luật Kế toán; các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Vũ Quốc Thông

  1. Vũ Quốc Thông - NLKT SV tự nghiên cứu Chương 9 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM GV. ThS. Vũ Quốc Thông 1 Mục tiêu Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên có thể:  Giải thích vai trò của các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp về kế toán tại Việt Nam;  Giải thích các nội dung cơ bản của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn;  Trình bày vai trò và đặc điểm của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam;  Trình bày kết cấu hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam;  Giải thích mối quan hệ giữa kế toán và các định chế liên quan tại Việt Nam. 2 1
  2. Vũ Quốc Thông - NLKT Nội dung Các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp Quan hệ giữa hệ thống kế toán và Luật Kế toán các định chế khác Hệ thống kế toán Chuẩn mực kế doanh nghiệp toán Việt Nam Việt Nam 3 Các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp Quốc hội Chính phủ • Luật kế toán • Nghị định Hội kế toán và Kiểm Bộ tài chính toán VN • Thông tư hướng dẫn • Tham gia vào soạn • Chuẩn mực kế toán thảo và góp ý cho • Chế độ kế toán BTC 4 2
  3. Vũ Quốc Thông - NLKT Luật Kế toán  Do Quốc hội ban hành  Các nội dung cơ bản  Đối tượng chi phối  Các quy định cơ bản về đơn vị, kỳ kế toán…  Các yêu cầu cụ thể về sổ sách, chứng từ…  Thông tin công khai và báo cáo  Quản lý Nhà nước về kế toán  Hành nghề kế toán  Tổ chức nghề nghiệp. 5 Chuẩn mực kế toán  Được ban hành bởi Bộ Tài chính  Xây dựng dựa trên IFRS có điều chỉnh cho phù hợp với Việt Nam.  Đã ban hành 26 VAS được hướng dẫn bởi 3 thông tư 20, 21 và 161.  Quy định các nguyên tắc chung và các nguyên tắc cụ thể liên quan đến việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên BCTC (bao gồm các thuyết minh liên quan). 6 3
  4. Vũ Quốc Thông - NLKT Chế độ kế toán doanh nghiệp  Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành bởi thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, được áp dụng cho niên độ kế toán từ năm 2015.  Bao gồm:  Hệ thống chứng từ  Hệ thống tài khoản  Hệ thống sổ sách  Hệ thống báo cáo tài chính  Bên cạnh còn có chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 7 Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCĐKT Loại 1 và 2: Tài sản Loại 3: Nợ phải trả 11x: Tiền 33x: Nợ phải trả thông 12x: CK KD và đầu thường 34X: Đi vay tư đến ngày đáo hạn 35x: Dự phòng phải trả 13x: Nợ phải thu và các quỹ phải trả 14x: Tạm ứng NỢ PHẢI 15x: Hàng tồn kho TRẢ 16x: Chi sự nghiệp 21x: Tài sản cố định TÀI SẢN Loại 4: Vốn chủ sở 22x: Đầu tư cho VỐN CHỦ hữu chiến lược dài hạn SỞ HỮU 41x: Vốn kinh doanh 24x: Tài sản khác và các quỹ 42x: LN chưa PP 44x: Nguồn khác 46x: Nguồn kinh phí 8 4
  5. Vũ Quốc Thông - NLKT Hệ thống tài khoản– TK thuộc BCKQHĐKD Loại 6: Chi phí SXKD Loại 5: Doanh thu 61x: Chi phí mua hàng Doanh thu 51x: Doanh thu 62x: Chi phí SX 52x: C/khấu, G/gia, 63x: Giá thành, giá vốn, Chi phí CPTC HBBTL 64x: Chi phí ngoài SX SXKD Thu nhập Loại 7: Thu nhập khác khác Loại 8: Chi phí khác 71x: Thu nhập khác 81x: Chi phí khác Chi phí 82x: CP thuế TNDN khác Loại 9: xác định kết quả HĐKD 9 Hệ thống báo cáo tài chính  Bao gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính giữa niên độ. – Bảng cân đối kế toán – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp/trực tiếp) – Bản thuyết minh báo cáo tài chính  Quy định thời hạn và địa chỉ phải nộp báo cáo tài Chính 10 5
  6. Vũ Quốc Thông - NLKT Quan hệ giữa kế toán và các định chế khác Thị trường chứng khoán Kế toán Kiểm toán Thuế 11 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2