intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn

Chia sẻ: BDBC BDBC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

280
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của bài giảng gồm có: Khái niệm tiến độ dự án đầu tư XDCT; xác định các công việc và sắp xếp trình tự; dự trù thời gian và nguồn lực của dự án; lập, phê duyệt tiến độ của dự án; quản lý tiến độ của dự án; ví dụ về lập tiến độ của dự án; bài tập về nhà về việc lập tiến độ của dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn

 1. ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP.HCM TRUNG TAÂM CPA QUẢN LÝ TIẾN ðỘ CỦA DÖÏ AÙN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp”Boài döôõng kieán thöùc & kyõ naêng Quaûn lyù döï aùn xaây döïng” Giaûng vieân: TS. Löu Tröôøng Vaên Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 1
 2. 1 Khái niệm tiến ñộ dự án ñầu tư XDCT 2 Xác ñịnh các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án 3 Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án 4 Lập, phê duyệt tiến ñộ của dự án 5 Quản lý tiến ñộ của dự án 6 Ví dụ về lập tiến ñộ của dự án 4 Bài tập về nhà về việc lập tiến ñộ của dự án Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 2
 3. 1. KHÁI NIỆM TIẾN ðỘ CỦA DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 3
 4. Lập tiến ñộ là một nghề chuyên nghiệp Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 4
 5. Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 5
 6. Loại công việc: Toàn thời gian Mức lương: $55.000 - $70.000/năm Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 6
 7. Mô tả công việc: Người này chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thiết lập và kiểm soát tiến ñộ của một dự án ñường ống dẫn khí lớn. Yêu cầu phải có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm • Phát triển tiến ñộ sơ bộ • Xác ñịnh ñường găng • Lập tiến ñộ xây lắp • Phát triển biểu ñồ nguồn lực • Phát triển sự giao tiếp hiệu quả và báo cáo với nhân viên kỹ thuật của dự án và khách hàng • Phát triển phương pháp ñịnh lượng tiến trình thực hiện dự án và theo dõi ngày hoàn thành Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 7
 8. Mô tả công việc: Người này chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thiết lập và kiểm soát tiến ñộ của một dự án ñường ống dẫn khí lớn. Yêu cầu phải có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm • Phát triển tiến ñộ sơ bộ • Xác ñịnh ñường găng • Lập tiến ñộ xây lắp • Phát triển biểu ñồ nguồn lực • Phát triển sự giao tiếp hiệu quả và báo cáo với nhân viên kỹ thuật của dự án và khách hàng • Phát triển phương pháp ñịnh lượng tiến trình thực hiện dự án và theo dõi ngày hoàn thành Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 8
 9. Các kỹ năng • 10 năm kinh nghiệm trong lập tiến ñộ các dự án ñường ống dẫn khí ñốt từ lúc bắt ñầu ñến lúc kết thúc dự án • Kiến thức kỹ thuật chuyên sâu và thực tiễn trong thiết kế • Kỹ sư công chánh ñược ưu tiên nhưng không bắt buộc Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 9
 10. Các loại tiến ñộ Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 10
 11. Caùc loaïi tieán ñoä • Phuï thuoäc vaøo kích thöôùc cuûa döï aùn • Möùc ñoä phöùc taïp cuûa döï aùn • Thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn – Tieán ñoä ngang – Tieán ñoä ma traän – Tieán ñoä maïng Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 11
 12. Caùc loaïi tieán ñoä – Tieán ñoä ngang Coâng vieäc Tuaàn leã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chuaån bò Heä thoáng thoaùt nöôùc Moùng ñöôøng Neàn ñöôøng Maët ñöôøng Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 12
 13. Caùc loaïi tieán ñoä – Tieán ñoä ngang • Deã ñoïc, deã hieåu nhöng khoù caäp nhaät • Khoâng theå hieän moái quan heä giöõa caùc coâng taùc • Laø phöông phaùp hieäu quaû laäp tieán ñoä toång theå Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 13
 14. Caùc loaïi tieán ñoä – Tieán ñoä ma traän Trình töï thao taù c moã i taà ng Be Caùc Sô Be toân â Tra n toân â coâng àn vaø g daàm g t re laù coät taùc o saø , gaï t n khaù c ch 1 0 9 ng Soátaà Ngaø y baét ñaàu döï kieá n 19/06/04 20/06/04 Ngaø y baé t ñaàu thöïc teá Ngaø y keát thuùc döï kieá n 21/06/04 23/06/04 Ngaø y keát thuù c thöïc teá 5 Thôø i gian döï kieá n 3 4 Thôø i gian thöïc teá 4 3 2 1 B1 Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 14
 15. Caùc loaïi tieán ñoä – Tieán ñoä ma traän • Söû duïng ñoái vôùi nhaø nhieàu taàng • Deã hieåu, deã söû duïng • Thuaän tieän ñeå baùo caùo, caäp nhaät • Theå hieän ñöôïc trình töï thöïc hieän coâng vieäc Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 15
 16. Caùc loaïi tieán ñoä – Tieán ñoä maïng – ñoøi hoûi nhieàu kyõ thuaät ñeå laäp vaø söû duïng – cung caáp nhieàu thoâng tn chi tieát hôn – coù 2 loaïi: • Sô ñoà maïng coâng vieäc treân muõi teân (Activity on arrow - AOA) • Sô ñoà maïng coâng vieäc treân nuùt (Activity on node - AON) Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 16
 17. START 0 Activity Code Hình 1: Sô ñoà maïng A 2 A. Excavate cuûa döï aùn “the B. Foundation Reliable Construction C. Rough wall Co. project” B 4 D. Roof E. Exterior plumbing 10 F. Interior plumbing C G. Exterior siding H. Exterior painting D 6 E 4 I 7 I. Electrical work J. Wallboard K. Flooring L. Interior painting G 7 F 5 M. Exterior fixtures N. Interior fixtures J 8 H 9 K 4 L 5 M 2 N 6 FINISH 0 Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 17
 18. Hình 2: Sô ñoà maïng cuûa “Reliable’s project” ñöôïc tao ra bôûi MS Project. Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 18
 19. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ TIẾN ðỘ MAÏNG Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 19
 20. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ SÔ ÑOÀ MAÏNG Sô ñoà maïng laø ñoà thò goàm coù caùc nuùt vaø cung nhaèm dieãn taû moät quaù trình goàm nhieàu coâng vieäc coù lieân quan vôùi nhau theo moät trình töï nhaát ñònh Phaân loaïi: ª Sô ñoà maïng taát ñònh: caùc thoâng soá ñöôïc duøng ñeå tính toaùn sô ñoà maïng laø ñöôïc xaùc ñònh chính xaùc vaø baát bieán trong quaù trình thöïc hieän coâng vieäc ª Sô ñoà maïng xaùc suaát: caùc thoâng soá ñöôïc duøng ñeå tính toaùn sô ñoà maïng chöa ñöôïc xaùc ñònh chính xaùc, thöôøng chæ bieát ñöôïc giaù trò max, min, trung bình vaø phaân phoái xaùc suaát cuûa noù Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2