intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MÁY - Chương 4

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Thiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

487
lượt xem
173
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng nguyên lý máy - chương 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ MÁY - Chương 4

 1. 1234567 8 9 9 7 
 2.   !"#  $%&'()* + ,- / . 0123 4+ 5 7 &:8;@A DFG JKL M J@PQSSFSUW ? BCE HIF DGHNF D R T C VF O X F = C F [\UF H^F C VFX F _ Y JC VSZ JADC VC] JSUW Y J `? [S=K= SC Da >@ ?b 0
 3. 1 465898 235 7
 4. 0
 5. 13 78 3 2 9
 6. 456  !# #& ( )$%*$%  "$%'# #& ) #& + # ', +* ( - .# ( ( 35 " #& 7-$%9  (!1 !24 6 # % , #& 8: /0 $ !# < &!24 6 >5 $%@(, 6  ( ( 35 =: ?" #& -5  /; # A3 F 7
 7. 2 7756 3 BCDE GHI J L!( (  & ( O !1 P$% 8K M +N!! M +,( #& Q2 !,R,2!# ! ( ( 6 - O K )(  S  GTU59V ( WK$!( Z$[ - ( 2\ N KX Y . -,R $% ( ( 6 6 & Z$[ #& Q2 !5 ( $. ]3 758 `aD8 2 DI a
 8. b ^_ d cj rtn d d d j uj uj uj urs g j imlk i m ef d cuh d j h l go uqc d ef x o vw jk gp uqc ef p d n go gef Py #& (z 6 K *K ef L!$%@ # {S, & L! p 5 '*5  ?K -( ?$ gef ( 6 # {SK S% # |S% % & n P|S% #& Q2 !,R#O K2 ?$% ( ( 6 - " ,S . 5 ( . Z$[) 6 } Z$[)(  # # ! 0
 9. 13 678
 10. 98  2 9 3 45  % % % %"$    "#    %   %!  ( &'  %!  )*+, 01 35 78 92: @   A+ C428E
 11. 13 37 8 1456 89
 12. 8 2 !# & !#(* '  " $% ' " ) + , -. / 1 .* .(0 +7 % % '0 ) 2 4 56 8& 3 9)' ' 7] . 7 )B >UVXY . Z >' ' >\8) ^ _ jihacde`ha  f ib d` hgbce d` hm hmgbce k  l `b jnp`ha  beo i ha `a n` l d` h beo imgbce k a bheo imce heon`a k eo m n` d` nl i`a ` rs X' ' s t6`a ' 6 s s> 7' X ' ' s w 9 y >z7:V :'7 ~6 q u v >' ' x ' { |, ) z
 13. 678! : < =>?  5 2 9 ;7&!& !@ A > * C(* D F B : #)# E5 
 14. 1 98 7 2
 15. 1 98 7 6 34 9 
 16. 1 9 5 8 7 6 7 6 1 534 15 8 2 52 12 6 8 7  34 7 18 7 8 2 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2