intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 9 - PGS. Nguyễn Thống

Chia sẻ: Trần Văn Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
115
lượt xem
23
download

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 9 - PGS. Nguyễn Thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý chương 9: Kiểm định Cronbach's Alpha trình bày về định nghĩa tham số Cronbach's Alpha, gía trị trung bình các Convariance, Cronbach's Alpha với SPSS, kiểm định KMO. Hãy tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 9 - PGS. Nguyễn Thống

  1. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNGKHOA TP. HCM LYÙ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH TRONG QUAÛN PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Khoa KTXD - Bộ môn KTTNN NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Giới thiệu PPĐL trong quản lý Chương 2: Quy hoạch tuyến tính. Chương 3: Cơ sở lý thuyết RQĐ Chương 4: Bài toán vận tải. Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG Chương 5: Quản lý kho. E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Chương 6: Ra quyết định đ mục tiêu. Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ Chương 7: Lý thuyết sắp hàng. 1 12/1/2013 2 PGS. TS. Nguyễn Thống Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO NỘI DUNG MÔN HỌC (tt) Chương 8: Phân tích thành phần chính (PCA). Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KIỂM ĐỊNH KMO Chương 10: Phương pháp AHP Chương 11: Qui hoạch động CRONBACH’S ALPHA Chương 12: Hoạch định dự án Chương 13: Xích Markov Chương 14: Lý thuyết trò chơi. Chương 15: Mô phỏng Monte Carlo. 12/1/2013 3 4 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO ĐẶT VẤN ĐỀ Các biến Xi là các nội dung cần đánh Xét một khảo sát sau. Kết quả phỏng vấn được giá cho đối tượng nghiên cứu. trình bày: Biến Giá trị đánh giá Giả thiết nếu X1 trùng với X2 (bản Biến chất cùng một tiêu chí) thì về Đối tượng X1 X2 X3 nguyên tắc các giá trị đánh giá của Tuổi trẻ 5 5 6 các biến này (vectơ cột) phải Thanh niên 8 8 7 “BẰNG NHAU” (!) Tính nhất quán NLĐ 4 4 3 (Consistency) Sài Gòn 3 3 2 5  Thực tế có thể “KHÔNG PHẢI” ?! 6 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 1
  2. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Trong thực tế nghiên cứu đôi khi Kiểm định Cronbach’s Alpha người ta cần nghiên cứu một hiện Cronbach’s Alpha là một kiểm định cho tượng nào nhờ vào sự giải thích phép đánh giá mức độ tin cậy của của một biến “tổng hợp”. việc thiết lập một “biến” tổng hợp trên cơ sở nhiều biến “đơn” (item) .  Biến “tổng hợp” này được hình  Nói khác đi cho phép đánh giá tính thành từ các biến “cơ bản”. “nhất quán” (consistency) của các  Câu hỏi đặt ra là các biến “cơ biến đơn về nguyên tắc là đại biểu bản” này có cùng “cộng tác” để cho cùng “subjet”. “phản ảnh” biến “tổng hợp” ? 7 8 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Cronbach’s Alpha KHÔNG phải là một “kiểm định thống kê”  Nó đơn giản chỉ là một hệ số ĐỊNH NGHĨA THAM tin cậy (coefficient of reliability or consistency). SỐ CRONBACH’S ALPHA 9 10 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Gọi Xi (i=1,N) là các biến (item) cần đánh giá Trong đó:  x  Xi  K 2 tính nhất quán (consistency). Gọi [A] là ma i trận [Variance-Covariance] như sau: [A] ma i2,i  Var ( x i )  i 1 X1 X2 XN trận K 1 X1   2  .   2 2 1,1 1, 2 1, N đối xứng. 2  X2 sym   i , j  Co var( x, y)  .   2 2 (Khác với A    2, 2 2,N .    y  Yi  định nghĩa 1 K sym sym . x i  Xi   trong Excel !) K  1 i 1 i XN sym sym sym  N , N  2   11 12 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 2
  3. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Định nghĩa tham số Cronbach’s Alpha: DẠNG ĐỊNH NGHĨA TƯƠNG ĐƯƠNG  N  Sum _ Var   N.C  1   V  N  1.C N  1  Sum _ Total    N  số biến nghiên cứu N  số item (biến) C  giá trị trung bình của các Cov giữa các biến. Sum_Var = Tổng các hệ số trên đường V  giá trị trung bình các phương sai từng chéo ma trận [A] biến. Sum_Total= Tổng các hệ số ma trận [A] 13 14 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO NHẬN XÉT Ý NGHIÃ N (số lượng biến) tăng   tăng  C_bar giảm   giảm & ngược lại.  C_bar lớn  các biến đều  Khi các biến là “trùng nhau”  về mặt lý dùng khảo sát “cùng hiện thuyết  = 1 (completely consistency). tượng” N. x i  X 2 Do đó tại sao khi  tăng người  N 1 ta thường kết luận là số liệu x  X 2 x  X   N  1. i 2  i N N khảo sát “có độ tin cậy cao” 15 16 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO GHI CHÚ GHI CHÚ Trong thực hành nếu  > 0.75 Một cách tương đối, khi N tăng  Ok (có độ tin cậy chấp  gía trị  tăng. nhận được khi cho rằng các  Trong thực hành người ta hay biến đều dùng phản ảnh xem xét sự giảm giá trị  khi lần lượt các biến xét bị loại ra khỏi một “hiện tượng” nghiên “tập hợp” biến để đánh giá vai cứu)  KHÔNG mâu thuẩn. trò của nó. 17 18 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 3
  4. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Ví dụ 0: Kết quả một thăm dò được thực hiện trên Bài tập 1: Một người được phỏng vấn 2 lần khác 2 biến X1, X2. Kiểm tra tính nhất quán thông qua nhau để đánh giá 4 nội dung giống nhau thông giá trị Cronbach’s Alpha với ngưỡng 0.8: qua một bảng câu hỏi. Kiểm tra tính nhất quán về nội dung trả lời thông qua giá trị X1 X2 Cronbach’s Alpha với ngưỡng 0.8. 10 12 9 13 Lần 1 Lần 2 7 8 Nội dung 1 6 5 2 4 Nội dung 2 8 9 4 2 ĐS:  =0.94 Nội dung 3 3 6 Số liệu có tính Nội dung 4 9 7 1 0 nhất quán 19 20 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO HD Bài tập 2: Người ta muốn xem xét 4 biến sau có tính nhất quan hay không? Sử dụng tham số Cronbach’s Alpha với ngưỡng =0.75. Reliability Statistics Cronbach's Var1 Var2 Var3 Var4 Alpha Based on N of 2 1 3 2 Cronbach's Standardized Items Alpha Items 4 3 4 3 .670 .712 2 5 2 6 5 7 4 8 8 21 9 7 9 9 22 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO HD HD Inter-Item Covariance Matrix Var1 Var2 Var3 Var4 VAR001 VAR002 VAR003 VAR004 Mean 5.4 3.4 6.0 5.4 VAR001 7.300 5.800 6.750 8.050 Variance 7.30 5.30 6.50 9.30 VAR002 5.800 5.300 5.000 6.050 Sigma 2.70 2.30 2.55 3.05 VAR003 6.750 5.000 6.500 7.750 VAR004 8.050 6.050 7.750 9.300 23 24 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 4
  5. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Giá trị trung bình các Bài tập 3: Tính giá trị Cronbach’s Alpha cuả 3 biến sau: Covariance: C_bar=6.567 Var1 Var2 Var3 2 1 3 Giá trị trung bình các Variance: 4 3 4 V_bar=7.1 5 2 6 N.C 4 * 6.567 7 4 8    0.98 V  N  1.C 7.1  4  1.6.567 9 7 9 6 9 7 25 26 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO HD Mean 5.50 4.33 6.17 Reliability Statistics Cronbach's Var 5.90 9.47 5.37 Alpha Based on sigma 2.43 3.08 2.32 Cronbach's Standardized Alpha Items N of Items Inter-Item Covariance Matrix .902 .918 3 VAR001 VAR002 VAR003 VAR001 5.900 5.200 5.500 VAR002 5.200 9.467 4.933 VAR003 5.500 4.933 5.367 27 28 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Bài tập 4: Hãy cho các ví dụ trong thực tế ta cần dùng CRONBACH’S ALPHA kiểm định Cronbach’s VỚI SPSS Alpha. 29 30 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 5
  6. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO 31 32 PGS. TS. Nguyễn Thống Dr. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống Dr. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO KIỂM ĐỊNH KMO (Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium) 33 34 PGS. TS. Nguyễn Thống Dr. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO ĐẶT VẤN ĐỀ  Dạng số liệu (3D) có tính “xu thế” Một nghiên cứu sử dụng phương pháp PCA (hoặc EFA) chỉ có nghĩa khi các biến có tính “phân tầng” thông qua hình thành các thành phần chính (principal factor)  có  Nếu số liệu có dạng hình cầu (“siêu các biến (“nhóm biến”) có tính hình cầu”)  Phương pháp PCA tương quan cao. KHÔNG hiệu quả.  PGS. TS. Nguyễn Thống 35 PGS. TS. Nguyễn Thống 36 6
  7. PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO 2 Đánh giá áp dụng PCA phân tích rjk  hệ số tương quan (correlation tập dữ liệu có hiệu quả  dùng coefficients) kiểm định KMO: p 2  hệ số tương quan riêng phần jk giữa tất cả các cặp biến (partial correlation coefficients) KMO > 0.7  Ok KMO < 0.5  Không thích hợp dùng PCA 37 38 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO Chương 9: Kiểm định Cronbach’s Alpha & KMO BARLETT’S TEST OF SPHERICITY BARLETT’S TEST OF SPHERICITY Kiểm định này có mục đích giống  Nếu là ma trận “đơn vị”  dùng KMO, ở đó kiểm định giả thiết ma PCA KHÔNG hiệu quả. trận tương quan là ma trận đơn vị hay không? (ma trận đường chéo).  Xem significance
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2