intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 2: Tổ chức và tổ chức CTXH

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

207
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 2: Tổ chức và tổ chức CTXH trình bày các kiến thức về tổ chức (tổ chức là một hệ thống, tổ chức CTXH, nhiệm vụ của quản trị CTXH trong tổ chức), các lý thuyết về tổ chức. Mời bạn đọc tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 2: Tổ chức và tổ chức CTXH

 1. Chương 2 TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC CTXH 1.Tổ chức 1.1 Tổ chức là một hệ thống 1.2 Tổ chức CTXH 1.3 Nhiệm vụ của quản trị CTXH trong tổ chức 2. Các lý thuyết về tổ chức
 2. 1.1 Tổ chức là một hệ thống Công việc tổ chức nói đến cơ cấu của một cơ sở và chức năng của nó  Tổ chức bao gồm nhân sự ở các cấp, cơ c ấu ban điều hành, lãnh đạo và các yếu tố khác liên quan đến cơ cấu tổ chức.  Công việc tổ chức là một tiến trình xã hội hình thành một cơ cấu, thay đổi nó, làm cho nó ngày một đổi mới và hiệu quả
 3. 1.1 Tổ chức là một hệ thống Đơn vị Người sử dụng DV Đơn vị Cộng đồng Đơn vị (đầu vào) Tiến trình tổ chức (quá trình xử lý) Đơn vị Đơn vị Thay đổi Quản lý đường biên (đầu ra) Đơn vị Môi trường bên ngoài, MT Kết quả của người trách nhiệm sử dụng dịch vụ/cộng đồng
 4. Tổ chức có 2 ý nghĩa chính: - Cấu trúc của cơ sở - Tiến trình làm cho nó trở nên có tổ chức
 5. Tổ chức quản lý đường biên Những ảnh hưởng đường biên của tổ chức Môi trường bên ngoài Môi trường trách nhiệm Môi trường bên trong Cán bộ, nhân viên Người sử dụng dịch vụ
 6.  Đường biên tổ chức được thiết lập thông qua  Đàm phán  Sự phối kết hợp  Đánh giá  Có được sự tán thành từ người dùng dịch vụ và những người quan tâm  Thiết lập sự liên kết với những nhân tố liên quan trong môi trường
 7. Môi trường của tổ chức Môi trường trách nhiệm Môi trường bên ngoài  Tổ chức quốc gia  Các chính sách và người  Người hỗ trợ điều hành chính phủ  Bối cảnh kinh tế  Gia đình người sử dụng  Ảnh hưởng của luật pháp dịch vụ  Ảnh hưởng của quốc tế  Bạn bè và hàng xóm và các tổ chức phi chính  Địa phương phủ  Các tổ chức cộng đồng Môi trường bên trong - Nhà quản lý - Nhân viên - Người sử dụng dịch vụ và vấn đề của họ - Tiến trình giải quyết
 8. Phân loại tổ chức Có hai loại tổ chức:  Tổ chức chính thức  Tổ chức không chính thức Tổ chức chính thức và không chính thức đều cần thiết cho công tác quản trị hiệu quả dịch vụ xã hội. Không có tổ chức sẽ sinh ra rối loạn và sẽ giảm sút sự hiệu quả, kết quả và tinh thần làm việc
 9.  Tổ chức chính thức: Là cơ cấu được thừa nhận của một cơ sở, các chức vụ được bình bầu và đảm nhiệm công việc của tổ chức  Tổ chức không chính thức nói tới những sắp xếp và hoạt động ngoài cơ cấu tổ chức của cơ sở, không quan sát được, không thường xuyên, không có điều lệ và không có kế hoạch
 10. Ngoài ra tổ chức có thể phân chia theo chiều dọc và chiều ngang  Sự bố trí theo chiều dọc gồm thứ bậc từ trên xuống hoặc từ dưới lên trên.  Tổ chức theo chiều ngang quan tâm đến mọi cấp đặc biệt trong cấu trúc thứ bậc đi theo hàng ngang và bao gồm nhiều nhân viên bằng nhiều cách khác nhau
 11. 1.2 Tổ chức công tác xã hội Các tổ chức CTXH đòi hỏi các nhà quản trị phải:  Ra quyết định trong những tình thế khó xử  Làm trung gian hòa giải giữa sự ưu tiên và sự mong chờ của những người bên ngoài  Biện hộ cho các nhóm yếu thế  Cộng tác để huy động và tập trung các nguồn lực cho thân chủ  Kết nối các mục tiêu và các giá trị tới sự cam kết của những người giữ ngân sách và nguồn lực
 12. 1.2 Tổ chức công tác xã hội Các tổ chức CTXH đòi hỏi các nhà quản trị phải:  Cố gắng dàn xếp sự thực hiện với: - hạn chế các nguồn lực - công nghệ kỹ thuật không ổn định - sự phản hồi của người sử dụng dịch vụ  Phát triển sự cam kết và ý thức làm ch ủ của nhân viên  Duy trì tính trách nhiệm và sự kiểm soát  Hướng dẫn, điều khiển sự ràng buộc của những người sử dụng dịch vụ trong sự lựa chọn dịch vụ và kết quả của các dịch vụ
 13. 1.3 Nhiệm vụ của quản trị CTXH trong tổ chức Quản lý ranh giới/ đường biên Lập KH Vận hành Biện pháp chiến lược KH tiến hành Truyền thông và lãnh đạo Tổ chức Thay đổi Kiểm soát cách quản lý Duy trì Ngân sách sự giám sát Chất lượng và đánh giá
 14. Tæ c hø c  Tất cả các tæ chøc ph¶i cã mét vµi lo¹i cÊu tróc ® nh÷ m« h× bªn trong nã cã thÓ Ó ng nh chia sÎ nguån lùc vµ h­íng tíi cïng ® ra vµ Çu kÕt qu¶  Nh÷ ng lÝ thuyÕt ® tiªn vÒ tæ chøc ® gîi ý Çu · c¸c c¸ch tæ chøc vµ qu¶n lÝ mµ mét vµi trong sè ® vÉn ® sö dông nh­ :kÕ ho¹ch c«ng ã ­îc viÖc, ph© chia lao ® n éng, cÊu tróc t«n ti
 15. Nh÷ng lÝ thuyÕt tæ c hø c  Những nhà lý luận đầu tiên đã sử dụng một cách tiếp cận “lí trí” để tổ chức và xem con người như những cỗ máy nơi công sở  Tư tưởng phân chia công việc, nhiệm vụ sẽ trở nên hiệu lực và đem lại hiệu quả một cách tự động
 16. Các lý thuyết tổ chức dựa trên lý trí Những nhà học thuyết lý trí Phân chia các nhiệm vụ thành các thành  xem xét mỗi phần có thể được hoàn thành hiệu quả nhất  Không quan tâm tới động cơ thúc đẩy nhân viên và sự hứng thú của họ  Tin tưởng vào việc quản lý từ trên xuống dưới
 17. Các lý thuyết tổ chức dựa trên lý trí VD: ViÖc s¶n xuÊt xe FORD ë MÜ víi c«ng viÖc cña mçi ng­êi trªn mét d© chuyÒn chuyÓn ® y éng lµ c«ng viÖc cuèi cïng trong c¬cÊu vµ ph© chia c«ng n viÖc  Nh÷ ng lÝ thuyÕt nµy d­êng nh­ xem c¸c tæ chøc nh­ c¸c bé m¸y vµ nh© c«ng nh­ nh÷ m¾t xÝch, mçi n ng ng­êi tiÕn hµnh mét nhiÖm vô chuyªn biÖt
 18. Các lý thuyết tổ chức dựa trên lý trí 1. Bộ máy quan liêu trở thành một dạng chính thức trong quản trị  Dựa trên việc thực hiện quyền lựcc hợp pháp thông quan thứ bậc  Tuân theo những quy tắc và tiến trình trong những cấu trúc nhất định
 19. Tổ chức quan liêu Trật tự các vị trí
 20. Tổ chức quan liêu  Đặc điểm của kiểu quản lý quan liêu 1. Phân chia rõ ràng về lao động - mọi người làm việc theo công việc được giao 2. Phân chia nhiệm vụ thông qua một trật tự quản trị với  Giao tiếp chuyển dịch từ trên xuống dưới  Cấp trên giám sát cấp dưới  Cấp trên đưa ra quyết định
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2