intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 3 - Nguyễn Xuân Nghĩa

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

195
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 3 - Xã hội & Văn hóa có nội dung trình bày Xã hội con người (khái niệm, phân loại, thành tố xã hội), văn hóa (ý nghĩa văn hóa, thái độ của các nền văn hóa, tiếp xúc văn hóa và biến chuyển văn hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Xã hội học: Bài 3 - Nguyễn Xuân Nghĩa

 1. CHƯƠNG 3: XÃ HỘI & VĂN HÓA
 2. I. XÃ HỘI CON NGƯỜI  A. XÃ HỘI LÀ GÌ * ĐN * Các yếu tố cấu thành xh * Phaân bieät XH, daân soá, quoác gia  B. Các loại hình xã hội: * Các loại hình xh: săn bắt- hái lượm, chăn nuôi trồng trọt; nông nghiệp; công nghiệp; hậu công nghiệp (slide kế tiếp)
 3. B. CÁC LOẠI HÌNH XÃ HỘI:  Các hình thái kinh tế xã hội: CSNT; CHNL, PK; TBCN; XHCN  Các loại hình xh: - săn bắt- hái lượm, - chăn nuôi trồng trọt; - nông nghiệp; - công nghiệp; - hậu công nghiệp
 4. Loại Thời gian tồn Công Đặc điểm: xã hội: tại: nghệ sản xuất: Săn bắt, 50.000 trước Công cụ - Hình thành nhóm nhỏ hái công nguyên giản đơn sống bằng săn bắt, câu lượm (CN) cho đến nay cá, hái lượm (đang biến mất) - Ít bất bình đẳng - Khác biệt thứ bậc do tuổi tác, giới tính Chăn 12.000 trước CN Dụng cụ - Lệ thuộc vào việc thuần nuôi, đến nay. Ngày cầm tay để dưỡng động vật để sống trồng nay chỉ là một bộ trồng trọt; còn trọt phận trong các xã hội chăn - Qui mô từ vài trăm đến quốc gia nuôi dựa hàng nghìn người trên thuần - Bất bình đẳng rõ nét dưỡng - Được lãnh đạo bởi các động vật thủe lĩnh quân sự
 5. Nông 12.000 trước CN. Cày do súc - Đặt cơ sở trên những nghiệp Hiện nay là vật kéo cộng đồng nông thôn nhỏ. những bộ phận (dẫn thuỷ, - Sống dựa vào nông của các nhà nước chiếc cày) nghiệp, bổ dung bằng săn bắt hái lượm. - Có bất bình đẳng lớn hơn các xã hội săn bắt hái lượm. - Được lãnh đạo bởi các thủ lĩnh. Nhà 6.000 trước CN. Chủ yếu dựa trên nông nước cổ Các nhà nước cổ nghiệp. Tồn tại moat số truyền truyền đã biến thành thị thưng mại và (Gidden mất thủ công nghiệp. Qui mô s, 1997, lên hàng triệu người 54)
 6. Coâng Töø 1750 ñeán Nguoàn Phaân bieät caùc heä nghieäp: nay naêng thoáng kinh teá, löôïng chính trò, giaùo duïc, tieân tieán; toân giaùo; chuyeân saûn xuaát moân hoaù cao; baát ñöôïc cô bình ñaúng xaõ hoäi giôùi hoùa saâu saéc vaãn toàn taïi Haäu Baét ñaàu Maùy - Töông töï caùc xaõ coâng trong vaøi ñieän hoäi coâng nghieäp, nghieäp: thaäp nieân toaùn hoã vôùi vieäc xöû lyù thoâng gaàn ñaây trôï neàn tin vaø coâng vieäc kinh teá dòch vuï daàn thay döïa treân theá saûn xuaát coâng tri thöùc nghieäp
 7. C. Các thành tố của xã hội:  Xã hội do các cơ cấu xã hội (social structure) hình thành nên  Cá nhân: vị trí (status) và vai trò (role)  Nhóm, tổ chức (group, organization)  Định chế (# thiết chế, institution)
 8. II. Văn hóa  A. Ý nghĩa của VH:  1. Định nghĩa  2. Phân loại  3. Các thành tố của văn hóa - biểu tượng - ngôn ngữ - chuẩn mực: /qui tắc đạo đức/tập tục - giá trị  4. phân biệt văn hóa lý tưởng/ thực tiễn  5. phân biệt văn hoá & văn minh
 9.  B. Thái độ đối với các nền văn hoá: 1. Thái độ vị chủng 2. Thái độ xem văn hoá có tính tương đối  C. Tiếp xúc văn hoá & biến chuyển văn hoá 1. Giao lưu văn hoá (acculturation) 2. Đồng hoá văn hoá (cultural assimilation) - phân lớp văn hoá (subculture) - văn hoá phản kháng (counterculture) 3. Thích nghi văn hoá/ kháng cự văn hoá (cultural accommodation, cultural resistance)
 10. D. Các lý thuyết nghiên cứu và giải thích văn hóa:  1. Lý thuyết sinh thái học văn hoá: - gthích vh bằng các yếu tố môi trường - NX: ưu, khuyết  2. Lý thuyết sinh vật học xã hội - gthích vh bằng các yếu tố cơ thể, bẩm sinh, gen (ví dụ loạn luân) - NX: ưu, khuyết
 11.  3. Lý thuyết cơ cấu-chức năng: - quan niệm vh là tiểu hệ thống, cũng có vai trò qtrọng và quyết định - văn hóa được truyền qua quá trình xhhóa - vai trò của các giá trị cơ bản trong văn hóa - giải thích bcvhóa (3 qtrình văn hóa) // NX  4. Lý thuyết mâu thuẫn xã hội - quan niệm vh là tiểu hệ thống, cũng có vai trò qtrọng nhưng không quyết định - văn hóa bị chi phối bởi hệ thông Ktế - bất bình đẳng trong hưởng thụ văn hóa - văn hóa biến chuyển là do mâu thuẫn // NX
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2