intTypePromotion=1

Bài giảng: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán; các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
343
lượt xem
61
download

Bài giảng: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán; các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán; các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm giúm nhận biết dược các sai sót, , ảnh hưởng của việc đ/c sai sót, nắm được thay đổi chính sách KT & KT của việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách KT, nắm được thay đổi ước tính KT & KT ảnh hưởng do thay đổi ước tính KT, sổ KT & BCTC trong trường hợp BCTC chưa phát hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán; các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

 1. Chương 8 SAI SÓT TRONG KẾ TOÁN, THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN; CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM
 2. 2 Mục tiêu 1 Biết dược các sai sót, ng/tắc đ/c sai sót & KT ảnh hưởng của việc đ/c sai sót 2 Nắm được thay đổi chính sách KT & KT của việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách KT 3 Nắm được thay đổi ước tính KT & KT ảnh hưởng do thay đổi ước tính KT 4 Đ/c sổ KT & BCTC trong trường hợp BCTC chưa phát hành
 3. 3 Nội dung  Các sai sót, nguyên tắc điều chỉnh sai sót và kế toán ảnh hưởng của việc điều chỉnh sai sót  Thay đổi chính sách kế toán và kế toán ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán  Thay đổi ước tính kế toán và kế toán ảnh hưởng do thay đổi ước tính kế toán
 4. 4 Các khái niệm cơ bản theo VAS 29 và VAS 23 Chính sách kế toán: Là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày BCTC Ước tính kế toán: Là một quá trình xét đoán dựa trên những thông tin tin cậy nhất và mới nhất tại thời điểm đó. Bỏ sót hoặc sai sót trọng yếu: Việc bỏ sót hoặc sai sót được coi là trọng yếu nếu chúng có thể làm sai lệch đáng kể BCTC, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC
 5. 5 Các khái niệm cơ bản theo VAS 29 và VAS 23 Điều chỉnh hồi tố: Là việc điều chỉnh những ghi nhận, xác định giá trị và trình bày các khoản mục của BCTC như thể các sai sót của kỳ trước chưa hề xảy ra. Áp dụng hồi tố: Là việc áp dụng 1 CSKT mới đối với các giao dịch, sự kiện phát sinh trước ngày phải thực hiện các chính sách kế toán. Áp dụng phi hồi tố: đối với thay đổi trong chính sách kế toán và ghi nhận ảnh hưởng của việc thay đổi các ước tính kế toán. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến BCTC đã xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến trước ngày phát hành BCTC.
 6. 6 Sai sót và kế toán ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót Trong ghi chép kế toán và trình bày thông tin kế toán luôn tiềm ẩn sai sót. Song các sai sót được đề cập trong VAS 29 được hiểu như thế nào? Sai sót có thể phát sinh từ việc ghi nhận, xác định giá trị, trình bày và thuyết minh các khoản mục trên BCTC. Theo đó, sai sót bao gồm: - Sai sót do tính toán - Do áp dụng sai các chính sách kế toán - Do bỏ quên, hiểu hoặc diễn giải sai các sự việc - Do gian lận
 7. 7 Sai sót và kế toán ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót VAS 29 - Tính chất và ảnh hưởng của sai sót ? VAS 29 và thông tư 20/2006/TT chỉ hướng dẫn đối với các trường hợp: -Sai sót trọng yếu; -Hoặc các sai sót không trọng yếu nhưng do cố ý trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh hay các luồng tiền theo một hướng khác làm ảnh hưởng đến BCTC (Các trường hợp sai sót ngoài 2 trường hợp nêu trên được điều chỉnh vào năm hiện tại – Điều chỉnh phi hồi tố vào BCTC năm hiện tại).
 8. 8 NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT P/S năm P/S năm hiện tại trước Đ/ch sai sót Sai sót Sai sót trước khi trọng yếu, or kg trọng yếu công bố kg trọng yếu b/c TC nhưng cố ý Đ/ch PHI HỒI TỐ vào năm Đ/ch hiện tại HỒI TỐ
 9. 9 Sai sót ảnh hưởng đến kết quả KD 2 trường hợp Sai sót làm sai lệch Sai sót làm sai lệch KQKD KQKD trong năm lấy số của các năm trước năm liệu so sánh lấy số liệu so sánh ĐC trên BCKQHĐKD ĐC trên BCKQHĐKD (cột Năm trước) (cột Năm trước) của năm hiện tại của các năm bị a/h X/đ luỹ kế sai sót đ/c vào ĐC số dư đầu năm TK 4211 số dư đầu năm TK 4211 của năm hiện tại của năm hiện tại
 10. 10 Sai sót a/h KM TS, NPT, VCSH 2 trường hợp Nếu sai sót làm sai lệch số Nếu sai sót làm sai lệch số liệu tại thời điểm lập BCTC liệu trong các năm trước năm lấy số liệu so sánh năm lấy số liệu so sánh ĐC trên BCĐKT ĐC trên BCĐKT (Cột “Số đầu năm) (Cột “Số đầu năm) của năm hiện tại của các năm bị ảnh hưởng ĐC vào số dư đầu năm ĐC vào số dư đầu năm của các TK TS, NPT, của các TK TS, NPT, VCSH của năm hiện tại VCSH của năm hiện tại
 11. 11 Nguyên tắc điều chỉnh sai sót Khi thực hiện việc điều chỉnh số dư đầu năm do điều chỉnh sai sót trọng yếu trên các Tài khoản ở Sổ kế toán tổng hợp, Sổ kế toán chi tiết, ngoài việc diễn giải nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế, doanh nghiệp còn phải ghi rõ lý do việc điều chỉnh là do sai sót phát sinh từ các năm trước. Dieãn giaûi noäi dung KT: Ghi 1 doøng treân soå KT toång hôïp, soå KT chi tieát vôùi noäi dung: Ñieàu chænh hoài toá do sai soùt troïng yeáu
 12. SỔ CÁI 12 Tên TK: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Số hiệu: 4211 Chöùng Dieãn giaûi Soá Soá tieàn töø hieäu So Nga TK Nôï Coù á øy ñoái öùng Soá dö ñaàu thaùng 60.000 … … Ñ/c hoài toá do sai soùt 10.000 troïng yeáu 911 100.000 … … KC laõi thaùng 1 … …
 13. 13 Sai sót và kế toán ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót Nguyên tắc điều chỉnh sai sót Những sai sót của năm hiện tại được phát hiện trong năm đó phải được điều chỉnh trước khi công bố BCTC. Áp dụng 1 trong 3 phương pháp sửa chữa sổ kế toán: -Phương pháp cải chính -Phương pháp ghi số âm -Phương pháp ghi bổ sung
 14. 14 Tóm tắt xử lý sai sót Năm nay phát hiện Xử lý kế toán Ảnh hưởng sai sót xảy ra thuộc Năm nay Áp dụng 1 trong Sổ KT năm nay (số phát (2012) 3 pp điều chỉnh sinh) BCTC 2011 Áp dụng 1 trong Sổ KT năm trước (số chưa phát 3 pp điều chỉnh phát sinh + tính lại Năm hành SDCN) trước Không Điều chỉnh phi Sổ KT năm nay (số phát (2010) BCTC trọng hồi tố vào BCTC sinh) 2011 đã yếu 2012 phát -Sổ KT năm nay (điều hành Trọng Điều chỉnh hồi chỉnh SD đầu năm 2012 yếu tố vào BCTC các TK bị ảnh hưởng) 2012 -Cột thông tin so sánh trên BCTC 2012
 15. 15 Sai sót và kế toán ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót Điều chỉnh hồi tố cho các sai sót trọng yếu ảnh hưởng đến các năm trước Bước 1: Lập Bảng kê ảnh hưởng của sai sót đến BCTC của từng năm Bước 2: Lập chứng từ điều chỉnh số dư đầu năm của các tài khoản liên quan (trên sổ KT năm hiện tại) Bước 3: Điều chỉnh số liệu cột năm trước của BCTC Bước 4: Trình bày trên TM BCTC
 16. 16 Ví dụ 1:  Trong năm N, Công ty Hoa Lan phát hiện thấy một số thành phẩm trị giá 6.500.000đ đã bán trong năm N-1 nhưng vẫn được theo dõi trên sổ kế toán TK 155 (chưa ghi xuất kho để bán) và được trình bày trong bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N – 1 . (Giả sử đây là sai sót trọng yếu) Báo cáo tài chính trước điều chỉnh:
 17. CHÆ TIEÂU NAÊM N NAÊM N – 1 17 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KD Doanh thu baùn haøng vaø CCDV 104,000 73,500 Giaù voán haøng baùn 80,000 53,500 LN KT tröôùc thueá TNDN 24,000 20,000 CP thueá TNDN hieän haønh 6720 5600 Lôï nhuaän sau thueá TNDN 17,280 14,400 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Haøng toàn kho Haøng toàn kho 150,000 100,000 Nôï phaûi traû Nôï phaûi traû 15,000 12,000 Voán chuû sôû höõu Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 5,000 5,000 LN chöa phaân phoái 50,800 34.000
 18. 18 Điều chỉnh trên sổ sách kế toán Do ảnh hưởng của việc điều chỉnh sai sót nói trên nên số dư đầu năm N các TK 155, TK 333, TK 421 được điều chỉnh như sau: Số dư nợ đầu năm TK 155 giảm : 6.500.000đ Số dư có đầu năm TK 333 giảm: 1.625.000đ (6.500.000 x 25%) Số dư có đầu năm TK 421 giảm: 4.875.000 (6500.000 x 25%) Báo cáo tài chính sau điều chỉnh:
 19. 19 CHÆ TIEÂU NAÊM N NAÊM N – 1 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KD Doanh thu baùn haøng vaø CCDV 104,000 73,500 Giaù voán haøng baùn 80,000 60,000 LN KT tröôùc thueá TNDN 24,000 13,500 CP thueá TNDN hieän haønh 6720 3780 Lôiï nhuaän sau thueá TNDN 17,280 9,720 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Haøng toàn kho Haøng toàn kho 150,000 93,500 Nôï phaûi traû Nôï phaûi traû 15,000 10,375 Voán chuû sôû höõu Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 5,000 5,000 LN chöa phaân phoái 50,800 29,125
 20. 20 Ví dụ 2: Trong năm 2008, Công ty Thành công phát hiện thấy có một khoản DT nhận trước 3 năm (cho thuê nhà), đã ghi nhận vào TK 3387 (150 tr) nhưng quên kết chuyển vào TK DT cho đến nay ( mỗi năm 50tr). Khoản doanh thu nhận trước này cũng chưa nộp thuế TNDN theo luật thuế TNDN. Báo cáo tài chính của cty Thành công như sau:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2