intTypePromotion=3

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Trình bày bài báo khoa học

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
8
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Trình bày bài báo khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Trình bày bài báo khoa học tập trung làm rõ phương pháp báo cáo khoa học, các trình bày một bài báo cáo khoa học. Bài giảng phục vụ cho các bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Trình bày bài báo khoa học

Giîi thi»u<br /> Ph÷ìng ph¡p b¡o c¡o<br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> é Thanh Nghà<br /> <br /> Khoa Cæng ngh» thæng tin, HCT<br /> Sè 1 Lþ Tü Trång, Ninh Ki·u, C¦n Thì<br /> dtnghi@cit.ctu.edu.vn<br /> <br /> Ng y 5 th¡ng 1 n«m 2012<br /> <br /> é Thanh Nghà<br /> <br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> 1/ 11<br /> <br /> Giîi thi»u<br /> Ph÷ìng ph¡p b¡o c¡o<br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> Giîi thi»u<br /> <br /> Ph÷ìng ph¡p b¡o c¡o<br /> <br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> é Thanh Nghà<br /> <br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> 2/ 11<br /> <br /> Giîi thi»u<br /> Ph÷ìng ph¡p b¡o c¡o<br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> B¡o c¡o khoa håc<br /> <br /> Vi¸t v  b¡o c¡o b i b¡o: ph¦n cì b£n cõa nghi¶n cùu khoa håc<br /> C¦n ph£i ¦u t÷ v· thíi gian, håc kÿ n«ng, thüc h nh<br /> L m rã hìn þ t÷ðng nghi¶n cùu<br /> Giao ti¸p vîi cëng çng nghi¶n cùu<br /> Ti¸p thu ph£n hçi<br /> X¥y düng mèi quan h» cëng t¡c<br /> N¥ng cao uy t½n :-)<br /> <br /> é Thanh Nghà<br /> <br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> 3/ 11<br /> <br /> Giîi thi»u<br /> Ph÷ìng ph¡p b¡o c¡o<br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> B¡o c¡o khoa håc<br /> <br /> B i b¡o: b¡nh McDonald<br /> B¡o c¡o: qu£ng c¡o b¡nh McDonald<br /> B¡o c¡o tr¼nh b y v§n · g¼?<br /> Dü ành ÷a c¡i g¼ v o b i b¡o c¡o?<br /> L m th¸ n o º tr¼nh b y?<br /> <br /> é Thanh Nghà<br /> <br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> 4/ 11<br /> <br /> Giîi thi»u<br /> Ph÷ìng ph¡p b¡o c¡o<br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> Ph÷ìng ph¡p tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> Möc ti¶u<br /> <br /> Cè g­ng truy·n ¤t þ t÷ðng cõa chóng ta ¸n ng÷íi nghe<br /> Hå h¼nh dung ÷ñc c¡i m  chóng ta ang nghi¶n cùu<br /> Læi k²o hå åc b i vi¸t v· þ t÷ðng cõa chóng ta<br /> K½ch th½ch, dö dé hå quan t¥m ¸n nghi¶n cùu cõa chóng ta<br /> <br /> é Thanh Nghà<br /> <br /> Tr¼nh b y b i b¡o khoa håc<br /> <br /> 5/ 11<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản