intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng phương pháp gia công bằng tia lửa điện

Chia sẻ: Do Thanh Tam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

710
lượt xem
180
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng phương pháp gia công bằng tia lửa điện giúp các bạn nắm vững các khái niệm, lịch sử hình thành, nguyên lý hoạt động, dụng cụ và thiết bị, các ứng dụng, đặc điểm và phạm vi ứng dụng trong gia công bằng tia lửa điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng phương pháp gia công bằng tia lửa điện

 1. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT Gia công bằng tia lửa điện
 2.  Cách đây gần 200 năm, nhà nghiên cứu người Anh Toseph Priestley đã phát hiện thấy có một hiệu quả ăn mòn vật liệu gây ra bởi sự phóng điện.  Năm 1943 gia công bằng tia lửa điện lần đầu tiên mới xuất hiện ở Nga sau những nghiên cứu của vợ chồng Lazarenko.
 3. Gia coâng bằng tia lửa điện gọi laø gia coâng EDM (Electrical Discharge Machining). Laø phöông phaùp phoùng caùc tia löûa ñieän leân beà maët vaät lieäu gia coâng, laøm cho lôùp vaät lieäu caàn hôùt ñi bò noùng chaûy hoaëc boác hôi.
 4.  Đặt một điện áp giữa điện cực và phôi.  Giữa điện cực và phôi phải được điền đầy bởi một chất điện môi.  Cho 2 điện cực tiến lại gần nhau, đến một khoảng cách nào đó thì xảy ra sự phóng tia lửa điện.  2 điện cực không chạm nhau, không được quá gần hoặc quá xa.  Dùng bộ phát xung RC để cung cấp dòng điện gián đoạn.
 5. Bieá trôû n R Moâtröôøg caùh ñieä i n c n - Keâh daã ñieä n n n Máy phát C xung RC + Söï ñaùnh thuûng ñieän
 6. a) Do taùc duïng cuûa ñieän tröôøng giöõa hai ñieän cöïc, ñieän töû phaùt ra töø catod vaø gia toác, chaïy veà anod. b) Do dung dòch bò ion hoùa, vaàng quang ñieän töû hình thaønh, chung quanh noù coù nhöõng boït khí vôùi ñieän tích döông bao boïc. c) Ñaùm boït khí do coù chöùa ñieän tích
 7. d) Tia ñieän töû taäp trung ñi ñeán beà maët anod. e) Tuï ñieän xaû ñieän. R giảm, I taêng leân haøng chuïc ngaøn ampe. Doøng ñieän xung laøm noùng chaûy anod vaø löïc ñieän ñoäng laøm baén nhöõng gioït kim loaïi vaøo boït khí, ôû ñoù do nhieät cao maø chuùng noå ra. f) Ñieän aùp cuûa tuï caân baèng. Boït khí nguoäi ñi, bieán thaønh gioït dung dòch, söï taùi sinh ñieän tích ñöôïc xaûy ra. Ñoàng thôøi nhöõng ion mang ñieän tích döông vôùi
 8. 1. Duïng cuï: Đoùng vai troø cöïc kyø quan troïng. Ñieän cöïc thöôøng ñöôïc gia coâng baèng caùc phöông phaùp : caét goït, ñuùc, eùp, phun kimloaïi, m ñieän phaân . . . aï Vaät lieäu laømñieän cöïc phaûi ñaûmbaûo caùc yeâu caàu: +Coù tính daãn ñieän toát. +Nhieät löôïng rieâng lôùn. +Coù nhieät ñoä noùng chaûy cao. +Coù tính daãn nhieät toát. Vaät lieäu laømñieän cöïc thöôøng laø: ñoàng ñoû, ñoàng thau, baïc hay keõm.
 9. Tröôøng hôïp gia coâng loã hoaëc boäng saâu phaûi laøm loã thoaùt khí treân ñieän cöïc
 10. Dung dịch điện môi phải luân chuyển. Có 4 cách:
 11. 1- Thaân 2- Ñieän trôû 3- Tuï ñieän 4- Boä ñieàu chænh löôïng chaïy dao 5- Ñieän cöïc duïng cuï 7- Beå chöùa dung dòch vaø cho tieát gia coâng 8- Ñoà gaù
 12. Coù taùc duïng:  Giuùp cho söï phoùng ñieän ñöôïc thöïc hieän theo moät keânh xaùc ñònh vaø oån ñònh  naêng löôïng taäp trung toát  Laáy ñi caùc chaát caën sinh ra trong vuøng gia coâng vaø ñem chuùng ñi nôi khaùc.
 13. +Ñoä caùch ñieän cao + Daãn nhieät toát + Chaát loûng phaûi trung tính veà hoaù hoïc + Coù ñoä nhôùt nhoû +Nhieät ñoä chaùy, ñieåm noå cao ñuû cao ñeå khoâng nguy hieåm. + Coù khaû naêng phuïc hoài nhanh sau khi bò ñaùnh thuûng + OÅn ñònh veà tính chaát. + Saûn phaåm do phaân huûy nhieät khoâng gaây ngoä ñoäc. + Deã tìm vaø giaù thaønh hôïp lyù.
 14.  Hieän nay duøng phoå bieán laø duøng daàu hoûa, › Öu ñieåm:  caùch ñieän toát.  ñoä nhôùt nhoû.  Chaát löôïng beà maët toát › Nhöôïc ñieåm cuûa daàu hoûa laø deã chaùy vaø mang theo phoi kim loaïi. Vì vaäy, khi duøng daàu hoûa phaûi coù boä loïc toát.  Coù theå duøng nöôùc vaø nöôùc caát laøm dung dòch gia coâng nhöng chæ duøng trong gia coâng phuï, ví duï ñeå laáy ñi caùc maûnh dao bò gaõy.  Ngoaøi ra coøn duøng: Kerosine, daàu thoâ caát, daàu coù goác silic,
 15. + Maùy gia coâng loã. + Maùy khoan loã nhoû. + Maùy maøi theo hình daùng. + Maùy maøi duïng cuï. + Maùy caét ñöùt. + Maùy gia coâng khuoân maãu. Phoå bieán nhaát laø maùy gia coâng loã. ÖÙng duïng ñeå gia coâng loã coù ñaùy hoaëc loã suoát.
 16. 1) Ñaëc ñieåm : - Gia coâng nhöõng vaät lieäu khoù gia coâng nhưng dẫn điện - Naêng suaát gia coâng phuï thuoäc vaøo vaät lieäu ñieän cöïc vaø toác ñoä tieán cuûa duïng cuï. - Ñoä chính xaùc phuï thuoäc caùc yeáu toá : đoä chính xaùc maùy, duïng cuï, khe hôû phoùng ñieän, . . . - Ñoä nhaùm beà maët phuï thuoäc vaøo naêng löôïng moät laàn phoùng ñieän. - Ñieän aùp laøm vieäc cuûa thieát bò
 17. Nhöôïc ñieåm: - thieát bò töông ñoái ñaét tieàn, - so vôùi phöông phaùp gia coâng caét goït thì naêng suaát thaáp hôn, - söû duïng nhiều ñieän cöïc, - ñoä nhaùm beà maët lôùn, lôùp beà maët sau khi gia coâng coøn moät soá tính chaát baát lôïi.
 18.  gia coâng kim loaïi coù ñoä cöùng khoâng giôùi haïn. coù theå gia coâng chi tieát coù hình daïng phöùc taïp vôùi ñoä chính xaùc phuø hôïp.  Coù theå thay theá cho phöông phaùp caét goït truyeàn thoáng trong nhöõng tröôøng hôïp phöông phaùp naøy khoâng kinh teá hoaëc khoâng ñaït ñoä chính xaùc mong muoán.  Coù theå giuùp boû nhöõng quy trình trung gian naøo ñoù nhö nhieät luyeän, naén thaúng, söûa bavia, laép chi tieát,
 19.  Biến cöùng beà maët chi tieát.  Cheá taïo vaø phuïc hoài caùc khuoân daäp ñaõ toâi vaø khuoân baèng hôïp kim cöùng.  Gia coâng caùc löôùi saøng, raây  Maøi phaúng, maøi troøn, maøi saéc hoaëc laøm roäng loã.  Gia coâng caùc loã < 0,15mm cuûa caùc voøi phun cao aùp coù naêng suaát cao (töø 15 ñeán 30 s/chieác), gia coâng loã saâu töø 60mm cho sai soá 5μm.  Laáy caùc duïng cuï bò gaõy vaø keït trong chi tieát 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2