intTypePromotion=1

Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Trần Văn Nam

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
142
lượt xem
18
download

Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Trần Văn Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật kinh doanh chuyên đề 4: Nhập môn luật kinh tế trình bày về các mô hình kinh tế, sự điều tiết kinh tế nhà nước, vai trò chức năng của nhà nước, hình thức pháp luật, nguồn luật kinh tế, pháp luật kinh doanh trong điều kiện hội nhập. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  1. Chuyªn ®Ò 1 NH P MÔN C¸c m« h×nh kinh tÕ LUËT KINH TÕ • Tù cung tù cÊp Nh n−íc • C¹nh tranh tù do (sù ®iÒu tiÕt cña bµn tay Ph¸p luËt v« h×nh) LuËt Kinh tÕ v LuËt Kinh doanh • KÕ ho¹ch ho¸ tËp trung (quan liªu bao cÊp) • Kinh tÕ thÞ tr−êng x· héi (VÝ dô: Thuû ®iÓn, Dùng cho l p cao h c chuy n i NEU, 2011 CHLB §øc) • Kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN PGS.TS. TrÇn V¨n Nam (CHND Trung Hoa, ViÖt Nam) Nhµ n−íc ®iÒu tiÕt Sù ®iÒu tiÕt kinh tÕ cña Nh n−íc b»ng c¸ch nµo vµ ®Õn ®©u? • Tù do c¹nh tranh cã nh÷ng giíi h¹n nhÊt ®Þnh (®éc • T¸c ®éng th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« (æn quyÒn; kh«ng l nh m¹nh, t¸c ®éng an sinh, m«i ®Þnh tiÒn tÖ, ®iÒu tiÕt t¨ng tr−ëng, kÝch cÇu tr−êng) tiªu dïng, t¹o dùng c¸c ®iÒu kiÖn x· héi æn ®Þnh cho kinh doanh...) • Nh÷ng lÜnh vùc dÞch vô c«ng céng m Nh n−íc • T¸c ®éng th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vi m« buéc ph¶i ®Çu t− (C¬ së h¹ tÇng, gi¸o dôc, y tÕ...) (thuÕ, hç trî xóc tiÕn th−¬ng m¹i, ® o t¹o • Søc Ðp cña héi nhËp khu vùc v héi nhËp to n cÇu nh©n lùc, quyÒn sö dông ®Êt ...) • Sù cÇn thiÕt cña nh÷ng thiÕt chÕ b¶o ®¶m cho thÞ • Nh÷ng quan ®iÓm míi: Quan niÖm Nh n−íc tr−êng æn ®Þnh (tiÒn tÖ, to ¸n, träng t i, c¬ quan nhá-x· héi lín; quan niÖm x· héi ho¸ qu¶n lý ®¨ng ký...) nh n−íc, Nh n−íc cÇm l¸i, kh«ng cÇm chÌo – Ngu n: Ph m Duy Nghĩa, VNU M« h×nh tæ chøc nh n−íc HÖ thèng tæ chøc Nh n−íc M« h×nh Nh n−íc C¸ nh©n LËp ph¸p tam quyÒn (c«ng d©n) ph©n lËp C¸c tæ chøc C¸c c¬ quan nh n−íc H nh ph¸p T− ph¸p 1
  2. HÖ thèng c¬ quan VAI TRß, chøc n¨ng cña Nhµ n−íc qu¶n lý nh n−íc • bao gåm mét hÖ thèng tæ chøc c¸c c¬ quan nh n−íc cã - B¶o vÖ v cñng cè quan hÖ së h÷u mèi quan hÖ g¾n bã víi nhau – Duy tr× an ninh, trËt tù x héi ChÝnh phñ Nh n−íc trung −¬ng – Can thiÖp v o sù ph¸t triÓn kinh tÕ nh»m duy tr× sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo ®Þnh h−íng dù kiÕn Häc thuyÕt cæ ®iÓn: Kh«ng can thiÖp C¸c Bé TØnh/ Th nh phè Keynes: Can thiÖp ®Ó söa ch÷a “khiÕm khuyÕt cña thÞ tr−êng” C¸c Côc, Vô, Së QuËn/ HuyÖn – Ph¸t triÓn quan hÖ quèc tÕ v chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i C¸c Phßng, Ban Ph−êng/ X· Liªn hÖ: Doanh nghiÖp võa v nhá C¸c yÕu tè ®Þnh h×nh c¸ch h nh xö cña doanh nghiÖp d©n doanh kú väng g× ë Nh n−íc? ChÝnh s¸ch • Ph¸p luËt æn ®Þnh v minh Doanh nghiÖp b¹ch • ChÕ ®é thuÕ hîp lý Ph¸p luËt • Thanh tra ®óng luËt • Cã mÆt b»ng ®Ó kinh doanh M«i tr−êng x· héi • Hç trî tiªu thô s¶n phÈm QuyÒn lùc thÞ tr−êng • Hç trî vèn Cung CÇu C¹nh tranh • D− luËn t«n vinh C¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ Ph¸p luËt : n−íc ®èi víi c¸c DN Chøc n¨ng c¬ b¶n C¸c c«ng cô qu¶n lý vÜ m« cña Nh n−íc ®èi víi c¸c DN • Ph¸p luËt & ChÝnh s¸ch cña §¶ng • Ph¸p luËt & Qu¶n lý cña nh n−íc • Ph¸p luËt & quyÒn lîi cña c«ng d©n C¸c chÝnh Bé Ph¸p KÕ QuyÕt s¸ch m¸y luËt ho¹ch ®Þnh Kinh Nh chiÕn h nh tÕ - X n−íc l−îc chÝnh héi 2
  3. T×nh huèng H×nh thøc ph¸p luËt • C¸c c¬ quan v thÈm quyÒn ban h nh v¨n • ChÝnh quyÒn th nh b¶n ph¸p luËt: phè quyÕt ®inh di dêi – Quèc héi c¸c hé d©n t¹i khu vùc – Chñ tÞch n−íc N ®Ó më réng ®−êng – Uû ban th−êng vô quèc héi H. – ChÝnh phñ • B»ng c¸ch n o? – c¸c Bé – Héi ®ång nh©n d©n – Uû ban nh©n d©n LuËt kinh tÕ: mét ngµnh luËt LÞch sö ph¸t triÓn LuËt kinh tÕ trong hÖ thèng ph¸p luËt HÖ thèng ph¸p luËt • LuËt kinh tÕ l mét ng nh luËt theo quan niÖm cña ph¸p lý XHCN ë Liªn X« v §«ng ¢u cò LuËt kinh tÕ • LuËt kinh tÕ c«ng, luËt th−¬ng m¹i, luËt kinh Ph¸p luËt vÒ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp doanh ë c¸c n−íc ph−¬ng T©y Ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ • ¶nh h−ëng cña ph¸p luËt ph−¬ng T©y Ph¸p luËt gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh • D©n luËt Nam kú 1883, B¾c kú 1929 v Trung doanh kú 1936 Ph¸p luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp • LuËt th−¬ng m¹i An nam n¨m 1942 • LuËt th−¬ng m¹i VNCH n¨m 1972 LuËt kinh tÕ tõ 1945 ®Õn nay: §èi t−îng ®iÒu chØnh cña LuËt kinh tÕ • Giai ®o¹n 1945 - 1954 – Xo¸ bá ®Æc quyÒn thùc d©n • H×nh thøc tæ chøc kinh doanh – Kinh tÕ ®a th nh phÇn • Quan hÖ gi÷a c¸c nh ®Çu t− – H×nh th nh xÝ nghiÖp quèc gia • Quan hÖ gi÷a nh ®Çu t− v ®iÒu h nh doanh nghiÖp – ¸p dông luËt cò cho ®Õn 1959 • Giai ®o¹n 1954 - 1986 • Quan hÖ hîp ®ång – Hai th nh phÇn • Gi¶i quyÕt tranh chÊp – XÝ nghiÖp quèc doanh • Ph¸ s¶n doanh nghiÖp – Hîp t¸c x· • Giai ®o¹n ®æi míi (tõ 1986 cho ®Õn nay) • C¹nh tranh v chèng ®éc quyÒn – Kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN • Qu¶ng c¸o • B¶o vÖ quyÒn lîi ng−êi tiªu dïng... 3
  4. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cña LuËt kinh tÕ Chñ thÓ cña LuËt kinh tÕ §Æc tr−ng luËt t−: Ph−¬ng ph¸p ¸p ®Æt • C¸ nh©n kinh doanh • Quy ph¹m tuú nghi (quyÒn uy) • Doanh nghiÖp • Kh¶ n¨ng tù tho¶ thuËn • Quy ph¹m ¸p ®Æt • C¸c nh ®Çu t− • Khu«n khæ cña c¸c • C¬ quan qu¶n lý nh • H¹n chÕ kh¶ n¨ng tho¶ tho¶ thuËn n−íc vÒ kinh tÕ thuËn • §−îc l m nh÷ng ®iÒu • C¸c thiÕt chÕ cÇn thiÕt m ph¸p luËt kh«ng cho ho¹t ®éng cña c¬ cÊm chÕ thÞ tr−êng (Träng t i, Së GDChøng kho¸n, Kto¸n...) Nguån cña LuËt kinh tÕ • V¨n b¶n ph¸p luËt ∆ HiÕn ph¸p 1992 • ¸n lÖ ∆ C¸c ®¹o luËt, Ph¸p lÖnh, NghÞ quyÕt Sù giao thoa gi÷a LuËt Kinh tÕ ∆ NghÞ ®Þnh ∆ QuyÕt ®Þnh cña TTg ∆ Th«ng t−, QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ vµ LuËt Kinh doanh? ∆ NghÞ quyÕt cña H§ND ∆ QuyÕt ®Þnh cña UBND Më cöa thÞ tr−êng: Më cöa thÞ tr−êng: C¸c nguyªn yªu cÇu v néi dung t¾c chi phèi • Më cöa thÞ tr−êng vÒ th−¬ng m¹i h ng ho¸: • TÝnh c«ng khai v minh b¹ch: ®¶m b¶o t¹o ra mét - B i bá h ng r o phi thuÕ m«i tr−êng kinh doanh râ r ng, th«ng tho¸ng, cã - TiÕn h nh gi¶m thuÕ theo lÞch tr×nh ® tho¶ thuËn thÓ dù b¸o tr−íc - C«ng nhËn quyÒn kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu cña c¸c th−¬ng nh©n • Nguyªn t¾c kh«ng ph©n biÖt ®èi xö (MFN) v nguyªn t¾c ®èi xö quèc gia (NT) ¸p dông trong • Më cöa thÞ tr−êng vÒ dÞch vô: 11 lÜnh vùc/ 155 tiÓu ®Çu t−, th−¬ng m¹i v dÞch vô ng nh theo quy ®Þnh cña GATS • Thùc hiÖn b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cho c¸c s¶n • Më cöa thÞ tr−êng vÒ ®Çu t−: quy ®Þnh c¸c ®iÒu phÈm s¸ng t¹o cña tæ chøc v c¸ nh©n cña c¸c kiÖn vÒ ®Çu t− kh«ng ®−îc tr¸i víi hiÖp ®Þnh n−íc th nh viªn hiÖp ®Þnh TRIPs TRIMs 4
  5. Ph¸p luËt kinh doanh ViÖt nam LuËt kinh doanh ViÖt nam: mét sè tiÒn ®Ò h×nh th nh trong ®iÒu kiÖn héi nhËp LuËt Ph¸ s¶n 2004; LuËt ®Êt ®ai 2004 • Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®ßi hái hÖ Bé luËt D©n sù 1995/2005; Bé luËt Lao ®éng thèng luËt ph¸p v c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ LuËt Hîp t¸c x 1996/2003; LuËt Th−¬ng m¹i 1997/2005 th−¬ng m¹i cña ViÖt nam ph¶i ho n chØnh LuËt Ng©n h ng nh n−íc & c¸c tæ chøc tÝn dông ®ång bé LuËt §Çu t− 2005 • §¸p øng ®−îc c¸c nguyªn t¾c cña LuËt Doanh nghiÖp 1999/2005 LuËt Kinh doanh b¶o hiÓm 2000 WTO, ASEAN, APEC, ASEM; … LuËt së h÷u trÝ tuÖ 2006/2009 • Hç trî cho s¶n xuÊt h ng ho¸ dÞch vô v C¸c ®¹o luËt vÒ thuÕ v.v.. th−¬ng nh©n ViÖtNam ph¸t triÓn Mét sè quy ®Þnh ph¸p luËt kinh Ph¸p luËt Kinh doanh ViÖt nam doanh chñ yÕu -H−íng c¶i c¸ch- • LuËt DOANH NGHI P • Ho n thiÖn LuËt KT theo h−íng xÝch l¹i gÇn ph¸p luËt • LuËt hîp ®ång VIÖT nam kinh doanh • LuËt c¹nh tranh • LuËt ho¸ c¸c chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i • PH¸P LUËT VÒ b¶O H¤ QUYÒN Së H U C¤NG • Më réng ph¹m vi ®iÒu chØnh cho phï hîp víi xu thÕ NGHIÖP, QUY N TÁC GI chung cña héi nhËp quèc tÕ • GI I QUYÕT TRANH CHÊP TRONG KINH DOANH • Thu hÑp kho¶ng c¸ch gi÷a LuËt KD ViÖt nam v luËt • .. KD c¸c n−íc Bài t p th o lu n nhóm • Gia nh p th trư ng và v n tránh trùng tên DN 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2