intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt: Chương 1 - Cao Thanh Long

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
251
lượt xem
67
download

Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt: Chương 1 - Cao Thanh Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt Chương 1: Thông số hình học của dụng cụ cắt và lớp cắt cung cấp các kiến thức cơ bản về khái niệm, định nghĩa cơ bản của dụng cụ cắt và lớp cắt, các thông số hình học phần cắt, thông số hình học lớp cắt. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý và dụng cụ cắt: Chương 1 - Cao Thanh Long

 1. DỤNG CỤ CẮT 1 “Nguyên Lí & Dụng Cụ Cắt” Giảng viên: Cao Thanh Long Bộ môn: Dụng Cụ Cắt Vật Lỉệu Kĩ Thuật
 2. NỘI DUNG MÔN HỌC DCC1 • Bài mở đầu • Chương 1: Thông số hình học của dụng cụ cắt & lớp cắt • Chương 2: Vật liệu dụng cụ cắt • Chương 3: Tiện • Chương 4: Gia công lỗ • Chương 5: Phay • Chương 6: Gia công ren • Chương 7: Gia công răng • Chương 8: Mài • Chương 9: Hệ thống dụng cụ cắt trên máy CNC 2
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyên lí gia công vật liệu – Đại học Bách khoa Hà nội – 2001 2. Nguyên lí & Dụng cụ cắt – ĐHKTCN – 1998 3. Thiết kế dụng cụ cắt kim loại – Xêmentrenco – Nhà xuất bản KH&KT – 1976 4. Metal Cutting – E.M Trent – 1997 5. Metal Cutting Theory and Practice – David A. Stephenson – & John S. Agapiou – New York - 1997 3
 4. THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI NHẬP MÔN • Số tiết học: - Lí thuyết: 57 - Thí nghiệm: 03 • Đánh giá: - Điểm giữa kì + TN: 30 % - Điểm kết thúc HP: 70 % • Hình thức thi: - Giữa kì: các bài kiểm tra định kì và giữa kì – viết - Kết thúc học phần: Trắc nghiệm 4
 5. CHƯƠNG I th«ng sè HÌNH häc cña dông cô c¾t vµ líp c¾t §1. Những kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghÜa c¬ b¶n §2. Th«ng sè hình häc phÇn c¾t §3. Th«ng sè hình häc líp c¾t 5
 6. §1: NHỮNG kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghÜa c¬ b¶n 1. C¸c chuyÓn ®éng trong qu¸ tr×nh c¾t ChuyÓn ®éng c¾t chÝnh: (Primary/ Cutting motion) - Lµ chuyÓn ®éng c¬ b¶n t¹o ra phoi. - X¸c ®Þnh tèc ®é bãc t¸ch phoi vµ tiªu thô chñ yÕu c«ng suÊt c¾t. - Cã thÓ lµ chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn hoÆc quay trßn, do dao hoÆc ph«i thùc hiÖn. 6
 7. ChuyÓn ®éng ch¹y dao: ( feed motion) - Lµ chuyÓn ®éng cÇn thiÕt ®Ó duy tr× qu¸ tr×nh c¾t. ChuyÓn ®éng ch¹y dao cã thÓ gi¸n ®o¹n hoÆc liªn tôc. - ChuyÓn ®éng ch¹y dao cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ c¾t hÕt chiÒu dµi chi tiÕt. ChuyÓn ®éng phô: (secondary motion) - Lµ c¸c chuyÓn ®éng ®Ó chuÈn bÞ vµ kÕt thóc qu¸ tr×nh c¾t.
 8. 2 1 Q a b H×nh 1: Qu¸ tr×nh t¹o h×nh bëi ®­êng sinh vµ ®­êng chuÈn c¾t a b H×nh 2: C¸c chuyÓn ®éng trong qu¸ tr×nh c¾t a: qu¸ tr×nh tiÖn; b: qu¸ tr×nh phay V: chuyÓn ®éng c¾t chÝnh; S: chuyÓn ®éng ch¹y dao
 9. 2. C¸c bÒ mÆt h×nh thµnh trªn ph«i  BÒ mÆt ch­a gia c«ng: (unmachined surface) - Lµ bÒ mÆt trªn ph«i sÏ ®­îc hít ®i mét líp vËt liÖu. • BÒ mÆt ®ang gia c«ng: (work surface) - Lµ bÒ mÆt chuyÓn tiÕp gi÷a mÆt ®· vµ ch­a gia c«ng. Hay cã thÓ ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c h¬n: lµ tËp hîp quü ®¹o chuyÓn ®éng c¾t t­¬ng ®èi cña c¸c ®iÓm trªn ®o¹n l­ìi c¾t chÝnh ®ang tham gia c¾t. BÒ mÆt ®ang gia c«ng tiÕp xóc víi ®o¹n l­ìi c¾t chÝnh ®ang tham gia c¾t. • BÒ mÆt ®· gia c«ng: (machined surface) - Lµ bÒ mÆt trªn ph«i ®· ®­îc hít ®i mét líp vËt liÖu d­íi d¹ng phoi. 9
 10. H×nh 3: C¸c bÒ mÆt h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh c¾t (1: BÒ mÆt ch­a gia c«ng, 2: BÒ mÆt ®ang gia c«ng, 3: BÒ mÆt ®· gia c«ng)
 11. 3. C¸c bÒ mÆt trªn phÇn c¾t cña dông cô 3.1. PhÇn th©n: (Holder) PhÇn th©n cña dông cô lµ phÇn nèi gi÷a phÇn c¾t cña dông cô víi m¸y. Nã cã nhiÖm vô: - §Þnh vÞ vµ kÑp chÆt phÇn c¾t cña dông cô so víi m¸y. - TruyÒn chuyÓn ®éng vµ c«ng suÊt c¾t tõ m¸y tíi phÇn c¾t cña dông cô. 11
 12. TẠI SAO LẠI SỬ DỤNG DAO CẮT ĐƠN ĐỂ NC THÔNG SỐ HÌNH HỌC DỤNG CỤ CẮT? 1. Đơn giản nhất 2. Phổ biến nhất 3. Những DCC khác được phát triển lên từ dao cắt đơn. 4. Bảo toàn được thuộc tính khi ở các DCC khác phức tạp hơn. 5. Chứa đựng mâu thuẫn. 12
 13. 3.2. PhÇn c¾t: (cutting part) - PhÇn c¾t cña dông cô lµ phÇn trùc tiÕp tham gia qu¸ tr×nh c¾t. - PhÇn c¾t th­êng ®­îc chÕ t¹o b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu cã tÝnh c¾t tèt nh­ ThÐp giã, Hîp kim cøng, Gèm, Kim cương nhân tạo. ChÊt l­îng vµ ®é chÝnh x¸c cña phÇn c¾t ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng cña dông cô c¾t. - PhÇn c¾t cña dông cô bao gåm c¸c l­ìi c¾t vµ c¸c bÒ mÆt sÏ được trình bày d­íi ®©y.
 14. H×nh 4: Quan hÖ gi÷a phÇn c¾t cña dao tiÖn ngoµi víi mét sè lo¹i dao kh¸c
 15. H×nh 5: C¸c yÕu tè trªn phÇn c¾t cña dao tiÖn ngoµi
 16. a. C¸c bÒ mÆt h×nh thµnh trªn phÇn c¾t cña dông cô trong qu¸ tr×nh c¾t  MÆt tr­íc: (face) - Lµ bÒ mÆt cña dao tiÕp xóc víi phoi. Trong qu¸ tr×nh c¾t phoi ®­îc h×nh thµnh vµ tho¸t ra trªn mÆt tr­íc.  MÆt sau chÝnh: (primary flank face) - Lµ bÒ mÆt cña dao ®èi diÖn víi mÆt ®ang gia c«ng cña ph«i.  MÆt sau phô: (secondary flank face) - Lµ bÒ mÆt cña dao ®èi diÖn víi mÆt ®· gia c«ng cña ph«i. 16
 17.  MÆt chuyÓn tiÕp: (succeeding face) - Lµ bÒ mÆt nèi tiÕp gi÷a mÆt sau chÝnh vµ mÆt sau phô. MÆt chuyÓn tiÕp cã thÓ lµ mÆt ph¼ng hoÆc lµ mÆt cong tuú theo kÕt cÊu phÇn c¾t cña dông cô c¾t. - C¸c bÒ mÆt trªn phÇn c¾t cña dông cô cã thÓ lµ mÆt ph¼ng, còng cã khi lµ mÆt cong. Giao tuyÕn gi÷a chóng t¹o nªn c¸c l­ìi c¾t. 17
 18. C¸c bÒ mÆt trªn phÇn c¾t cña dông cô cã thÓ lµ mÆt ph¼ng, còng cã khi lµ mÆt cong. Giao tuyÕn gi÷a chóng t¹o nªn c¸c l­ìi c¾t.  L­ìi c¾t chÝnh: (tool major cutting edge) - Lµ giao tuyÕn gi÷a mÆt tr­íc vµ mÆt sau chÝnh. L­ìi c¾t chÝnh tham gia c¾t chñ yÕu trong suèt qu¸ tr×nh c¾t.  L­ìi c¾t phô: (tool minor cutting edge) - Lµ giao tuyÕn gi÷a mÆt tr­íc vµ mÆt sau phô. Trong qu¸ tr×nh c¾t chØ mét phÇn nhá cña l­ìi c¾t phô tham gia c¾t.
 19. Trªn phÇn c¾t cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu l­ìi c¾t chÝnh vµ l­ìi c¾t phô.  Mòi dao: (nose or corner) - Lµ phÇn chuyÓn tiÕp gi÷a l­ìi c¾t chÝnh vµ l­ìi c¾t phô. Mòi dao cã thÓ nhän hoÆc cã d¹ng cung trßn víi b¸n kÝnh . H×nh 6: Dao tiÖn c¾t ®øt vµ dao tiÖn ngoµi
 20. 4. C¸c yÕu tè cña chÕ ®é c¾t: factors of cutting data C¸c yÕu tè cña chÕ ®é c¾t bao gåm: - Tèc ®é c¾t V (cutting speed) - L­îng ch¹y dao S (feed rate) - ChiÒu s©u c¾t t (depth of cut) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2