intTypePromotion=3

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1, 2 - ThS. Phạm Khánh Duy

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
41
lượt xem
5
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1, 2 - ThS. Phạm Khánh Duy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo chương 1 và chương của bài giảng Thanh toán quốc tế sau đây. Trong chương này trình bày về hối đoái và phương tiện thanh toán quốc tế với một số nội dung liên quan như: Tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái, nghiệp vụ hối đoái, hối phiếu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1, 2 - ThS. Phạm Khánh Duy

 1. 5/26/12   1.  Tên học phần: Thanh toán quốc tế 2.  Số tín chỉ: 2 và 3 tín chỉ 3.  Đối tượng: sinh viên hệ tín chỉ năm 3 4.  Phân bố thời gian: •  Số tiết chính thức trên lớp: 30 và 45 tiết •  Số tiết tự học tại nhà: 15 tiết 5.  Điều kiện: Kinh tế quốc tế, Nhập môn Tài chính tiền tệ Noäi dung moân hoïc   6. Mục tiêu: •  Trang bị những kiến thức chuyên sâu về tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái và các nghiệp vụ KDNT trên thị trường hối đoái. •  Kỹ năng phân tích cơ bản & kỹ thuật, chiến lược kinh doanh ngoại hối, hợp đồng ngoại thương và Incoterms, thực hành các nghiệp vụ và kiểm tra BCT trong TTQT PHÖÔNG TIEÄN THANH TOAÙN QUOÁC TẾ •  Hoàn tất môn học, sinh viên có thể đảm nhiệm khâu kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hoặc đảm nhiệm khâu XNK tại các DN. PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ 1  
 2. 5/26/12   7.  Đánh giá  Giảng viên : ThS Phạm Khánh Duy •  Kiểm tra giữa kỳ, làm bài tập và thảo luận trên lớp: 30% trong  Đơn vị : Bộ môn Ngân hàng Quốc tế tổng số thang điểm 10 KHOA NGÂN HÀNG  Điện thoại : 08 3853 0561 •  Thi hết môn: 70% trong tổng số thang điểm 10  Email : duy.pham@ueh.edu.vn 8.  Tài liệu học tập: •  Giáo trình Thanh toán quốc tế: PGS-TS Trần Hoàng Ngân chủ biên •  Bài tập và bài giải TTQT: nhóm tác giả (TS Nguyễn Minh Kiều – chủ biên) Ngoại teä & Ngoại hoái TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI Hối đoái & tỷ giá hối đoái THÒ TRÖÔØNG HOÁI ÑOAÙI NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI HOÁI 2  
 3. 5/26/12   Foreign Exchange Rate – Forex 1.  Khaùi nieäm vaø yù nghóa KT TG Phöông phaùp 1 2.  Phöông phaùp yeát giaù New York 1 USD = 83.56 JPY 3.  Phöông phaùp ñoïc 1 USD = 1.0056 CAD 4.  Phöông phaùp xaùc ñònh TG cheùo 5.  Cô sôû hình thaønh TG Sydney 1 AUD = 0.9845 USD 6.  Caùc nhaân toá chuû yeáu aûnh höôûng TG London 1 GBP = 1.5623 USD 7.  Phương phaùp ñieàu chænh TG 8.  Caùc loaïi TG 9.  Cô cheá TG ôû VN Phöông phaùp 2 ÑOÀNG YEÁT GIAÙ =X Ñ ÑÒNH GIAÙ Singapore 1 USD= 1.3090 SGD Vietnam 1 USD = 19479 VND 1 JPY = 250.56 VND 1 EUR = 27 982 VND Base currency Terms currency Commodity Counter Currency Currency Tokyo 1 USD = 83.89 JPY 3  
 4. 5/26/12     1USD = 1,4295 CHF   (DOLLAR –ZURICH –MOÄT –BOÁN HAI –CHÍN NAÊM) 1 USD = 18479 VND   * USD/CHF = 1,4287 – 1,4298   (DOLLAR – ZURICH –MOÄT –BOÁN HAI –TAÙM BAÛY ÑEÁN CHÍN TAÙM)   18 479 VND / USD   * USD/CHF = 1,4287 / 98   (DOLLAR –ZURICH –TAÙM BAÛY –ÑEÁN CHÍN TAÙM) 13 Ví dụ 1 . GBP/USD = 1.6163/73 2 . USD/JPY = 93.45/67 NH chaøo TG naøo khi : USD/CHF = 1.3994 / 05 3 . USD/VND = 18479 /485 • KH mua USD baèng VND 1.3994 1.4005 4 . USD/AUD = 1.1139/56 • KH baùn USD laáy JPY Bid Ask 5 . EUR/USD = 1.4396/05 • KH baùn EUR mua USD 6. USD/SGD = 1.4023/34 • KH mua USD baèng CHF • KH mua EUR bằng GBP 7. USD/HKD = 7.7533/53 • KH mua AUD baèng USD NH mua USD baùn CHF NH baùn USD mua CHF 8. USD/CHF = 1,1290/02 • KH ñoåi USD laáy HKD KH baùn USD mua CHF KH mua USD baùn CHF 9. GBP/EUR = 1.4717/27 • KH mua SGD baèng USD • KH mua GBP baèng USD 4  
 5. 5/26/12   Vaän duïng Cty A ôû VN thu tieàn haøng XK 100 000 EUR, Cty baùn cho NHB ñeå laáy noäi teä . Soá noäi teä Cty nhaän ñöôïc ? BR: t/gía treân thò tröôøng nhö sau : USD/VND = 19412-19423 EUR/USD = 1.4156/89 Ví duï 1   CtyX ôû VN mua 200 000 SGD vôùi nh Z ñeå thanh USD/VND = 19614-19630 toaùn haøng nhaäp khaåu . Soá noäi teä CTy phaûi traû cho GBP/USD = 1.5735/67 NH ? USD/CHF = 0.9412/17 B/R: TG treân thò tröôøng nhö sau : AUD/USD = 1.0039/45 USD/VND = 19460-19478 VD3 USD/JPY = 83.78/90 USD/SGD = 1.3835/79 EUR/USD = 1.3167/89 XÑ : AUD/VND,GBP/JPY,EUR/VND,CHF/VND AUD/JPY, GBP/EUR, EUR/JPY,GBP/CHF Ví duï 2 5  
 6. 5/26/12    fxcm.com , forexnews.com , forexpoint.com 5.1 Trong cheá ñoä baûn vò vaøng  Akmos.com, cme.com 1USD = 1,50 gr vaøng 1GBP = 7,32 gr vaøng  Exchangerate.com Cô sôû xaùc ñònh laø so saùnh haøm löôïng vaøng  Reuters.com giöõa hai ñoàng tieàn  Gocurrency.com  Deltastock.com GBP/USD = 7,32/1,504 = 4,8650  Ocb.com.vn  Vcb.com.vn , acb.com.vn , sacombank.com.vn 5.2 Trong heä thoáng tieàn teä Bretton Wood   Tyû giaù coá ñònh (Fixed Exchange rate) USD Laø ñoàng tieàn chuaån   Tyû giaù thaû noåi töï do vaø tyû giaù thaû noåi coù quaûn lyù - * NT : tyû giaù linh hoaït (Flexible exchange Rate - TG chính thöùc xaùc ñònh treân cô sôû so saùnh haøm Regimes) löôïng vaøng vôùi USD ( 35 USD = 1 ounce vaøng ) ◦  Tyû giaù thaû noåi töï do (Freely Floating - TG CT khoâng bieán ñoäng vöôït quaù bieân ñoä x% Exchange rate) ◦  Tyû giaù thaû noåi coù quaûn lyù (Managed 175 FRF = 1 ounce vaøng Float exchange rate) USD/.FRF = 175 / 35 = 5   Tyû giaù thaû noåi taäp theå 24 6  
 7. 5/26/12   Bất cứ nhân tố nào làm thay đổi cung, cầu ngoại tệ cũng gây ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái.  Chính saùch chieát khaáu ◦  Chênh lệch lạm phát giữa các quốc gia.  Chính saùch thò tröôøng môû ◦  Chênh lệnh lãi suất giữa các quốc gia. ◦  Những dự đoán về tỷ giá hối đoái.  Quyõ döï tröõ bình oån hoái ñoaùi ◦  Tình trạng cán cân thanh toán quốc tế.  Phaù giaù tieàn teä (Devaluation) ◦  Sự can thiệp của Chính phủ:   Tham gia thương mại trên thị truờng quốc tế  Naâng giaù tieàn teä (Revaluation)   Can thiệp đầu tư quốc tế   Can thiệp vào thị trường ngoại hối ◦  Khủng hoảng kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên… 26 "  dailyfx.com/calendar/briefing  Tyû giaù chính thöùc "  forexnews.com/globacalendar/ default.asp  Tyû giaù kinh doanh ngaân haøng thương maïi "  fxtrade.com/resources/economic-  Tyû giaù xuaát nhaäp khaåu calendar/ec.pdf "  forexfactory.com/calendar.php "  Netdania.com 7  
 8. 5/26/12   Trung Taâm London Trung taâm New York Trung taâm Tokyo 1. Khaùi nieäm  Theo PLNH 2005, ngoaïi hoái goàm:   Ngoaïi teä AÙ UÙc Chaâu aâu   Caùc giaáy tôø coù giaù ghi baèng ngoaïi teä   Vaøng tieâu chuaån quoác teá   Ñoàng tieàn quoác gia do ngöôøi khoâng cö truù naém giöõ. Baéc Myõ 29 Chöùc naêng cuûa Forex GMT 1. Phuïc vu TMQT (primary role) Sydney 2. Phuïc vuï luaân chuyeån voán quoác teá Tokyo Frankfurt 3. Nôi hình thaønh tyû giaù London 4. Nôi KD vaø phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù NewYork 5. Nôi NHTW can thieäp leân tyû giaù 32 8  
 9. 5/26/12   CTY XUAÁT NHAÄP KHAÅU NH TÖ 4. Thaønh vieân tham gia NHTM MOÂI GIÔÙI Caù nhaân, hoâ gia ñình 34   AnFX spot transaction is a deal in which two counterparties exchange two difference currencies at an agreed exchange rate for settlement in two business days time. ◦  Deal date: t ◦  Value date: t + 2 ◦  Spot rate = current market rate   Spot contract: the counterparty, currencies, spot rate, amounts, trade date, value date, charges.   Thò tröôøng giao ngay – Thò tröôøng giao dòch hôïp ñoàng giao ngay   QÑ :679/2002/QÑ-NHNN ngaøy 1/07/2002 35 36 9  
 10. 5/26/12   Ngaøy 7/8/06, KH A mua 100.000 USD   Moät khaùch haøng ñeán Bank of Tokyo thanh toaùn chi phí trò giaù 40USD, traû tieàn baèng tôø giaáy baïc töø DongABank, bieát raèng: 100GBP vaø ñeà nghò traû laïi baèng JPY. Baïn haõy o Tyû giaù USD/VND 7/8:16246-16248 cho bieát soá tieàn JPY maø khaùch haøng nhaän ñöôïc sau nghieäp vuï treân. o Tyû giaù USD/VND 9/8:16243-16245   Bieát raèøng USD/JPY: 120.21 – 32 GBP/USD: o Xaùc ñònh ñoái khoaûn VND khaùch haøng 1.7843 – 55 ◦  A. 16,655.8976 JPY A traû cho NH ◦  B. 16,670.3340 JPY ◦  C. 16,640.6703 JPY ◦  D. 16,655.0955 JPY 37 38   Treâân thò tröôøng hoái ñoaùi coù thoâng tin sau:   Coâng ty Gilimex xuaát khaåu loâ haøng quaàn aùo trò giaù 75.000 GBP. Soá dö treân taøi khoaûn coù 565.000 JPY, 24.500 USD   EUR/USD: 1.3161 – 64 vaø 500 trieäu noäi teä. Trong khi đoù coâng ty phaûi traû cho loâ   USD/TWD: 32.9882 – 89 haøng nhaäp khaåu ñeán haïn thanh toaùn, trò giaù 59.000 EUR theo ñieàu kieän traû ngay. Hoûi coâng ty coøn soá dö bao nhieâu   Mua 27000 EUR cuûa NH baèng tieàn TWD. Löôïng treân taøi khoaûn noäi teä. TWD maø KH phaûi traû   Bieát raèng: ◦  A. 1,172,514.6238   GBP/USD = 1.7347 – 52 ◦  B. 1,172,263.1867   EUR/USD = 1.1688 – 91 ◦  C. 1,172,225.7905   USD/JPY = 117.45 – 50 ◦  D. 1,172,517.8749   AUD/USD = 0.7302 – 06   USD/VND = 19100 – 150 39 40 10  
 11. 5/26/12     Ñaùp öùng nhu caàu mua hoaëc baùn ngoaïi teä ôû hieän taïi tieän lôïi, nhanh chóng   Tạo điều kiện cho NH thu lợi nhuận   Cân đối ngoại tệ - kiểm soát trạng thái ngoại tệ của NH 41 42   Newyork: USD/CHF: 1.1230 – 36   Ví duï 1   London: USD/CHF: 1.1234 – 39   Taïithôøi ñieåm t, ta coù thoâng tin tyû giaù treân thò   Singapore: USD/CHF: 1.1238 – 43 tröôøng tieàn teä nhö sau:   Zurich: USD/CHF: 1.1240 – 46   GBP/USD = 1,5410/05 ôû Newyork Kinh doanh 1 trieäu USD treân thò tröôøng   USD/EUR = 0,9419/87 ôû Frankfurt   GBP/EUR = 1,4621/71 ôû London   Kinh doanh 100 trieäu GBP treân ba thò tröôøng? 43 44 11  
 12. 5/26/12     Ví duï 2   Taïi thôøi ñieåm t, ta coù thoâng tin tyû giaù treân thò tröôøng tieàn teä nhö sau   GBP/USD = 1,5809/39 ôû Newyork   USD/EUR = 0,9419/87 ôû Frankfruit   GBP/EUR = 1,4621/71 ôû London   Kinh doanh 100 trieäu GBP treân ba thò tröôøng?    khuynh höôùng laøm bình quaân tyû giaù giöõa caùc thò tröôøng khaùc nhau. 45 46   Caùc khaùi nieäm   Cty A ôû UÙc NK haøng 100.000 USD töø cty B ôû Thuïy   Caùch xaùc ñònh tyû giaù kyø haïn Só, traû chaäm 3 thaùng. Ñeå coù tieàn thanh toaùn, cty A   Yeát giaù treân thò tröôøng kyø haïn ñeán Maybank mua soá USD treân vaø NH ñaõ chaøo   Söû duïng giao dòch kyø haïn AUD/USD = 0,7300. Bieát raèng:   Tyû giaù ngaøy kyù keát: AUD/USD = 0,7302/06   Thöïc haønh hôïp ñoàng kyø haïn   Tyû giaù ngaøy th/toaùn: AUD/USD = 0,7289/95   Öu nhöôïc ñieåm cuûa giao dòch kyø haïn   ?? Ngaøy thanh toaùn. 47 48 12  
 13. 5/26/12     Giao dòch hoái ñoaùi kyø haïn laø giao dòch ngoaïi teä   Determination of Forward Rate maø moïi thoûa thuaän giöõa hai beân mua vaø baùn veà ◦  current spot rate and, loaïi ngoaïi teä, tyû giaù, thôøi haïn hôïp ñoàng ñeàu dieãn ra ôû hieän taïi nhöng vieäc chuyeån giao ngoaïi teä seõ ◦  Interest rates of two currencies thöïc hieän trong töông lai. Chöùng minh coâng thöùc: Lyù thuyeát IRP (interest rate   parity): Cheânh leäch laõi suaát giöõa hai quoác gia phaûi ñöôïc   Tyû giaù kyø haïn (Forward rate) buø ñaép bôûi cheânh leäch tyû giaù giöõa hai ñoàng tieàn ñeå nhöõng   Hôïp ñoàng kyø haïn (Forward FX contract): Trade ngöôøi kinh doanh cheânh leäch giaù khoâng theå söû duïng hôïp ñoàng kyø haïn maø kieám lôïi nhuaän. date (deal date – t) , counterparties, currencies,  Tỷ giá kỳ hạn sẽ chứa một phần bù hay phần chiết khấu được Amounts, Forward rate, maturity date (t+n), xác định từ chênh lệch lãi suất của hai quốc gia. Kết quả, kinh value date (t+n+2), charges. doanh chênh lệch lãi suất có đảm bảo sẽ thu được lợi nhuận không cao hơn lợi nhuận trong nước. 49 50  Coâng thöùc 1:  Caùch tính tyû giaù kyø haïn:  F= S(1+nrB)/(1+nrA)   Forward Rate = (Spot rate) + / - (Forward points)   Trong ñoù:   Forward points: discount/premium   F: tyû giaù kyø haïn   S: tyû giaù giao ngay   F= S + S.N. [LS(B) – LS(A)]   rB: laõi suaát ñoàng tieàn ñònh giaù  Coâng thöùc xaùc ñònh tyû giaù mua vaø baùn kyø haïn:   rA: laõi suaát ñoàng tieàn yeát giaù   Fm=Sm + Sm.N.[LSTG(B)– LSCV(A)]   Fb= Sb + Sb .N.[LSCV(B) – LSTG(A)] 51 52 13  
 14. 5/26/12     USD/SGD = 1.3420 – 25   GBP/USD = 1.2195 – 01   USD: 4.5 – 5%/naêm   USD: 3 – 3.5%/naêm   GBP: 4 – 4.5%/naêm   SGD : 5.15 – 6%/naêm   Tính tyû giaù kyø haïn mua vaø baùn 86 ngaøy cuûa GBP/USD   Tính tyû giaù kyø haïn mua vaø baùn 3 thaùng cuûa USD/ SGD 53 54   Xaùc ñònh tyû giaù kyø haïn ôû VN   QÑ 679/2002/QÑNHNN ngaøy 1/7/2002: cho pheùp caùc Ñieàu2/QÑ65/1999/QÑNHNN (p.luïc 4-66) TCTD ñöôïc pheùp giao dòch hoái ñoaùi kyø haïn vaø hoaùn ñoåi   Giao dòch giöõa VND vaø USD: toái ña ko ñöïôc vöôït quaù ñöôïc aán ñòn tyû giaù mua, baùn kyø haïn hoaùn ñoåi giöõa VND möùc traàn tyû giaù giao ngay coäng vôùi möùc gia taêng cho pheùp vaø USD khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn toái ña cuûa tyû giaù (tyû leä phaàn traêm cuûa möùc traàn tyû giaù giao ngay) quy ñònh giao ngay taïi thôøi ñieåm giao dòch (0,25%) coäng vôùi töøng ñoái vôùi cuøng kyø haïn cuï theå nhö sau: möùc tyû leä phaàn traêm cuï theå nhö sau:   Kyø haïn 30 ngaøy 0,58%   Kyø haïn 7 ngaøy ñeán 30 ngaøy 0,5%   Kyø haïn töø ngaøy thöù 31 ñeán döôùi 45 laø 0,87%   Kyø haïn töø ngaøy thöù 31 ñeán döôùi 60 laø 1,2%   Kyø haïn töø ngaøy thöù 45 ñeán döôùi 60 laø 1,16%   Kyø haïn töø ngaøy thöù 60 ñeán döôùi 75 laø 1,45%.   Kyø haïn töø ngaøy thöù 61 ñeán döôùi 90 laø 1,5%   Kyø haïn töø ngaøy thöù 165 ñeán döôùi 180 ngaøy 3,5%   Kyø haïn töø ngaøy thöù 91 ñeán döôùi 180 laø   ? Xaùc ñònh coâng thöùc tính tyû giaù kyø haïn VN 2,5%.   ? Söï khaùc nhau 55 56 14  
 15. 5/26/12     QÑ 648/2004/QÑ – NHNN:   Coâng thöùc xñ tyû giaù kyø haïn cuûa NHTM VN o  Thôøi gian giao dòch kyø haïn cuûa ngoaïi teä vôùi nhau vaø xaùc ñònh tyû giaù kyø haïn theo thoâng leä quoác teá. o  Giao dòch giöõa ngoaïi teä vaø VND: thôøi gian gd: 3 – 365 ngaøy, tyû giaù kyø haïn thoaû thuaän giöõa ngaân haøng vaø khaùch haøng döïa treân cheânh leäch ls. o  Ls VND = möùc ls cô baûn bình quaân naêm do NHNN coâng boá o  Ls USD = ls muïc tieâu naêm do FED coâng boá 57 58 PROFIT PROFIT Lợi nhuận từ vị thế bán hợp đồng kỳ hạn F Tỷ giá tại thời điểm F Tỷ giá tại thời điểm đến hạn S đến hạn S Lợi nhuận từ vị thế mua trong hợp đồng kỳ hạn LOSS 59 LOSS 60 15  
 16. 5/26/12     Ví duï 1:   Ví duï 2: Ñeå haïn cheá ruûi ro cho loâ haøng nhaäp khaåu traû Ñeå haïn cheá ruûi ro cho loâ haøng XK thu tieàn chaäm 2 thaùng, trò giaù 200,000 USD, ngaøy 10/8 sau 3 thaùng, trò giaù 350.000 USD, ngaøy 9/7 coâng coâng ty A kyù hôïp ñoàng kyø haïn vôùi ngaân haøng. ty kyù hôïp ñoàng kyø haïn vôùi ngaân haøng ORI. a.  Hoûi tyû giaù EUR/USD maø ngaân haøng chaøo cho A.  Tyû giaù GBP/USD do NH thoûa thuaän vôùi coâng ty coâng ty A? Trị giaù cuûa hôïp ñoàng kyø haïn maø laø bao nhieâu? NH phaûi thanh toaùn bao nhieâu ngaân haøng vaø coâng ty thoûa thuaän seõ laø bao GBP vôùi coâng ty? nhieâu? B.  Veõ hình minh hoïa lôïi ích cuûa coâng ty b.  Veõ hình minh hoïa lôïi ích cuûa ngaân haøng. C.  Bieát raèng: Bieát raèng: Tyû giaù giao ngay: EUR/USD = 1.2540 – 1.2552 Tyû giaù ngaøy kyù keát: GBP/USD= 1,7347/52 Laõi suaát kyø haïn 2 thaùng USD: 1.15% - 2.75%/naêm Laõi suaát GBP: 3,5% - 4,5% Laõi suaát kyø haïn 2 thaùng EUR: 2.5% - 3.25%/naêm Laõi suaát USD: 4,2% -5,8% 61 62   1/4/201X: GBP/USD: 2.0110 – 15 LS kyø haïn 3thaùng: GBP: 3 – 4.5%/naêm USD: 2 – 3.5 %/naêm   KHA coù moät hôïp ñoàng nhaäp khaåu trò giaù 1 trieäu GBP, traû chaäm 3t vôùi KHB. KHA qñ kyù hôïp ñoàng kyø haïn vôùi NH ñeå phoøng traùnh ruûi ro. Nghieäp vuï ngoaïi teä coù kyø haïn 
 A. KHA muoán huûy hôïp ñoàng kyø haïn. Haõy xaùc ñònh soá tieàn phaùt sinh cho giao dòch naøy.   Bieát raèng: Tyû giaù giao ngay GBP/USD 3 thaùng sau laø 2.1018 – NDF – Non Deliverable Forward 25. B. Sau 3 thaùng, KHA muoán keùo daøi hôïp ñoàng naøy theâm 1 thaùng. Haõy xaùc ñònh soá tieàn phaùt sinh cho giao dòch naøy.   Bieát raèng, Tyû giaù giao ngay GBP/USD 3 thaùng sau laø 2.1018 – 25, laõi suaát 1 thaùng: GBP: 3.95 – 5.25%/naêm, USD: 3.5 – 4.25%/naêm C. Sau 2 thaùng, KHB giao haøng sôùm cho KHA neân KHA caàn coù soá GBP ñeå thanh toaùn cho loâ haøng nhaäp khaåu. Haõy xaùc ñònh soá tieàn phaùt sinh cho giao dòch naøy.   Bieát raèng, tyû giaù giao ngay GBP/USD thôøi ñieåm naøy laø: 2.0180 – 90, laõi suaát 1 thaùng: GBP: 3.75 – 5.15%/naêm, USD: 3 – 4%/ naêm . 63 64 16  
 17. 5/26/12     Curency swap is a arrangement between two parties to exchange a series of cashflows of one currency for a series of currency in another currency over a specified period of time.   Nghieäp vuï hoaùn ñoåi ngoaïi teä laø giao dòch ñoàng thôøi mua vaø baùn cuøng moät luôïng ngoaïi teä (chæ coù hai ñoàng tieàn ñöôïc söû duïng trong giao dòch), trong ñoù kyø haïn thanh toaùn cuûa hai giao dòch laø khaùc nhau vaø tyû giaù cuûa hai giao dòch ñöôïc xaùc ñònh taïi thôøi ñieåm kyù keát hôïp ñoàng. (Quyeát ñònh soá 1452/2004/ QÑ-NHNN ngaøy 10/11/2004) 65 66   Swaps bao goàm 2 chieàu giao dòch:  Theo ñoái töôïng, giao dòch hoaùn ñoåi goàm 2 loaïi: o  Mua giao ngay vaø baùn coù kyø haïn   Giao dòch hoaùn ñoåi giöõa NH vaø NH o  Hoaëc, baùn giao ngay vaø mua coù kyø haïn   Giao dòch hoaùn ñoåi giöõa NH vaø KH  Swap contract: trade date, type of swap,  Theo tính chaát, giao dòch hoaùn ñoåi goàm 2 loaïi: counterparties, direction of deal, currencies, spot   Giao dòch hoaùn ñoåi goàm: Spot, Forward rate, forward point (swap rate), amounts, maturity   Giao dòch hoaùn ñoåi goàm: Forward, Forward. date, value date, charges. 67 68 17  
 18. 5/26/12     Giao dòch hoaùn ñoåi giöõa NH vaø KH Ngaøy10/06/2007 coù tyû giaù USD/VND: 16260 – 62, laõi suaát USD: 4,2 – 5,8% vaø VND: 6,6 –7,6%. Coâng ty A caàn VND neân muoán baùn 32.000USD KH mua giao ngay vaø baùn NH baùn giao ngay vaø nhöng Coâng ty bieát raèng 3 thaùng sau seõ caàn mua laïi coù kyø haïn mua coù kyø haïn soá USD naøy ñeå thanh toaùn HÑNK.  lôïi nhuaän cuûa coâng ty  lôïi nhuaän cuûa ngaân haøng KH baùn giao ngay vaø mua NH mua giao ngay vaø coù kyø haïn baùn coù kyø haïn 69 70   ABCCompany requests to sell GBP1,000,000 for   ABCCompany requests to sell USD1,000,000 for USD value spot, and Buy GBP 1,000,000 for USD GBP value spot, and Buy USD 1,000,000 for GBP three months forward. three months forward.   GBP/USD 1.9023 - 1.9025   GBP/USD 1.9023 - 1.9025 3mth 152 - 145 3mth 152 - 145 71 72 18  
 19. 5/26/12     Giao dòch hoaùn ñoåi giöõa NH vaø NH Löu yù: Giao dòch swap giöõa 2 ngaân haøng, neáu trong   Ví duï: nghieäp vuï spot ñaõ duøng tyû giaù naøo thì khi tính tyû giaù fw, S trong coâng thöùc F, phaûi duøng laïi tyû giaù ñaõ tính trong KH A caàn vay 178.000 SGD trong 3 thaùng vôùi nghieäp vuï spot. phöông aùn xin vay coù hieäu quaû. Ngaân haøng B ñoàng Vay SGD yù nhöng trong ngaân quyõ khoâng coøn SGD chæ coøn Spot baùn X USD USD. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu KH A, NH B t/hieän KHA NH B NH C swaps vôùi NH X. Tính lôïi nhuaän cuûa NH B trong For mua X USD nghieäp vuï naøy? Bieát raèng: Tyû giaù giao ngay USD/SGD = 1,7800/08 Laõi suaát USD: 3,5 - 4% Z SGD Y SGD Laõi suaát SGD: 4 - 4,5% 73 74   Quyeát ñònh soá 893/2001/QÑ/NHNN ngaøy 17 thaùng 7 naêm   Boå sung cho nhöõng haïn cheá cuûa giao dòch giao ngay 2001 cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nưôùc cho pheùp thöïc hieän giao dòch hoaùn ñoåi ngoaïi teä. ñoàng thôøi boå sung nhöõng haïn cheá cuûa giao dòch kyø   Khái niệm: Nghiệp vụ hoán đổi là một hợp đồng thỏa thuận haïn. mua một loại tiền tệ với tỷ giá cố định ngày hôm nay và đồng thời bán số ngoại tệ theo một tỷ giá xác định cho một ngày cụ   Vöøa ñaùp öùng nhu caàu mua hoaëc baùn ngoaïi teä ôû thôøi thể trong tương lai. ñieåm hieän taïi laãn thôøi ñieåm trong töông lai. Quyeát ñònh 893 chæ cho pheùp thöïc hieän giao dòch hoaùn ñoåi giöõa caùc NHTM ñöôïc pheùp hoaït ñoäng ngoaïi hoái vôùi NHNN.   Quyeát ñònh soá 679/2002-QÑ/NHNN ngaøy 01/7/2002, hôïp ñoàng hoaùn ñoåi coù kyø haïn cho pheùp trong khoaûng thôøi gian töø 7 - 180 ngaøy.   Quyeát ñònh soá 1452/2004/QÑ-NHNNngaøy 10/11/2004 hôïp ñoàng hoaùn ñoåi coù kyø haïn thöïc hieän caû 2 chieàu, kyø haïn thoûa thuaän 75 76 19  
 20. 5/26/12     Chæ quan taâm ñeán tyû giaù ôû hai thôøi ñieåm thoaû thuaän vaø thanh toaùn   Hôïp ñoàng coù kyø haïn laø hôïp ñoàng baét buoäc   Laø coâng cuï baûo hieåm tyû giaù toát nhöng ñoàng thôøi ñaùnh maát cô hoäi ñaàu cô. 77 78   Cty A coù moät loâ haøng NK trò giaù 100.000 USD traû A currency option gives the holder of the chaäm 3 thaùng, option   Ñeå phoøng ngöøa ruûi ro tyû giaù, cty A ñeán NH ACB Call mua moät quyeàn choïn mua (call options) trò giaù the right but not the obligation 100.000 USD, thôøi haïn 3 thaùng, vôùi tyû giaù USD/ to buy or sell a specific amount of currency VND thöïc hieän laø 16.998 vaø chi phí maø coâng ty phaûi Strike or traû cho NH ACB laø 300VND/USD. Put at a specific exchange rate exercise price on or before a specific future date Expiry date 79 80 20  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản