intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - Dr. Lê Thành Long

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
56
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - Dr. Lê Thành Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 2 Chiến lược và hoạch định chiến lược marketing nằm trong bài giảng quản trị marketing nhằm trình bày về khái niệm chiến lược và hoạch định chiến lược, chiến lược marketing, tiến trình hoạch định chiến lược marketing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - Dr. Lê Thành Long

 1. Chương 2 Chi n lư c và Ho ch đ nh chi n lư c Marketing Dr. LÊ THÀNH LONG
 2. N i dung Khái ni m chi n lư c và ho ch nh chi n lư c Chi n lư c Marketing Ti n trình ho ch nh chi n lư c Marketing MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 2
 3. Chi n lư c là gì? ??? MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 3
 4. Chi n lư c là gì? “Chi n lư c là ti n trình xác nh các m c tiêu cơ b n dài h n c a công ty, l a ch n cách th c ho c phương hư ng hành ng và phân b các tài nguyên thi t y u th c hi n các m c tiêu ó” (Alfred Chandler) MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 4
 5. Ho ch đ nh, th c thi và ki m soát MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 5
 6. Chi n lư c Marketing? “Chi n lư c Marketing là ư c ho ch nh nh m nh hư ng và i u ph i các n l c Marketing nh m tho mãn khách hàng và t ư c m c tiêu c a doanh nghi p” (Philip Kotler) MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 6
 7. Ho ch đ nh Chi n lư c Marketing Ho ch nh chi n lư c marketing là m t ti n trình qu n tr nh m phát tri n và duy trì s phù h p chi n lư c gi a m c tiêu và năng l c c a doanh nghi p v i các cơ h i marketing luôn thay i MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 7
 8. Cơ s c a Chi n lư c Marketing Khách hàng Năng l c doanh nghi p C nh tranh MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 8
 9. Ti n trình ho ch đ nh Chi n lư c Marketing Xác nh nhi m v chi n lư c (mission) c a doanh nghi p Xác nh m c tiêu doanh nghi p Phân tích môi trư ng Xây d ng chi n lư c Xây d ng k ho ch hành ng Tri n khai Ki m soát và ánh giá MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 9
 10. Nhi m v chi n lư c Nhi m v chi n lư c (Mission): là lý do t n t i, ý nghĩa c a s t n t i và các ho t ng c a công ty. là m c ích chính c a công ty nh m phân bi t c trưng c a công ty v i các công ty khác cùng ngành MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 10
 11. Các v n đ c a nhi m v chi n lư c Doanh nghi p c a ta là gì? (What is our business?) Ai là khách hàng? (Who is our customer?) Giá tr nào cho khách hàng? (What is of value to the customer?) Doanh nghi p c a ta s như th nào? (What will our business be?) Doanh nghi p c a ta s nên như th nào? (What should our business be?) MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 11
 12. Trader Joe’s Mission Statement To give our customers the best food and beverage values that they can find anywhere and to provide them with the information required for informed buying decisions. We provide these with a dedication to the highest quality of customer satisfaction delivered with a sense of warmth, friendliness, fun, individual pride, and company spirit. MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 12
 13. Đ nh hư ng theo s n ph m vs. Đ nh hư ng theo th trư ng Company Product Market Missouri-Pacific We run a railroad We are a people- Railroad and-goods mover Xerox We make copying We improve office equipment productivity Standard Oil We sell gasoline We supply energy Columbia Pictures We make movies We entertain people MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 13
 14. M c tiêu doanh nghi p M c tiêu là nh ng k t qu kỳ v ng, là nh ng thành qu mà công ty mu n t ư c trong tương lai khi theo u i m t chi n lư c nào ó. Xác nh rõ: CÁI GÌ, BAO NHIÊU, KHI NÀO? MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 14
 15. Yêu c u c a M c tiêu Specific - c th , d hi u Measurable – o lư ng ư c Achievable – v a s c. Realistics – th c t . Timebound – có th i h n. S.M.A.R.T MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 15
 16. Chi n lư c tăng trư ng hi u qu Cân i danh m c u tư/s n ph m MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 16
 17. Chi n lư c phát tri n t p trung MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 17
 18. Chi n lư c phát tri n t p trung (Concentration) Thâm nh p th trư ng (Market Penetration) - nh m làm tăng th ph n cho các s n ph m/d ch v hi n có trong các th trư ng hi n có b ng nh ng n l c ti p th l n hơn. Phát tri n th trư ng (Market Development) - n l c ưa s n ph m/d ch v hi n có vào nh ng th trư ng m i Phát tri n s n ph m (Product Development) - nh m tăng doanh thu b ng vi c c i ti n ho c s a i s n ph m/d ch v hi n t i. C i ti n s n ph m (Product Innovation) - nh m làm tăng doanh thu b ng s n ph m m i ho c s n ph m ã ư c c i ti n MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 18
 19. Chi n lư c tích h p (Integration) Chi n lư c tích h p theo chi u ngang là tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát i v i các i th c nh tranh c a công ty Chi n lư c tích h p theo chi u d c v phía sau (Backward Integration) là tìm ki m quy n s h u ho c quy n ki m soát i v i các nhà cung c p c a công ty Chi n lư c tích h p theo chi u d c v phía trư c (Forward Integration) là tìm ki m quy n s h u ho c quy n ki m soát i v i các phân ph i s n ph m c a công ty. MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 19
 20. Chi n lư c đa d ng hoá (Diversification) a d ng hoá có liên quan - là a d ng hóa sang ngành kinh doanh mà “phù h p chi n lư c” v i chu i giá tr c a các ngành kinh doanh hi n t i nh m t o l i th c nh tranh. a d ng hoá không liên quan - là a d ng hóa sang ngành kinh doanh mà không liên quan v chu i giá tr , không th ng nh t ư c v nh hư ng chi n lư c. a d ng hóa sang ngành mà công ty có th t o l i nhu n MKT-MGT-C2 Dr. Le Thanh Long 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản