intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

304
lượt xem
92
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài 1 Tổng quan về Quản trị tài chính nằm trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về quản trị tài chính là gì? Mục tiêu của công ty là gì?, Chức năng quản trị tài chính được tổ chức như thế nào? Quản trị tài chính liên quan đến bảng cân đối tài sản như thế nào? Vai trò của quản trị tài chính? Quan hệ giữa tài chính công ty và hệ thống tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

 1. BÀI 1: 1 Tổng quan về quản trị tài chính 04/21/14 PGS-TS. Nguyễn Minh Kiều - FM - Lecture 1
 2. Bài 1: Tổng quan về quản trị tài chính 2  Mục tiêu của bài này  Nội dung trình bày:  Quản trị tài chính là gì?  Mục tiêu của công ty là gì?  Chức năng quản trị tài chính được tổ chức như thế nào?  Quản trị tài chính liên quan đến bảng cân đối tài sản như thế nào?  Vai trò của quản trị tài chính?  Quan hệ giữa tài chính công ty và hệ thống tài chính 04/21/14
 3. Quản trị tài chính là gì? 3  Quản trị tài chính liên quan đến:  Mua sắm tài sản  Tài trợ việc mua sắm tài sản, và  Quản lý tài sản theo mục tiêu chung của công ty (Van Horne, 2001).  Quản trị tài chính liên quan đến:  Tìm nguồn vốn cần thiết để tài trợ cho tài sản và hoạt động của công ty  Phân bổ các nguồn vốn có giới hạn cho những mục đích sử dụng khác nhau  Bảo đảm cho các nguồn vốn được sử dụng một cách hữu hiệu và hiệu quả để đạt mục tiêu đề ra (McMahon, 1993) 04/21/14
 4. Quản trị tài chính và bảng cân đối tài sản – QTTC liên quan đến cả hai bên của bảng cân đối tài sản: tài trợ, đầu tư và quản trị tài sản 4 Tài sản Nợ và vốn chủ sở hữu Tài sản lưu động Quyết Nợ phải trả định Tiền mặt và tiền gửi Nợ ngắn hạn QTTS Chứng khoán đầu tư Khoản phải trả Khoản phải thu Nợ vay ngắn hạn Quyết Tồn kho Nợ vay dài hạn định tài Tài sản cố định Vốn chủ sở hữu trợ Đất đai Quyết Cổ phiếu ưu đãi Trụ sở định đầu Cổ phiếu thường tư Trang thiết bị Lợi nhuận giữ lại Tổng cộng Tổng cộng 04/21/14
 5. Ba quyết định của quản trị tài chính 5  Quyết định đầu tư  Quyết định xem giá trị và loại tài sản nào công ty cần đầu tư  Quyết định mối quan hệ cân đối thích hợp giữa đầu tư tài sản lưu động và đầu tư tài sản cố định  Quyết định các nguồn tài trợ  Quyết định xem loại nguồn vốn nào nên được sử dụng để đầu tư vào tài sản  Quyết định quan hệ cân đối thích hợp giữa nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn, và giữa nợ và vốn chủ sở hữu  Quyết định quan hệ cân đối giữa lợi nhuận để lại và lợi nhuận phân chia cho cổ đông  Quyết định quản trị tài sản  Quyết định liên quan đến quản lý tài sản lưu động và TSCĐ 04/21/14
 6. Mục tiêu của quản trị tài chính 6  Mục tiêu sinh lợi – liên quan đến việc duy trì và gia tăng lợi nhuận kiếm được thông qua:  Chính sách giá cả hợp lý  Gia tăng doanh thu  Kiểm soát chặt chẽ chi phí  Quản trị tốt khoản phải thu, hàng tồn kho,..  Quản trị tốt hoạt động đầu tư vốn, …  Mục tiêu thanh khoản – bảo đảm luôn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu chi tiêu bằng cách:  Dự báo và lập kế hoạch thu chi tiêu tiền mặt  Duy trì niềm tin và uy tín đối với chủ nợ và ngân hàng  Dàn xếp trước các khoản tài trợ ngắn hạn nhằm khắc phục thiếu hụt tiền mặt tạm thời 04/21/14
 7. Mục tiêu của công ty 7  Công ty có thể có nhiều mục tiêu khác nhau nhưng mục tiêu sau cùng là tối đa hoá giá trị tài sản cho chủ sở hữu công ty  Tối đa hoá lợi nhuận  Tối đa hoá lợi nhuận sau thuế (EAT)  Tối đa hoá lợi nhuận trên cổ phần (EPS)  Tuy nhiên, mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận trên cổ phần vẫn có những nhược điểm của nó 04/21/14
 8. Nhược điểm của tối đa hoá lợi 8 nhuận trên cổ phần  Nó không chú ý đến độ dài thời gian của lợi nhuận kỳ vọng  Nó cũng không chú ý đến rủi ro  Nó không cho phép sử dụng những tác động của chính sách cổ tức  Tối đa hoá giá trị cổ phiếu trên thị trườngđược xem là mục tiêu phù hợp của công ty 04/21/14
 9. Vị trí và vai trò trung tâm của 9 quản trị tài chính Marketing Sales Marketing Sales management management management management Personnel Customer Personnel Customer managemen managemen managemen managemen t t t t Financial Engineerin management Production Engineerin Production g managemen g managemen managemen t managemen t t t R&D Quality R&D Quality management management management management 04/21/14
 10. Tổ chức quản trị tài chính 10  CEO – Tổng Giám Đốc  CFO – Giám đốc tài chính – báo cáo cho CEO  Controller (Kế toán trưởng)– chịu trách nhiệm về kế toán và báo cáo đối ngoại  Treasurer (Trưởng phòng tài chính) – chịu trách nhiệm về đầu tư, tìm nguồn tài trợ và quản lý tài sản 04/21/14
 11. Quản trị tài chính và cơ cấu tổ chức công ty 11 HỘIIĐỒNG QUẢN TRỊỊ HỘ ĐỒNG QUẢN TR TỔNG GIÁM ĐỐC (CEO TỔNG GIÁM ĐỐC (CEO)) PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Operations Operations Finance Finance Marketing Marketing Treasurer Treasurer Controller ♦Ho Controller ♦Hoạạchđđnh đđầutư vvốn ch ị ịnh ầu tư ốn ♦Qu ♦Quảảntrtrịtitiềnmặặt n ị ền m t ♦Kế toán giá thành ♦Kế toán giá thành ♦Quan hệ với NH thương ♦Quan hệ với NH thương ♦Kiểm soát chí phí ♦Kiểm soát chí phí mạạivà NH đđầutư m i và NH ầu tư ♦Xử lý ữ ệu ♦Qu ♦Xử lý ddữliliệu ♦Quảảntrtrịkhoảảnphảảithu n ị kho n ph i thu ♦Lậ sổ cái ♦Chính sách ♦Chính sách ccổtứcc ♦Lậppsổ cái ổ tứ ♦Báo cáo ♦Phân tích và ho ♦Phân tích và hoạạchđđnh tài ch ị ịnh tài ♦Báo cáo vvớichính phủ ới chính phủ chính ♦Kiểm soát ội ộ ♦Kiểm soát nnộibbộ chính ♦Lậ các báo cáo tài chính ♦Quan ♦Quan hhệvvớinhà đđầutư ệ ới nhà ầu tư ♦Lậppcác báo cáo tài chính ♦Lậ ♦Lậppkkếhoạch ngân sách ♦Qu ♦Quảảntrtrịquỹỹhhưubbổng n ị qu ưu ổng ế hoạch ngân sách ♦Qu ♦Lậ các loạ ♦Lậppcác loại iddựbáo ♦Quảảntrtrịbbảohiểểm/rủiro n ị ảo hi m/rủi ro ự báo ♦Phân tích và ho ♦Phân tích và hoạạchđđnh ch ị ịnh 04/21/14 thuế thuế
 12. Mô hình quản trị tài chính Quản trịịtài chính Quản tr tài chính 12 Sử dụng Để ra Các nguồn lực: Các nguồn lực: Giám đốcctài chính Giám đố tài chính −Vố −Vốnn Các quyếttđịịnh: Các quyế đnh: −Lao ộng −Đầ tư −Đầuutư −Lao đđộng −Nguyệ ật liệ −Tài trợ −Tài trợ −Nguyệnnvvậtliệuu −Công nghệ −Phân phố lợ nhuậ −Phân phối ilợi inhuậnn −Công nghệ −Thông tin −Thông tin Với: Mụcctiêu ccụthể:: Mụ tiêu ụ thể −Lợ nhuậ −Lợi inhuậnn −Thanh khoả −Thanh khoảnn Đạt mục tiêu sau Tố đa hoá lợ nhuận cho Tối iđa hoá lợi inhuận cho cùng là chủ ssởhữu chủ ở hữu 04/21/14
 13. Vai trò của giám đốc tài chính trong công ty 13 Tiền đạo? Tiền vệ? Hậu vệ? Thủ môn? 04/21/14
 14. Quan hệ giữa công ty với hệ 14 thống tài chính Đơn vị thặng dư Đơn vị thiếu hụt Các tổ chức tài vốn: chính vốn: Hộ gia đình Hộ gia đình Các nhà đầu tư tổ Các nhà đầu tư tổ chức Huy động vốn Phân bổ vốn chức Các doanh nghiệp Các doanh nghiệp Chính phủ Chính phủ Tổ chức nước Thị trường tài Tổ chức nước ngoài chính ngoài 04/21/14
 15. Hệ thống tài chính 15  Quan hệ giữa công ty với hệ thống tài chính  Các bộ phận cấu thành hệ thống tài chính  Thị trường tài chính  Các tổ chức tài chính  Các công cụ tài chính 04/21/14
 16. Thị trường tài chính 16  Thị trường tài chính là thị trường diễn ra các giao dịch tài sản tài chính  Tài sản tài chính là gì? Tài sản là gì? Tài sản hữu hình VS tài sản vô hình?  Tài sản là bất kỳ vật sở hữu nào có giá trị trong trao đổi. Tài sản nói chung có thể chia thành: tài sản hữu hình và tài sản vô hình  Tài sản hữu hình là tài sản mà giá trị của nó tùy thuộc vào những thuộc tính vật lý cụ thể của nó (Nhà xưởng, đất đai, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu)  Tài sản vô hình là tài sản đại diện cho những trái quyền hợp pháp đối với lợi ích trong tương lai, giá trị của nó không có liên hệ gì với hình thức vật lý ở đó trái quyền được ghi nhận  Tài sản tài chính là một loại tài sản vô hình 04/21/14
 17. Một số ví dụ cụ thể về tài sản tài chính 17  Trái phiếu do chính phủ phát hành (Gov. bond)  Trái phiếu do NHĐTPTVN (BIDV) phát hành  Cổ phiếu REE, SAM, CAN, HAP,..  Cổ phiếu của công ty Kinh Đô  Kỳ phiếu do NH phát triển nhà phát hành  Hợp đồng quyền chọn  Chứng chỉ tiền gửi (CD)  Tín phiếu kho bạc  Thương phiếu  Sổ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng  … 04/21/14
 18. Mục đích và vai trò của TT tài chính 18  Mục đích – huy động và phân bổ hiệu quả tiền tiết kiệm đến người sử dụng sau cùng  Vai trò của thị trường tài chính:  Quyết định giá cả tài sản tài chính thông qua sự tác động qua lại giữa cung và cầu, giữa người bán và người mua  Cung cấp cho nhà đầu tư phương tiện thanh khoản  Cung cấp thông tin cho người mua và người bán, nhờ vậy, cắt giảm được chi phí giao dịch 04/21/14
 19. Các loại giao dịch tài chính Nguồn vốn chuyển giao 19 (1) Giao dịch trực tiếp Chứng khoán sơ cấp Chứng khoán sơ cấp Chứng khoán thứ (2) Qua tổ chức Đơn vị Đơn vị tài chính trung cấp thiếu Nguồn vốn tín dụng gian Nguồn vốn tín dụng thặng hụt vốn dư vốn Chứng khoán sơ cấp Chứng khoán sơ cấp Người (3) Qua thị trường Người tài chính cho vay đi vay Tiền thu được do bán Nguồn vốn chuyển chứng khoán giao 04/21/14
 20. Phân loại TTTC theo loại trái quyền 20 Các loại chứng khoán có lợi Các loại chứng khoán có lợi tức cố định tức không cố định Chứng khoán nợ Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu thường Thị trường CK có thu Thị trường vốn cổ nhập cố định phần Thị trường chứng khoán nợ Thị trường cổ phiếu thường 04/21/14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2