intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS Nguyễn Hữu Lam

Chia sẻ: Hồ Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
114
lượt xem
8
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS Nguyễn Hữu Lam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết thúc nghiên cứu chương 1 Quản trị chiến lược bạn sẽ có khả năng để: Định nghĩa về năng lực cạnh tranh chiến lược, chiến lược, lợi thế cạnh tranh, thu nhập trên trung bình, và quá trình quản trị chiến lược; mô tả bối cảnh cạnh tranh của thế kỷ 21 và giải thích cách mà toàn cầu hóa và thay đổi công nghệ định hình bối cảnh,...; mô tả công việc của nhà lãnh đạo chiến lược; giải thích quá trình quản trị chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS Nguyễn Hữu Lam

 1. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược CENTER FOR EXCELLENCE IN MANAGEMENT DEVELOPMENT 196 Trần Quang Khải, Q1. TP.HCM Tel: (08) 848-3107 – Fax: (08) 848-3252 Email: cemd@ueh.edu.vn To ! Web page: www.cemd.ueh.edu.vn.vn ge t h e r, We S h in e Quản trị Chiến lược và Sức Cạnh tranh Chiến lược Nguyễn Hữu Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn Mục tiêu Kết thúc nghiên cứu chương này, bạn sẽ có khả năng ñể: 1. ðịnh nghĩa về năng lực cạnh tranh chiến lược, chiến lược, lợi thế cạnh tranh, thu nhập trên trung bình, và quá trình quản trị chiến lược 2. Mô tả bối cảnh cạnh tranh của thế kỷ 21 và giải thích cách mà toàn cầu hóa và thay ñổi công nghệ ñình hình bối cảnh này 3. Sử dụng mô hình IO ñể giải thích cách thức mà công ty có thể ñạt tới những thu nhập trên trung bình 4. Sử dụng mô hình dựa trên nguồn lực ñể giải thích cách thức mà công ty có thể ñạt tới những thu nhập trên trung bình 5. Mô tả tầm nhìn, sứ mạng và thảo luận về giá trị của nó 6. ðịnh nghĩa các nhân vật có liên quan và mô tả những khả năng ảnh hưởng của nó tới tổ chức 7. Mô tả công việc của nhà lãnh ñạo chiến lược 8. Giải thích quá trình quản trị chiến lược Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 1
 2. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Các ðịnh nghĩa Sức cạnh tranh chiến lược Chiến lược Lợi thế cạnh tranh Rủi ro Thu nhập trung bình Thu nhập trên trung bình Quá trình Quản trị Chiến lược Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Quá trình Quản trị Chiến lược ðầu vào cho chiến lược Môi trường Bên Ngoài Tầm nhìn Sứ mạng Môi trường Bên Trong Hình thành Chiến lược Thực hiện Chiến lược Hành ñộng chiến lược Chiến lược Chiến lược Chiến lược Quản trị Công ty cấp Cạnh tranh cấp Kinh doanh Công ty Cấu trúc Chiến lược & Kiểm soát Thôn tính & Chiến lược Chiến lược Tái cấu trúc Kinh doanh Hợp tác Quốc tế Lãnh ñạo Chiến lược chiến lược Kết cục Sức cạnh tranh chiến lược Thu nhập trên trung bình Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 2
 3. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Bối cảnh Cạnh tranh trong Thế kỷ 21 Một thế giới kinh doanh ñầy hiểm họa Phát triển và thực hiện chiến lược Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Bối cảnh Cạnh tranh Cạnh tranh Khốc liệt Một ñiều kiện của sự leo thang cạnh tranh dựa trên: Nền kinh tế tế Toà Toàn cầ cầu Thay ñổ ñổi công nghệ nghệ Nhữ Những thủ ñoạn chiế thủ ñoạ chiến lượ lược giữ giữa cá các công ty sá sáng tạ tạo và và toà toàn cầ cầu Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 3
 4. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Nền Kinh tế Toàn cầu Nền kinh tế toàn cầu Ngắn hạn: Nơi có sự tăng trưởng nhanh nhất là ở ñâu? Dài hạn: Sự tăng trưởng bền vững diễn ra ở ñâu? Làn sóng toàn cầu hóa Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia tăng lên Những cơ hội cạnh tranh tăng lên trên phạm vi toàn cầu Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Công nghệ và Sự Thay ñổi Công nghệ Sự truyền bá và lan tỏa của công nghệ Những công nghệ gián ñoạn ðổi mới sáng tạo liên tục, không ngừng Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 4
 5. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Sự Thay ñổi Công nghệ Kỷ nguyên thông tin Hàm lượng tri thức ngày càng tăng Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Mô hình IO về Thu nhập Trên Trung bình Sự thống trị của môi trường bên ngoài Những ñặc ñiểm của ngành xác ñịnh việc thực hiện của công ty Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 5
 6. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Bốn Giả ñịnh của Mô hình IO 1 2 3 4 Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Mô hình IO về Thu nhập Trên Trung bình Môi trường bên ngoài Ngành hấp dẫn, mời gọi Hình thành chiến lược Các tài sản và các Kỹ năng Thực hiện Chiến lược Thu nhập Cao Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 6
 7. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Mô hình IO về Thu nhập Trên Trung bình Môi trường Bên Ngoài Tổng quá quát Toàn Toàn cầu cầu ápp phhá ậtt p /lluuậ DDââ Môi trườ trường trường ttrrịị/ nn s Ngà Ng ành Ngành sốố íínnhh Chh C VVăă nn h Môi trường ttếế hóó Cạnh tranh aa,, nhh Kiin xxãã K hhộộ ii Công Công nghệ nghệ Môi trường Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Mô hình IO về Thu nhập Trên Trung bình Môi trườ trường Bên Ngoà Ngoài 1. Nghiên cứu môi trường bên ngoài, ñặc biệt là môi trường ngành: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 7
 8. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Mô hình IO về Thu nhập Trên Trung bình Môi trườ trường Bên Ngoà Ngoài Ngà Ngành Hấ Hấp dẫ dẫn Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Mô hình IO về Thu nhập Trên Trung bình Môi trườ trường Bên Ngoà Ngoài Ngà Ngành Hấ Hấp dẫ dẫn Hình thà thành Chiế Chiến lượ lược Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 8
 9. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Mô hình IO về Thu nhập Trên Trung bình Môi trườ trường Bên Ngoà Ngoài Ngà Ngành Hấ Hấp dẫ dẫn Hình thà thành Chiế Chiến lượ lược Tài sả sản và và Kỹ năng Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Mô hình IO về Thu nhập Trên Trung bình Môi trườ trường Bên Ngoà Ngoài Ngà Ngành Hấ Hấp dẫ dẫn Hình thà thành Chiế Chiến lượ lược Tài sả sản và và Kỹ năng Thự Thực hiệ hiện Chiế Chiến lượ lược Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 9
 10. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Mô hình IO về Thu nhập Trên Trung bình Môi trườ trường Bên Ngoà Ngoài Ngà Ngành Hấ Hấp dẫ dẫn Hình thà thành Chiế Chiến lượ lược Tài sả sản và và Kỹ năng Thự Thực hiệ hiện Chiế Chiến lượ lược Thu nhậ nhập Cao Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Mô hình Năm Áp lực Cạnh tranh Năng lực lợi nhuận của ngành Năng lực lợi nhuận của một ngành là kết quả của sự tương tác giữa: Các công ty ñạt tới thu nhập trên trung bình bằng cách: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 10
 11. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Mô hình Dựa trên Nguồn lực về Thu nhập Trên Trung bình Những giả ñịnh của mô hình Mỗi công ty là một tập hợp những nguồn lực và những khả năng riêng biệt mà ñiều này tạo ra cơ sở cho chiến lược của nó và là nguồn lực chủ yếu cho những thu nhập của nó Các khả năng là liên tục phát triển và phải ñược quản lý thật linh hoạt và năng ñộng Những khác biệt trong việc thực hiện của công ty chủ yếu là do những năng lực và những nguồn lực riêng biệt của nó hơn là những ñặc tính cấu trúc của ngành Các công ty thôn tính các nguồn lực khác nhau và phát triển những khả năng ñộc ñáo của mình Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Mô hình Dựa trên Nguồn lực về Thu nhập Trên Trung bình Các nguồn lực Các khả năng Lợi thế cạnh tranh Một ngành hấp dẫn Hình thành và Thực hiện Chiến lược Thu nhập Cao Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 11
 12. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Mô hình Dựa trên Nguồn lực về Thu nhập Trên Trung bình Chiế Chiến lượ lược: 1. Chiến lược ñược xác Lợi thế thế Cạnh tranh ñịnh bởi những Nguồ Nguồn lự lực Khả Khả năng 2. Tìm một môi trường Năng lự lực Cố Cốt lõi Môi Môi trư ờng trường Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Các nguồn lực và Các Khả năng Các nguồn lực Các khả năng Những ñầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 12
 13. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Mô hình Dựa trên Nguồn lực Các Nguồ Nguồn lự lực Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Mô hình Dựa trên Nguồn lực Các Nguồ Nguồn lự lực Các Khả Khả năng Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 13
 14. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Mô hình Dựa trên Nguồn lực Các Nguồ Nguồn lự lực Khả Khả năng Lợi thế thế Cạnh tranh Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Mô hình Dựa trên Nguồn lực Các Nguồ Nguồn lự lực Khả Khả năng Lợi thế thế Cạnh tranh Ngà Ngành Hấ Hấp dẫ dẫn Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 14
 15. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Mô hình Dựa trên Nguồn lực Các Nguồ Nguồn lự lực Khả Khả năng Lợi thế thế Cạnh tranh Ngà Ngành Hấ Hấp dẫ dẫn Hình thà thành và và Thự Thực hiệ hiện Chiế Chiến lượ lược Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Mô hình Dựa trên Nguồn lực Các Nguồ Nguồn lự lực Khả Khả năng Lợi thế thế Cạnh tranh Ngà Ngành Hấ Hấp dẫ dẫn Hình thà thành và và Thự Thực hiệ hiện Chiế Chiến lượ lược Thu nhậ nhập Cao Thu nhập Cao: Thu nhập cao hơn thu nhập trung bình Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 15
 16. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Các Tiêu chí cho Nguồn lực & Khả năng trở thành Năng lực Cốt lõi CCó ó giá giá trị giá trtrị ị Khan Khanhiế hiếm hiếm Năng Nănglựực Cố llực Cốt lõi Cốt lõi Không Khôngthể th ể thể RRất ất tố ốn ké ttốn ém kkém Thay Thaythế th ế thế ể bbắt ññể ắt chướ chư ớc chước Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Tại sao lại Hai Mô hình? Mô hình IO Mô hình Nguồn lực Chú trọng vào môi trường Chú trọng vào môi bên ngoài công ty. trường bên trong công ty. Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 16
 17. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Tầm nhìn và Sứ mạng Tầm nhìn Báo cáo tầm nhìn có hiệu quả ðược phát triển bởi một số ñông những người lao ñộng trong tất cả các ñơn vị của tổ chức Gắn chặt với những ñiều kiện của môi trường bên trong và bên ngoài của công ty Nhất quán với những quyết ñịnh và hành ñộng của người lãnh ñạo chiến lược. Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Tầm nhìn và Sứ mạng Sứ mạng Cụ thể hóa việc kinh doanh theo ñó công ty dự ñịnh ñể cạnh tranh và những khách hàng mà công ty muốn phục vụ Sẽ có hiệu quả hơn khi nó thúc ñẩy những chuẩn mực ñạo ñức cao Những thu nhập trên trung bình là kết quả của những nỗ lực của công ty nhằm ñạt tới tầm nhìn và sứ mạng của nó Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 17
 18. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Các Nhân vật Hữu quan Các nhóm và cá nhân có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng bởi những kết cục chiến lược và những người có những ñòi hỏi có thể gây áp lực ñược với hoạt ñộng của công ty Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Sự Tham gia, Gắn bó của Các Nhân vật Hữu quan Các nhân tố ảnh hưởng tới mức ñộ tham gia của các nhân vật hữu quan vào hoạt ñộng của công ty: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 18
 19. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Ba nhóm Nhân vật Hữu quan Nhân vật Những người chịu ảnh hưởng bởi việc thực hiện của công ty và những người có những ñòi hỏi Hữu quan ñối với việc thực hiện của công ty Các nhân vật hữu quan thị trường tài chính: Các nhân vật hữu quan thị trường sản phẩm: Các nhân vật hữu quan của tổ chức: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Các Nhân vật Hữu quan Các nhân vật hữu quan thị trường tài chính Các nhân vật hữu quan thị trường tài chính: Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 19
 20. Chng 1: Qun tr Chin lc Quản trị Chiến lược Các Nhân vật Hữu quan Các nhân vật hữu quan thị trường tài chính Các nhân vật hữu quan Các nhân vật hữu quan thị trường sản phẩm thị trường sản phẩm Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Các Nhân vật Hữu quan Các nhân vật hữu quan thị trường tài chính Các nhân vật hữu quan thị trường sản phẩm Các nhân vật hữu quan Các nhân vật hữu quan của tổ chức của tổ chức Center for Excellence in Management Development To ! ge t h e r, We Sh in e Nguyễn Hữu Lam, Ph. D. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2