intTypePromotion=1

Bài giảng Sinh học phân tử: Sao chép ADN - Nguyễn Thị Ngọc Yến

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
308
lượt xem
69
download

Bài giảng Sinh học phân tử: Sao chép ADN - Nguyễn Thị Ngọc Yến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sinh học phân tử: Sao chép ADN gồm có những nội dung chính sau: Đại cương ADN, cơ chế sao chép ADN, thí nghiệm Meselson & Stahl, phản ứng sao chép, các yếu tố tham gia, ADN polymerase, các bước sao chép, sao chép ở E. coli,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học phân tử: Sao chép ADN - Nguyễn Thị Ngọc Yến

 1. SAO CHÉP ADN GV: Nguyễn Thị Ngọc Yến
 2. Đại cương  ADN hay ARN (virus) l{ nơi cất giữ thông tin di truyền  Tế b{o ph}n chia, ADN phải được sao chép để đảm bảo thông tin di truyền được chuyển cho tế bào con  Sự thay đổi trình tự ADN = đột biến: l{m hư hại hay chết tế b{o hoặc di truyền cho thế hệ sau
 3. ADN Mô hình Watson-Crick (1953), 1 đv cấu trúc ADN:  Hai chuỗi polynucleotid xoắn quanh 1 trục theo hướng ngược nhau, liên kết hydro  C|c base nitơ: adenin (A), guanin (G), cytosin (C), thymin (T)  Đường deoxyribose (5C)  Gốc phosphat
 4. Cơ chế sao chép Đề xuất:  Cơ chế bảo tồn: ph}n tử ADN con tạo th{nh gồm 2 chuỗi ho{n to{n mới  Cơ chế b|n bảo tồn: ph}n tử ADN con tạo th{nh gồm 1 chuỗi mẹ kết hợp với 1 chuỗi mới được tổng hợp  được kiểm chứng bằng thí nghiệm Meselson và Stahl (1958)
 5. Thí nghiệm Meselson & Stahl Sự sao chép b|n bảo tồn
 6. Phản ứng sao chép d(NMP)n + dNTP  d(NMP)n+1 + PPi Mạch ADN được kéo dài nhờ sự thành lập liên kết phosphodiester giữa mạch cũ và nucleotid mạch mới
 7. Cơ chế sao chép  Liên kết hydro mạch kép (khuôn) bị cắt đứt  t|ch rời 2 sợi đơn  Phải có đoạn mồi bắt cặp mạch khuôn khởi đầu sao chép  C|c nucleotid tự do (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) đến bắt cặp bổ sung với c|c nucleotid mạch khuôn theo hướng 5’3’
 8. Các yếu tố tham gia  Sợi ADN khuôn  4 loại desoxyribonucleotid triphosphat (dNTP)  ADN polymerase  Primase  Mg++  Topoisomerase I, II  ADN ligase  Protein SSB  Helicase
 9. ADN polymerase Có 2 chức năng:  Hoạt tính polymerase: kéo d{i mạch ADN đang tổng hợp theo hướng 5’3’ bằng c|ch xúc t|c th{nh lập nối phosphodiester  Hoạt tính exonuclease: sửa chữa
 10. ADN polymerase Tế b{o nh}n nguyên thủy có 3 loại I, II, III  ADN polymerase III: hoạt tính polymerase  ADN polymerase I: hoạt tính exonuclease  3’5’ exonuclease: sửa chữa  5’3’ exonuclease: loại mồi Tế b{o nh}n thật có 5 loại α, β, γ, δ, ε  ADN polymerase α,γ,δ,ε: hoạt tính polymerase  ADN polymerase β: sửa chữa
 11. Các bước sao chép 1. Tạo chạc ba sao chép 2. Sao chép liên tục ở sợi sớm 3. Sao chép không liên tục ở sợi muộn 4. Kết thúc sao chép
 12. Sao chép ở E. coli Tạo chạc ba sao chép  Chạc ba sao chép = bong bóng, chỗ phình khởi đầu sao chép  Tại điểm Ori: vị trí gi{u A-T (254 cặp base)  Protein SSB: giữ sợi đơn không chập lại  Helicase: t|ch mạch
 13. Sao chép ở E. coli Sao chép ở sợi sớm  Sợi sớm: sợi con bổ sung với mạch khuôn (ADN khuôn 3’ 5’)  Sao chép liên tục theo hướng 5’3’  ADN polymerase III: gắn v{o mạch khuôn (3’5’), lắp nucleotid bổ sung v{ kéo d{i mạch
 14. Sao chép ở E. coli Sao chép ở sợi muộn  Sợi muộn: sợi con bổ sung với mạch khuôn ADN 5’3’  Sao chép theo hướng 5’3’: sao chép ko liên tục tạo c|c đoạn Okazaki 1000-2000 nu  ARN primase gắn v{o điểm khởi đầu của sợi gốc 3’5’ để tổng hợp mồi
 15. Sao chép ở E. coli Sao chép ở sợi muộn  ADN polymerase III gắn v{o v{ kéo d{i mồi theo hướng 5’3’ bằng c|ch gắn c|c nucleotid mới theo nguyên tắc bổ sung tạo c|c đoạn Okazaki (1000-2000 nu)  ADN polymerase I cắt bỏ mồi, lấp đầy c|c nucleotid ADN v{o chỗ trống  Ligase nối c|c đoạn Okazaki lại
 16. Sao chép ở E. coli
 17. Sao chép ở E. coli Kết thúc sao chép – Cấu trúc theta  Sự sao chép ADN theo 2 chiều cùng một lúc tạo cấu trúc siêu xoắn phía trước chạc ba  Kết thúc sao chép: 2 sợi ADN con lồng nhau
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2