intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

bài giảng nhà máy điện và trạm biến áp, chương 5

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
119
lượt xem
238
download

bài giảng nhà máy điện và trạm biến áp, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là hình vẽ diễn tả sự liên quan giữa nguồn, tải và hệ thống điện Là hình vẽ biểu diễn quan hệ giữa các thiết bị, khí cụ điện có nhiệm vụ nhận điện từ các nguồn điện để cung cấp phân phối cho các phụ tải cùng một cấp điện áp Nguồn Các mạch ( lộ ) Tải Hệ thống MF,MBA, đường dây Đường dây,MBA Các NMĐ TBA trung gian Thanh gĩp Điểm nút, nơi đấu nối các mạch với nhau Là hình vẽ diễn tả sự liên quan giữa nguồn, tải và HTĐ * Các yêu cầu chính khi chọn sơ đồ cấu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng nhà máy điện và trạm biến áp, chương 5

 1. Chương V SÔ ÑOÀ CAÁU TRUÙC & SÔ ÑOÀ NOÁI ÑIEÄN
 2. I. KHÁI NIỆM Laø hình vẽ dieãn taû söï lieân quan Sơ đồ cấu trúc giöõa nguoàn, taûi vaø heä thoáng ñieän Laø hình veõ bieåu dieãn quan heä giöõa caùc thieát bò, khí cuï ñieän Sơ đồ nối điện coù nhieäm vuï nhaän ñieän töø caùc nguồn ñieän ñeå cung caáp phaân phoái cho caùc phuï taûi cuøng moät caáp ñieän aùp
 3. I. KHÁI NIỆM * Caùc ñònh nghóa Nguồn MF,MBA, đường dây Các mạch ( lộ ) Tải Đường dây,MBA Hệ thống Các NMĐ TBA trung gian Thanh góp Điểm nút, nơi đấu nối các mạch với nhau
 4. II. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC Laø hình vẽ dieãn taû söï lieân quan giöõa nguoàn, taûi vaø HTĐ * Caùc yeâu caàu chính khi choïn sô ñoà caáu truùc 1. Coù tính khaû thi 2. Ñaûm baûo lieân heä chaët cheõ giöõa caùc caáp ñieän aùp ñaëc bieät vôùi heä thoáng khi bình thöôøng cuõng nhö cöôõng böùc 3. Toån hao qua maùy bieán aùp beù, traùnh tröôøng hôïp cung caáp cho phuï taûi qua 2 laàn bieán aùp khoâng caàn thieát 4. Voán ñaàu tö hôïp lyù, chieám dieän tích caøng beù caøng toát 5. Coù khaû naêng phaùt trieån trong töông lai gaàn, khoâng caàn thay caáu truùc ñaõ choïn
 5. II. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC Coù theå coù nhieàu caáu truùc khaùc nhau, ñeå choïn phöông aùn naøo caàn caân nhaéc caùc khía caïnh sau : - Soá löôïng maùy bieán aùp - Toång coâng suaát caùc maùy bieán aùp - Toång voán ñaàu tö mua maùy bieán aùp - Toån hao ñieän naêng toång qua caùc maùy bieán aùp
 6. 1 - Sơ đồ cấu trúc NMĐ Phuï thuoäc vaøo soá löôïng MF, coâng suaát MF, ñieän aùp cuûa heä thoáng, phuï taûi ôû caùc caáp ñieän aùp töông öùng coù theå coù nhieàu daïng sô ñoà caáu truùc khaùc nhau. UC = UHT , UH = UMF Cấu trúc NMĐ UC = UHT , UH  UMF UC  UHT
 7. a ) UC = UHT , UH = UMF  S max   S max     HT S  min  C S    min T UHT = UC UT  S max  S min C  S   p.S MF  S min C  p  UH = UF  min  H S MF S min T q.S MF  S min T  q  S MF p m q S max H m  1S MF  S max H  m 1 S MF
 8. a ) UC = UHT , UH = UMF  S max   S max     S   S  HT  min C  min T UHT = UC UT p q  S max   S   SH  10 .SMF  min  H
 9. Bài tập BT1 : Nhaø maùy ñieän coù 4 maùy phaùt SF = 100 MVA, UF = 10,5 kV coù nhieäm vuï cung caáp cho caùc phuï taûi sau : U = 110 kV, Smax / Smin = 180 / 120 MVA U = 35 kV, Smax / Smin = 200 / 140 MVA U = 10,5 kV, Smax / Smin = 60 / 40 MVA Haõy veõ taát caû caùc sô ñoà caáu truùc cuûa NMÑ treân.
 10. b ) UC = UHT , UH  UMF  S max   S max     HT S  min  C S    min T UHT = UC UT p.S MF  S min C  S min H  S max   q.S MF  S min T  S min H S   UH ≠ UF  min  H p q
 11. b ) UC = UHT , UH  UMF  S max   S max     S   S  HT  min C  min T UHT = UC UT S min C p.S MF  S min C  p  S MF S min T q.S MF  S min T  q  S MF p q UH  S max   S    min  H
 12. c ) UC  UHT HT UHT UT UC
 13. c ) UC  UHT HT UHT UC UT UH = UF
 14. 2 - Sơ đồ cấu trúc TBA Phuï thuoäc vaøo phuï taûi vaø caùc caáp ñieän aùp coù theå coù nhieàu daïng sô ñoà caáu truùc khaùc nhau. Qua MBA giaûm daàn töø UC xuoáng Cấu trúc TBA Qua MBA töï ngaãu Qua MBA 3 cuoän daây Qua MBA 2 cuoän daây cho töøng caáp ñieän aùp
 15. a ) Qua MBA töï ngaãu HT - Söû duïng MBA töï ngaãu UC khi UT  110KV UH UT SH ST
 16. b ) Qua MBA 3 cuoän daây SC HT - Söû duïng MBA 3 cuoän UC daây khi UC = 110KV; UT = 22 kV, 35 kV ; UH  6 kV UH UT SH ST
 17. c ) Qua MBA giaûm daàn töø UC xuoáng HT UC - Khi khoâng coù MBA 3 SC cuoän daây thích hôïp. MBA 3 cuoän daây chæ cheá taïo UT vôùi UH ≥ 6KV, 10KV, 22KV... ST - Khi SH < ST UH SH
 18. d ) Qua MBA 2 cuoän daây cho töøng caáp ñieän aùp SC HT - Taêng soá löôïng MBA daãn UC ñeán chieám nhieàu dieän tích - Taùch TBA thaønh hai phaàn rieâng bieät UH UT - Söû duïng khi phuï taûi ôû UT SH ST vaø UH cheânh leäch nhieàu
 19. Số lượng MBA 1 MBA Số lượng MBA 2 MBA 3 MBA
 20. III. SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN Laø hình veõ bieåu dieãn quan heä giöõa caùc thieát bò, khí cuï ñieän * Caùc yeâu caàu cuûa sô ñoà nối điện 1. Tính ñaûm baûo cung caáp ñieän 2. Tính linh hoaït 3. Tính kinh tế 4. Tính phaùt trieån 5. Tính hieän ñaïi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản