intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Trương Thị Hương Xuân

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:212

0
121
lượt xem
48
download

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Trương Thị Hương Xuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp có kế cấu gồm 5 chương với nội dung như sau: tổng quan về kinh doanh và doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản của quản trị trong doanh nghiệp, marketing trong doanh nghiệp, quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Trương Thị Hương Xuân

 1. BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GV Trƣơng Thị Hƣơng Xuân Khoa Quản trị Kinh doanh TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1|1
 2. HỌC PHẦN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP  CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP  CHƢƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP  CHƢƠNG 3: MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP  CHƢƠNG 4: QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP  CHƢƠNG 5. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1|2
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quản trị doanh nghiệp, Nguyễn Khắc Hoàn, ĐHKT Huế, 2. Quản trị doanh nghiệp, Nguyễn Hải Sản, NXB Thống kê, 3. Quản trị doanh nghiệp, Lê Văn Tâm, ĐH KTQD Hà Nội, NXB Thống kê 4. Luật doanh nghiệp. NXB Chính trị quốc gia Hà nội,2005 5. Các trang web: www. doanhnghiep24g.com.vn www. vse.org.vn www. dddn.com.vn www. thitruong.vnn.vn www. baothuongmai.com.vn www. ktdt.com.vn www. muaban.net www. sanytuong.vn www. is-tours.com www. atexpress.net www. Thitruong.vnn.vn www.marofin.com www.Nguonnhanluc.vn www.ckvn.com www.vneconomy.vn www.Sankinhdoanh.vn www.thongtinthuongmai.vn www.Sannghenghiep.vn Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1|3
 4. CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm về doanh nghiệp (DN) và kinh doanh 1.2 Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp 1.3 Môi trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp 1.4 Phân loại doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1|4
 5. 1.1 Khái niệm Doanh nghiệp và kinh doanh Theo luật doanh nghiệp: (2005, có hiệu lực từ ngày 1/7/2006)  Doanh nghiệp: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.  Kinh doanh là việc thực hiện một, môt số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tƣ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trƣờng nhằm mục đích sinh lợi. Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1|5
 6.  Theo quan điểm hệ thống về doanh nghiệp Doanh nghiệp là một tổ chức chặt chẽ mang tính hệ thống rõ rệt. - Tổ chức chặt chẽ:  Triết lý kinh doanh và văn hóa công ty  Cơ cấu tổ chức quản lý khoa học - Bộ máy quản lý - Điều lệ, qui chế hoạt động - Nội qui, qui định nội bộ  Phân công hiệp tác lao động  Chi phối bởi pháp luật Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1|6
 7. Tính hệ thống rõ rệt - Ba yếu tố cơ bản: Đầu vào Quá trình Đầu ra - Chịu tác động mạnh mẽ bởi môi trƣờng kinh doanh + Môi trƣờng vĩ mô: Kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội,tự nhiên... + Môi trƣờng vi mô: Khách hàng, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, nhà phân phối, chính quyền địa phƣơng Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1|7
 8. 1.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  Chức năng sản xuất –kinh doanh của DN là hai chức năng không thể tách rời nhau  Căn cứ hoạt động sxkd của DN là thị trƣờng  Lợi nhuận là mục tiêu cơ bản đồng thời phải hƣớng đến các mục tiêu khác  Chấp nhận cạnh tranh để tồn tại và phát triển Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1|8
 9. 1.2. Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp 1. Mục đích của doanh nghiệp Mục đích của doanh nghiệp là thể hiện khuynh hƣớng tồn tại và phát triển, doanh nghiệp có 3 mục đích cơ bản: - Mục đích kinh tế: Thu lợi nhuận, đây là mục đích quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. - Mục đích xã hội: cung cấp hàng hoá và dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội. Đây là mục đích quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp hoạt động công ích. - Mục đích thoả mãn các nhu cầu cụ thể và đa dạng của mọi ngƣời tham gia hoạt động trong doanh nghiệp. Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1|9
 10. 1.2. Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp 2. Mục tiêu của doanh nghiệp Mục tiêu là biểu hiện mục đích của doanh nghiệp, là những mốc cụ thể đƣợc phát triển từng bƣớc. Một mục tiêu là một câu hỏi cần có lời giải đáp trong một khoảng thời gian nhất định Yêu cầu đặt ra với mục tiêu là: - Mục tiêu đạt đƣợc cần thoả mãn cả về số lƣợng và chất lƣợng, đồng thời với việc xác định đƣợc các phƣơng tiện thực hiện. - Mục tiêu của doanh nghiệp phải luôn bám sát từng giai đoạn phát triển của nó. Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1 | 10
 11. 1.3 Môi trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1 | 11
 12. 1.3.1 Môi trƣờng vi mô Nhóm này tác động trên bình diện hẹp và trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  Khách hàng  Nhà cung ứng  Đối thủ canh tranh  Nhà phân phối  Giới chức địa phƣơng và công chúng Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1 | 12
 13. 1.3.2 Môi trƣờng vĩ mô Nhóm này ảnh hƣởng gián tiếp và tạo ra cơ hội, thách thức chung. - Môi trƣờng kinh tế: Yếu tố lạm phát tỷ giá .. - Môi trƣờng văn hoá - xã hội: dân số, nghề nghiệp, tâm lý, phong cách, lối sống... - Môi trƣờng chính trị - pháp luật: đảng phái nhà cầm quyền ... - Môi trƣờng khoa học – công nghệ: phát minh, bằng sáng chế. - Môi trƣờng sinh thái - Môi trƣờng quốc tế. Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1 | 13
 14. 1.4. Phân loại doanh nghiệp  Theo hình thức sở hữu TLSX - Doanh nghiệp nhà nƣớc - Doanh nghiệp tƣ nhân - Doanh nghiệp tập thể (HTX)  Theo khu vực - Doanh nghiệp quốc doanh (DN Nhà nƣớc) - Doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DN ngoài nhà nƣớc)  Theo quy mô - DN có quy mô lớn - DN có quy mô vừa và nhỏ Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1 | 14
 15. Doanh nghiệp có quy mô lớn và Doanh nghiệp có quy mô vừa & nhỏ DN có quy mô lớn có số vốn kinh doanh khoảng 100 tỷ đồng và có số lao động trung bình hằng năm là 500 ngƣời DN có quy mô vừa và nhỏ có số vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc có số lao động trung bình hằng năm không quá 300 ngƣời. (điều 3 Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 vể trợ giúp phát triển DN vừa và nhỏ) WB: DN siêu nhỏ :
 16. Tình hình hoạt động của DN vừa và nhỏ ở Việt Nam  Sự phát triển vể quy mô - Hơn 95% DN có đăng ký là DN vừa và nhỏ (theo Luật DN 2005) - Từ năm 1999: Số DN vừa và nhỏ mỗi năm tăng 27,9% (tƣơng đƣơng hơn 14.000 DN) - 2006-2007: 207.043 DN dân doanh đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký đạt 466.000 tỷ đồng - Riêng năm 2007: 51.000 DN với tổng số vốn đăng ký đạt 183 tỷ đồng - Ƣớc tính đến 2010, cả nƣớc sẽ có khoảng 500.000 DN vừa và nhỏ Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1 | 16
 17. Những kết quả  Đóng góp vào Ngân sách Nhà nƣớc: 2003: 11%, 2006: 14,8% - Tạo công ăn việc làm, sử dụng gần 7 triệu lao động, giải quyết 90% chỗ làm việc. - Đóng góp vào GDP hơn 50% - Đầu tƣ: hơn 55% trong tổng đầu tƣ chung của cả nƣớc - Nộp thuế: tăng từ 6,39% năm 2000 lên 6,95% năm 2004 Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1 | 17
 18. 1.4 Các loại hình doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp nhà nƣớc Khái niệm: Doanh nghiệp nhà nƣớc là một đơn vị kinh tế do nhà nƣớc đầu tƣ vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội do nhà nƣớc giao. Đặc trƣng cơ bản: - Là một pháp nhân do nhà nƣớc đầu tƣ vốn, thành lập và tổ chức quản lý - Doanh nghiệp nhà nƣớc có thẩm quyền bình đẳng với các doanh nghiệp khác và hạch toán kinh tế độc lập trong phạm vi vốn do doanh nghiệp quản lý - Doanh nghiệp nhà nƣớc giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. - Doanh nghiệp nhà nƣớc có trụ sở chính đặt trên lãnh thổ Việt Nam. Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1 | 18
 19. THẢO LUẬN 1. TẠI SAO PHẢI CỔ PHẦN HÓA DNNN? 2. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA DN? Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1 | 19
 20. TẠI SAO PHẢI CỔ PHẦN HÓA DNNN? 1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp 2. Xóa bỏ tình trạng trông chờ, ỷ lại, cơ chế xin cho từ trƣớc còn tồn tại đến nay 3. Tăng khả năng cạnh tranh, Khả năng huy động vốn trong xã hội 4. Thực hiện vai trò chủ đạo của DNNN Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 1 | 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản