intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
128
lượt xem
35
download

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LÃNH ĐẠO I. LÃNH ĐẠO 1. Khái niệm ? Keith Davis “ Lãnh đạo là năng lực thuyết phục những người khác hăng hái phấn đấu cho những mục tiêu đã xác định”. ? George Terry “Lãnh đạo là một hoạt động gây ảnh hưởng đến con người để họ phấn đấu một cách tự nguyện cho những mục tiêu của nhóm”. Harold Koontz và Cyril O’Donell “ Lãnh đạo là sự gây ảnh hưởng đến con người nhằm theo đuổi việc đạt được mục tiêu chung” ? Hemphill & Coons “ Lãnh đạo là cư xử của một cá nhân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý Quản trị học

 1. LAÕNH ÑAÏO I. LAÕNH ÑAÏO 1. Khaùi nieäm  Keith Davis “ Laõnh ñaïo laø naêng löïc thuyeát phuïc nhöõng ngöôøi khaùc haêng haùi phaán ñaáu cho nhöõng muïc tieâu ñaõ xaùc ñònh”.  George Terry “Laõnh ñaïo laø moät hoaït ñoäng gaây aûnh höôûng ñeán con ngöôøi ñeå hoï phaán ñaáu moät caùch töï nguyeän cho nhöõng muïc tieâu cuûa nhoùm”. Harold Koontz vaø Cyril O’Donell “ Laõnh ñaïo laø söï gaây aûnh höôûng ñeán con ngöôøi nhaèm theo ñuoåi vieäc ñaït ñöôïc muïc tieâu chung”  Hemphill & Coons “ Laõnh ñaïo laø cö xöû cuûa moät caù nhaân khi chæ ñaïo caùc hoaït ñoäng cuûa nhoùm nhaèm ñaït tôùi muïc tieâu chung”.
 2.  Paul Hersey vaø Ken Blanc Hard “ Laõnh ñaïo laø moät quaù trình gaây aûnh höôûng ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa moät caù nhaân hay moät nhoùm nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu trong tình huoáng nhaát ñònh”.  Tannenbau Weschler& Masarik “Laõnh ñaïo laø söï taùc ñoäng mang tính töông taùc ñöôïc thöïc hieäu trong moät tình huoáng, ñöôïc chæ ñaïo thoâng qua quaù trình thoâng tin ñeå ñaït muïc tieâu cuï theå”.  Rauch & Behling “ Laõnh ñaïo laø quaù trình aûnh höôûng tôùi nhöõng hoaït ñoäng cuûa nhoùm moät caùch coù toå chöùc ñeå ñaït tôùi muïc tieâu”. 2. Ñaëc ñieåm cuûa laõnh ñaïo :  Laõnh ñaïo laø quaù trình taùc ñoäng cuûa nhaø quaû trò tôùi caùc caù nhaân hoaëc moät nhoùm ngöôøi.  Laõnh ñaïo chæ thöïc hieän ñöôïc khi coù ñoái töôïng bò laõnh ñaïo  Laõnh ñaïo ñöôïc thöïc hieän nhaèm thöïc hieän caùc muïc tieâu cuï theå.  Laõnh ñaïo luoân gaén vôùi nhöõng tình huoáng ñieàu kieän cuï theå.
 3. 3. 3. Nhaø laõnh ñaïo thöïc hieän vieäc laõnh ñaïo khi :  Caàn söï giuùp ñôõ cuûa nhaân vieân.  Giao vieäc cho nhaân vieân.  Yeâu caàu nhaân vieân hoaøn thaønh moät coâng vieäc.  Khi thöïc hieän nhöõng ñoåi môùi trong toå chöùc. 4.Taùc ñoäng cuûa laõnh ñaïo tôùi haønh vi cuûa nhaân vieân :  Hoï tích cöïc, nhieät tình tham gia.  Hoï phuïc tuøng chaáp haønh.  Khaùng cöï, phaûn ñoái (phaûn ñoái, trì hoaõn coâng vieäc, töø choái, chaáp haønh nhöng ngaàm phaù hoaïi).
 4. II. NHAØ LAÕNH ÑAÏO : NHAØ 1.Khaùi nieäm : laø nhöõng ngöôøi khoâng chæ chòu traùch nhieäm veà keát quaû hoaït ñoäng cuûa baûn thaân maø coøn phaûi chòu traùch nhieäm veà keát quaû hoaït ñoäng ngöôøi khaùc hoaëc toå chöùc. Nhaø laõnh ñaïo phaûi chòu aùp löïc taâm lyù vaø ñaùp öùng nhöõng ñoøi hoûi khaét khe. 2.Caùc phaåm chaát vaø kyõ naêng caàn coù cuûa ngöôøi laõnh ñaïo : a) Phaåm chaát cuûa ngöôøi laõnh ñaïo : Thoáng trò Thích öùng Tham voïng Xoâng xaùo Kieân trì Quyeát ñoaùn Töï tin Coù tinh thaàn hôïp taùc Chòu ñöïng Kieân quyeát Saün saøng nhaän traùch nhieäm Ñaùng tin caäy
 5. b) Kyõ naêng cuûa ngöôøi laõnh ñaïo Thoáng trò Taøi gioûi, thoâng minh, kheùo leùo, laønh ngheà Nhaän thöùc Kyõ naêng toå chöùc Kyõ naêng thuyeát phuïc Saùng taïo Ngoaïi giao, lòch thieäp Kyõ naêng xaõ hoäi Dieãn ñaït thoâng tin toát Hieåu bieát veà nhieäm vuï cuûa nhoùm
 6. III. QUYEÀN LÖÏC CÔ SÔÛ ÑEÅ THÖÏC HIEÄN LAÕNH ÑAÏO III 1. Quyeàn löïc vaø caùc loaïi quyeàn löïc : Nhaø laõnh ñaïo muoán thöïc hieän vieäc laõnh ñaïo caàn phaûi coù quyeàn löïc.Vì vaäy, nhaø laõnh ñaïo caàn phaûi taïo ra quyeàn löïc ñeå laõnh ñaïo. CAÙC LOAÏI NOÄI DUNG QUYEÀN LÖÏC 1.Quyeàn löïc vò trí Quyeàn haïn do toå chöùc qui ñònh chính thöùc (Do vi trí mang laïi goàm: quyeàn löïc) -Quyeàn kieåm soaùt thoâng tin. -Quyeàn khen thöôûng vaø kyû luaät. -Quyeàn kieåm soaùt caùc nguoàn löïc ñöôïc giao. -Quyeàn kieåm soaùt moâi tröôøng laøm vieäc.
 7. CAÙC LOAÏI QUYEÀN NOÄI DUNG LÖÏC 2. Quyeàn löïc caù nhaân -Do naêng löïc, kinh nghieäm baûn thaân. -Do quan heä giao tieáp vaø quen bieát. -Do uy tín caù nhaân, phaåm chaát caù nhaân. 3.Quyeàn löïc chính trò -Quyeàn lieân keát giöõa caùc caù nhaân vôùi caùc toå chöùc khaùc. -Quyeàn cuï theå hoùa caùc qui ñònh vaø quyeát ñònh. -Quyeàn hôïp taùc, lieân minh.  Quyeàn löïc ñöôïc taïo thaønh coù theå maát ñi theo thôøi gian.  Quyeàn löïc ñöôïc söû duïng toát khi nhaân vieân thoûa maõn vaø hieäu quaû coâng vieäc ñaït ñöôïc cao.
 8. 2. Caùc chieán löôïc söû duïng ñeå taïo quyeàn löïc cho nhaø laõnh ñaïo : Caù CHIEÁN LÖÔÏC NOÄI DUNG 1. Chieán löôïc Gaây thieän caûm vôùi nhaân vieân ñeå hoï coù suy thaân thieän nghó toát veà ta baèng caùch : -Laøm cho nhaân vieän caûm thaáy hoï quan troïng. -Coâng nhaän taøi naêng vaø keát quaû laøm vieäc cuûa nhaân vieân. -Luoân cö xöû moät caùch thaân thieän. -Luoân thoâng caûm vôùi khoù khaên cuûa nhaân vieân.
 9. CHIEÁN LÖÔÏC NOÄI DUNG 2. Chieán löôïc maëc Thöông löôïng giaûi quyeát vaán ñeà treân cô caû, trao ñoåi. sôû hai beân cuøng coù lôïi. -Ñöa ra phaàn thöôûng. -Ñöa ra söï giuùp ñôõ cho coâng vieäc. -Ñöa ra caùc thay ñoåi veà traùch nhieäm vaø nghóa vuï. -Nhaéc veà coâng vieäc trong quaù khöù. 3. Chieán löôïc ñöa Ñöa ra thoâng tin chöùng côù, ñeå baøo chöõa ra lyù do. thuyeát phuïc yù kieán cuûa mình. -Ñöa ra nhöõng lyù do cho caùc quyeát ñònh. -Ñöa ra thoâng tin ñeå thuyeát phuïc cho quyeát ñònh. - Giaûi thích chi tieát logic lyù do cho vieäc laøm cuûa mình.
 10. CHIEÁN LÖÔÏC NOÄI DUNG 4. Chieán löôïc Ñöa ra caùc quyeát ñònh taùo baïo, khi gaëp quyeát ñoaùn. khoù khaên. -Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa nhaân vieân. -Ñöa ra nhöõng ñoøi hoûi, yeâu caàu. -Ñöa ra muïc tieâu coâng vieäc quyeát ñoaùn. - Ñöa ra phöông aùn thöïc hieän coâng vieäc quyeát ñoaùn. -Thöïc hieän ñuùng caùc qui ñònh, thoûa thuaän. 5. Chieán löôïc Tranh thuû yù kieán cuûa caáp treân, ñeà caäp ñeán tham khaûo caáp mong muoán nguyeän voïng cuûa caáp treân. treân -Ñeà nghò caáp taïo söùc eùp vôùi nhaân vieân. -Tham khaûo yù kieán vôùi caáp treân khi ra quyeát ñònh.
 11. CHIEÁN LÖÔÏC NOÄI DUNG 6. Chieán löôïc lieân Söû duïng ngöôøi khaùc ñeå taïo uy tín cho minh. mình, ñaït ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùc ñoàng nghieäp. -Ñaït ñöôïc söï uûng hoä cuûa ngöôøi khaùc, ñoàng nghieäp. -Söû duïng caùc cuoäc hoïp ñeå trình baøy nhöõng yù kieán. 7. Chieán löôïc Ruùt bôùt nhöõng ñaëc quyeàn, ñaëc lôïi, quyeàn truøng phaït haïn…. cuûa moät nhaân vieân trong hoaït ñoäng, trong tröôøng hôïp caàn thieát seõ söû duïng quyeàn löïc ñeå tröøng phaït. -Khoâng cho nhaân vieân giöõ vò trí ñoù nöõa. -Kieåm soaùt hoaït ñoäng cuûa nhaân vieân chaët cheõ.
 12. IV. IV. CAÙC PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO : Laø nhöõng moâ hình hoaëc caùch maø nhaø laõnh ñaïo thöôøng söû duïng ñeå taùc ñoäng ñeán caáp döôùi trong quaù trình thuùc ñaåy thöïc hieän muïc tieâu toå chöùc. 1. Moâ 1. Moâ hình Kust Lewin Phong Ñaëc ñieåm Öu Nhöôïc caùch ñieåm ñieåm -Ngöôøi laõnh ñaïo naém caùc thoâng tin Giaûi Khoâng Ñoäc quan heä trong toå chöùc. quyeát taän duïng nhanh söï saùng ñoaùn -Taäp trung quyeàn löïc ôû ngöôøi laõnh caùc taïo vaø ñaïo. nhieäm kinh -Caùc quyeát ñònh ñöôïc xaây döïng do vuï. nghieäm kinh nghieäm cuûa ngöôøi laõnh ñaïo. ngöôøi - Thoâng tin trong toå chöùc ñöôïc thöïc döôùi hieän moät chieàu töø treân xuoáng. quyeàn.
 13. Phong Ñaëc ñieåm Öu ñieåm Nhöôïc caùch ñieåm -Thu huùt nhieàu nhaân vieân Khai thaùc Toán keùm Daân chuû tham gia thaûo luaän, löïa ñöôïc saùng thôøi gian. choïn caùc phöông aùn quyeát kieán cuûa ñònh. ngöôøi döôùi quyeàn. -Nhaø laõnh ñaïo chæ giaûi quyeát caùc vaán ñeà quan troïng, caùc vaán ñeà khaùc giao cho caáp döôùi. -Coù söï tham gia yù kieán cuûa taäp theå trong phaân coâng vaø ñaùnh giaù coâng vieäc. -Doøng thoâng tin hai chieàu
 14. Phong Ñaëc ñieåm Öu ñieåm Nhöôïc caùch ñieåm -Nhaø laõnh ñaïo ít tham gia Phaùt huy Deã naûy vaøo coâng vieäc cuûa nhoùm. cao saùng sinh tình Töï do kieán cuûa traïng hoãn -Caáp döôùi ñöôïc töï do tham nhaân vieân. loaïn voâ toå gia hoaït ñoäng, ñöôïc nhaän chöùc. toái ña thoâng tin. -Caáp döôùi töï laøm vieäc theo caùch thöùc hoï caûm thaáy toát nhaát. -Thoâng tin theo chieàu ngang.
 15. 2. Moâ hình cuûa tröôøng ñaïi hoïc bang OHIO OHIO  Coù 04 daïng phong caùch laõnh ñaïo Nhieàu Con ngöôøi : cao Con ngöôøi : nhieàu Coâng vieäc : Thaáp Coâng vieäc : nhieàu Quan S2 S3 taâm ñeán con Con ngöôøi : ít Con ngöôøi : ít ngöôøi. Coâng vieäc : ít Coâng vieäc : nhieàu S4 S1 Ít Nhieàu Quan taâm ñeán coâng vieäc
 16.  S1 : Nhaø laõnh ñaïo chuû yeáu höôùng tôùi coâng vieäc, ít quan taâm ñeán yeáu toá con ngöôøi.  S2 : Nhaø laõnh ñaïo theo ñuoåi vieäc ñaït naêng suaát cao, ñoàng . thôøi duy trì söï ñoaøn keát gaén boù trong nhoùm( toå chöùc). S3 : Nhaø laõnh ñaïo quan taâm ñoäng vieân, taïo söï haøi hoøa trong nhoùm xaây döïng taäp theå toát, thoûa maõn nhu caàu xaõ hoäi cuûa ngöôøi döôùi quyeàn.  S4 : Nhaø laõnh ñaïo ñoùng vai troø thuï ñoäng ñeå maëc tình theá xaûy S4 ra. ra.
 17. V. LÖÏA CHOÏN PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO LÖÏ CAÙC YEÁU TOÁ Ñaëc ñieåm Ñaëc ñieåm Phaåm chaát vaø Tình hình ngöôøi döôùi taäp theå vaø caù tính nhaø vaø caùc quyeàn nhoùm laõnh ñaïo tình huoáng cuï theå Tính khí Giôùi tính Thaùi ñoä-kyõ naêng-trình ñoä Tuoåi taùc-kinh nghieäm
 18. Trình ñoä Quyeàn caù nhaân Hieäu quaû chuyeân moân vaø cuûa laõnh kyõ naêng aûnh ñaïo höôûng cuûa nhaø laõnh ñaïo. -Nhieät tình -Söï thaønh tham gia coâng cuûa toå Haønh vi cuûa chöùc. -Söï tuaân thuû nhaø laõnh ñaïo -Söï thoûa maõn -Söï khaùng Caùc chieán löôïc cuûa nhaân vieân cöï aûnh höôûng. -Söï thaêng tieán cuûa nhaø laõnh ñaïo. Quyeàn vò trí

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản