intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

0
209
lượt xem
74
download

Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài 2 Phân tích và hoạch định các báo cáo tài chính trong bài giảng Quản trị tài chính nhằm trình bày về tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính, đọc và hiểu các báo cáo tài chính. Những kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính. Phân tích các tỷ số tài chính, phân tích xu hướng tài chính, phân tích cơ cấu tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

 1. Bài 2: Phân tích và hoạch định các báo cáo tài chính 1
 2. Nội dung bài 2  Mục tiêu của bài này  Nội dung trình bày  Tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính  Đọc và hiểu các báo cáo tài chính  Những kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính  Phân tích các tỷ số tài chính  Phân tích xu hướng tài chính  Phân tích cơ cấu tài chính  Phân tích chỉ số tài chính  Hoạch định (dự báo) các báo cáo tài chính 2
 3. Tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính (1)  Phân tích báo cáo tài chính liên quan đến việc sử dụng các báo cáo tài chính để đánh giá và dự báo tình hình tài chính công ty.  Những ai quan tâm đến phân tích báo cáo tài chính?  Bản thân công ty – Chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc  Các nhà cung cấp bên ngoài công ty  Chủ nợ (ngân hàng, nhà cung cấp nguyên vật liệu …)  Nhà đầu tư 3
 4. Tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính (2)  Phân tích báo cáo tài chính quan trọng vì:  Giúp am hiểu được thực trạng và tình hình tài chính của công ty để ra quyết định đúng đắn và kịp thời.  Giúp cải thiện tình hình và hiệu quả quản lý công ty.  Giúp giữ vững và củng cố uy tín công ty trên thị trường. 4
 5. Ai và điều gì cần quan tâm khi phân tích?  Chủ nợ – Ngân hàng và nhà cung cấp  Ngân hàng quan tâm đến khả năng thu nhập bằng tiền và khả năng trả nợ lâu dài  Nhà cung cấp quan tâm đến khả năng thanh khoản của công ty.  Nhà đầu tư quan tâm đến khả năng sinh lợi để công ty có thể trả cổ tức và tránh phá sản.  Ban giám đốc quan tâm đến tình hình và kết quả hoạt động tài chính nhằm có giải pháp hoạch định và quản lý hiệu quả. 5
 6. Đọc và hiểu các báo cáo tài chính (1)  Mục đích  Tạo niềm tin và tìm được tiếng nói chung giữa ban giám đốc và kế toán  Thu thập chính xác và đầy đủ thông tin phục vụ việc phân tích các báo cáo và ra quyết định tài chính. 6
 7. Đọc và hiểu các báo cáo tài chính (2)  Các báo cáo tài chính cần xem xét  Bảng cân đối tài sản  Báo cáo thu nhập (Báo cáo kết quả kinh doanh)  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Thuyết minh báo cáo tài chính  Các báo cáo tài chính mẫu  Bảng cân đối tài sản (Bảng 1)  Báo cáo thu nhập (Bảng 2) 7
 8. Bảng cân đối tài sản công ty AMC (Bảng 1) Taø saû i n 20X2 20X1 Tieà m t vaø n göû n aë tieå i 178 175 Khoaû phaûthu n i 678 740 Haøg toà kho n n 1,329 1,235 Chi phí traû tröôùc 21 17 Thueá tröôù tích luõ traû c y 35 29 Taø saû lö u ñoä g i n n 2,241 2,196 Taø saû coá nh i n ñò 1,596 1,538 Tröø khaá hao tích luõ u y (857) (791) Taøsaû coá nh roøg i n ñò n 739 747 Ñaà tö daøhaï u i n 65 - Taøsaû daøhaï khaù i n i n c 205 205 Toå g taø saû n i n 3,250 3,148 Nôïvaø n chuû hö õ voá sôû u Vay ngaé haï ngaâ haøg n n n n 448 356 Khoaû phaûtraû n i ngöôøbaù i n 148 136 Khoaû phaûtraû n i thueá 36 127 Nôïngaé haï khaù n n c 191 164 Nôïngaé haï n n 823 783 Nôïdaø haï i n 631 627 Voá chuû höõ n sôû u Voâ coå ng goù á n ñoâ p 421 421 Voá coå ng taêg theâ n ñoâ n m 361 361 Lôï nhuaä giöõ i i n laï 1,014 956 Toå g coä g voá chuû hö õ n n n sôû u 1,796 1,738 8 Toå g nôïvaø n chuû hö õ n voá sôû u 3,250 3,148
 9. Những thông tin chính có được từ bảng cân đối tài sản  Tổng giá trị tài sản  Giá trị tài sản lưu động  Tiền  Khoản phải thu  Hàng tồn kho  Giá trị tài sản cố định  Tài sản cố định hữu hình  Đầu tư tài chính dài hạn  Tổng giá trị nợ và vốn chủ sở hữu  Nợ ngắn hạn phải trả  Phải trả nhà cung cấp  Phải trả CNV  Phải trả khác  Nợ dài hạn  Vốn chủ sở hữu  Vốn cổ phần  Lợi nhuận tích lũy 9
 10. Báo cáo thu nhập công ty AMC (Bảng 2) 20X2 20X1 Doanh thu roø g n 3,992 3,721 Giaù n haøg baù voá n n 2,680 2,500 Laõ goä i p 1,312 1,221 Chi phí baù haøg vaø phí quaû lyù n n chi n 912 841 Lôï nhuaä tröôù thueá laõ i n c vaø i 400 380 Laõvay i 85 70 Lôï nhuaä tröôù thueá i n c 315 310 Thueá nhaä thu p 114 112 Thu nhaä sau thueá p 201 198 Coå c töù 143 130 Lôï nhuaä giöõ i taê g theâ i n laï n m 58 68 10
 11. Những thông tin chính có được từ báo cáo thu nhập  Doanh thu  Giá thành hay giá vốn hàng bán  Lãi gộp  Lợi nhuận trước thuế và lãi  Lợi nhuận trước thuế  Lợi nhuận ròng (Lợi nhuận sau thuế) 11
 12. Sử dụng thông tin từ các báo cáo tài chính  Tính toán các tỷ số tài chính  Các tỷ số liên quan đến bảng cân đối tài sản  Các tỷ số liên quan đến báo cáo thu nhập  Các tỷ số liên quan đến cả hai  Phân tích xu hướng tài chính  Phân tích cơ cấu tài chính  Phân tích chỉ số tài chính 12
 13. Mô hình phân tích báo cáo tài chính Phân tích tỷ số: •Tỷ số thanh khoản •Tỷ số đòn bẩy tài chính •Tỷ số trang trải lãi vay Đo lường và đánh giá: •Tỷ số hiệu quả hoạt động •Tình hình tài chính •Tỷ số khả năng sinh lợi •Kết quả hoạt động tài •Tỷ số tăng trưởng chính Phân tích so sánh: •Xu hướng tài chính •Phân tích xu hướng •Phân tích cơ cấu •Phân tích chỉ số 13
 14. Phân tích tỷ số tài chính  Liên quan đến việc sử dụng các tỷ số tài chính đo lường và đánh giá tình hình tài chính của công ty.  Các tỷ số sử dụng bao gồm: • Tỷ số thanh khoản (Liquidity ratios) • Tỷ số đòn bẩy tài chính (Financial leverage ratios) • Tỷ số trang trải lãi vay (Coverage ratios) • Tỷ số hoạt động (Activity ratios) • Tỷ số khảù năng sinh lợi (Profitability ratios) • Tỷ số tăng trưởng (Growth ratios) 14
 15. Các loại tỷ số Tỷ số bảng cân đối TS Tỷ số từ báo cáo thu nhập và từ cả hai: BCĐTS và BCTN Tỷ số đòn bẩy tài chính Tỷ số trang trải lãi vay thể hiện mức độ sử đo lường khả năng dụng nợ trong nguồn trang trãi lãi vay của vốn công ty công ty Tỷ số thanh khoản đo Tỷ số hoạt động đo lường lường khả năng trả nợ hiệu quả sử dụng tài sản của ngắn hạn của công ty công ty Tỷ số khả năng sinh lợi thể hiện quan hệ giữa 15 lợi nhuận và doanh thu hoặc vốn đầu tư
 16. Các bước tiến hành phân tích tỷ số tài chính  Bước 1: Xác định đúng công thức đo lường chỉ tiêu cần phân tích  Bước 2: Xác định đúng số liệu từ các báo cáo tài chính để lắp vào công thức tính  Bước 3: Giải thích ý nghĩa của tỷ số vừa tính toán  Bước 4: Đánh giá tỷ số vừa tính toán  Bước 5: Phân tích nguyên nhân vì sao tỷ số vừa tính toán cao, thấp hay phù hợp  Bước 6: Đưa ra biện pháp củng cố, cải thiện hay tiếp tục duy trì tỷ số vừa tính toán  Bước 7: Viết báo cáo về phân tích các báo cáo tài chính. 16
 17. Các tỷ số từ bảng cân đối tài sản  Tỷ số thanh khoản đo lường khả năng trang trải nợ vay ngắn hạn của công ty.  Tỷ số thanh khoản lưu động (current ratio)  Tỷ số thanh khoản nhanh (quick ratio)  Tỷ số đòn bẩy tài chính (Financial leverage ratios) – thể hiện mức độ sử dụng nợ để tài trợ hoạt động.  Tỷ số nợ so với vốn (Debt-to-equity ratio)  Tỷ số nợ so với tổng tài sản (Debt-to-total asset ratio) 17
 18. Các tỷ số thanh khoản  Tỷ số thanh khoản lưu động – thể hiện khả năng sử dụng tài sản lưu động(*) để trang trải các khoản nợ vay ngắn hạn Giaù taøi löu ñoäng 2,241,000 trò saûn Tyû thanh khoaûn ñoäng soá löu = = = 2.72 Giaù nôïngaén trò haïn 823,000  Tỷ số thanh khoản nhanh – thể hiện khả năng sử dụng tài sản thanh khoản nhanh nhất để trang trải nợ vay ngắn hạn GT taøi löu ñoäng GT toàn saûn - kho Tyû thanh khoaûn soá nhanh = GT nôï ngaén haïn 2,241,000 − 1,329,000 = = 1.11 * Không kể tài sản không sử 823,000 18 dụng trong SXKD
 19. Tỷ số nợ hay tỷ số đòn bẩy tài chính  Tỷ số nợ so với vốn (debt-to-equity ratio) – đo lường mức độ sử dụng nợ so với vốn chủ sở hữu. Toångnôï 1,454,000 Tyû nôï so vôùi soá voán= = = 0.81 Voánchuûsôû höõu 1,796,000  Tỷ số nợ so với tổng tài sản (debt-to-total-assets ratio) – đo lường mức độ sử dụng nợ so với tổng tài sản. Toång nôï 1,454,000 taøi = Tyû nôïso vôùi saûn soá = = 0.45 Toång saûn 3,250,000 taøi 19
 20. Các tỷ số từ bảng báo cáo thu nhập  Tỷsố trang trải lãi vay – đo lường khả năng của công ty trong việc trả lãi vay đến hạn EBIT 400,000 Tyû trang traûi vay = soá laõi = = 4.71 Chi phí laõi vay 85,000  Tỷsố hoạt động – đo lường hiệu quả sử dụng tài sản của công ty – bao gồm:  Tỷ số hoạt động khoản phải thu (Receivables activity)  Tỷ số hoạt động khoản phải trả (Payables activity)  Tỷ số hoạt động tồn kho (Inventory activity) 20  Tỷ số hoạt động tổng tài sản (Total asset turnover)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2