intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV.ThS.Nguyễn Thúy Anh

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

1
1.615
lượt xem
704
download

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV.ThS.Nguyễn Thúy Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV.ThS.Nguyễn Thúy Anh" có kết cấu gồm 6 chương với nội dung trình bày về: tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị thời gian của tiền tệ, phân tích tài chính doanh nghiệp, quyết định đầu tư dài hạn, tài trợ, tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV.ThS.Nguyễn Thúy Anh

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên: ThS. Nguyễn Thuý Anh Hà nội 2009   1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Mục tiêu môn học:  Trang bị kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp: các khái niệm, nguyên tắc, nội dung QTTC…  Trang bị kiến thức, kỹ năng phân tích và đánh giá tài chính DN  Trang bị công cụ, biện pháp đánh giá dự án đầu tư  Trang bị kiến thức về việc huy động vốn doanh nghiệp  Trang bị kiến thức về quản lý các hoạt động tài chính hàng ngày của doanh nghiệp   2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Nội dung môn học: Chương I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương II GÍA TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ Chương III PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương IV QUUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP Chương V QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP Chương VI QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP  3
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Phương pháp học: Nghiên cứu tài liệu trước khi nghe giảng Nghe giảng trên lớp Làm bài tập (máy tính, bảng thừa số giá trị hiện tại và tương lai) Thảo luận các bài tập tình huống Bài tập nhóm- trình bày, viết báo cáo   4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Tài liệu tham khảo: -Tài chính doanh nghiệp- NXB Thống kê- Khoa ngân hàng tài chính- ĐH Kinh tế quốc dân - Tài chính doanh nghiệp- Nguyễn Minh Kiều-NXB Thống Kê 2008 ­ Quản trị tài chính doanh nghiệp­ Nguyễn Hải Sản-NXB Thống kê  - Financ ial Manag e me nt and Analys is - F rank J .Fabozzi & Pamale P.Peterson- J ohn Wiley &Sons, Second Edition, 2003 - Fundame ntals o f Co rpo rate Financ e – Brealy, Myers, Marcus, MXB Mc Graw Hill, Fifth Edition. -We bs ite c h ứng kho án: w ww.s s i.o rg .vn , w ww.has tc .o rg .vn , w ww.vs e .o rg .vn , w ww.bvs c .c o m.vn , w ww.bs c .c o m.vn … - Website: www.saga.com.vn; www.kiemtoan.com.vn   5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Phương pháp đánh giá: Quá trình học: 40% • 30% kiểm tra giữa kỳ • 10% chuyên cần Kiểm tra cuối kỳ: 60%   6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm II. Mục tiêu Quản trị tài chính III. Nội dung Quản trị tài chính IV. Các nguyên tắc Quản trị tài chính V. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp   7
 8. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 1. Tài chính 2. Tài chính doanh nghiệp 3. Quản trị tài chính doanh nghiệp   8
 9. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 1. Tài chính Tài chính nghiên cứu cách thức mà các  chủ thể kinh tế huy động, phân bổ và  sử dụng nguồn vốn theo thời gian, có  tính đến các rủi ro liên quan.   9
 10. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 1. Tài chính Tài chính là môn khoa học liên quan đến: -Các lý thuyết kinh tế vi mô, vĩ mô -Kế toán -Luật -Quản trị doanh nghiệp   10
 11. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm Tài chính công (NSNN) Thị trường tài chính Tài chính hộ Tài chính doanh nghiệp gia đình   11
 12. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 2. Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh  nghiệp là quá trình tạo lập,  phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phát sinh  trong quá trình họat động của doanh nghiệp  nhằm đạt tới mục tiêu của doanh nghiệp.    12
 13. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 3. Quản trị tài chính doanh nghiệp - Brealy, Myers, Ross (1996) (Fundamental of Corporate Finance): QTTC quan tâm đến mua sắm, tài trợ và quản lý tài sản doanh nghiệp theo mục đích đã đề ra. - Mc Mahon (1993): QTTC quan tâm đến việc tìm nguồn vốn cần thiết cho mua sắm tài sản và hoạt động của DN, phân bổ các nguồn vốn cho giới hạn cho những mục đích sử dụng khác nhau, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả để đạt mục tiêu đề ra.   13
 14. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 3. Quản trị tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.   14
 15. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp 1. Tối đa hóa giá trị doanh         nghiệp 2. Tối đa hóa lợi nhuận 3. Mục tiêu xã hội   15
 16. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu 1. Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và tối đa lợi nhuận  Tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp là tối đa hóa vốn chủ sở hữu hoặc tối đa hóa giá trị thị trường của vốn cổ phần doanh nghiệp  Giá trị thị trường vốn cổ phẩn= Giá thị trường/Cổ phiếu x Tổng số cổ phiếu lưu hành   16
 17. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiê u Tối đa hóa giá trị DN có phải là tối đa hóa lợi nhuận?  Tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp Các vấn đề: Tối đa hóa lợi nhuận năm nào? Công ty có thể cắt   giảm các chi phí (đào tạo nhân viên, bảo dưỡng  trang  thiết bị…) để tăng lợi nhuận hiện tại không? Công ty có thể tăng lợi nhuận tương lai bằng việc   giảm tỷ lệ chia cổ tức và giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư  không? Phương pháp kế toán khác nhau sẽ tính toán lợi nhuận kế   toán khác nhau   17
 18. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiê u Mục tiêu Ưu điểm Nhược điểm •Dễ tính tóan, ước lượng •Chú trọng mục tiêu ngắn hạn Tối đa hóa lợi nhuận •Dễ xem xét mối quan hệ •Không tính đến yếu tố rủi ro giữa quyết định tài chính và •Không tính đến thời gian của lợi nhuận tiền tệ •Đòi hỏi các nguồn lực tức thời Tối đa hóa □Chú trọng đến mục tiêu dài □Khó chỉ ra được mối quan hệ hạn giữa quyết định tài chính và giá giá trị DN cổ phiếu □Cân nhắc đến yếu tố rủi ro □Cân nhắc đến yếu tố thời gian của thu nhập   18
 19. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Mục tiêu 2. Mục tiêu xã hội (social responsibility) Mục tiêu xã hội có nhất quán với mục tiêu tối đa hóa  giá trị doanh nghiệp?  Bảo vệ môi trường  Bình đẳng về giới  An toàn lao động  Đào tạo và phát triển nhân viên  Phát triển cộng đồng…   19
 20. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp 1. Quyết định đầu tư 2. Quyết định tài trợ 3. Quyết định tài chính ngắn hạn   20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2