intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Siêu âm mạch máu chi dưới - ThS.BS Trần Thị Tuyết Lan

Chia sẻ: Hạnh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

79
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Siêu âm mạch máu chi dưới" được trình bày với kết cấu nội dung gồm 2 phần: Siêu âm động mạch chi dưới, siêu âm tĩnh mạch chi dưới. Qua nội dung bài giảng giúp bạn nắm thêm trình tự siêu âm động mạch, giả phình ở động mạch chi dưới, dò động mạch chi dưới, hệ thống tĩnh mạch chi dưới, huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, suy tĩnh mạch mạn tính và giãn mạch dưới da...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Siêu âm mạch máu chi dưới - ThS.BS Trần Thị Tuyết Lan

SIEÂU AÂM MAÏCH MAÙU<br /> CHI DÖÔÙI<br /> ThS.BS.TRẦN THỊ TUYẾT LAN<br /> <br /> I. SIEÂU AÂM ÑOÄNG MAÏCH CHI DÖÔÙI<br /> • Phöông tieän kyõ thuaät: ñaàu doø linear taàn soá 5 MHz,<br /> <br /> doppler maøu, ñoä phaân giaûi cao.<br /> • Beänh nhaân tö theá naèm ngöõa khi sieâu aâm ñoäng maïch,<br /> gaäp goái 30 ñoä khi sieâu aâm ÑM khoeo<br /> <br /> Trình töï sieâu aâm ñoäng maïch<br /> • Khai thaùc beänh sö,û chuù yù trieäu chöùng ñau caùch hoài,<br /> <br /> loaïn döôõng ôû haï chi<br /> • Yeáu toá nguy cô: cao huyeát aùp, tieåu ñöôøng, thuoác laù…<br /> • Baét maïch, ño huyeát aùp chi döôùi, ño chæ soá ABI<br /> • Sieâu aâm doppler maïch maùu ghi nhaän baát thöôøng treân<br /> B mode, vaän toác doøng maùu…<br /> <br /> Sô ñoà ñoäng maïch chi döôùi<br /> • ĐMCB: chia nhánh ĐM chậu chung P và<br /> <br /> T ở ngang rốn (CSTL 4) .<br /> <br /> • ĐM chậu chung: dài 3.5-12 cm, chia<br /> <br /> nhánh ĐM chậu trong và ngoài ở ngang<br /> gai chậu trước trên<br /> <br /> • ĐM chậu trong:cấp máu vùng chậu.<br /> • ĐM chậu ngoài: dài 6-12 cm, cho nhánh<br /> <br /> ĐM chậu mũ sâu, ĐM thượng vị dưới, trở<br /> thành ĐM đùi chung ở ngang mức dây<br /> chằng bẹn.<br /> <br /> • ĐM đùi chung: chia thành ĐM đùi sâu và<br /> <br /> ĐM đùi nông khoảng 2-5 cm dưới dây<br /> chằng bẹn.<br /> <br /> • ĐM đùi sâu: luôn ở phía sau ngoài ĐM<br /> <br /> đùi nông, cấp máu cho vùng đùi, thành<br /> THBH khi ĐM đùi nông tắc. Cho nhánh<br /> ĐM mũ trong và mũ ngoài ngay dưới chổ<br /> xuất phát.<br /> <br /> • ĐM đùi nông: mặt trong đùi, thành ĐM khoeo<br /> <br /> ở ngang mức ống cơ khép trên gối. Cho nhánh<br /> ĐM gối xuống: THBH khi ĐM đùi nông và<br /> khoeo tắc.<br /> <br /> • ĐM khoeo: trong hố khoeo, chia nhánh dưới<br /> <br /> gối thành ĐM chày trước và Thân chày mác<br /> <br /> • ĐM chày trước: mặt trước ngoài cẳng chân,<br /> <br /> dọc theo xương chày, xuyên qua màng gian<br /> cốt, rồi chạy xuống cẳng chân dưới thành ĐM<br /> mu chân ở mặt trước bàn chân.<br /> <br /> • Thân chày mác chia thành: ĐM chày sau và<br /> <br /> ĐM mác<br /> <br /> • ĐM chày sau: chạy ở mặt trong cẳng chân,<br /> <br /> phía sau mắt cá trong.<br /> <br /> • ĐM mác: nằm sâu hơn ĐM chày sau ở cạnh<br /> <br /> bờ xương mác, chạy phía trước mắt cá ngoài<br /> <br /> • Bàn chân được cấp máu chủ yếu bởi ĐM mu<br /> <br /> chân và Cung gan chân trong và ngoài (là<br /> các nhánh tận của ĐM chày sau)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2