Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - GV. Đào Thị Thương

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
233
lượt xem
58
download

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - GV. Đào Thị Thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp Chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp trình bày giá trị thời gian của tiền tệ,phân tích tài chính doanh nghiệp, quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, quyết định tài trợ của doanh nghiệp và quyết định tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - GV. Đào Thị Thương

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên: Đào Thị Thương Email: thuongdt@ftu.edu.vn Hà nội 6/2009 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Mục tiêu môn học:  Trang bị kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp: các khái niệm, nội dung, mục tiêu, vai trò, các nguyên tắc QTTC…  Trang bị kiến thức, kỹ năng phân tích và đánh giá tài sản tài chính cũng như tình hình tài chính DN  Trang bị công cụ, biện pháp đánh giá dự án đầu tư  Trang bị kiến thức về việc huy động vốn doanh nghiệp  Trang bị kiến thức về quản lý các hoạt động tài chính hàng ngày của doanh nghiệp 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Nội dung môn học: Chương I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương II GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH Chương III NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA Chương IV DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ CỦA DOANH Chương V NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Chương VI CỦA DOANH NGHIỆP 3
 4. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Cỏc mụn học liờn quan Tài chính là môn khoa học liên quan đến: -Các lý thuyết kinh tế vi mô, vĩ mô -Kế toán -Luật -Quản trị doanh nghiệp 4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Phương pháp học: Nghiên cứu tài liệu trước khi nghe giảng Nghe giảng trên lớp Làm bài tập (máy tính, bảng thừa số giá trị hiện tại và tương lai) Thảo luận các bài tập tình huống Bài tập nhóm- trình bày, viết báo cáo 5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Tài liệu tham khảo: -Tài chớnh doanh nghiệp- NXB Thống kờ- Khoa ngõn hàng tài chớnh- ĐH nghiệp- kờ- chớnh- Kinh tế quốc dõn - Tài chớnh doanh nghiệp căn bản - Nguyễn Minh Kiều - Quản trị tài chớnh doanh nghiệp- NXB Thống kờ- Nguyễn Hải Sản nghiệp- kờ- - Financial Management and Analysis- Frank J.Fabozzi & Pamale Analysis- P.Peterson- P.Peterson- John Wiley &Sons, Second Edition, 2003 - Fundamentals of Corporate Finance – Brealy, Myers, Marcus, MXB Mc Finance– Graw Hill, 2004, Fourth Edition. - Principles of Corporate Finance –Brealy, Myers, NXB Mc.Graw Hill, 2003, Seventh Edition -Website chứng khoỏn: www.ssi.org.vn, www.hastc.org.vn, www.ssi.org.vn, www.hastc.org.vn, www.vse.org.vn, www.bvsc.com.vn, www.vse.org.vn, www.bvsc.com.vn, www.bsc.com.vn … 6 - Website : www.saga.com.vn; www.kiemtoan.com.vn ebsite: www.saga.com.vn;
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Phương pháp đánh giá: Quá trình học: 40% • 2 bài kiểm tra: 30% • chuyên cần: 10% • Khuyến khích làm bài tập nhóm và phát biểu trên lớp Bài thi cuối kỳ: 60% 7
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm II. Nội dung Quản trị tài chính III. Mục tiêu Quản trị tài chính IV. Các nguyên tắc Quản trị tài chính V. Vai trò của Quản trị tài chính VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp 8
 9. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Các khái niệm 1. Tài chính 2. Tài chính doanh nghiệp 3. Quản trị tài chính doanh nghiệp 9
 10. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Cỏc khỏi niệm 1. Tài chính Tài chính nghiên cứu cách thức mà các chủ thể kinh tế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn theo thời gian, có tính đến các rủi ro liên quan. 10
 11. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Cỏc khỏi niệm Tài chính công (NSNN) Thị trường tài chính Tài chính Tài chính hộ doanh nghiệp gia đình 11
 12. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Cỏc khỏi niệm 2. Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình họat động của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu của doanh nghiệp. 12
 13. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Cỏc khỏi niệm 3. Quản trị tài chính doanh nghiệp Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó và kiểm tra giám sát nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp 13
 14. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp 1. Quyết định đầu tư 2. Quyết định tài trợ 3. Quyết định tài chính ngắn hạn 14
 15. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Nội dung quản trị tài chớnh doanh nghiệp Quyết định đầu tư dài hạn: xây dựng, đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư TSNH Nợ ngắn hạn TSDH Nợ dài hạn và VCSH 15
 16. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Nội dung quản trị tài chớnh doanh nghiệp  Quyết định tài trợ: Huy động vốn dài hạn cho hoạt động sx-kd của DN TSNH Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn và VCSH TSDH 16
 17. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp Quyết định tài chính ngắn hạn (Quản trị vốn lưu động): Giám sát, kiểm tra chặt chẽ mọi họat động tài chính hàng ngày TSLĐ Nợ ngắn hạn TSCĐ Nợ dài hạn và VCSH 17
 18. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp 1. Tối đa hóa lợi nhuận 2. Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp 3. Mục tiêu xã hội 18
 19. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Mục tiêu Tối đa hóa giá trị DN có phải là tối đa hóa lợi nhuận? Các vấn đề:  Tối đa hóa lợi nhuận năm nào? Công ty có thể cắt giảm các chi phí (đào tạo nhân viên, bảo dưỡng trang thiết bị…) để tăng lợi nhuận hiện tại không?  Công ty có thể tăng lợi nhuận tương lai bằng việc giảm tỷ lệ chia cổ tức và giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư không?  Phương pháp kế toán khác nhau sẽ tính toán lợi nhuận kế toán khác nhau  Tối đa hóa EPS, ROE 19
 20. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP III. Mục tiêu 2. Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp  Tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp là tối đa hóa vốn chủ sở hữu hoặc tối đa hóa giá trị thị trường của vốn cổ phần doanh nghiệp  Giá trị thị trường vốn cổ phần = Giá thị trường/Cổ phiếu x Tổng số cổ phiếu lưu hành 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản