Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - TS. Ngô Quang Huân

Chia sẻ: Vương Khánh Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

2.315
lượt xem
1.097
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của "Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - TS. Ngô Quang Huân" nhằm giúp bạn nắm vững kiến thức tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích và hoạch định tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, đầu tư và hoạch định ngân quỹ đầu tư, quản trị vốn lưu động. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - TS. Ngô Quang Huân

 1. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TS. NGÔ QUANG HUÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
 2. MỤC TIÊU MÔN HỌC  Cung cấp kiến thức và công cụ quản trị tài chính phục vụ việc ra các quyết định trong quản trị doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ lĩnh vực kinh tế nói chung.  Cung cấp các kiến thức cơ sở làm nền tảng cho các môn học: quản trị dự án, quản trị rủi ro, thị trường chứng khoán…
 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  Học viên đọc bài giảng và tài liệu tham khảo trước khi đến lớp.  Giảng viên đưa ra tình huống để học viên thảo luận.  Giảng viên trả lời thắc mắc cho sinh viên và hướng dẫn lý thuyết liên quan đến buổi học cũng như tình huống thảo luận.  Học viên thảo luận cách thức vận dụng lý thuyết để giải quyết tình huống đặt ra.
 4. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC  Bài tập, bài kiểm tra cá nhân: 20%  Bài tập tình huống : 30%  Kiểm tra cuối kỳ: 50%
 5. NỘI DUNG CHÍNH  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.  PHÂN TÍCH VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.  ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  ĐẦU TƯ VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN QUỸ DẦU TƯ .  QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG.
 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Quản trị tài chính căn bản – Nguyễn Quang Thu.  Tài chính doanh nghiệp – Nguyễn Minh Kiều.  Quản trị tài chính doanh nghiệp – Nguyễn Hải Sản.  Quản trị tài chính – Nguyễn Văn Thuận  Quản trị tài chính hiện đại – Tập thể tác giả khoa Tài chính doanh nghiệp  Financial Analysis with Microsoft Excel – Timothy R. Mayes – Todd M. Shank  Financial Management and Policy – Van Horne  Principles of Corporate Finance – Brealey Myers  Managerial Finance - ….
 7. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.  MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN  VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH  MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 8. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  KHÁINIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH  CÁC DẠNG QUYẾT ĐỊNH  MỤC TIÊU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 9. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Quaûn trò taøi chính laø moät moân khoa hoïc quaûn trò, noù nghieân cöùu caùc moái quan heä taøi chính cuaû moät doanh nghieäp, treân cô sôû ñoù ñöa ra caùc quyeát ñònh nhaèm muïc tieâu toái ña hoùa lôïi ích
 10. CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP  MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ NƯỚC.  THUẾ  MỐI QUAN HỆ DNNN VỚI CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC  MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  VỚI TƯ CÁCH NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH  VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI HUY ĐỘNG VỐN  MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH NGHIỆP VỐI CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC  THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ ĐÀU VÀO  THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ ĐẦU RA  MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP.  QUAN HỆ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ KINH DOANH  QUAN HỆ HẠCH TOÁN NỘI BỘ.
 11. CÁC LOẠI QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Quyeát ñònh ñaàu tö: laø nhöõng quyeát ñònh lieân quan ñeán vieäc mua maùy moùc thieát bò, nhaø xöôûng nhaèm thöïc hieän caùc cô hoäi kinh doanh. äQuyeát ñònh taøi trôï: laø nhöõng quyeát ñònh lieân quan ñeán vieäc huy ñoäng vaø thanh toaùn caùc nguoàn voán. aQuyeát ñònh kinh doanh khaùc: laø nhöõng quyeát ñònh coøn laïi, khoâng phaûi
 12. QUI TRÌNH PHÂN TÍCH RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐẦU VÀO CÔNG CỤ SỬ LÝ ĐẦU RA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH
 13. QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH So sánh giữa Xem xét mục tiêu lợi ích và chi phí của quyết định LỢI ÍCH CÁC MÔ QUYẾT ĐỊNH VÀ CHI PHÍ HÌNH VÌ LỢI ÍCH •Đo lường bằng tiền RA QUYẾT CỦA AI? •Quy về cùng ĐỊNH TÀI •Vì lợi ích xã hội một thời điểm CHÍNH •Vì lợi ích •Xem xét lợi ích chủ sở hữu và chi phí gắn •Vì lợi ích cá nhân với mức độ rủi ro Công cụ điều chỉnh
 14. CÁC DỮ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ THÔNG TIN TÀI CHÍNH  Dữ liệu đầu vào – Dữ liệu tài chính – Dữ liệu phi tài chính  Các thông tin tài chính – Kết luận – Ra quyết định  Ví dụ minh họa
 15. VÍ DỤ MINH HỌA Quyết định bán hàng trả chậm  Dữ liệu phân tích: các báo các tài chính  Công cụ phân tích: phân tích tỷ lệ tài chính  Thông tin tài chính: các loại tỷ lệ tài chính  Kết luận: tình hình tài chính của doanh nghiệp: tốt hay xấu  Quyết định: bán trả chậm hay không.
 16. Muïc tieâu cuaû quaûn trò taøi chính doanh nghieäp laø toái ña hoùa lôïi ích cuûa chuû sôû höõu Ñoái vôùi doanh nghieäp quoác doanh lôïi ích cuûa chuû sôû höõu laø lôïi ích cuûa toaøn boä neàn kinh teá quoác daân. Ñoái vôùi doanh nghieäp tö nhaân ñoù laø toái ña hoùa lôïi nhuaän. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp nhieàu chuû ñoù laø lôïi ích cuûa caùc coå ñoâng, toái ña hoaù giaù trò taøi saûn cuûa doanh nghieäp. Ñoái vôùi caùc coâng ty coå phaàn ñaõ nieâm
 17. VÒ TRÍ NHAØ QUAÛN TRÒ TAØI CHÍNH TRONG DOANH NGHIEÄP TGÑ GÑ SX GÑTC GÑKD GÑNS TP NQ KEÁ T.T KIEÅM T.T. QT TD KT THUEÁ KT 1 QT TM KT C.PHI Ñ TÖ KT T C KH TC QL DÖ L.
 18. VAI TROØ CUÛA GIAÙM ÑOÁC TAØI CHÍNH 1. Ñaûm baûo voán cuûa doanh nghieäp ñöôïc ñaàu tö moät caùc khoân ngoan nhaát vôùi hieäu quaû kinh teá cao nhaát vaø moät möùc ñoä ruûi ro veà taøi saûn vaø cô caáu taøi saûn thích hôïp; 2. Ñaûm baûo huy ñoäng ñuû voán cho doanh nghieäp hoaït ñoäng vôùi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát, vôùi moät möùc chi phí söû duïng voán thaáp nhaát vaø vôùi moät möùc ñoä ruûi ro taøi trôï vaø caùc traùnh nhieäm phaùp lyù phuø hôïp. 3. Tieán haønh phaân tích taøi chính doanh nghieäp, caùc ñoái taùc kinh doanh, ñoái thuû caïnh tranh, thò tröôøng taøi chính nhaèm xaùc ñònh nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm
 19. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CÓ VỐN: CẦN VỐN: HUY PHÂN HỘ GIA ĐÌNH HỘ GIA ĐÌNH BỔ DOANH NGHIỆP ĐỘNG DOANH NGHIỆP VỐ N VỐ N CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI TÀI CHÍNH
 20. MOÂI TRÖÔØNG TAØI CHÍNH  KHAÙI NIEÄM VAØ VAI TROØ  TRUNG GIAN TAI CHÍNH  SAÛN PHAÅM TAØI CHÍNH  KHUÛNG HOAÛNG THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2