intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - Dr. Lê Thành Long

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
82
lượt xem
19
download

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - Dr. Lê Thành Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cơ bản của bài giảng Quản trị marketing Chương 1 Giới thiệu về quản trị marketing do giảng viên Lê Thành Long biên soạn nhằm trình bày về định nghĩa quản trị marketing, các khái niệm cơ bản về marketing và tiến trình quản trị marketing, nhiệm vụ của quản trị marketing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - Dr. Lê Thành Long

 1. Qu n tr Marketing Dr. LÊ THÀNH LONG
 2. M c tiêu môn h c Nâng cao ki n th c v Marketing và qu n tr Marketing; v hành vi khách hàng, phân khúc th trư ng, xác nh m c tiêu, nh v , Marketing Mix... Trang b k năng phân tích, ánh giá các y u t nh hư ng n ho t ng Marketing; k năng xây d ng và qu n tr k ho ch Marketing. MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 2
 3. N i dung môn h c 1. Gi i thi u v qu n tr ti p th 2. Ho ch nh chi n lư c ti p th 3. Phân tích môi trư ng ti p th 4. H th ng thông tin ti p th và nghiên c u ti p th 5. Th trư ng tiêu dùng và hành vi mua c a ngư i tiêu dùng 6. Th trư ng t ch c và hành vi mua c a khách hàng t ch c 7. L a ch n th trư ng m c tiêu 8. Ho ch nh chi n lư c s n ph m 9. Thi t k chi n lư c và chính sách giá 10. Thi t k và qu n tr kênh phân ph i 11. Thi t k chi n lư c truy n thông và c ng 12. T ch c th c hi n và ki m tra các ho t ng ti p th MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 3
 4. Yêu c u c bài gi ng và tài li u Tham gia th o lu n trên l p Không nói chuy n, không ăn/u ng, không nghe i n tho i trong l p n l p úng gi , i h c y N p bài t p y Thi úng gi , nghiêm túc MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 4
 5. Tài li u tham kh o Qu n tr Marketing – Lê Th Gi i – Nhà xu t b n giáo d c Vi t nam Qu n tr Marketing – Philip Kotler (xu t b n l n th 14) MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 5
 6. Đánh giá Chuyên c n & Th o lu n 10% Bài t p: 20% Thi cu i kỳ: 70% i m bài t p = 0 i m t ng k t = 0 ! Ngh t i a 30% ! MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 6
 7. Bài t p Nhóm 4-5 sinh viên Ch n m t s n ph m c th t i th trư ng Vi t Nam Thu th p thông tin, d li u v s n ph m và cty Phân tích k ho ch Marketing s n ph m ư c ch n nh n xét và các gi i pháp (n u có) Ngày n p: Ngày thi cu i kỳ (Hard & Soft Copy) MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 7
 8. Liên h TS. Lê Thành Long Ban Phát tri n và Qu n lý D án i h c Qu c gia TPHCM Office: P. 221 Tel: 7242181-1456 HP: 0918041187 Email: lethanhlong.sg@gmail.com MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 8
 9. Ki n ngh MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 9
 10. Chương 1 Gi i thi u v Qu n tr Marketing Dr. LÊ THÀNH LONG
 11. N i dung nh nghĩa Qu n tr Marketing Các khái ni m cơ b n v Marketing Ti n trình qu n tr Marketing Nhi m v c a Qu n tr Marketing MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 11
 12. Marketing Marketing là gì? Marketing có quan tr ng không? MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 12
 13. Marketing là gì? Marketing là quá trình qu n lý mang tính xã h i, nh nó mà các cá nhân và các nhóm ngư i khác nhau nh n ư c cái mà h c n và mong mu n, thông qua vi c t o ra, cung c p và trao i các s n ph m có giá tr v i nh ng ngư i khác. MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 13
 14. Marketing là gì? Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. (Philip Kotler) MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 14
 15. Marketing là gì? Marketing là quá trình lên k ho ch và ti n hành xây d ng khái ni m, giá c , qu ng cáo và phân ph i ý tư ng, hàng hóa và d ch v nh m t o ra nh ng trao i th a mãn m c tiêu c a cá nhân và t ch c. (American Marketing Association ) MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 15
 16. Qu n tr Marketing? Qu n tr Marketing là quá trình l p và th c hi n k ho ch, nh giá, chiêu th và phân ph i s n ph m, d ch v , ý tư ng t o ra s trao i, th a mãn nh ng m c tiêu c a khách hàng và t ch c. (American Marketing Association ) MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 16
 17. Qu n tr Marketing? Qu n tr Marketing là khoa h c và ngh thu t c a vi c ch n l a, duy trì và phát tri n th trư ng m c tiêu thông qua vi c t o ra, cung c p và truy n thông giá tr cho khách hàng. Chúng ta s ph c v nh ng khách hàng nào? Làm th nào ph c v khách hàng t t nh t? MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 17
 18. Qu n tr Marketing Satisfy Customer Creating value goals Exchange A B Delivering Communicating value value MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 18
 19. Các khái ni m cơ b n c a Marketing Nhu c u, mong mu n và c n dùng S n ph m L i ích Chi phí S th a mãn c a khách hàng Trao i Th trư ng MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 19
 20. Nhu c u, Mong mu n và C n dùng Nhu c u Tình tr ng thi u th n (Need) •V t ch t: th c ăn, qu n áo, s m áp, an toàn •Xã h i: ư c tôn tr ng •Cá nhân: ki n th c và th hi n b n thân Mong mu n D ng nhu c u c a con ngư i ư c hình thành t (Want) văn hóa và tính cách cá nhân C n dùng Con ngư i mu n ư c h u thu n b i s c mua (Demand) MKT-MGT-C1 Dr. Le Thanh Long 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản