intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Chương 3 - ThS.Nguyễn Tấn Phong

Chia sẻ: Trần Thị Bích | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

166
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Các chỉ tiêu đánh giá dự án của bài giảng Thẩm định giá dự án đầu tư gồm một số nội dung sẽ giúp các bạn nắm vững hơn: Hiện giá thu nhập thuần, suất thu hồi nội bộ, suất thu hồi nội bộ hiệu chỉnh, thời gian hoàn vốn, tỷ số lợi ích trên chi phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư: Chương 3 - ThS.Nguyễn Tấn Phong

 1. CÁC CH TIÊU ĐÁNH GIÁ D ÁN Ths. Nguy n T n Phong N i dung nghiên c u 1 Hi n giá thu nh p thu n 2 Su t thu h i n i b 3 Su t thu h i n i b hi u ch nh 4 Th i gian hoàn v n 5 T s l i ích trên chi phí Project Appraisal 58 Ths. Nguy n T n Phong
 2. Tài li u tham kh o [1] Glenn P.Jenkins và Arnold C.Harberger, Sách hư ng d n Phân tích chi phí và l i ích cho các quy t ñ nh ñ u tư (b n d ch chương trình Fulbright Vi t Nam, Chương 4) [2] Nguy n T n Bình, Phân tích ho t ñ ng doanh nghi p (Chương 7), NXB Th ng kê, 2005 [3] PGS TS Nguy n Quang Thu (Ch biên), Thi t l p và th m ñ nh d án ñ u tư (Chương 6),NXB Th ng kê, 2009 [4] PGS TS Nguy n Quang Thu, Qu n tr tài chính căn b n (Chương 6,8), NXB Th ng kê, 2005 [5] PGS TS Tr n Ng c Thơ (Ch biên), Tài chính doanh nghi p hi n ñ i (Chương 2,10,11), NXB Th ng kê, 2005 Project Appraisal 59 Ths. Nguy n T n Phong Money value of time M t ñ ng ngày hôm nay có giá tr hơn m t ñ ng trong tương lai • Ti n ph i sinh l i • Y u t r i ro trong tương lai • L m phát Đư ng th i gian • Th i ño n • Lãi su t chi t kh u • Dòng ti n Project Appraisal 60 Ths. Nguy n T n Phong
 3. Đư ng th i gian • Đây là m t công c (mô hình) quan tr ng ñư c s d ng trong vi c quy ñ i dòng ti n −Nó giúp hình dung hoá các dòng ti n Xu t hi n th i ñi m nào Và quy ñ i v th i ñi m nào v i lãi su t là bao nhiêu. −Mô hình: Project Appraisal 61 Ths. Nguy n T n Phong Future value Giá tr tương lai c a m t kho n ti n t và m t chu i ti n t M t kho n ti n Chu i ti n t Áp d ng công th c • N u chu i không ñ u • N u là chu i ti n t ñ u FVn = P.(1+r)n thì c n phân bi t ñó là chu i ti n t cu i kỳ hay là (1+r)n g i là th a s lãi chu i ti n t ñ u kỳ su t tương lai c a m t kho n ti n t và ñư c tra b ng 1. Ký hi u b ng FVF(r,n) Project Appraisal 62 Ths. Nguy n T n Phong
 4. Giá tr tương lai c a chu i • Khi tính giá tr tương lai c a m t chu i ti n t : −N u là chu i không ñ u: Áp d ng công th c t ng quát L p b ng tính và suy ra giá tr FV c n tìm −N u là chu i ti n t ñ u C n phân bi t: Chu i ñ u kỳ Hay là chu i cu i kỳ Giá tr c a chu i ñ u kỳ ñư c tính suy ra t giá tr c a chu i cu i kỳ. Project Appraisal 63 Ths. Nguy n T n Phong Chu i ti n t đ u cu i kỳ • Giá tr tương lai c a chu i ti n t ñ u ñư c tính b ng công th c sau: FVn = A.FVFA(r,n) Trong ñó: −A là s ti n ti t ki m g i ñ nh kỳ ñ u n l n −FVFA(r,n): th a s lãi su t tương lai c a chu i ti n t ñ u – tra b ng 3 Hay ñư c tính b ng công th c t ng quát sau: Project Appraisal 64 Ths. Nguy n T n Phong
 5. Thí d 3.3 Tính giá tr tương lai c a chu i sau: Project Appraisal 65 Ths. Nguy n T n Phong Thí d 3.4 Project Appraisal 66 Ths. Nguy n T n Phong
 6. Present value Giá tr hi n t i c a m t kho n ti n t và m t chu i ti n t M t kho n ti n Chu i ti n t Áp d ng công th c • N u chu i không ñ u • N u là chu i ti n t ñ u PVn = FV.(1+r)-n thì c n phân bi t ñó là chu i ti n t cu i kỳ hay là (1+r)-n g i là th a s lãi chu i ti n t ñ u kỳ su t hi n t i c a m t kho n ti n t và ñư c tra b ng 2. Ký hi u b ng PVF(r,n) Project Appraisal 67 Ths. Nguy n T n Phong Hi n giá dòng ti n • Khi tính giá tr hi n t i c a m t chu i ti n t : −N u là chu i không ñ u: Áp d ng công th c t ng quát L p b ng tính và suy ra giá tr PV c n tìm −N u là chu i ti n t ñ u C n phân bi t: Chu i ñ u kỳ Hay là chu i cu i kỳ Giá tr c a chu i ñ u kỳ ñư c tính suy ra t giá tr c a chu i cu i kỳ. Project Appraisal 68 Ths. Nguy n T n Phong
 7. Chu i ti n t đ u cu i kỳ • Giá tr hi n t i c a chu i ti n t ñ u ñư c tính b ng công th c sau: PV = A.PVFA(r,n) Trong ñó: −A là s kho n ti n t ñ u n l n −PVFA(r,n): th a s lãi su t tương lai c a chu i ti n t ñ u – tra b ng 4 Hay ñư c tính b ng công th c t ng quát sau: Project Appraisal 69 Ths. Nguy n T n Phong Thí d 3.5 Tính hi n giá c a chu i ti n t sau: Project Appraisal 70 Ths. Nguy n T n Phong
 8. Thí d 3.6 Project Appraisal 71 Ths. Nguy n T n Phong ng d ng • ng d ng k thu t chi t kh u dòng ti n trong bài toán: −Kh u tr n Hay còn g i là l p l ch tr n Hư ng d n trên excel −Tính toán các ch tiêu ñánh giá d án ñ u tư NPV IRR, MIRR Th i gian hoàn v n T s B/C Project Appraisal 72 Ths. Nguy n T n Phong
 9. Bài toán kh u tr n • N u doanh nghi p tài tr n dài h n, thì: −Đ nh kỳ doanh nghi p thanh toán Lãi Và m t ph n v n g c (Thanh toán g c) Hint: Kho n thanh toán (PMT) PMT = Lãi ph i tr + Thanh toán g c −Phương th c thanh toán: G cñ u Kho n thanh toán ñ u Thí d 3.7 – Theo bài gi ng c a GVBM Project Appraisal 73 Ths. Nguy n T n Phong Hi n giá thu nh p thu n • Hi n giá thu nh p thu n NPV c a d án ñư c hi u m t cách ñơn gi n là giá tr hi n t i c a dòng ti n tr ñi v n ñ u tư ban ñ u −Công th c tính: NPV = PV – V n ñ u tư Hay Trong ñó: − CFi = Dòng ngân lưu vào – Dòng ngân lưu ra − r là su t chi t kh u; n là vòng ñ i d án ñ u tư Project Appraisal 74 Ths. Nguy n T n Phong
 10. Thí d 3.8 • Tính hi n giá thu nh p thu n (SCK: @=11%) c a d án v i các thông s sau: Thông s d án 0 1 2 3 V n ñ u tư 3.500 Thu nh p b ng ti n 160 460 4.660 Khi ñó: Project Appraisal 75 Ths. Nguy n T n Phong NPV và quy t ñ nh ñ u tư • ng d ng ch tiêu NPV trong th m ñ nh d án ñ u tư: −D án có vòng ñ i b ng nhau Đ i v i các d án ñ c l p N u NPV > 0: Ch p nh n d án N u NPV < 0: Bác b d án Đ i v i các d án lo i tr l n nhau, thì ch n d án nào tho : NPVmax > 0 −D án có vòng ñ i không b ng nhau −Quy mô và th i ñi m ñ u tư Project Appraisal 76 Ths. Nguy n T n Phong
 11. SCK v i NPV • Ta có công th c t ng quát c a NPV: Như v y: −Khi r tăng thì NPV gi m −Và ngư c l i Do ñó, ñ th NPV có hình d ng là m t ñư ng d c xu ng ph n ánh m i tương quan ngh ch gi a SCK v i NPV Project Appraisal 77 Ths. Nguy n T n Phong Su t thu h i n i b • Su t thu h i n i b IRR là t su t l i nhu n kỳ v ng c a d án −Hay nói m t cách khác, IRR/NPV = 0 −Xác ñ nh IRR b ng phương pháp n i suy Tính NPV v i m t m c su t chi t kh u r1 và giá tr ph i dương, ký hi u NPV1 > 0 Cho b t kỳ m t su t chi t kh u r2, tính l i NPV sao cho giá tr âm, ký hi u NPV2 < 0 Project Appraisal 78 Ths. Nguy n T n Phong
 12. IRR và quy t ñ nh ñ u tư • ng d ng ch tiêu IRR trong th m ñ nh d án ñ u tư: −Đ i v i các d án ñ c l p N u IRR > SCK: Ch p nh n dư án N u IRR < SCK: Bác b d án −Đ i v i các d án lo i tr l n nhau, thì ch n d án nào tho : IRRmax > SCK Thí d 3.9: Tính IRR cho dòng ti n trong thí d 3.8 Project Appraisal 79 Ths. Nguy n T n Phong Như c ñi m c a IRR • IRR v n t n t i nh ng như c ñi m sau, ch ng h n như: − Không tính ñư c ho c cho nhi u giá tr IRR − Mâu thu n v i k t lu n c a NPV … Project Appraisal 80 Ths. Nguy n T n Phong
 13. Su t thu h i n i b hi u ch nh • MIRR – Modified Internal Rate of Return −Là su t chi t kh u làm cho giá tr tương lai c a dòng chi b ng v i giá tr tương lai c a dòng thu nh p v i su t chi t kh u tương ng. −Do ñó, ñ tính MIRR thì: T i th i ñi m (t = n). Tính: FVVĐT = VĐT x (1+MIRR)n FV dòng thu nh p Suy ra: FVVĐT = FV dòng thu nh p Project Appraisal 81 Ths. Nguy n T n Phong Th i gian hoàn v n • Payback period −Là th i gian c n thi t ñ có th hoàn tr v n ñ u tư t l i ích ròng thu ñư c c a d án −Như c ñi m: Không quan tâm ñ n giá tr sau khi thu h i v n Có th mâu thu n v i ch tiêu NPV khi so sánh các d án lo i tr l n nhau. Vì theo ch tiêu này thì d án nào có vòng ñ i ng n nh t thì s ñư c ưa chu ng. Project Appraisal 82 Ths. Nguy n T n Phong
 14. T s B/C • T s l i ích trên chi phí − Là t l gi a hi n giá dòng thu so v i hi n giá dòng chi Khi ñó: NVP > 0 thì B/C > 1 NPV < 0 thì B/C < 1 − Như c ñi m: Có th mâu thu n v i ch tiêu NPV Su t chi t kh u: @ = 20% Năm 0 1 NPV B/C D án X - 6.000 9.000 1.500 1.25 D án Y - 10.000 14.000 1.667 1.17 Không tính ñ n quy mô, vòng ñ i và th i ñi m ñ u tư Vi c xác ñ nh chi phí c a d án c a d án không th ng nh t cũng có th làm sai l ch ch tiêu này. Project Appraisal 83 Ths. Nguy n T n Phong M i quan tâm ch tiêu • Th ng kê t l % các công ty ña qu c gia s d ng các ch tiêu th m ñ nh: Ch tiêu S d ng chính S d ng ph tr − PP 5.0% 37.6% − IRR 65.3% 14.6% − NPV 16.5% 30.0% − Ch tiêu khác 13.2% 17.8% S các công ty ñư c tham kh o là 121 công ty Ngu n: M.T Stanley & B.Block, “A survey of Multinational Capital Budgeting”.The Finance Reviwe (March 1984) Project Appraisal 84 Ths. Nguy n T n Phong
 15. M i quan tâm các ch tiêu • Th ng kê t l % giám ñ c tài chính các công ty l n s d ng các phương pháp th m ñ nh Ch tiêu Luôn luôn ho c thư ng xuyên s d ng (%) − IRR 75.6% − NPV 74.9% − PP 56.7% − DPP 29.5% − B/C 11.9% − Phương pháp khác 30.3% Kh o sát trên 329 giám ñ c tài chính các công ty l n khác nhau. Ngu n: John R.Graham and Campell R.Harvey, “The Theory and Practice of Corporation Finance:Evidence from Field”,Journal of Financial Economics Project Appraisal 85 Ths. Nguy n T n Phong Đi m hòa v n • Đi m hòa v n là ñi m (m c s n lư ng) mà t i ñó doanh thu b ng t ng chi phí. −T i ñi m này thì d án cũng không có lãi cũng như không b l −Công th c tính: Q* = F/(P – v) DT* = P.Q* Trong ñó: P là giá bán; Q là m c s n lư ng v là bi n phí ñơn v và F là ñ nh phí Project Appraisal 86 Ths. Nguy n T n Phong
 16. Thí d 3.10 • Xác ñ nh ñi m hòa v n theo các thông s sau: P = 1.0 ngàn VNĐ/sp; v = 0.6 ngàn VNĐ/sp và F = 30 tr.VNĐ Project Appraisal 87 Ths. Nguy n T n Phong D án vòng ñ i không b ng nhau • Như v y: −Cơ s quy t ñ nh ñ u tư: Tính ch t c a d án Tiêu chí ñánh giá −N u d án có vòng ñ i không b ng nhau thì vi c l a ch n s ph c t p hơn. Đ tránh m c ph i sai l m nên s d ng: Phương pháp thay th Ho c phương pháp chu i thu nh p b ng nhau. Project Appraisal 88 Ths. Nguy n T n Phong
 17. Thí d 3.11 • Xem xét hai d án v i su t chi t kh u @ = 12% NPV(X) = 16,875 t VNĐ NPV(Y) = 10,834 t VNĐ Quy t ñ nh ch p nh n d án X (vì NPVmax) có ph i là t i ưu ? Project Appraisal 89 Ths. Nguy n T n Phong Ths.Nguy n T n Phong Click to edit company slogan .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2