intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Trần Văn Nam

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
122
lượt xem
23
download

Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Trần Văn Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 2: Địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh trình bày về quy chế pháp lý chung doanh nghiệp, chế độ pháp lý về các loại hình doanh nghiệp, mục đích bản chất của doanh nghiệp. Tài liệu này giúp ích cho giảng viên và các bạn sinh viên trong quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Trần Văn Nam

 1. Môn h c: Pháp lu t kinh doanh Nh ng n i dung chính CHUYÊN 2 1. Quy ch pháp lý chung doanh nghi p 2. Ch pháp lý v các lo i hình doanh nghi p a v pháp lý c a các ch th kinh doanh Khoa Lu t I H C KINH T QU C DÂN 1 2 Các ch th kinh doanh và c trưng pháp M c ích b n ch t c a lý cơ b n c a doanh nghi p doanh nghi p là kinh doanh Các ch th kinh doanh ư c chia thành 3 nhóm: + Nhóm doanh nghi p: Hi n có g n 300.000 DN M c ích cơ b n c a doanh nghi p là tìm ki m l i nhu n thông qua các ho t ng kinh doanh + Nhóm H kinh doanh: Có kho ng 2,5 tri u h Nh ng c trưng c a ho t ng kinh doanh so v i các ho t + Nhóm nh ng ngư i kinh doanh nh ng xã h i không ph i là ho t ng kinh doanh: Ngoài ra: H p tác xã + u tư tài s n Khái ni m doanh nghi p: Theo Kho n 1 i u 4 Lu t Doanh nghi p 2005, + Thu l i tài s n doanh nghi p có 5 c trưng cơ b n là: Nh ng lĩnh v c c a ho t ng kinh doanh: * Có tên riêng + Lĩnh v c s n xu t * Có tài s n + Lĩnh v c thương m i * Có tr s giao d ch + Lĩnh v c d ch v * Có ăng ký kinh doanh S ng nh t hai khái ni m kinh doanh và thương m i * M c ích thành l p là ho t ng kinh doanh 3 4 Phân lo i doanh nghi p theo Phân lo i doanh nghi p theo gi i h n trách nhi m (2) gi i h n trách nhi m (3) Trách nhi m c a ngư i u tư: Trách nhi m vô h n là vi c ngư i u tư, ch doanh nghi p, ph i thanh toán nh ng kho n n và nh ng nghĩa v v tài s n phát sinh trong kinh doanh b ng toàn b tài s n Gi i h n trách nhi m c a doanh nghi p: thu c quy n s h u h p pháp c a ngư i ch doanh nghi p bao g m tài s n ăng ký u tư vào kinh doanh cũng như tài s n không ăng ký u tư kinh doanh (Không tr c ti p dùng Trách nhi m vô h n: vào ho t ng kinh doanh). DNTN, công ty h p danh. Trách nhi m h u h n là vi c ngư i ch doanh nghi p ph i thanh toán nh ng kho n n và nh ng nghĩa v v tài Trách nhi m h u h n: s n phát sinh trong kinh doanh b ng s tài s n mà h ăng ký u tư vào kinh doanh trong doanh nghi p ó. Các công ty c ph n, công ty TNHH, công ty nhà nư c. 5 6 1
 2. Lu t Doanh nghi p 2005 Lu t Doanh nghi p 2005 có hiêu lưc t 1-7-2006 (2) Ph m vi i u ch nh c a Lu t Doanh nghi p 2005: Hi u l c chung và l trình c a vi c thay th các o lu t khác: Doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ( * H t hi u l c i v i Lu t Doanh nghi p 1999 * Công ty c ph n ( 77-129) Các DNNN ư c t ch c ho t ng dư i hình th c * Công ty TNHH hai thành viên tr lên ( 38-62) công ty c ph n, công ty TNHH trư c ây ho t ng theo * Công ty TNHH m t thành viên ( 63-76) Lu t Doanh nghi p 1999, ương nhiên ho t ng theo * Công ty h p danh ( 130-140) Lu t Doanh nghi p 2005. * Doanh nghi p tư nhân ( 141-145) Nhóm công ty: Ch có m t s quy nh v nguyên t c ( 146-149) 7 8 Doanh nghi p có v n u tư nư c Lu t Doanh nghi p 2005 ngoài thành l p trư c 1-7-2006 1. ăng ký l i và t ch c qu n lý ho t ng theo Luât * i v i Lu t DNNN 2003 Doanh nghi p 2005. Th i h n th c hi n là 2 năm k t 1- + Chuy n i công ty nhà nư c thành công ty TNHH 7-2006. ho c công ty c ph n, thành nhóm công ty trong th i Doanh nghi p c a nhà u tư nư c ngoài có th ăng h n ch m nh t 4 năm k t 1-7-2006. ký ho t ng dư i các hình th c doanh nghi p thu c ph m vi i u ch nh c a Luât Doanh nghi p 2005 và ư c hư ng chính sách u tư theo Lu t u tư 2005. 2. Không ăng ký l i: Doanh nghi p ch ư c ho t ng trong ph m vi ngành ngh và th i h n ghi trong Gi y phép u tư và ti p t c ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh c a Chính ph 9 10 Nh ng i u ki n cơ b n thành l p và Nh ng i u ki n cơ b n thành l p và ho t ng i v i m t doanh nghi p (1) ho t ng i v i m t doanh nghi p (2) Quy n t do kinh doanh c a công dân theo i u 57 Hi n pháp năm 1992 (S a i) 5 i u ki n cơ b n: N i dung cơ b n c a quy n t do kinh doanh: 1) i u ki n v tài s n + T do thành l p doanh nghi p 2) i u ki n v ngành ngh kinh doanh + T do l a ch n và ăng ký ngành ngh kinh doanh 3) i u ki n v tên, a ch doanh nghi p + T do ti n hành các ho t ng kinh doanh, xác l p và gi i quy t các quan h h p ng, quy n t nh o t khi gi i quy t các 4) i u ki n v tư cách pháp lý c a ngư i thành l p và qu n lý tranh ch p phát sinh trong kinh doanh doanh nghi p + T do gi i th doanh nghi p khi không mu n ti p t c ho t 5) i u ki n v thành viên, v cơ ch t ch c qu n lý, ho t ng ng c a doanh nghi p Thành l p doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t là Quy n c a cá nhân, t ch c ư c Nhà nư c b o h b o h . 11 12 2
 3. i u ki n v tài s n i u ki n v ngành ngh kinh doanh Quy n t do kinh doanh th hi n qua vi c công dân Vi t 1. Ph i có tài s n ăng ký ưa vào kinh doanh g i là v n i u l Nam có quy n l a ch n và kinh doanh nh ng ngành ngh ho c v n u tư thành l p doanh nghi p (G i chung là v n không thu c lo i b c m kinh doanh (C m u tư). S ăng ký kinh doanh) thay i trong tư duy xây d ng và ban hành pháp lu t Vi t 2. Lo i tài s n: Ph i là nh ng th mà theo quy nh c a pháp lu t Nam. là tài s n. 3. M c tài s n: Tuỳ i u ki n c a ngư i thành l p doanh Nh ng ngành ngh kinh doanh có i u ki n ( u tư có nghi p, tr nh ng ngành ngh mà pháp lu t quy nh ph i có i u ki n). Ph i/ch ư c quy nh trong các văn b n pháp m c v n t i thi u ư c kinh doanh (G i là v n pháp nh) lu t là Lu t, Pháp l nh và Ngh nh. B , cơ quan ngang B , thì trong trư ng h p này, v n ăng ký kinh doanh không ư c H ND và UBND các c p không ư c quy nh v ngành, th p hơn v n pháp nh ngh kinh doanh có i u ki n và i u ki n kinh doanh ( 7 4. Phương th c ăng ký tài s n khi thành l p và trong quá trình ho t ng: ( i u 29 Lu t DN 2005). K5 LDN 2005). 13 14 +Hai nhóm i u ki n liên quan i u ki n v tên, a ch doanh nghi p (1) n th t c ăng ký kinh doanh: 3 lo i tên c a doanh nghi p: + Nh ng lo i i u ki n kinh doanh: + Tên doanh nghi p: B t bu c ph i có và ư c ghi trong - i u ki n i v i các ch th u tư là nhà u ăng ký kinh doanh, trong con d u c a doanh nghi p, ph i tư trong nư c và nư c ngoài, v lo i hình DN ư c vi t ho c g n t i tr s chính, chi nhánh, văn phòng - i u ki n v v n c a doanh nghi p, h n ng ch, i di n c a doanh nghi p, ph i ư c in ho c vi t trên các m c v n góp c a nhà u tư (Trong nư c và nư c ngoài), v gi y t giao d ch, h sơ tài li u và n ph m do doanh ch ng ch hành ngh , v gi y phép kinh doanh, i u ki n v cơ nghi p phát hành. s v t ch t tr c ti p ph c v cho kinh doanh, nh ng quy nh có tính ch t hàng rào k thu t trong vi c thành l p DN như i u + Tên doanh nghi p vi t b ng ti ng nư c ngoài ki n v b o v môi trư ng... + Tên vi t t t + Ngành, ngh và i u ki n kinh doanh: 7 LDN 2005. 15 16 i u ki n v tư cách pháp lý c a ngư i i u ki n v tư cách pháp lý c a ngư i thành l p và qu n lý doanh nghi p (1) thành l p và qu n lý doanh nghi p (2) Nh ng trư ng h p b c m góp v n 7 nhóm cá nhân, t ch c không ư c quy n Nh ng cá nhân, t ch c sau ây không ư c mua c thành l p và qu n lý doanh nghi p t i Vi t Nam: (K2 ph n c a công ty c ph n, góp v n vào công ty TNHH, công 13 Lu t DN 2005) ty h p danh: + Cơ quan nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang NDVN s d ng tài s n nhà nư c góp v n vào DN thu l i riêng cho cơ quan, ơn v mình; + Các i tư ng không ư c góp v n vào doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c ( i u 17; 19 Pháp l nh Cán b , công ch c 26-2-1998, ư c s a i b sung băng fcác Pháp l nh ngày 28-4-2000 và 29-4-2003) 17 18 3
 4. i u ki n v thành viên, v cơ ch t ch c qu n lý, ho t ng c a doanh nghi p II. Nh ng quy nh c a pháp lu t i v i thành viên doanh nghi p: + Quy nh v s lư ng thành viên t i thi u, t i a như trong công ty c ph n, công ty TNHH có hai thành viên tr Ch pháp lý v lên, công ty h p danh. + Quy nh v tư cách thành viên như trong công ty h p các lo i hình doanh nghi p danh 19 20 Công ty c ph n Tư cách pháp lý c a công ty c ph n 1. Cách góp v n: V n i u l chia thành c ph n (C ph n ph thông, c ph n ưu ãi), là công ty duy nh t ư c phát hành c ph n trên th trư ng ch ng khoán dư i d ng c phi u bán cho các c ông. 2. C ông: Là ngư i mua c phi u, có th là t ch c ho c cá nhân, t i Công ty c ph n có tư cách pháp nhân, k thi u là 3, không h n ch t i a và ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n khác c a doanh nghi p trong ph m vi s v n ã góp t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n KKD vào doanh nghi p (Trách nhi m h u h n 3. S chuy n như ng v n: C ph n ư c t do chuy n như ng trên th Ch u trách nhi m trong kinh doanh trong trư ng ch ng khoán (Th c p), tr m t s c ph n b pháp lu t h n ch ph m vi v n i u l (Trách nhi m h u h n) 4. Cơ ch huy ng v n: Công ty c ph n có quy n phát hành các lo i ch ng khoán, c bi t là có quy n chào bán ch ng khoán ra công chúng huy ng v n 5. Tư cách pháp lý: Công ty c ph n có tư cách pháp nhân, ch u trách nhi m trong kinh doanh trong ph m vi v n i u l . 21 22 T ch c qu n lý công ty c ph n ih i ng c ông Các lo i ih i ng c ông: Cơ c u t ch c qu n lý công ty c ph n: + i H C thư ng niên. 97 K2 Lu t DN 2005 + i h i ng c ông: Thư ng niên, b t thư ng, c bi t + i H C b t thư ng. 97 K3 Lu t DN 2005 + H i ng qu n tr : + iH C c bi t i u 104 K4 Lu t DN 2005 + Giám c ho c T ng giám c Th m quy n c a i H C . i u 96 Lu t DN 2005 + Ban ki m soát Tri u t p i H C . i u 97--102 và i u 128 Lu t DN Ưu th v cơ ch qu n lý c a công ty c ph n: Trên các 2005: m t chuyên môn hoá qu n lý, hi u qu s d ng ng v n, H p và thông qua quy t nh c a iH C : i u huy ng v n u tư c a xã h i. 103-- 107 Lu t DN 2005 23 24 4
 5. Giám c ho c T ng giám c H i ng qu n tr công ty c ph n i u 108 –115 Lu t DN 2005 2 phương th c ch n: B nhi m ho c thuê G , TG . 116 Thành l p H QT: Nhi m kỳ và s lư ng thành viên, tiêu Lu t DN 2005 chu n thành viên H QT ( 109-110 Lu t DN 2005); quy n Tiêu chu n và i u ki n c a G , TG : Như trong các công ư c cung c p thông tin; mi n nhi m, bãi nhi m và b ty TNHH. 116 K2 Lu t DN 2005 sung thành viên H QT ( 114, 115 Lu t DN 2005) Ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty: là G , TG n u Ch t ch H QT: 111 Lu t DN 2005 i u l công ty không có quy nh Ch t ch H QT là ngư i Th m quy n c a H QT. 108 Lu t DN 2005 i di n theo pháp lu t c a công ty. 116 K1 Lu t DN Cu c h p c a H QT : i u 112-113 lu t DN 2005 2005 Th m quy n c a G , TG . 116 K3 Lu t DN 2005 25 26 Nh ng quy nh chung i v i ngư i qu n lý công ty c ph n Ban ki m soát trong công ty c ph n Khái ni m ngư i qu n lý: 4 K13 Lu t DN 2005 Ngư i qu n lý DN là ch s h u, giám c DNTN,thành viên h p danh Cơ c u c a Ban ki m soát, Trư ng Ban Ki m soát. 121 công ty h p danh, Ch t ch H TV,Ch t ch công ty, thành viên H QT, G ho c Lu t DN 2005 TG và các ch c danh qu n lý khác do i u l công ty quy nh. Nh ng nghĩa v : i u ki n có Ban ki m soát, tiêu chu n và i u ki n làm + Công khai các l i ích liên quan. 118 Lu t DN 2005 thành viên Ban ki m soát, b u, mi n nhi m, bãi nhi m Ban + Nghĩa v c a ngư i qu n lý công ty. 119 Lu t DN 2005 ki m soát . + H p ng, giao d ch ph i ư c ch p thu n trư c khi giao k t và th c 95 o n 1, 96 K 2 i m c, 122, 127 Lu t DN 2005 hi n. 120 Lu t DN 2005 - Các i tư ng c a h p ng, giao d ch ph i ư c ch p thu n Th m quy n c a Ban Ki m soát. 123 lu t DN 2005. H p ? - H p ng, giao d ch do H QT ch p thu n Quy n và quy n l i c a Ban Ki m soát: - H p ng, giao d ch do i H C ch p thu n. + Quy n ư c cung c p thông tin. 124 lu t DN 2005 Trình báo cáo hàng năm. 128 Lu t DN 2005 Công khai thông tin v công ty c ph n. 128 Lu t DN 2005 . + Thù lao và l i ích khác. 125 lu t DN 2005 Nghĩa v c a thành viên Ban Ki m soát. 126 lu t DN 2005 27 28 c i m c a công ty TNHH hai thành công ty viên tr lên TNHH hai thành viên tr lên Cách góp v n: Công ty nh n tr c ti p nh ng tài s n mà các thành H n ch chuy n như ng v n: Ph n v n góp c a thành viên cam k t góp v n viên ch ư c chuy n như ng theo quy nh c a pháp Thành viên: Là t ch c ho c cá nhân, s lư ng không quá 50. Thành viên ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa v v tài s n khác lu t ( i u 43,44,45 Lu t DN 2005), ưu tiên chuy n c a công ty trong ph m vi s v n cam k t góp vào công ty (Ch u như ng cho các thành viên công ty; trách nhi m h u h n); Cơ ch huy ng v n: Công ty TNHH không ư c quy n phát hành c ph n. H p ? Tư cách pháp lý: Công ty có tư cách pháp nhân, ch u trách nhi m trong kinh doanh trong ph m vi v n i u l (Trách nhi m h u h n). 29 30 5
 6. Chuy n như ng v n góp trong T ch c qu n lý c a công ty công ty TNHH hai thành viên tr lên TNHH hai thành viên tr lên Mua l i ph n v n góp. 43 Lu t DN 2005. Theo yêu c u b ng văn b n c a thành viên b phi u không tán Cơ c u t ch c qu n lý: thành i v i quy t nh c a H TV v m t s v n theo quy nh. 1. H i ng thành viên và Ch t ch H TV Chuy n như ng ph n v n góp. 44 Lu t DN 2005 Trư c tiên ph i chào bán cho các thành viên còn l i. Ch ư c 2. Giám c ho c T ng giám c chuy n như ng cho ngư i không ph i là thành viên n u các thành viên 3. Ban ki m soát còn l i không mua ho c không mua h t trong th i h n 30 ngày, k t Nh ng quy nh chung trong qu n lý công ty ngày chào bán. X lý ph n v n góp trong các trư ng h p khác. 45 Lu t DN 2005 31 32 Giám c ho c T ng giám c Nh ng quy nh chung trong qu n lý công ty TNHH hai thành viên tr lên công ty TNHH hai thành viên tr lên 2 phương th c ch n: B nhi m ho c thuê G , TG . 47 K2 i m Nghĩa v c a thành viên H TV, Giám c ho c T ng giám Lu t DN 2005 c. 56 Lu t DN 2005 Tiêu chu n và i u ki n làm G , TG . 57 Lu t DN 2005: Thù lao, ti n lương và thư ng c a thành viên H TV, Giám a) Có năng l c hành vi dân s và không thu c i tư ng b c m c ho c T ng giám c. 58 Lu t DN 2005. qun lý DN; H p ng, giao d ch ph i ư c H TV ch p thu n. 59 Lu t DN 2005: b) Là cá nhân s h u ít nh t 10% v n i u l c a công ty ho c ngư i không ph i thành viên, có trình chuyên môn, kinh nghi m th c t + Nh ng i tư ng mà h p ng, giao d ch ph i ư c trong qu n tr kinh doanh ho c trong các ngành, ngh kinh doanh ch H TV ch p thu n. y u c a công ty ho c tiêu chu n và i u ki n khác quy nh t i i u l + G i, niêm y t d th o h p ng ho c thông báo n i công ty. d ng ch y u c a giao d ch d nh ti n hành Quy n và nhi m v c a G , TG . 55 Lu t DN 2005 + X lý h p ng, giao d ch b vô hi u 33 34 Ban ki m soát trong công ty TNHH hai thành viên tr lên Công ty TNHH m t thành viên i u ki n thành l p . 46 Lu t DN 2005 Ch s h u công ty: Là m t t ch c ho c m t cá nhân, ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n khác c a công ty + Ph i thành l p BKS: Có t 11 thành viên tr lên trong ph m vi s v n i u l c a công ty (Trách nhi m h u h n) + Có th thành l p: Công ty có ít hơn 11 thành Chuy n như ng v n: Ch s h u công ty không ư c tr c ti p rút v n kh i kinh doanh mà ch ư c gián ti p rút v n b ng cách viên, tuỳ yêu c u qu n tr công ty chuy n như ng m t ph n ho c toàn b v n i u l cho t ch c i u l công ty quy nh: ho c cá nhân khác + Tiêu chu n, i u ki n thành viên BKS; Cơ ch huy ng v n: Công ty không có quy n phát hành c ph n + Trư ng BKS; Công ty không ư c gi m v n i u l . 76 Lu t DN 2005 + Ch làm vi c c a BKS. Tư cách pháp lý: Công ty có tư cách pháp nhân, ch u trách nhi m trong kinh doanh trong ph m vi v n i u l (Trách nhi m 35 h u h n). 36 6
 7. Cơ c u qu n lý công ty Qu n lý công ty TNHH m t thành viên TNHH m t thành viên là t ch c Phân bi t i v i thành viên là t ch c ho c cá nhân H i ng thành viên. 68 Lu t DN 2005 Thành viên là t ch c: Hai trư ng h p tuỳ theo s ngư i Ch t ch công ty. 69 Lu t DN 2005 i di n theo u quy n ư c ch s h u b nhi m. 67 Giám c ho c T ng giám c. 70 Lu t DN 2005 Lu t DN 2005 Ki m soát viên. 71 Lu t DN 2005 + Ít nh t có 2 ngư i: H TV; G ho c TG ; Ki m soát Thù lao, ti n lương và l i ích khác c a ngư i qu n lý công ty và viên Ki m soát viên. 73 Lu t DN 2005 + M t ngư i: Ch t ch công ty; G ho c TG ; Ki m Nghĩa v c a thành viên H i ng thành viên, Ch t ch công ty, soát viên Giám c ho c T ng giám c và Ki m soát viên. 72 Lu t DN 2005 Thành viên là cá nhân. 74 Lu t DN 2005 H p ng, giao d ch c a công ty v i nh ng ngư i có liên quan. - Ch t ch công ty chính là ch s h u công ty; 75 Lu t DN 2005 - G ho c TG . 37 38 c trưng pháp lý Thành viên h p danh công ty h p danh: c a công ty h p danh Nh ng i m h n ch Thành viên công ty: Không ư c làm ch DNTN ho c thành viên h p danh + Thành viên h p danh: Ph i có ít nh t 2 hai thành viên là ch s h u chung c a công ty, cùng nhau kinh doanh dư i m t tên chung c a công ty h p danh khác, tr khi ư c s nh t trí Thành viên h p danh ph i là cá nhân, ch u trách nhi m b ng toàn b c a các thành viên h p danh còn l i tài s n c a mình v các nghĩa v c a công ty (Trách nhi m vô h n) Không ư c quy n nhân danh cá nhân ho c nhân danh i m khác bi t l n so v i các công ty khác là trong vi c qu n ký, i u ngư i khác th c hi n kinh doanh cùng ngành ngh hành ho t ng c a công ty: Các thành viên h p danh tr c ti p qu n lý kinh doanh c a công ty tư l i ho c ph c v l i ích công ty, có quy n i di n theo pháp lu t và t ch c i u hành ho t ng c a t ch c, cá nhân khác kinh doanh hàng ngày c a công ty. Không ư c quy n chuy n m t ph n ho c toàn b + Thành viên góp v n: ph n v n góp c a mình t i công ty cho ngư i khác n u Pháp lu t b t bu c thành l p công ty h p danh trong m t s ngành, ngh nh t nh. Cơ s c a quy nh này. không có s ch p thu n c a các thành viên h p danh còn l i 39 40 Thành viên h p danh công ty h p danh: Thành viên góp v n công ty h p danh Nh ng nghĩa v Tham gia h p, th o lu n và bi u quy t t i H TV v vi c Ph i ti n hành qu n lý và th c hi n công vi c kinh doanh m t cách trung th c, c n tr ng và t t nh t b o m l i ích h p pháp s a i, b sung i u l công ty, s a i, b sung các t i a cho công ty và t t c thành viên quy n và nghĩa v c a thành viên góp v n, v t ch c l i và gi i th công ty và các n i dung khác c a i u l công nh kỳ hàng tháng báo cáo trung th c, chính xác, b ng văn b n tình hình và k t qu kinh doanh c a mình v i công ty; cung c p ty có liên quan tr c ti p n quy n và nghĩa v c a h tình hình và k t qu kinh doanh c a mình cho các thành viên có ư c chia l i nhu n hàng năm tương ng v i t l v n góp yêu c u trong v n i u l c a công ty. ư c chuy n như ng ph n Ph i b i thư ng thi t h i khi gây thi t h i cho công ty, ch u l v n góp c a mình cho ngư i khác tương ng v i ph n v n góp vào công ty ho c theo tho thu n Nhân danh cá nhân ho c nhân danh ngư i khác ti n hành quy nh t i i u l công ty trong trư ng h p công ty kinh kinh doanh các ngành ngh ã ăng ký c a công ty doanh b l Không ư c tham gia qu n lý công ty, không ư c ti n Ph i liên i ch u trách nhi m thanh toán h t s n còn l i c a công ty n u tài s n c a công ty không trang tr i s n c a hành công vi c kinh doanh nhân danh công ty. công ty 41 42 7
 8. c trưng pháp lý T ch c qu n lý c a doanh nghi p tư nhân doanh nghi p tư nhân Ch DNTN có toàn quy n quy t nh i v i t t c ho t Ch s h u: Là m t cá nhân không thu c di n b c m ng kinh doanh c a DN, vi c s d ng l i nhu n thành l p và qu n lý doanh nghi p Ch DNTN có th tr c ti p ho c thuê ngư i khác qu n lý, M i cá nhân ch ư c thành l p 1 doanh nghi p tư i u hành DN nhưng trong m i trư ng h p, ch DNTN v n nhân ph i ch u trách nhi m v m i ho t ng kinh doanh c a DN Gi i h n trách nhi m: DNTN cũng như ngư i ch DNTN Ch DNTN là i di n theo pháp lu t c a DN ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n thu c quy n s h u Ch DNTN là nguyên ơn, b ơn ho c ngư i có quy n l i, h p pháp c a ngư i ch DNTN i v i m i ho t ng c a nghĩa v liên quan trư c Tr ng tài ho c Toà án trong các doanh nghi p (Trách nhi m vô h n) tranh ch p liên quan n DN Cơ ch huy ng v n: Doanh nghi p tư nhân không Ch DNTN có quy n cho thuê ho c bán DN c a mình. ư c phát hành b t kỳ lo i ch ng khoán nào. 43 44 Nhóm công ty Khái ni m nhóm công ty: Là t p h p các công ty có m i quan h g n bó lâu dài v i nhau v l iích kinh t , công ngh , th trư ng và Xu hư ng v n ng c a các các d ch v kinh doanh khác Các hình th c nhóm công ty: doanh nghi p? + Công ty m - công ty con + T p oàn kinh t + Các hình th c khác Quan h pháp lý công ty m - công ty con: H i & áp - Quan h v tài s n u tư vào công ty con - Quan h h p ng, các giao d ch - n bù thi t h i cho công ty con - Báo cáo tài chính: Nh ng báo cáo mà công ty m , công ty con ph i l p thêm; nghĩa v cung c p các báo cáo, tài li u và thông tin c n thi t c a công ty con l p báo cáo tài chính h p nh t và báo cáo t ng h p c a nhóm công ty. 45 46 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản