intTypePromotion=3

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 5 - PGS. Nguyễn Thống

Chia sẻ: Trần Văn Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
57
lượt xem
17
download

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 5 - PGS. Nguyễn Thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý chương 5: Quản lý kho trình bày về mô hình tổng quát, tổng các chi phí trong một chu kỳ, chi phí lưu kho, chi phí hành chính đặt hàng, mô hình Wilson. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 5 - PGS. Nguyễn Thống

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Khoa KTXD - Bộ môn KTTNN NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Giôùi thieäu Phöông phaùp ñònh löôïng trong Quaûn lyù. Chương 2: Quy hoaïch tuyeán tính. Chương 3: Cô sôû lyù thuyeát ra quyeát ñònh. Chương 4: Baøi toaùn vaän taûi. Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG Chương 5: Quaûn lyù kho. E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Chương 6: Ra quyeát ñònh ña muïc tieâu. Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong 1 Chương 7: Lyù thuyeát saép haøng. Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ NỘI DUNG MÔN HỌC (tt) TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương 8: Phân tích thành phần chính (PCA). 1. Phương pháp định lượng trong quản lý. Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & NXB Trẻ 1999. Tác giả PGS. Dr. Nguyễn KMO Thống & Dr. Cao Hào Thi. Chương 10: Phương pháp AHP Chương 11: Qui hoạch động 2. Phân tích số liệu và áp dụng vào dự báo. Chương 12: Hoạch định dự án NXB Thanh Niên 2000. Tác giả PGS. Dr. Chương 13: Xích Markov Nguyễn Thống Chương 14: Lý thuyết trò chơi. 3. Phần mềm QSB, Crystal Ball Chương 15: Mô phỏng Monte Carlo. 11/26/2013 3 PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU Chi phí (?) ít maát Do ñoù nhöõng moâ hình toái öu ñeå quaûn lyù toàn kho lôùn Lôùn khaùch haøng kho nhaèm muïc ñích xaùc ñònh chieán löôïc toàn tröû haøng thích hôïp ñeå cöïc tieåu hoùa LÖÔïNG TOÀN KHO toån thaát (kyø voïng). Nhoû Chi phí (?) maát khaùch toàn kho nhoû haøng PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 1
 2. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Loaïi chi phí Ñôn vò Loaïi chi phí Ñôn vò Y : Toång löôïng haøng saûn xuaát (tieâu ñv M : Löôïng saûn phaåm coù trong kho taïi moät thôøi ñv duøng) trong moät chu kyø tham khaûo (naêm, ñieåm thaùng, tuaàn) Q : Soá löôïng haøng moãi laàn ñaët haøng ñv q : Naêng löïc saûn xuaát saûn phaåm ñv/time (=löôïng haøng baùn trong 1 chu kyø toàn kho R) n =Y/Q: soá laàn ñaët haøng trong moät chu kyø y : Naêng löïc tieâu thuï saûn phaåm ñv/time tham khaûo R : Chu kyø ñaët haøng time b : Suaát tieàn thueâ kho tính theo suaát giaù trò saûn phaåm toàn kho trung bình a : Giaù trò saûn phaåm $/ñv K: Chi phí haønh chaùnh cho moãi laàn ñaët $/ñaët haøng c : Toån thaát khi khoâng coù ñuû haøng cung caáp & $/ñv haøng. phaûi giao haøng treå PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho MOÂ HÌNH TOÅNG QUAÙT Giaû thieát laø trong tröôøng hôïp coù giaùn Xeùt tröôøng hôïp chæ coù moät loaïi saûn phaåm. ñoaïn saûn phaåm trong kho, nhu caàu seõ Caùc bieán laø taát ñònh. ñöôïc thoûa maûn sau vaø trong tröôøng hôïp • Giaû thieát raèng y vaø q laø ñaõ bieát vaø laø ñoù cöûa haøng phaûi chòu phaït tyû leä vôùi haèng soá. löôïng haøng thieáu naày. • Chi phí löu kho  b  Toång löôïng haøng saûn xuaát trong moät chu kyø ñaët haøng = toång löôïng haøng baùn • Toån thaát do söï giaùn ñoaïn saûn phaåm daãu raèng coù nhöõng thôøi ñieåm ta khoâng trong kho  c. coøn haøng ñeå baùn. PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho MÔ HÌNH TỔNG QUÁT Hàng có trong kho M M GIỚI THIỆU Một chu kỳ đặt hàng Q  max M Chu kỳ tồn trữ kho Tồn kho t4 t3 A 1 2 T 0 B C t1 t2 Mmin Chu kyø toàn tröû kho R=t1+t2+t3+t4 0 T R R R Thiếu hụt PGS. Dr. Nguyễn Thống T thời đoạn khảo sát (năm) PGS. Dr. Nguyễn Thống 2
 3. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Xét đường thẳng AMmax   HIỆU SỐ của cường độ hàng về (q) TRỪ cường độ hàng BÁN (y) Gia lượng hàng M  Trong thời đoạn t1 & t4 ta có quan tg1  trong kho hệ sau (lưu ý là cuối t1  hàng t KHÔNG còn về KHO): Có nghĩa  Cường độ lượng M M max hàng NHẬP vào KHO tg1   qy t t1 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho • Trong chu kyø t2 vaø t3, haøng toàn tröû seõ Chu kyø toàn tröû kho R ñöôïc xaùc ñònh bôûi : giaûm daàn theo thôøi gian do söùc mua cuûa R = ti = t1 + t2 + t3 + t4 (TỪ A  C) khaùch haøng vaø toác ñoä giaûm seõ nghieâng Veà phöông dieän toaùn hoïc ta coù theå xaùc laäp caùc moät goùc 2 so vôùi phöông naèm ngang phöông trình sau ñaây : xaùc ñònh bôûi : Mmax = ( q-y )* t1  t1 = Mmax / ( q-y ) tg(2)= y Mmax = y*t2  t2 = Mmax / y Mmin = y*t3  t3 = Mmin / y Quaù trình naày seõ laëp laïi moät caùch coù chu Mmin = (q-y )*t4  t4 = Mmin /(q-y) kyø. PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Trong moät chu kyø toàn tröû kho R, TỔNG CÁC CHI PHÍ TRONG MỘT löôïng haøng 1 laàn ñaët saûn xuaát Q seõ CHU KỲ LƯU KHO R baèng haøng tieâu thuï (cöôøng ñoä tieâu  Chi phí lưu kho thuï y) do ñoù:  Chi phí do sản phẩm thiếu hụt Q = y(t1+t2+ t3+t4)  Chi phí hành chánh đặt hàng Duøng t1, t2, t3, t4 neâu treân:  Q = (Mmax+Mmin) / (1-y/q) PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 3
 4. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho CHI PHÍ LƯU KHO Xét trong 1 thời đoạn khảo sát T  Lượng CHI PHÍ LƯU KHO hàng tồn kho TRUNG BÌNH:  Trên cơ sở GIÁ TRỊ hàng Tổng hàng hóa trong 1 Y chu kỳ lưu kho hóa LƯU KHO TRUNG BÌNH 0.5M max ( t1  t 2 ) Q 0.5M max ( t1  t 2 ) M  ( t1  t 2  t 3  t 4 ) ( t1  t 2  t 3  t 4 ) Y Q Số lần đặt hàng trong chu PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống kỳ khảo sát T (Y/Q=n) PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Löu kho : SA-Mmax-B Tổng hàng lưu kho 0.5M max ( t1  t 2 ) 0.5M 2 CHI PHÍ DO THIẾU HỤT SẢN ab  ab max PHẨM ( t1  t 2  t 3  t 4 ) M max  M min  Trên cơ sở GIÁ TRỊ hàng Phí lưu kho theo giá trị đơn vị of sản phẩm Lưu kho TB hóa THIẾU HỤT TRUNG trong chu kỳ R BÌNH Giá trị đơn vị of sản phẩm PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Chi phí do thieáu huït saûn phaåm : CHI PHÍ HÀNH CHÁNH ĐẶT HÀNG 0.5M min ( t 3  t 4 ) 0.5cM 2 Y (1  y / q ) c  min K.  KY ( t1  t 2  t 3  t 4 ) M max  M min Q M max  M min Số lượng hàng thiếu hụt TB trong một chu kỳ tồn kho Chi phỉ tổn thất đơn vị do thiếu hàng Số lần đặt hàng trong một chu kỳ khảo sát (Y/Q=n) PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 4
 5. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho  Toång chi phí cho moät chu kyø khaûo saùt T Haøm hai bieán Mmax vaø Mmin. Ñeå cho Ct seõ laø : cöïc trò:  (Ct ) Lưu Hành chánh đặt hàng 0 (1) kho M max 0.5abM max  0.5cM min  KY (1  y / q )  (Ct ) 2 2 Ct  0 ( 2) ( M max  M min ) M min Thiếu hàng PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Giải hệ p/t trên  Theo kết quả trên ta có (Q lượng 2cKY (1  y / q ) hàng 1 lần đặt): M max  op M max  M min ab(ab  c) Q và 2abKY (1  y / q ) 1 y / q M min  op c(ab  c) M op  M op  Q  max op min 1 y / q PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho  Do ñoù löôïng haøng ñaët toái öu moãi Xeùt trong 1 naêm (12 thaùng)  Chu kyø laàn ñaët Qop : ñaët haøng toái öu seõ laø : Qop  2.c.KY  12 a.b(a.b  c)(1  y / q) R op  Y / Q op 2.a.b.KY Tổng nhu cầu c(a.b  c)(1  y / q) trong 1 năm Lượng hàng PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 1 lần đặt 5
 6. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho MỘT SỐ NHẬN XÉT Nếu b  tăng  Mmaxop  GIẢM Ta coù: op M max c 2cKY (1  y / q ) op  M max  op M min ab ab(ab  c) neáu ab = c  M max  M min op op Phí tồn kho Tổn thất do PGS. Dr. Nguyễn Thống thiếu hàng PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Nếu c  tăng  Mminop  GIẢM Nhận xét: Mô hình chỉ có ý nghĩa khi y
 7. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Hướng dẫn: Mmax 28026 unit Mmin 6228 unit MOÂ HÌNH WILSON Qop 42817.4 unit/lần R 4.282 tháng n 2.8026 lần t1 0.70 (tháng) t2 2.80 (tháng) t3 0.62 (tháng) t4 PGS. Dr. Nguyễn Thống 0.16 (tháng) PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho MOÂ HÌNH WILSON Caùc giaû thieát cho moät saûn phaåm trong • Ñeà caäp laàn ñaàu tieân 1915 bôûi F.W. 1 chu kyø: Harri vaø 1929 phaùt trieån bôûi - Toång löôïng saûn phaåm yeâu caàu laø ñaõ R.H.Wilson. bieát (töông lai chaéc chaén). • Muïc ñích: Traû lôøi hai caâu hoûi sau : - Nhu caàu tieâu thuï saûn phaåm y laø haèng khi naøo thì ñaët haøng ? vaø löôïng ñaët soá. haøng toái öu ?. PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho - Löôïng haøng yeâu caàu Q seõ ñöôïc chuyeån vaøo kho NGAY TÖÙC THÌ khi nhaän ñöôïc ñôn ñaët ÑOÀ THÒ MOÂ HÌNH WILSON haøng. Q Chu kỳ đặt hàng - Khoâng coù caùc raøng buoäc naøo veà soá löôïng, veà Q* ngaøy ñaët haøng, veà khaû naêng toàn tröû cuûa kho, veà khaû naêng taøi chính. Quaù trình seõ laëp laïi moät caùch tuaàn hoaøn vôùi caùc chu kyø nhö nhau. - Caùc giaù trò a, b, K laø haèng soá. - KHOÂNG CHO PHEÙP söï giaùn ñoaïn saûn phaåm 0 t t+R* t+2R* trong kho. T PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 7
 8. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Vôùi taát caû caùc giaû thieát ñaõ neâu treân, toång chi Ta coù CT=f(Q)  CT cöïc trò (cöïc phí cho moät chu kyø haøng naêm (CT) seõ bao goàm hai thaønh phaàn : tieåu trong yù nghóa baøi toaùn)  Phí hành  phí löu kho chánh  phí haønh chaùnh do ñaët haøng đặt hàng d(CT) 2KY  0  Qop  Q KY dQ ab CT  a.b  2 Q PGS. Dr. Nguyễn Thống Phí lưu kho PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Chu kyø toái öu ñeå ñaët haøng trong moät naêm seõ Bài tập: Xác định quy mô tồn kho tối laø: ưu và chu kỳ đặt hàng cho mô hình op Q 12 Wilson có số liệu sau: R op   y Y / Q op Y 120000 unit/năm Chuù yù : Moâ hình Wilson seõ nhaän ñöôïc töø moâ K 1000 $/lần hình toång quaùt noùi treân vôùi löu yù laø: a 4 $/unit • Naêng löïc saûn xuaát: q   b 0.05 $/GiaTriTB • Toån thaát khi khoâng ñuû haøng: c  . y 10000 unit/tháng PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Hướng dẫn: Bài tập: Hãy thiết lập công Qop 34641 unit/lần thức xác định quy mô & R* 3.46 tháng chu kỳ đặt hàng tối ưu của mô hình Wilson với giả thiết cho phép sự gián đoạn sản phẩm cung cấp trong kho (đồ thị sau). PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 8
 9. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho MOÂ HÌNH VÔÙI q LAØ KHOÂNG ÑOÅI * * Q Q & R ??? VAØ HÖÕU HAÏN Chu kỳ đặt hàng R* Ñaây laø ñieåm khaùc nhau so vôùi moâ hình Wilson. Do naêng löïc saûn xuaát laø höûu haïn, löôïng haøng t=??? trong kho seõ gia taêng trong moät khoaûng thôøi Q* gian t vôùi cöôøng ñoä xaùc ñònh bôûi (q-y)>0. Löôïng haøng toàn kho seõ ñaït ñeán giaù trò cöïc ñaïi 0 (q-y)t. t t+R* t+2R* T PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Töø thôøi ñieåm t söï toàn tröû haøng chaám döùt, haøng t y Q trong kho seõ vôi daàn vôùi cöôøng ñoä vôi xaùc (q  y )  (1  ) ñònh bôûi y (nhu caàu). 2 q 2 Moät khi döï tröû haøng ñaõ heát, moät chu kyø môùi veà vôùi Q laø löôïng haøng moãi laàn ñaët. toàn tröû haøng laïi baét ñaàu. Töø lyù luaän naày ta coù Do ñoù toång chi phí cho moät chu kyø seõ ñöôïc theå thaáy löôïng haøng döï tröû trung bình coù xaùc ñònh töông töï nhö trong moâ hình trong kho seõ laø: cuûa Wilson nhö sau : y Q KY CT  a.b(1  )  q 2 Q PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Ñeå CT cöïc tieåu seõ laø : MOÂ HÌNH WILSON COÙ KEÅ ÑEÁN SÖÏ GIAÙN ÑOAÏN SAÛN PHAÅM CUNG CAÁP d (CT ) 2 KY Ñaây laø moâ hình Wilson “môû roäng”, ôû ñoù ta  0  Q op  dQ ab(1  y / q) coù cho pheùp söï giaùn ñoaïn saûn phaåm cung caáp trong kho. Goïi Mmin laø löôïng haøng thieáu vaø Chu kyø ñaëc haøng toái öu seõ ñöôïc xaùc seõ ñöôïc thoûa maûn ôû chu kyø tieáp theo sau. Töông töï nhö laäp luaän ôû treân ta thieát laäp ñònh bôûi : phöông trình bieåu thò toång chi phí CT. 12 R op  Y / Q op PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 9
 10. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho ( M max  M min ) 2 2 M min KY Töø ñaây ta coù theå xaùc ñònh vaø nhö sau : CT  ab c   2 KY vaø 2 KY 2 M max 2 M max M max M min  op * M max  1   * op 1  ab Ñaây laø moät phöông trình vôùi hai bieán soá Mmax vaø ab Mmin. Giaù trò Mmax vaø Mmin ñeå CT cöïc tieåu seõ ab Vôùi: ñöôïc xaùc ñinh töø heä phöông trình sau :     ( CT ) c  M 0 Löôïng ñaët haøng toái öu seõ laø : Q op  M max op  max Chu kyø ñaëc haøng toái öu:   (CT ) 12 0 R op   M min PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống Y / Q op PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Ví duï 1 : Coâng ty Z tìm chieán löôïc mua nguyeân lieäu vaø Giaû söû yeâu caàu saûn xuaát ñöôïc thöïc hieän vaøo cuoái moãi chieán löôïc saûn xuaát cho saûn phaåm coâng ty cho caùc thaùng vaø giaù löu kho haøng thaùng cuûa moät ñôn vò saûn quyù trong töông lai. Ñeå baûo ñaûm daây chuyeàn saûn phaåm laø b cho quyù thöù 1 vaø b’ cho quyù thöù 2. xuaát, Coâng ty caàn mua caùc linh kieän caàn thieát vaøo Laøm theá naøo ta xaùc ñònh soá löôïng chi tieát q phaûi mua ñaàu thaùng gieâng hoaëc ñaàu thaùng tö. Giaù mua moät vaøo thaùng gieâng vaø q’ phaûi mua vaøo thaùng tö. ñôn vò nguyeân lieäu vaøo ñaàu thaùng gieâng laø a vaø laø a’ cho thaùng tö. Soá nguyeân lieäu yeâu caàu (di) haøng quyù Vôùi chuù yù laø vì muoán ñaûm baûo tuyeät ñoái khoâng maát cho boä phaän saûn xuaát nhö sau : khaùch haøng, Coâng ty khoâng muoán xaûy ra trong baát cöù tröôøng hôïp naøo, söï giaùn ñoaïn saûn phaåm cung caáp t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 cho khaùch haøng. thaùng 1 thaùng 2 thaùng 3 thaùng 4 thaùng 5 thaùng 6 1500 1200 2000 1900 3000 2200 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Giaûi : Toång giaù thaønh cho moãi quyù bao goàm : • Trong boái caûnh 1 : • Chi phí mua caùc linh kieän : Giaû söû a = 10 ; a’ = 12 , b’ = 1,1 vaø b = 1 , ta coù : CT1 = a*q + a’*q’ CT = [ù10q+12q’]+1[3q-4200]+1,1[3q+3q’-20900] = • Chi phí toàn kho : 16,3q+15,3q’-K CT2 = b[q+(q-1500)+(q-1500-1200)]+b’[q+q’- vôùi K laø moät haèng soá. 4700+q+q’-6600+q+q’-9600] • Baøi toaùn naøy laø cöïc tieåu haøm muïc tieâu CT vôùi caùc Toång giaù thaønh quaûn lyù CT ñöôïc xaùc ñònh bôûi : yeâu caàu noùi treân. Giaûi baøi toaùn QHTT baèng p/p ñoà CT = CT1+CT2  Min thò ta seõ tìm ñöôïc lôøi giaûi nhö sau: Söï thoûa maõn caùc yeâu caàu khaùch haøng ñoøi hoûi : 3 6  Mua ñaàu thaùng 1: qop  4700dv q   di  4700 vaø q  q    di  11800  Mua ñaàu thaùng 4: q' op  11800  4700  8100dv i 1 i 1 PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 10
 11. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho • Trong boái caûnh 2 : Giaû söû a, b vaø b’ gioáng nhö boái Bài tập: Moät cöûa haøng kinh doanh phaûi döï tröû caûnh 1 vaø a’ = 14. moät soá linh kieän rôøi ñeå baûo ñaûm cho nhu caàu Trong tröôøng hôïp ñoù ta coù : haøng naêm cuûa khaùch haøng laø Y saûn phaåm. CT = (10q+14q’)+1(3q-4200)+1,1(3q+3q’-20900) = Goïi K laø chi phí haønh chaùnh cho moãi laàn ñaët 16,3q+17,3q’-K (4.9) haøng. b ($/ñv-naêm) laø chi phí löu kho. a laø giaù Lôøi giaûi toái öu cho tröôøng hôïp naøy seõ laø : mua ñôn vò vaø Ss laø soá linh kieän döï tröû kho an  q op  11800dv vaø q' op  0 toaøn toái thieåu. Tröôøng hôïp naøy, phöông aùn toái öu laøø coâng ty mua taát caû linh kieän caàn thieát vaøo ñaàu thaùng gieâng vôùi soá löôïng laø 11800 ñôn vò linh kieän. PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho a. Chöùng minh coâng thöùc cho pheùp xaùc ñònh soá Nhöõng giaù trò cuûa f vaø a’ seõ ñöôïc choïn sao cho coù löôïng linh kieän ñaët haøng toái öu Qop. Aùp duïng ñöôïc soá löôïng ñaët haøng toái öu laø Qop gioáng baèng soá cho tröôøng hôïp : Y=24, K=60$, nhö ôû caâu (a). b=0.2$, a=400$, vaø Ss=1. Haûy xaùc laäp bieåu thöùc xaùc ñònh toång chi phí CT’ b. Ngöôøi cung caáp linh kieän ñeà nghò moät theå bao goàm chi phí mua linh kieän vaø chi phí löu thöùc thanh toaùn khaùc nhö sau : giaù cung caáp kho. Töø ñoù thieát laäp coâng thöùc cho pheùp xaùc bao goàm hai phaàn, moät phaàn laø giaù coá ñònh f ñònh löôïng haøng toàn tröû toái öu môùi (Qop)’. vaø moät phaàn coøn laïi laø giaù môùi cho moãi linh Laøm theá naøo ñeå bieát theå thöùc traû tieàn môùi naày kieän laø a’ thaáp hôn laø a trong caâu (a)  Ñaët toát hay xaáu hôn theå thöùc ñeà caäp trong caâu a. Aùp duïng baèng soá cho tröôøng hôïp f=300$ vaø moät löôïng haøng laø Q thì giaù phaûi traû cho nhaø a’=350$. cung caáp laø : f+a’*Q. PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Höôùng daãn : Ñaây laø moät haøm soá theo Q, giaù trò Q cho haøm soá toái öu a. Chi phí quaûn lyù khi keå ñeán chi phí ñaët haøng vaø chi seõ laø : 2(f .Y  KY  b.f .Ss ) phí löu kho : Y Q (Qop )   16 b.a CK  a. b(  Ss ) Ñeå so saùnh hai phöông aùn traû tieàn cho nhaø saûn xuaát ta Q 2 Ñeå C cöïc tieåu ta phaûi coù dC/dQ=0 seõ tính chi phí cho phöông aùn ôû caâu a nhö sau :  2 KY Y Q op Qop  6 CTE  aY  K  ab(  S s )  10.160$ ab Q op 2 b. Giaù trung bình cuûa moät linh kieän baây giôø seõ laø : vaø cho phöông aùn ôû caâu b : a’+f/Q. Toång chi phí haøng naêm trong tröôøng hôïp f r f ( M op )   CTE  ( pu  )r  C3   C1 ( pu  )(  S s )  9.604 ( M op ) ( M op ) ( M op ) naày seõ laø : f Y f Q 2 CT   (a   )r  K  b( a   )(  S s ) PGS. Dr. Nguyễn Thống Q Q Q 2 PGS. Dr. Nguyễn Thống 11
 12. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Baøi 2: Moät cöûa haøng baùn maùy tính tieâu thuï a. Xaùc ñònh löôïng haøng toái öu cho moãi laàn ñaëc trung bình 25 maùy/ngaøy. Giaù moãi maùy tính laø haøng vaø chu kyø ñaëc haøng toái öu. 500USD. b. Xaùc ñònh chi phí boå sung neáu moãi laàn ñaëc Chi phí haønh chaùnh laø1800USD cho moãi laàn ñaëc haøng chæ cho pheùp toái ña laø 500 maùy. haøng (khoâng keå soá löôïng). Chi phí toàn kho c. Xaùc ñònh chi phí boå sung neáu trong ñieàu kieän baûo döôûng maùy baèng 20% giaù trò trung bình caâu (a) ta choïn chu kyø ñaëc haøng laø 3 tuaàn, laø haøng toàn kho. 4 tuaàn. PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quaûn lyù kho Baøi 3: Moät coâng ty saûn xuaát beùton töôi söû duïng Neáu ciment cung caáp treå thì Coâng ty chòu moät moãi ngaøy 100 taán ciment. Toå chöùc nhaäp haøng toån thaát laø 20.000USD cho moãi ngaøy treå vaø nhö sau : Coâng ty ñöôïc cung caáp ciment haøng löôïng thieáu ñoù seõ ñöôïc boå sung sau ñoù. Do ngaøy vôùi soá löôïng baèng vôùi nhu caàu ngaøy hoâm tình hình nhö vaäy Coâng ty döï kieán taêng dieän sau. Do thieáu maët baèng, Coâng ty chæ coù theå tích kho toàn tröû (vôùi mong muoán coù theå toàn tieáp nhaän soá löôïng ciment nhö vaäy vaø ñieàu tröû vôùi soá löôïng cuûa 4 ngaøy tieâu thuï). Ñeå giaûi naày laøm cho Coâng ty phuï thuoäc vaøo söï ruûi ro quyeát vaán ñeà naày Coâng ty caàn ñaàu tö khi ximent ñöôïc cung caáp treå. 100.000USD ñeå xaây döïng kho boå sung. PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 5: Quaûn lyù kho Chương 5: Quản lý kho Chi phí ñaëc haøng haøng ngaøy hieän taïi laø 300USD/ngaøy. Chi phí toàn kho ñöôïc öôùc tính laø 0,05USD/T/ngaøy. HẾT CHƯƠNG a. Tính chi phí quaûn lyù cho phöông aùn vaän haønh hieän taïi cuûa Coâng ty. b. Coâng ty xaây döïng theâm kho laø coù lôïi hay khoâng coù lôïi?. Caùc giaû thieát anh (chò) ñaët ra?. PGS. Dr. Nguyễn Thống PGS. Dr. Nguyễn Thống 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản