intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - Ths. Lương Thu Hà

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
159
lượt xem
51
download

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - Ths. Lương Thu Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 Doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp bài giảng giúp bạn tìm hiểu về doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp,các giai đoạn phát triển của khoa học quản trị... Tham khảo để củng cố kiến thức thực hành quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - Ths. Lương Thu Hà

 1. TẬP BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (Tài liệu dùng cho sinh viên ngoài ngành) ThS. Lương Thu Hà 1
 2. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA  Phương pháp luận và nghiệp vụ QTDN phù hợp với cơ chế thị trường  Vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất của QTDN  Hiểu biết chung về các LVQT trong DN  Hiểu biết chung về tài chính DN, hiệu quả KD  Cách thức phân tích và ra quyết định trong quản trị  Phân tích một số ví dụ thực tế điển hình Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 2
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO  PGS.TS.Lê Văn Tâm, PGS.TS. Ngô Kim Thanh, Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê, 2003  Tập thể bộ môn QTDN & QTSX – Khoa QTKD – ĐH KT Tp HCM, Quản trị doanh nghiệp, NXB Giáo dục, 2000  Học viện Tài chính, Quản trị doanh nghiệp hiện đại – Cho giám đốc và thành viên hội đồng quản trị ở Việt Nam, NXB Tài chính, 2006  Harol Koontz - Cyril O’Donnell - Heinz Weihrich, Những vấn đề cốt yếu của quản lý (Essentials of Management), NXB Khoa học - Kỹ thuật, 2004  William H.Cunningham – Ramon J.Aldag – Christopher M.Swift, Introduction to Business (Second Edition), South- Western Publishing Co, 1989 Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 3
 4. Chương I Doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 4
 5. NỘI DUNG  Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp  Các giai đoạn phát triển của khoa học quản trị  Nhà quản trị  Chức năng – Lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp  Các trường phái lý thuyết ứng dụng trong QTDN Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 5
 6. DOANH NGHIỆP * Quan niệm về doanh nghiệp (1) TRONG NỀN KINH TẾ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG YẾU TỐ ĐẦU VÀO DN YẾU TỐ ĐẦU RA DN = HỘP ĐEN Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 6
 7. DOANH NGHIỆP * Quan niệm về doanh nghiệp (2) TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ ĐẦU VÀO DN YẾU TỐ ĐẦU RA DN = CƠ THỂ SỐNG Phát triển Quy luật thích nghi Tồn tại Đấu tranh sinh tồn Thích nghi Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 7
 8. DOANH NGHIỆP * Quan niệm về doanh nghiệp (3)  Doanh nghiệp là một tổ chức chặt chẽ CHỦ THỂ HOẠT ĐỘNG DOANH KINH DOANH KINH DOANH NGHIỆP (3 NHÓM) Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 8
 9. DOANH NGHIỆP * Quan niệm về doanh nghiệp (4)  Điều 4 - Luật Doanh nghiệp 2005 (01/7/2006) “Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoat động kinh doanh.” Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 9
 10. DOANH NGHIỆP * Vai trò của DN trong nền KTTT (1)  Là đơn vị sản xuất và kinh doanh cơ sở => thoả mãn nhu cầu và thúc đẩy sản xuất xã hội.  Mắt xích của quá trình tái sản xuất mở rộng, liên kết chuỗi  Đào tạo một đội ngũ lao động có chuyên môn, giác ngộ chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật… Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 10
 11. DOANH NGHIỆP * Vai trò của DN trong nền KTTT (2)  Nơi thực hiện và thể nghiệm đường lối chính sách và cơ chế quản lý của Đảng và Nhà nước  Công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước (can thiệp thị trường, điều hoà cung cầu…)  Định hướng tiêu dùng, tạo văn minh tiêu dùng Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 11
 12. DOANH NGHIỆP * Phân loại doanh nghiệp  Phân loại căn cứ vào hình thức sở hữu vốn  Phân loại căn cứ vào quy mô  Phân loại căn cứ vào lĩnh vực hoạt động  Phân loại căn cứ vào loại hình doanh nghiệp Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 12
 13. DOANH NGHIỆP * Phân loại doanh nghiệp  Các loại hình doanh nghiệp (Luật DN 2005)  Doanh nghiệp tư nhân  Công ty TNHH 1 thành viên  Công ty TNHH 2 thành viên trở lên  Công ty cổ phần  Nhóm công ty  Công ty hợp danh Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 13
 14. Các loại hình doanh nghiệp (1)  Doanh nghiệp tư nhân  Do một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn  Không có TCPN  Mỗi cá nhân chỉ có quyền thành lập 1 DNTN  Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào  Ưu, nhược điểm Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 14
 15. Các loại hình doanh nghiệp (2)  Công ty TNHH  Chủ sở hữu có thể là tổ chức hoặc cá nhân (
 16. Các loại hình doanh nghiệp (3)  Công ty cổ phần  Cổ phần, tự do chuyển nhượng  Cổ đông: tối thiểu là 3, chịu trách nhiệm hữu hạn  Có TCPN kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  Được phát hành chứng khoán các loại  Ưu, nhược điểm Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 16
 17. Các loại hình doanh nghiệp (4)  Nhóm công ty Tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác  Công ty mẹ - Công ty con  Tập đoàn kinh tế  Các hình thức khác  Ưu, nhược điểm Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 17
 18. Các loại hình doanh nghiệp (5)  Công ty hợp danh  Ít nhất 2 thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn  Có thể có thành viên góp vốn, chịu TNHH  Có TCPN kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  Không được phát hành chứng khoán các loại  Ưu, nhược điểm Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 18
 19. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC QUẢN TRỊ  Giai đoạn trước 1911: Phát triển tự phát  Giai đoạn 1911 – 1945: Phát triển bùng nổ  Giai đoạn 1946 – nay: Phát triển rực rỡ nhất Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 19
 20. CÁC GIAI ĐOẠN… * Giai đoạn trước năm 1911  Phát triển tự phát và chưa được coi là một môn khoa học chính thống  Quản trị nhờ kỹ năng và kinh nghiệm, chưa có lý thuyết soi đường  Vai trò sở hữu và điều hành DN là đồng nhất  Các tài liệu viết tay truyền trong gia đình, dòng họ Tài liệu giảng dạy của Nhóm môn học Quản trị doanh nghiệp – Bộ môn QTDN- Khoa QTDN –ĐH KTQD Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép không được sự đồng ý của nhóm tác giả 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản