intTypePromotion=3

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Khuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:110

0
107
lượt xem
18
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục" có nội dung trình bày về ý nghĩa, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, các giai đoạn của một công trình nghiên cứu khoa quản lý giáo dục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP NGƯT.PGS,TS. NGUYỄN VĂN ĐỆ Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp Mobile: 0913.787.199; 0939.787.199 E­mail: nguyenvande5252@gmail.com PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐỒNG THÁP, 2014
 2. 4 YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH  CÔNG CHO 1 NGƯỜI QUẢN LÝ THÀNH  TÍCH KỸ  KỸ  NĂNG  NĂNG  LÀM  QUẢN  VIỆC LÝ TÂM  TỐT
 3. 4 VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG QUẢN LÝ QUAN  ĐIỂM YÊU  GIẢI  C ẦU PHÁP THỰC  TRẠNG
 4. 5 đức tính của nhà Quản lý Khát vọng Say mê Luôn học hỏi (kiến thức) Chịu mạo hiểm Tự tin, bản lĩnh 06/27/18 4
 5. 5 yếu tố tạo ra quyền uy Bạo lực Tiền Chức vụ của Quyền uy do Đạo đức Trí tuệ 06/27/18 5
 6. NỘI DUNG MÔN HỌC Chương  Khái quát về khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học  1 quản lý giáo dục  Chương  Ý nghĩa, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý  2 giáo dục Chương  Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục 3  Chương  Các  giai  đoạn  của  một  công  trình  nghiên  cứu  khoa  quản  lý  giáo  4 d ục
 7. CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC 1. Khái niệm khoa học 2. Khái niệm nghiên cứu  khoa học 1.1. Khoa học là gì? 2.1. Nghiên cứu khoa học là gì? 1.2.  Đối  tượng,  chức  năng,  2.2.  Đặc  trưng  của  nghiên  cứu  thành  phần,  động  lực  phát  khoa học triển của khoa học 2.3. Cơ chế sáng tạo khoa học 2.4.  Kỹ  năng  nghiên  cứu  khoa  1.3. Phân loại khoa học học 1.4.  Khoa  học  quản  lý  giáo  2.5.  Loại  hình  nghiên  cứu  khoa  d ục học 2.6.  Nghiên  cứu  khoa  học  quản  lý giáo dục
 8. 1.1.1. Xem xét khoa học dưới góc độ của triết học 1 2 3 4 5 Các  hình  Ví  dụ:  Có  một  Dưới  góc  độ  Còn  khoa  học  ngành  khoa  học  thái  ý  thức  Nếu  chính  trị  Triết  học,  phản  ánh  lấy  chính  trị  làm  xã  hội  đều  phản  ánh  hiện  hiện  thực  đối  tượng  phản  khoa  học  có  cùng  thực  khách  quan  khách  quan  ánh  của  mình  đó  được  xem  là  chức  năng  thông  qua  hệ  thông  qua  hệ  là  Chính  trị  học;  một  hình  thái  là phản ánh  thống  tư  tưởng,  thống  khái  Có  một  ngành  ý  thức  xã  tồn  tại  xã  niệm  và  khoa  học  lấy  hội.  Tuy  quan điểm thì  đạo  hội.  Cùng  phạm  trù.  đạo  đức  làm  đối  nhiên,  do  đức  phản  ánh  với khoa học,  Ngoài  chức  tượng  phản  ánh  phương  hiện  thực  khách  còn  có  các  năng  phản  của  mình  đó  là  thức  phản  hình  thái  ý  quan thông qua hệ  ánh hiện thực  Đạo đức học; Có  ánh  khác  thức  xã  hội  thống  chuẩn mực,  khách  quan,  một  ngành  khoa  nhau  nên  khoa  học  còn  học  lấy  nghệ  khác  như  người  ta  nghệ  thuật  phản  lấy  các  hình  thuật  làm  đối  chính  trị,  tôn  chia  ra  các  ánh  hiện  thực  thái  ý  thức  xã  hình  thái  ý  tượng  phản  ánh  giáo,  pháp  khách  quan  thông  hội  khác  làm  thức  xã  hội  của  mình  đó  là  quyền,  đạo  qua  các  hình  đối  tượng  Nghệ  thuật  đức,  nghệ  khác nhau. tượng nghệ thuật. phản  ánh  của  học…  thuật… mình. 
 9. 1.1.2. Xem xét khoa học dưới góc độ sản phẩm Dưới  góc  độ  ­    Tri  thức  kinh  nghiệm  ­  Tri  thức  khoa  học  sản  phẩm,  Từ  đó,  có  là  những  hiểu  biết  là  những  hiểu  biết  khoa  học  là  được  tích  lũy  qua  hoạt  được  tích  lũy  một  thể  đưa  ra  hệ  thống  tri  động  sống  hàng  ngày,  cách  có  hệ  thống,  khái  niệm  thức  phản  trong mối quan hệ  giữa  thông  qua  hoạt  động  khoa  học  ánh đúng đắn  con  người  với  nhau  và  nghiên cứu khoa học.  như  sau:  bản chất của  giữa  con  người  với  tự  Loại tri thức này dựa  Khoa  học  sự  vật,  hiện  tượng.  Nói  nhiên.  Loại  tri  thức  này  trên  kết  quả  của  là  một  hình  đến  tri  thức  được  con  người  không  quan sát, thí nghiệm,  thái  ý  thức  là nói đến sự  ngừng  sử  dụng  và  phát  thực  nghiệm  và  xã  hội  đặc  hiểu biết của  triển  trong  hoạt  động  những  nghiên  cứu  lý  biệt;  là  hệ  con người về  thực  tiễn  của  mình.  Vì  thuyết. Tri thức khoa  vậy,  tri  thức  kinh  học  được  thể  hiện  thống  tri  tự  nhiên,  xã  hội  và  tư  nghiệm  chỉ  giới  hạn  dưới  dạng  các  khái  thức  phản  duy.  Người  hiểu biết của con người  niệm,  phạm  trù,  lý  ánh  đúng  ta  phân  biệt  ở  một  mức  độ  nhất  thuyết,  học  thuyết  đắn  bản  hai  loại  tri  định  nhưng  nó  là  cơ  sở  và  được  tổ  chức  chất của sự  thức:  tri  thức  cho  sự  hình  thành  tri  trong  khuôn  khổ  các  vật,  hiện  kinh  nghiệm  thức khoa học. ngành,  các  bộ  môn  tượng.
 10. 1.2.1. Đối tượng của khoa học ­ . Đối  tượng  của  khoa  học,  trước  hết  là  các  dạng  vận  động  của  vật  1 chất.    Sự vận  động của vật chất có thể được quy về các dạng chủ  yếu sau đây: vận động cơ học, vận động của các chất, vận động của  sự sống; vận động xã hội…Ứng với một dạng vận động của vật chất  sẽ có một hoặc một số ngành khoa học nghiên cứu về nó. 2 ­ Đối tượng của khoa học còn là các hình thức phản ánh những  dạng  vận  động  của  vật  chất  vào  trong  ý  thức  của  con  người.  Chẳng hạn như Tâm lý học… 3 Nói một cách khái quát, đối tượng của khoa học là tự nhiên, xã  hội  và  tư  duy.  Mỗi  một  ngành  khoa  học  chọn  cho  mình  một  lĩnh  vực  của  tự  nhiên,  xã  hội  và  tư  duy  làm  đối  tượng  phản  ánh của mình.
 11. 1.2.2.  Chức năng của khoa học Chức năng giải thích thế  Chức năng cải tạo thế giới giới Chức năng này đòi hỏi khoa học phải Chức năng này đòi hỏi khoa học làm rõ nguồn gốc của thế giới, các phải hệ thống hóa tri thức đã có quy luật vận động của thế giới, bản thành những lý thuyết, học thuyết chất của sự vật, hiện tượng… để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, tạo ra những sản phẩm vật chất và tinh thần đáp ứng nhu cầu ngày cang cao của con người.
 12. 1.2.3. Các thành phần của khoa học 2 3 4 1 Những Những Những tài Những lý nguyên lý phương pháp liệu về thế thuyết, học khoa học nhận thức giới do quan thuyết khoa dựa trên khoa học… sát và thực học do khái các sự kiện quát bằng nghiệm mà đã được tư duy lý có. thực luận mà có. nghiệm chứng minh.
 13. 1.2.3. Phân loại khoa học I. Đối tượng II. Các khoa học Tự nhiên Các khoa học tự nhiên Các quy KH Kỹ thuật Toán học luật chung của sự phát triển Vô cơ Vật lý Hóa học Hữu cơ Các KH khác Người Sinh học Xã hội và tư duy (của loài người) Các KHXH Triết học Bảng phân loại của Kêđrôp (Nga)
 14. 1.3. Phân loại khoa học UNESCO chia khoa học thành 5 lĩnh vực: 1. Khoa học tự nhiên và khoa học chính xác 2. Khoa học kỹ thuật 3. Khoa học nông nghiệp 4. Khoa học về sức khỏe 5. Khoa học xã hội và nhân văn
 15. 1.4.1. Quản lý là gì? 1 2 3 4 5 - Theo Từ Tác giả Nguyễn Theo  Từ  điển  Có tác giả lại Quốc Chí và điển tiếng Còn theo Bách  khoa  Việt  hiểu quản lý là Nguyễn Thị Mỹ Việt, “ Quản Mary Parker Nam,  “Quản  lý  là  quá trình đạt Lộc cho rằng: lý là trông Follet thì chức năng và hoạt  đến mục tiêu “Quản lý là tác coi và giữ động  của  hệ  “Quản lý là của tổ chức động có định gìn theo thống  có  tổ  chức  nghệ thuật bằng cách vận hướng, có chủ những yêu thuộc  các  giới  dụng và thực đích của chủ cầu nhất khiến công khác  nhau  (sinh  hiện một cách thể quản lý định” việc được học,  kĩ  thuật,  xã  sáng tạo các (người quản lý) thực hiện chức năng kế đến khách thể hội), bảo đảm giữ  gìn một cơ cấu ổn  thông qua hoạch hóa, tổ quản lý (người định  nhất  định,  người khác chức, chỉ đạo, bị quản lý) trong duy  trì  sự  hoạt  kiểm tra. một tổ chức động  tối  ưu  và  nhằm làm cho bảo  đảm  thực  tổ chức đó vận hiện  những  hành và đạt chương  trình  và  được mục đích mục  tiêu  của  hệ  của mình” thống đó”.
 16. 1.4.2. Quản lý giáo dục -. “Qu¶n lÝ gi¸o dôc lµ sù t¸c ®éng cã ý thøc cña chñ thÓ 1 qu¶n lÝ tíi kh¸ch thÓ qu¶n lÝ nh»m ®­a ho¹t ®éng sư ph¹m cña hÖ thèng gi¸o dôc ®¹t tíi kÕt qu¶ mong muèn mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt”. 2 - “Qu¶n lÝ gi¸o dôc lµ hÖ thèng những t¸c ®éng cã môc ®Ých, cã kÕ ho¹ch, hîp qui luËt cña chñ thÓ qu¶n lÝ nh»m tæ chøc, ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lÝ ho¹t ®éng gi¸o dôc cña những ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc”. 3 - “Qu¶n lÝ gi¸o dôc lµ thùc hiÖn c¸c chøc năng qu¶n lý trong c«ng t¸c gi¸o dôc, bao gåm: kÕ ho¹ch ho¸, tæ chøc, chØ ®¹o, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ qu¸ trình gi¸o dôc”.
 17. 1.4.3. Khoa học quản lý giáo dục Khoa häc qu¶n lý gi¸o dôc lµ mét ngµnh khoa häc nghiªn cøu hÖ thèng qu¶n lý gi¸o dôc víi tư c¸ch lµ những quan hÖ qu¶n lý gi¸o dôc. Những vÊn ®Ò vÒ môc ®Ých, chøc năng, nguyªn t¾c, ph­ ¬ng ph¸p tæ chøc, c¸n bé chØ cã thÓ nhËn thøc ®­îc trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c quan hÖ qu¶n lý. NhiÖm vô cña khoa häc qu¶n lý gi¸o dôc lµ v¹ch ra b¶n chÊt vµ néi dung cña những quan hÖ qu¶n lý, v¹ch ra những quy luËt kh¸ch quan chi phèi những mèi quan hÖ ®ã trong mét chÕ ®é gi¸o dôc nhÊt ®Þnh, thÓ hiÖn ë môc ®Ých, nhiÖm vô, nguyªn t¾c qu¶n lý, c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý, ë c¬cÊu, bé m¸y qu¶n lý, ë yªu cÇu ®èi víi c¸n bé qu¶n lý...
 18. 2.1. Nghiên cứu khoa học là gì ? Lµ ho¹t ®éng nh»m kh¸m ph¸ ra những c¸i míi vÒ b¶n chÊt cña ®èi t­îng nghiªn cøu, s¸ng t¹o ra những ph­ ¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn kü thuËt míi cao h¬n, gi¸ trÞ h¬n.
 19. 2.2. Đặc trưng của nghiên cứu khoa học 2.2.1. Môc ®Ých của nghien cứu khoa học: Nghiên cứu khoa  học nhằm mục đích phát hiện ra cái mới. Không phát hiện ra cái mới,  đó không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học đích thực. 2.2.2. Đối tượng của nghiên cứu khoa học: Đối tượng của nghiên  cứu khoa học là thế giới khách quan muôn hình, muôn vẻ. Mỗi một  khoa học lựa chọn cho mình một lĩnh vực của thế giới khách quan để  khám phá, sáng tạo. 2.2.3. Chủ thể của nghiên cứu khoa học: Chủ thể của nghiên cứu  khoa học là các nhà khoa học, những người có trình độ cao. Bởi vì,  nghiên cứu khoa học là một hoạt động không phải ai cũng đều có thể  làm được. 2.2.4.  Phương  pháp  nghiên  cứu  khoa  học:  Phương  pháp  nghiên  cứu  khoa  học  là  phương  pháp  nhận  thức  thế  giới,  được  tiến  hành  một cách đặc biệt, với những quy định khắt khe. Phương tiện nghiên  cứu khoa học là những thiết bị kỹ thuật hiện đại, tinh xảo.         
 20. 2.2. Đặc trưng của nghiên cứu khoa học 2.2.5.  Tính  mâu  thuẫn  trong  nghiên  cứu  khoa  học:  Nghiên  cứu  khoa  học  là  hoạt  động  phức  tạp,  chứa  nhiều  mâu  thuẫn,  nhiều  trường  phái,  nhiều  xu  hướng  thường  xuyên  đấu  tranh  với  nhau.  Chính điều đó đã làm cho khoa học không ngừng phát triển. 2.2.6.  Tính  mạo  hiểm  trong  nghiên  cứu  khoa  học:  Nghiên  cứu  khoa học là hoạt động chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Một nghiên cứu  khoa học có thể dẫn đến thành công cũng có thể dẫn đến thất bại.  Có  khi  nhà  khoa  học  phải  đánh  đổi  cả  mạng  sống  của  mình  cho  chân  lý  khoa  học,  lấy  chính  cơ  thể  của  mình  làm  vật  thí  nghiệm.  Lịch sử khoa học đã từng nói đến sự hy sinh của các nhà khoa học  như Galile, Bruno...  2.2.7.  Tính  giá  trị  trong  nghiên  cứu  khoa  học:  Tính  giá  trị  trong  nghiên cứu khoa học thể hiện  ở tính thông tin, tính triển vọng, tính  ứng dụng và nhu cầu sử dụng của xã hội cũng như tính kinh tế của  nó.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản