intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Thuận

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

231
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: mục tiêu của quản trị tài chính, quản trị tài chính là gì, tổ chức chức năng quản trị tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Thuận

 1. Chöông 1 Toång Quan veà Toång Quan veà Quaûn Trò Taøii Chính Quaûn Trò Taø Chính TS. Nguyeãn Vaên Thuaän 1-1
 2. Vai troø cuûa Quaûn Trò Taøi Chính Muïc tieâu cuûa quaûn trò taøi chính Quaûn trò taøi chính laø gì ? Toå chöùc chöùc naêng QT taøi chính 1-2
 3. Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp a. Toái ña hoaù giaù trò coâng ty b. Toái ña hoaù lôïi nhuaän c. Toái thieåu hoaù CP söû duïng voán d. Toái thieåu hoaù taøi saûn ñaàu tö 1-3
 4. Toái ña hoaù giaù trò coâng ty VD1: Coâng ty MILIKET Toång taøi saûn : 3 tyû Good will : 4 tyû Gía trò Cty : 7 tyû VD2: Coâng ty P/S Unilever ñònh giaù Colgate Palmolvie -Nhaõn hieäu : 5,0 trieäu -Nhaõn hieäu : 5,50 trieäu -Uy tín Cty : 3,3 trieäu -Uy tín Cty : 3,63 trieäu Toång giaù trò : 8,3 trieäu Toång giaù trò : 9,13 trieäu 1-4
 5. Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp a. Toái ña hoaù giaù trò coâng ty b. Toái ña hoaù lôïi nhuaän c. Toái thieåu hoaù CP söû duïng voán d. Toái thieåu hoaù taøi saûn ñaàu tö 1-5
 6. Toái thieåu hoaù CP söû duïng voán Toå chöùc vaø huy ñoäng voán TD.Ngaân haøng Nôï phaûi traû TD thöông maïi Voán Quyeát ñònh taøi trôï Voán ñieàu leä Voán chuû sôû höõu Lôïi nhuaän ñeå laïi CP söû duïng Voán 1-6
 7. Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp a. Toái ña hoaù giaù trò coâng ty b. Toái ña hoaù lôïi nhuaän c. Toái thieåu hoaù CP söû duïng voán d. Toái thieåu hoaù taøi saûn ñaàu tö 1-7
 8. Toái thieåu hoaù taøi saûn ñaàu tö Söû duïng voán Tieàn vaø ÑTNH Nôï phaûi thu TS löu ñoäng Haøng Toàn Kho Voán Quyeát ñònh ñaàu tö Maùy moùc,thieát bò Nhaø xöôûng, Kho TS coá ñònh Phöông tieän VC… Toång TS ñaàu tö 1-8
 9. Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp a. Toái ña hoaù giaù trò coâng ty b. Toái ña hoaù lôïi nhuaän (hay EPS) c. Toái thieåu hoaù CP söû duïng voán d. Toái thieåu hoaù taøi saûn ñaàu tö 1-9
 10. Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp a. Toái ña hoaù giaù trò coâng ty b. Toái ña hoaù lôïi nhuaän c. Toái ña hoaù Lôïi nhuaän moät Coå phaàn (EPS) 1-10
 11. Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp A B C Toång taøi saûn 1.000 1.000 1.000 - Nôï phaûi traû 0 500 400 - Voán chuû sôû höõu 1.000 500 600 Soá löôïng coå phaàn 1.000 500 600 Tyû soá P/E 12 10 14 Laõi roøng 200 150 150 LN 1 coå phaàn (EPS) 0,2 0,3 0,25 ROE (%) 20 30 25 Thò giaù 1 coå phaàn 2,4 3,0 3,5 1-11
 12. Lôïi nhuaän vaø giaù trò coâng ty Toái ña hoaù lôïi nhuaän : Thöôøng toái ña hoaù lôïi nhuaän ñöôïc xem laø muïc tieâu chính. Vaán ñeà: LN naêm naøo ? Töông lai LN seõ ra sao ? LN coù theå taêng nhöng chöa haún laø toát. LN coù theå thay ñoåi do caùc PP keá toaùn. Söï thay ñoåi ruûi ro cuûa coâng ty? 1-12
 13. Lôïi nhuaän vaø giaù trò coâng ty Toái ña hoaù lôïi nhuaän moät coå phieáu (EPS) Laø toái ña hoaù lôïi nhuaän sau thueá ñöôïc chia cho moãi coå phieáu ñang löu haønh. Vaán ñeà Coù yeáu toá thôøi gian xen laãn vôùi muïc tieâu naøy. Muïc tieâu naøy khoâng tính ñeán yeáu toá ruûi ro. Chính saùch chi traû coå töùc laø zero ? 1-13
 14. Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp Toái ña hoaù giaù trò hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp! Giaù trò ñöôïc taïo ra khi toái ña hoaù giaù coå phieáu cuûa caùc coå ñoâng hieän höõu. 1-14
 15. Toái ña hoaù giaù trò coâng ty Quan taâm ñeán: Lôïi nhuaän vaø EPS cuûa hieän taïi vaø töông lai ; Yeá u toá thôøi gian vaø ruûi ro cuûa lôïi nhuaän vaø EPS; Chính EPS saùch coå töùc ; vaø taát caû caùc yeáu toá coù lieân ch quan. Do ñoù, giaù coå phieáu nhö laø moät phong vuõ bieåu ño löôøng vieäc kinh doanh. 1-15
 16. Muïc tieâu taøi chính cuûa DN Söû duïng voán Toå chöùc vaø huy ñoäng voán Taøi saûn Nôï phaûi traû löu ñoäng Voán Taøi saûn Voán chuû coá ñònh sôû höõu Quyeát ñònh ñaàu tö Quyeát ñònh taøi trôï 1-16
 17. Quaûn trò taøi chính laø gì ? Lieân quan ñeán vieäc Ñaàu tö, Taøi trôï, vaø Quaûn trò taøi saûn vôùi moät muïc tieâu chung. Laø phöông thöùc quaûn lyù baûng caân ñoái keá toaùn nhaèm ñaït moät muïc tieâu chung. 1-17
 18. Moái quan heä giöõa quyeát ñònh taøi chính vaø giaù trò DN Chieán löôïc taøi chính Raøng buoäc Raøng buoäc Quyeát ñònh taøi chính beân ngoaøi beân trong -Quyeát ñònh ñaàu tö -Quyeát ñònh taøi trôï Khaû naêng -QÑ. quaûn lyù TS Ruûi ro sinh lôïi Giaù trò coâng ty 1-18
 19. Quyeát ñònh ñaàu tö Laø quyeát ñònh quan troïng nhaát. Möùc taøi saûn ñaàu tö toái öu ? Thaønh phaàn cuûa caùc loaïi taøi saûn ? Taøi saûn naøo caàn loaïi boû, thay theá hay giaûm thieåu? 1-19
 20. Quyeát ñònh taøi trôï Phaûn aùnh caùc thaønh phaàn cuûa nguoàn voán, bao goàm caùc khoaûn nôï vaø voán chuû sôû höõu. Hình thöùc taøi trôï naøo toát nhaát ? Hình thöùc taøi trôï hoãn hôïp naøo toát nhaát ? Chính saùch coå töùc naøo laø toát nhaát ? Caùc quõy ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ? 1-20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2