intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Chương 4 - TS. Trần Phương Thảo

Chia sẻ: Nga Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

88
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích cổ phiếu là nội dung chính mà bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Chương 4 muốn giới thiệu tới các bạn. Cụ thể, trong bài giảng này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về phân tích tài chính công ty; phân tích kỹ thuật; định giá công ty. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Chương 4 - TS. Trần Phương Thảo

 1. NOÄI DUNG 1. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH 2. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU 3. ĐỊNH GIÁ CÔNG TY 1 1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY 1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY 1.1. Baùo caùo taøi chính coâng ty Balance sheet Statement 1.2. Phaân tích taøi chính coâng ty (1) (2) Profit and Loss Statement 1.3. Phaân tích ruûi ro (3) Cash Flow Statement 1
 2. 1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY 1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY Bảng cân đối kế toán •Báo cáo thu nhập TÀI SẢN Vốn 2009 lưu động 2008 2009 2008 Tiền mặt (Working 86 7 Phải thu khách hàng capital) 878 632 Doanh thu bán hàng 7036 6034 Hàng tồn kho 1716 1287 EBIT Giá vốn hàng bán 5876 5528 Tài sản lưu động 2680 1927 Nguyên giá TSCĐ 1197 1203 Chi phí khác 550 520 Khấu hao 380 263 Lợi nhuận trước lãi, thuế, khấu hao 610 - Tổng tài sản Thay vốn 3497 đổi lưu2867 NỢ VÀ VỐN động (Net Khấu hao 117 117 Phải trả người bán 437 524 EBITDA working capital) Lãi vay 70 136 Phải trả khác 300 637 Lợi nhuận trước thuế 423 -267 Trả trước của khách hàng 408 490 Nợ dài hạn 400 723 Thuế TNDN 169 Vốn cổ phần thường 1721 460 Lợi nhuận ròng 254 Lợi nhuận giữ lại 231 33 Tong nợ và vốn 3497 2867 1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY •Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1.1 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH COÂNG TY TÀI SẢN 2009 2008 Tiền mặt 86 7 Phải thu khách hàng 878 632 Hàng tồn kho 1716 1287 Tài sản lưu động 2680 1927 Nguyên giá TSCĐ 1197 1203 Khấu hao 380 263 Tổng tài sản 3497 2867 NỢ VÀ VỐN Phải trả người bán 437 524 Phải trả khác 300 637 Trả trước của khách hàng 408 490 Nợ dài hạn 400 723 Vốn cổ phần thường 1721 460 Lợi nhuận giữ lại 231 33 Tong nợ và vốn 3497 2867 2
 3. 1.1 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH COÂNG TY 1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY 2009 2008 • Bảng cân đôi kê toán Doanh thu bán hàng 7036 6034 – Giá trị thay đổi Giá vốn hàng bán 5876 5528 – Tỷ lệ thay đổi Chi phí khác 550 520 • Báo cáo thu nhập EBITDA 610 -14 – Giá trị thay đổi Khấu hao 117 117 – Tỷ lệ thay đổi Lãi vay 70 136 • Báo cáo dòng tiền EBT 423 -267 Thuế TNDN 169 0 Lợi nhuận ròng 254 0 1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY 1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY Khaû naêng thanh toaùn Ñoøn caân nôï Tyû soá hoaït ñoäng Tyû soá doanh lôïi Tyû soá chöùng khoaùn 3
 4. Khaû naêng thanh toaùn Tỷ số hoạt động Đòn cân nợ 1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY 1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY Tỷ số về lợi nhuận Tyû soá chöùng khoaùn - Thö giaù coå phieáu (BV) - Lôïi nhuaän moät coå phaàn (EPS) - Tyû soá giaù lôïi nhuaän (P/E) - Coå töùc moät coå phieáu thöôøng (DPS) - Tyû soá chia coå töùc (DPS/EPS) - Tyû leä traùi phieáu - Tyû leä coå phaàn öu ñaõi - Tyû leä coå phaàn thöôøng 4
 5. Lợi nhuận sau thuế $160.560 1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY Toång taøi saûn $1.489.000 Nôï ngaén haïn $327.000 Nôï daøi haïn $300.000 Voán chuû sôû höõu $862.000 Coâng ty Coå phieáu öu ñaõi (6%) meänh giaù coå phaàn $100, 500 coå phieáu ñang löu haønh $ 50.000 quoác gia Coå phieáu thöôøng meänh giaù $3.00 (QGC) ñöôïc pheùp phaùt haønh 300.000CP 200.000 coå phieáu ñang löu haønh $ 600.000 Thaëng dö voán $ 52.000 Vốn tích lũy $ 160.000 Giaù thò tröôøng $12 Tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi 30% PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1 Tổng quan về phân tích kỹ thuật 2 Lý thuyết Dow 3 Các chỉ số phân tích kỹ thuật 4 Các dạng thức đồ thị ThS. Trần 19 ThS. Trần Phương Thảo 20 Phương Thảo 5
 6. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT Khái niệm 2. Ứng dụng của phân tích kỹ thuật Phân tích cơ bản Xác định giá trị nội tại Xác định chiến lược kinh doanh cho ngắn hạn, trung hạn và Phân tích kỹ thuật Xác định sự biến động dài hạn cung cầu đến giá Xác định các đường tiệm cận giá để có quyết định mua vào – bán ra cổ phiếu một cách hợp lý Xác định các khoảng giao động của giá để xác định thời điểm Phân tích kỹ thuật là hoạt động nghiên cứu hành vi của các thành viên thị nên hay chưa nên tham gia vào thị trường trường được phản ảnh qua giá, khối lượng giao dịch nhằm xác định các giai đọan phát triển của thị trường 21 22 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT Line chart 3. Đồ thị và các loại đồ thị Đồ thị là một loạt các mức giá được vẽ theo một khung thời gian cụ thể Trục đứng thể hiện thước đo giá Trục ngang thể hiện thước đo thời gian Khung thời gian phụ thuộc vào độ nén của dữ liệu theo ngày, tuần, tháng, quý hay năm. 23 24 6
 7. Bar chart Candlestick chart 25 26 7
 8. LÝ THUYẾT DOW LÝ THUYẾT DOW 1. Giả định của lý thuyết Dow 2. Thị trường có ba khuynh hướng - Không có sự lôi kéo trên xu thế chính của thị trường - Primary movement: (Xu thế chính): xu hướng dài hạn và - Thị trường phản ảnh tất cả các thông tin và giá hình thành do thường kéo dài từ vài tháng đến vài năm quan hệ cung cầu - Secondary movement (xu thế cấp 2): là xu hướng chệch - Đường trung bình phản ánh tất cả khỏi xu hướng chính trong một khoảng thời gian ngắn từ - Khối lượng xác nhận xu hướng vài tuần đến vài tháng - Daily movement (xu thế cấp 3): là những dao động ngắn hạn từ vài ngày đến dưới 3 tuần và là các dao động hàng ngày của giá chứng khoán. 29 30 ELLIOT WAVE 31 8
 9. ELLIOT WAVE FIBONACCI FIBONACCI CÁC CHỈ SỐ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ThS. Trần 36 Phương Thảo 9
 10. CÁC CHỈ SỐ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 1. Chỉ số trung bình động giản đơn (Simple moving average) • EMA - SMA • Khi đường trung bình ngắn hơn cắt và đi lên trên đường trung bình dài hơn thì đó là dấu hiệu mua vào và ngược lại 37 38 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐỒ THỊ 1. Cận trên/Cận dưới (Support / Resistance Level) -Xác định độ bất ổn của giá (cao và thấp) Trong khuynh hướng lên giá mạnh, giá sẽ giao động giữa -Cận dưới là mức giá mà tại đó lượng cầu đủ mạnh để ngăn -Sự bất ổn giảm được xem như một dấu hiệu của việc có thể kiểm soát sự thay đổi upper đường và đầu giá, và bắt trung chobình một xuđộng, hướngvàmới khi giá cắt đường trung chặn việc giảm giá cổ phiếu bình động là một dấu hiệu của đảo -Kết hợp với các dạng đồ thị để đánh giá chiều 39 40 10
 11. 1. Cận trên/Cận dưới (Resistance / Support Level) 2. Đồ thị đường xu thế (Trendline) Xu hướng uptrend là một đường dốc lên và được vẽ bằng -Cận trên là mức giá mà tại đó lượng cung đủ mạnh để cách nối hai hay nhiều điểm thấp. Điểm thấp sau phải cao hơn ngăn chặn việc tăng giá cổ phiếu điểm thấp trước. 41 Uptrend có vai trò như đường cận dưới 42 2. Đồ thị đường xu thế (Trendline) 3. Kênh xu hướng Xu hướng downtrend là đường dốc xuống và được vẽ bằng cách nối hai hay nhiều điểm cao. Điểm cao sau phải thấp hơn điểm cao trước. Downtrend có vai trò như đường cận trên 43 44 11
 12. Hai đỉnh song song Hai đáy song song 45 46 Đầu và vai thuận (Head and Shoulders) Đầu và vai nghịch (Head and Shoulders) 47 48 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2