intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: BiNG CiNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
27
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng trong kinh doanh. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng trong kinh doanh, khái luận quản trị bán hàng, nghề bán hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - ĐH Thương mại

U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_ HÀNG M_<br /> T<br /> HQUẢN TRỊ T<br /> H BÁN<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MUMÔN QUẢN TRỊ TNKD<br /> MU<br /> T BỘ<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM BỊ MÙ<br /> DH TÔI<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> DẪN NHẬP<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> TM<br /> DH<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> TÔI MUỐN NHÌN<br /> THẤY MÙA XUÂN<br /> BIẾT NHƯỜNG<br /> NÀO!<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU THAM KHẢOU<br /> TÀIT<br /> LIỆU<br /> TM<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HTĐan Thọ và NguyễnHTQuân (2016), Quản HT hàng<br /> Dtrị bán<br /> D<br /> D Vũ<br /> [1] Lƣu<br /> hiện đại. NXB Tài chính.<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> [2] David Jobber and Geoff Lancaster (2006), Bán hàng và Quản<br /> trị bán hàng (bản dịch tiếng việt của Trần Đình Hải), Nhà xuất bản<br /> thống kê.<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> [3] Lê Quân, Hoàng Văn Hải (2010), Quản trị tác nghiệp DNTM,<br /> NXB Thống kê.<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> T trị bán hàng, NXB M<br /> _ quản<br /> _T<br /> [4] LêTM Lăng (2009), Kỹ năng và<br /> Đăng<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> DH kê.<br /> Thống<br /> [5] Comer J.M (2000), Quản trị bán hàng, NXB Thống kê.<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> NỘI DUNG M_T<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TỔNG QUAN BÁN<br /> HÀNG VÀ QUẢN TRỊ<br /> BÁN HÀNG<br /> <br /> LẬP KẾ<br /> HOẠCH BH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> CHĂM<br /> DH SÓC<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HTQUẢN LÝ<br /> D<br /> ĐỘI NGŨ<br /> BH<br /> <br /> KH VÀ DV<br /> SAU BÁN<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> KỸ NĂNG BH T<br /> VÀ<br /> T<br /> TM<br /> QUẢNTM_<br /> LÝ KH LỚN<br /> M_<br /> M_<br /> H<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> KIỂM SOÁT<br /> BH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TỔ CHỨC<br /> ĐIỂM BÁN<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> NỘI DUNG : 7 chƣơng<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT Tổng quan vềDHT và quản trị bánHT trong<br /> Chƣơng 1:<br /> bán hàng<br /> D hàng<br /> D<br /> Chƣơng 3:<br /> <br /> kinh doanh<br /> Kỹ năng bán hàng và quản lý chế độ khách hàng<br /> lớn<br /> Lập kế hoạch bán hàng<br /> <br /> Chƣơng 4:<br /> <br /> Quản lý đội ngũ bán hàng<br /> <br /> Chƣơng 2:<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> U Chƣơng 5: TổTMU bán hàng TMU<br /> chức điểm<br /> TM<br /> _<br /> MKiểm soát bán hàng M_<br /> M_<br /> Chƣơng T<br /> H 6:<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> Chƣơng 7:<br /> <br /> Chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản