intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - PGS.TS. Hà Văn Hội

Chia sẻ: Mhnjmb Mhnjmb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
169
lượt xem
14
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - PGS.TS. Hà Văn Hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chương 2 Các phương tiện thanh toán quốc tế thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế có kết cấu nội dung như sau: các hình thức trả tiền lương trong hợp đồng thương mại quốc tế, mục đích lựa chọn phương tiện thanh toán quốc tế, hối phiếu thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - PGS.TS. Hà Văn Hội

 1. 2/19/2012 Tình huống giả định: Company Company Một công ty nuôi trồng thủy sản của Việt Nam ký hợp đồng xuất LOGO LOGO khẩu lô hàng thủy sản đông lạnh cho công ty America Fish Co.,Ltd với tổng trị giá 150.000USD. Sau khi giao hàng, Công ty chuẩn bị các thủ tục để tiến hành yêu cầu người nhập khẩu thanh toán. Tuy nhiên, theo chính sách quản lý ngoại hối của mỗi nước, cũng như tập quán thương mại quốc tế, việc thanh toán bằng tiền mặt là điều không thể. Đây là lần đầu tiên, Công ty thực hiện xuất khẩ lô hàng khẩu hà này,à nên ê chưa h nắm ắ được đ thô lệ và thông à thủ tục t thanh th h toán quốc tế. Vấn đề đặt ra: 1/ Làm thể thế nào để yêu cầu người mua thanh toán theo yêu cầu của hợp đồng đã ký? 2/ Người mua có thể thanh toán cho người ban như thế nào và bằng cách nào? 1 Company LOGO Trong quá trình thực hiện các hành vi trao đổi hàng hóa, dịch vụ, người ta MT Ký phát HP tr¶ thanh toán với nhau bằng những Hối phiÕu ngay (at sight) phương tiện gì? XuÊt Giao hàng NhËp khÈu khÈu SÐc Ký phát HP cã kú h¹n (time draft) T/T 4 3 Company Company LOGO Mục đích lựa chọn phương tiện LOGO thanh toán quốc tế 1. Sự hình thành thương phiếu ƒ Người xuất khẩu giao hàng cho người ƒ Mức độ thường xuyên của các mối quan nhập khẩu thông qua người chuyên chở hệ thương mại ƒ Khối lượng thanh toán hay quy mô giao ƒ Không thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt dịch để ể đảm bảo an toàn ƒ Thương phiếu ế ra đời thay cho thanh toán ƒ Mức độ tín nhiệm giữa các bên tham gia trực tiếp ƒ Tập quán kinh doanh của mỗi nước để lựa chọn phương tiện thanh toán phù hợp 5 6 1
 2. 2/19/2012 Company Company THƯƠNG PHIẾU LÀ CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN LOGO LOGO NHƯỢNG • Người thụ hưởng không thể tự mình đòi tiền hối phiếu mà phải thông qua ngân hàng. • Người thụ hưởng thương phiếu chuyển nhượng h quyền ề đó cho h người ời mà à họ h đang đ nợ. • Người thụ hưởng thương phiếu chuyển quyền Người XK Người NK thụ hưởng thương phiếu như chuyển nhượng một tài sản 7 8 Tình huống giả định: I. Hối phiếu thương mại Company Công ty XNK TH. Ký hợp đồng xuất khẩu lô hàng thủ công mỹ LOGO nghệ với tổng trị giá 65.000USD cho công ty Shitohama Co.,ltd. Sau khi giao hàng, Công ty phải ký phát hối phiếu và lập bộ chứng từ để yêu cầu người nhập khẩu thanh toán. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, Công ty thực hiện xuất khẩu lô hàng này, nên chưa hiểu rõ về Hối phiếu. Vấn đề đặt ra: 1/ Hối phiếu là gì? Hình mẫu của hối phiếu như thế nào? Do ai phát hành? 2/ Hối phiếu thành lập như thế nào là đúng quy định? 3/ Lưu thông hối phiếu dựa trên cơ sở nào? 9 Company LOGO Hèi phiÕu tù nhËn nî ƒ Hình thức đầu tiên là - Năm hối phiếu tự nhận nợ 1912, hội ƒ Với kỹ thuật chuyển Qu¸ tr× tr×nh nghị quốc nhượng, hối ố phiếu ế H×nhh thμ thμnhh tế đầu tiên được sử dụng phổ biến về hối Hèi phiÕu phiếu tổ ƒ Thoả ước quốc tế về hối phiếu. chức tại Người XK Người NK Den Haag. Hèi phiÕu ®ßi nî 12 11 2
 3. 2/19/2012 C¸c nguån luËt l−u th«ng Hèi Company phiÕu LOGO Tại ViÖt Nam ƒ Ngµy 24/12/1999 UBTV Quèc héi ®· ban hµnh Ph¸p lÖnh vÒ th−¬ng phiÕu cã hiÖu lùc 1/7/2000 vµ vÉn dùa trªn nÒn t¶ng cña C«ng −íc Gi¬nev¬ LuËt LuËt LLuËt Ët ƒ Ngày29/11/2005, Quốc hội Việt Nam ban hành quèc khu quèc Luật các công cụ chuyển nhượng, có hiệu lực bắt gia vùc tÕ đầu từ 01/7/2006 14 13 2. Khái niệm Hối phiếu Company Company Là mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do một người ƒLOGO LOGO3. Đặc điểm của Hối phiếu ký phát cho người khác ƒ Yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu, hoặc ™ Hối phiếu được hình thành từ hợp đồng giao đến một ngày cụ thể nhất định, hoặc đến một ngày dịch cơ sở có thể xác định trong tương lai ™ Hối phiếu là một tài sản vô hình ƒ Phải trả một số tiền nhất định cho một người nào ™ Hối phiếu là trái vụ một bên đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người ™ Tính trừu tượng của hối phiếu. khác hoặc trả cho người cầm phiếu. ™ Tính bắt buộc trả tiền của Hối phiếu. ™ Tính lưu thông của hối phiếu 15 16 Company Company LOGO Hối phiếu được hình thành từ LOGO Hối phiếu là một tài sản vô hình hợp đồng giao dịch cơ sở • Giá trị của hối phiếu không phải là giá trị của tờ •Giao dịch cơ sở của hối phiếu là hợp đồng giấy in Hối phiếu thương mại • Hói phiếu chứa đựng quyền pháp lý đối với lợi • Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên trong ích tương lai hợp đồng không thực hiện đồng thời • Nhận dạng hối phiếu là quan trọng hàng đầu •Giao dịch cơ sở của hối phiếu ngân hàng là hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển tiền 17 18 3
 4. 2/19/2012 Company Company LOGO Hối phiếu là trái vụ một bên LOGO Tính trừu tượng của hối phiếu. • Do một người ký phát hành cho người khác •Trên hối phiếu không ghi quan hệ tín dụng • Hối phiếu vô hiệu khi người bị ký phát từ • Hiệu lực pháp lý của hối phiếu không bị chối một cách hợp pháp hoặc bị phá sản. ràng buộc bởi nguyên nhân sinh ra hối • Trái vụ liên quan đến chuyển nhượng và phiếu chấp ấ nhận hốiố phiếu ế • Người chủ hối phiếu không cần biết khoản nợ đó xuất phát từ cơ sở nào 19 20 Company Company LOGO LOGO Tính bắt buộc trả tiền của Hối phiếu. Tính lưu thông của Hối phiếu. (Hối phiếu là một chứng từ có giá ) ƒLệnh bắt buộc thanh toán một số tiền cụ thể ƒ Hối phiếu là một chứng từ có giá được qui định trong thời hạn cụ thể. hình mẫu chặt chẽ. ƒ Mệnh lệnh được thể hiện bằng một văn bản ƒ Khoản nợ hối phiếu được thể hiện bằng một có g giá trịị p p lý. pháp ý văn bản ƒHối phiếu đòi nợ là một mệnh lệnh thanh ƒ Hối phiếu chỉ được công nhận khi tuân theo toán. hình mẫu như luật hối phiếu quy định. ƒ Hối phiếu có thể được chuyển nhượng một hay nhiều lần trong thời hạn của nó 21 22 Company Company LOGO LOGO Ý nghĩa kinh tế của bản thân hối phiếu: •Là công cụ tín dụng Hình thức của hối phiếu •Là phương tiện đảm bảo ƒ Hối phiếu là một văn bản bắt buộc. ƒ Hối phiếu nói, điện tín, điện thoại vô giá trị •Là công cụ đầu tư vốn ƒ Hình mẫu hối phiếu phát hành theo mẫu thống Là công cụ thanh toán •Là nhất nhất. ƒ Ngôn ngữ của hối phiếu: viết hoặc in sẵn. ƒ Hối phiếu không được viết bằng bút chì, mực dễ phai hay bằng mực đỏ. ƒ Hối phiếu có thể thành lập hai hay nhiều bản. 23 24 4
 5. 2/19/2012 Company Company LOGO LOGO Nội dung của Hối phiếu Bill of Exchange ƒ Tiêu đề Hối phiếu. No:.... ........ .../.../20... ƒ Địa điểm ký phát hối phiếu. For:............................ ƒ Ngày tháng ký phát hối phiếu. At.......................sight of this FIRST of exchange (Second of the same tenor and date being unpaid). Pay to/to the order of ƒ Lệnh bắt buộc phải thanh toán một số tiền cụ ..................................................................................... The Th sum off thể. ........................................................................................................ ƒ Thời hạn thanh toán. ........................................................................................................ ƒ Tên của người tiếp nhận hối phiếu. Value received as per our invoice (s) No................Dated.............. ƒ Địa điểm thanh toán. Drawn under................................................................................... ƒ Tên của người hưởng hối phiếu. To………........................ 25 26 ....................................... Bill of Exchange Form(Collection) Company Company BILL OF EXCHANGE LOGO LOGO HỐI PHIẾU No. 10/HN-Exp./2011 Hanoi, Vietnam, Dec. 6th,2011 Số: 10/HN-Exp./2011 Hà nội, Việt Nam ngày 6/12/2011 For: USD165,000.00 Số tiền: 165.000 USD At sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the Ngay sau khi nhìn thấy bản THỨ NHẤT của hối phiếu này (bản same tenor and date being unpaid) npaid) Pay Pa to the order of THÁ HAI cùng ngày tháng không trả tiền) trả theo lệnh của Ngân BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM the sum hàng Ngoại Thương Việt Nam một số tiền là một trăm sáu mươi of United State Dollars one hundred sixty five thousand only lăm ngàn Đô-la Mỹ chẵn. Value received as per our invoice (s) No(s) 12/IN-2011/HN Theo hóa đơn thương mại số 12/IN-2011/HN ngày 4/12/2011, Dated: Dec. 4th, 2011. được ký phát bởi Công ty XNK Việt Nam. Drawn under Vietnam Export Corporation Gửi Công ty TNHH Wurito Công ty XNK Việt Nam, số 200, To: Wurito Co. Ltd, Vietnam Export Corporation, No. 200 Thanglong Số 179 đường Kansai, đườngThăng Long Road, Hà Nội, Việt Nam 179 Kansai Road, Osaka, Japan Road, Hanoi, Vietnam (signed) 27 Thành phố Osaka, Japan (Đã ký) 28 Sample Instrument: Company Company Draft LOGO LOGO Bill of Exchange No:.... ........ .../.../20... For:............................ At.......................sight of this FIRST of exchange (Second of the same tenor and date being unpaid). Pay to/to the order of ..................................................................................... The Th sum off ........................................................................................................ ........................................................................................................ Value received as per our invoice (s) No................Dated.............. Drawn under................................................................................... Confirmed/irrevocable L/C No.............Date/wired.......................... To………........................ 29 30 ....................................... 5
 6. 2/19/2012 BILL OF EXCHANGE (1) CÁCH GHI HỐI PHIẾU Company Company No. 10/HN-Exp./2011 (2) Hanoi, Vietnam, Dec. 6th,2011 (2) (1) Tên Hối phiếu LOGO LOGO (2) Ghi số hiệu của Hối phiếu và địa điểm, ngày, tháng thành lập Hối For: USD165,000.00 (3) phiếu (có thể trùng với ngày cấp vận đơn, Hóa đơn TM) (3) Ghi đơn vị tiền tệ và số tiền bằng số (hoặc bằng chữ) (4) (4) Ghi thời hạn trả tiền At sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of (5) Ghi người thụ hưởng Hối phiếu (6) Ghi đơn vị tiền tệ và số tiền bằng chữ (hoặc bằng số) BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM(5)the sum (7) Ghi số hiệu, ngày tháng phát hành hóa đơn thương mại of United State Dollars one hundred sixty five thousand only (6) (8) Ghi tên người phát hành hóa đơn thương mại Value received as per our invoice (s) No(s) 12/IN-2011/HN (7) (9)Ghi số hiệu, ngày phát hành L/C Dated: Dec. 4th, 2011. (7) (10) Ghi tên và địa chỉ người trả tiền Hối ohiếu Drawn under Vietnam Export Corporation (8) (11) Ghi tên và chữ ký của người đại diện hợp pháp của người phát Irrevocable L/C No. 02503021 LC 02 Dated June 10th 2011 (9) hành Hối phiếu To: Wurito Co. Ltd, (10) Vietnam Export Corporation, No. 200 Thanglong 179 Kansai Road, Osaka, Japan Road, Hanoi, Vietnam (signed) (11) 31 32 4. Quy trình lưu thông Hối phiếu Company Mô tả quy trình Company LOGO LOGO 1. Phát hành hối phiếu sau khi giao hàng. (1) Người phát hành Người tiếp nhận hối phiếu hối phiếu (con 2. Người mua thừa nhận món nợ của mình và ký nợ) chấp nhận hối phiếu. (2) 3. Chuyển nhượng hối phiếu. (4) (3) 4. Trả tiền mua hối phiếu. 5. Chiết khấu tại ngân hàng thương mại 6. Thanh toán cho người giữ hối phiếu Người giữ (6) Ngân hàng (8) Ngân hàng 7. Tái chiết khấu tại ngân hàng quốc gia hối phiếu thương mại quốc gia (5) (7) 33 34 Sơ đồ lưu thông Hối phiếu Company Company LOGO 5. Các bên liên quan trong hối phiếu 1.LOGO Người ký phát hối phiếu có quyền: ƒ Nhận tiền từ người bị ký phát (2) Ngân hàng Ngân hàng ƒ Xin chiết khấu HP tại Ngân hàng bên bán (5) đại lý ƒ Thế chấp HP để vay tiền ƒ Chuyển nhượng HP ƒ Quyền ề khiếu ế nại trước tòa án (1) (6) (4) (3) 2. Người ký phát hối phiếu có nghĩa vụ: ƒ Khi hối phiếu đã chuyển nhượng bị từ chối trả tiền, phải hoàn trả tiền cho người được chuyển nhượng Người ký (Giao hàng) Ngân Ngườihàng trả ƒ Chịu trách nhiệm về chữ ký của mình phát HP bêntiền bán 35 36 6
 7. 2/19/2012 Company Company LOGO LOGO 1. Người bị ký phát hối phiếu có quyền ƒ Không chịu trách nhiệm đối với hối phiếu trước khi 2. Người bị ký phát hối phiếu có nghĩa vụ ký chấp nhận. ƒ Chấp nhận HP kỳ hạn khi xuất trình ƒ Chấp nhận hoặc từ chối trả tiền hối phiếu ƒ Thực hiện các nghĩa vụ khác do ƒ Thu Th lại l i HP hoặc h ặ hủy hủ bỏ sau khi đã trả t ả tiền tiề HP Luật L ật HP quy định đị h ƒ Thực hiện nghĩa vụ trả tiền chỉ khi HP đáo hạn. ƒ Kiểm tra dây chuyền ký hậu chuyển nhượng 37 38 Drawee: Người bị ký phát hay người trả tiền Company - Vai trò là con nợ. Acceptor: Company Người chấp nhận. LOGO LOGO Các bên tham gia trong hối phiếu ƒ Vai trò là con nợ. ƒ Bất kỳ Drawee nào đều là Acceptor; và ngược lại Beneficiary (Holder or Bearer): Người thụ hưởng ƒ Đích danh. ƒ Người nhận chuyển ể nhượng. ƒ Người nắm giữ HP vô danh. NGƯỜI BÁN NGƯỜI MUA 39 40 Company Company LOGO LOGO Khái niệm Ng©n hµng Ng©n hµng ƒ HP được chuyển từ người này sang người 3 khác nhằm mục đích đòi tiền, chuyển nhượng 4 3 3 4 q quyền y sở hữu hối p phiếu, chiết khấu, cầm cố. 1 ƒ Có hai cách lưu thông Hối phiếu là trao tay và Ng−êi xuÊt khÈu Ng−êi nhËp khÈu ký hậu chuyển nhượng. 2 1. Giao dịch cơ sở 2. Thực hiện giao dịch cơ sở 3. Ký phát Hối phiếu trả tiền ngay 4. Trả tiền ngay sau khi được xuất trình Hối phiếu 41 42 7
 8. 2/19/2012 Company Company LOGO LOGO Lưu thông bằng thủ tục ký hậu: Ng©n hµng Ng©n hµng • Là cách lưu thông phổ biến nhất. 3 • Một HP muốn chuyển nhượng bằng thủ tục 4 3 3 4 ký hậu phải là Hối phiếu trả theo lệnh của 1 người thụ hưởng Ng−êi xuÊt khÈu Ng−êi nhËp khÈu 2 1. Giao dịch cơ sở 2. Thực hiện giao dịch cơ sở 3. Ký phát Hối phiếu kỳ hạn 4. Ký chấp nhận và hoàn trả Hối phiếu cho người thụ hưởng 43 44 Company Company LOGO LOGO HỐI PHIẾU Số :110/HPTT-VCB Hà Nội-Việt Nam, Ngày 16 tháng Chấp nhận Hối phiếu (acceptance): 4năm 2009 Số tiền : USD 117.500 • Là hành vi bằng ngôn ngữ của người trả tiền Ngay sau khi nhìn thấy bản thứ nhất của hối phiếu này, (bản thứ hai cùng nội hoặc người có nghĩa vụ trả tiền uỷ thác dungg ngày g y tháng g không g trả tiền). ) Trả theo lệnh ệ g hàng của ngân g ngoại g ạ thương g Việt Nam số tiền là : Một trăm mười bảy ngàn năm trăm Đôla Mỹ chẵn. • Thể hiện trên mặt trước của hối phiếu, phiếu Theo hoá đơn thương mại số : 01/XK-2002 Ngày 15/4/2009 • Cam kết trả tiền cho người hưởng vô điều L/C số : 270114426ILC0412 kiện. Ngày: 01/2/ 2009 Gửi: Ngân hàng Hữu hạn Sumitomo Công ty XNK Việt Nam TOKYO- Nhật Bản (Đã ký) 45 46 Company Company LOGO LOGO Theo UBL: ƒ Ghi ở mặt trước, góc bên trái cuối cùng của hối Cách thức ký chấp nhận: phiếu (tránh với nghiệp vụ ký hậu) + Chấp nhận ngắn ƒ Bằng ngôn ngữ đơn giản rõ ràng. + Chấp nhận đầy đủ ƒ Ghi ngày ký chấp nhận đối với HP có kỳ hạn. hạn p nhận + Chấp ậ một ộ pphần. ƒ Chấp nhận phải vô điều kiện. + Chấp nhận bảo lãnh ƒ Người ký chấp nhận phải có quyền ký hợp đồng kinh tế đối ngoại và ký bằng tay. 47 48 8
 9. 2/19/2012 Company Company LOGO LOGO Khái niệm: Nguyên tắc của ký hậu: Là hành vi bằng ngôn ngữ của người thụ hưởng + Người ký phát là người ký hậu đầu tiên hối phiếu thoả thuận ký tên vào mặt sau hối phiếu + Người ký hậu phải là người sở hữu hợp y để chuyển q y quyền ụ hưởng thụ g hối p phiếu đó cho p p Hối p pháp phiếu người khác. + Ký hậu chuyển nhượng phải vô điều kiện + Ký hậu phải chuyển nhượng toàn bộ và không thay đổi nội dung hối phiếu 49 50 Company Company LOGO LOGO Bảo lãnh HP - Bảo lãnh HP là gì? Các loại ký hậu: - Những ai là người được bảo lãnh? + Ký hậu để trắng + Ký hậu đích danh - Hình thức Bảo Lãnh: + Kýý hậu ậ theo lệnh ệ + Ghi trên HP nội dung: Cụm từ “Bảo Bảo lãnh lãnh”, số tiền, tiền + Ký hậu miễn truy đòi chữ ký, tên, địa chỉ của người bảo lãnh, và tên người được bảo lãnh. Nếu không ghi tên người được bảo lãnh thì đó là bảo lãnh cho người ký phát. + Bảo lãnh mật? 51 52 Company Company II. Séc (cheque) LOGO LOGO Từ chối trả tiền và kháng nghị (Protest) 1. Khái niệm - Đến hạn trả tiền hối phiếu, người trả tiền từ Séc là một tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện của chối, người thụ hưởng có quyền kháng nghị. người mua ra lệnh cho ngân hàng giữ tài khoản của mình, yêu cầu ngân hàng trích từ tài khoản - Kháng nghị được lập trong thời hạn hai ngày đó một số tiền nhất định để trả cho người hưởng làm việc tiếp ế sau ngày hết ế hạn của hối ố phiếu. ế ghi trên tờ séc hoặc trả cho người cầm séc 53 54 9
 10. 2/19/2012 3. Nội dung của Séc Company 2. Các bên liên quan Company LOGO LOGO trong lưu thông Séc Séc phải tuân thủ những nội dung và hình thức ƒ Người phát hành séc - người chủ tài khoản yêu theo luật định: cầu trích tiền để trả cho người khác. ƒ Người ký phát séc phải có số dư trên tài ƒ Ngân hàng trả tiền khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng - Số g ƒ Người thụụ hưởng g tờ séc tiền phát hành trên tờ séc không được vượt quá ƒ Người cầm séc - Người được người khác số dư trên tài khoản. chuyển nhượng séc cho mình và lúc này trở ƒ Séc phải làm bằng văn bản, có một hình mẫu thành người thụ hưởng séc nhất định trong toàn quốc do ngân hàng nhà nước phát hành. 55 56 3. Nội dung của Séc (tiếp) Company Company 3. Nội dung của Séc (tiếp) LOGO LOGO - Tiªu ®Ò sÐc ph¶i ®−îc ghi b»ng mét thø mùc vµ - SÐc mang tÝnh chÊt thêi h¹n, chØ cã gi¸ trÞ thanh cïng víi ng«n ng÷ trong nội dung sÐc. to¸n trong thêi h¹n hiÖu lùc cña nã. - Ghi râ ®Þa ®iÓm vµ ngµy th¸ng lËp sÐc; ®Þa chØ - Thêi h¹n hiÖu lùc cña sÐc ®−îc ghi râ trªn tê sÐc: cña ng−êi yªu cÇu trÝch tµi kho¶n, sè tµi kho¶n + 8 ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh sÐc vµ lµ sÐc l−u ph¶i ¶ trÝch; Ng©n hµng tr¶ ¶ tiÒn; Ò tªn vµ ®Þa chØØ ng−êi th«ng trong ph¹m vi 1 n−íc. h−ëng sÐc; Ch÷ ký cña ng−êi ph¸t hµnh sÐc + 20 ngµy l−u th«ng trong cïng mét ch©u. - Sè tiÒn ghi (c¸ch ghi vµ c¸ch tr¶ nh− trong hèi + 70 ngµy l−u th«ng kh«ng cïng ch©u. phiÕu) 57 58 Company 4. Quy trình lưu thông séc Company 5. C¸c lo¹i sÐc LOGO LOGO ™ SÐc ®Ých danh: Trªn sÐc ghi râ tªn ng−êi h−ëng 6 1. Ph¸t hµnh sÐc thanh to¸n lîi, lo¹i nµy kh«ng chuyÓn nh−îng ®−îc b»ng h×nh NHNK NHXK 2,3. Nhê thu. 3 thøc ký hËu. 4. XuÊt tr×nh sÐc ®ßi tiÒn. ™ SÐc v« danh: Trªn sÐc kh«ng ghi râ tªn ng−êi 4 5 2 7 5 Tr¶ tiÒn 5. tiÒn. h−ëng lîi hoÆc cã ghi th× ghi: “Tr¶ Tr¶ cho ng−êi cÇm 6. QuyÕt to¸n thanh to¸n sÐc. sÐc”; sÐc cã thÓ chuyÓn nh−îng b»ng c¸ch trao tay. NK 1 XK ™ SÐc theo lÖnh (cheque to order ). Trªn sÐc ghi: 7. Tr¶ tiÒn cho ng−êi XK “tr¶ theo lÖnh cña «ng X”. Lo¹i nµy cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc theo h×nh thøc ký hËu. 59 60 10
 11. 2/19/2012 Company 5. C¸c lo¹i sÐc Company LOGO LOGO SÐc du lÞch (Traveller’s cheque) do - SÐc g¹ch chÐo (crossed cheque). Lµ lo¹i sÐc ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu chi nh¸nh mµ ng−êi ph¸t hµnh sÐc hoÆc ng−êi h−ëng lîi sÐc hoÆc ®¹i lý cña m×nh ë n−íc ngoµi tr¶ dïng bót g¹ch chÐo hai g¹ch chøng tá sÐc nµy mét sè tiÒn cho ng−êi h−ëng lîi sÐc. kh«ng dïng ®Ó rót tiÒn mÆt mµ dïng ®Ó chuyÓn ƒNg−êi h−ëng lîi sÐc lµ kh¸ch du lÞch, kho¶n. kho¶n Cã hai lo¹i: khi mua sÐc ph¶i ký, ký khi nhËn tiÒn ph¶i + SÐc g¹ch chÐo th−êng (kh«ng ghi tªn ng©n hµng ký ®èi chøng, nÕu ®óng ng©n hµng míi lÜnh hé tiÒn). tr¶ tiÒn. + SÐc g¹ch chÐo ®Æc biÖt (cã ghi tªn ng©n hµng). 61 62 Company Company LOGO SÐc du lÞch (Traveller’s cheque) LOGO ƒThêi h¹n hiÖu lùc cña sÐc du lÞch cã thÓ SÐc chuyÓn kho¶n cã h¹n vµ cã thÓ v« thêi h¹n. Trªn sÐc (Transferable Cheque) ghi râ khu vùc Ng©n hµng tr¶ tiÒn, ngoµi ƒ Chñ yÕu dïng trong lÜnh vùc th−¬ng m¹i khu vùc ®ã sÐc kh«ng cã gi¸ trÞ thanh ƒ Ng−êi ký ph¸t sÐc ra lÖnh cho ng©n hµng to¸n. y sang trÝch tõ tµi kho¶n m×nh ®Ó chuyÓn g mét é tµi kho¶n kh¸c t¹i một ng©n hµng kh¸c. ƒ Lo¹i sÐc nµy kh«ng dïng ®Ó rót tiÒn mÆt ®−îc 63 64 Company Company III. Kú phiÕu (Promissory Note ). LOGO SÐc x¸c nhËn (Certified cheque). LOGO - Ng©n hµng x¸c nhËn viÖc tr¶ tiÒn. - Lµ mét giÊy høa tr¶ tiÒn cña ng−êi nhËp khÈu ƒ Trªn sÐc ghi: “X¸c nhËn sè tiÒn... tr¶ göi chi ng−êi xuÊt khÈu høa cam kÕt tr¶ mét sè ®Õn ngµy... t¹i ng©n hµng...”. tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng−êi h−ëng lîi trong thêi h¹n ƒ Ph¶i më tµi kho¶n x¸c nhËn vµ chØ ®−îc ghi trªn kú phiÕu ®ã. tr¶ sè tiÒn ghi trªn tµi kho¶n ®ã. ®ã - C¸c C¸ nguånå luËt l Ët ¸p ¸ dông d ®Ó ®iÒu ®iÒ chØnh hØ h hèi phiÕu hiÕ ƒ Dïng ®¶m b¶o an toµn cho thanh to¸n còng ®−îc ¸p dông ®èi víi kú phiÕu. c¸c hîp ®ång cã kim ng¹ch lín; tr¶ tiÒn x¶y ra th−êng xuyªn. 65 66 11
 12. 2/19/2012 C¸c ®Æc ®iÓm của kỳ phiếu Company LOGO ™ Kú h¹n cña kú phiÕu ®−îc ghi râ trªn kú Khái niệm phiÕu. Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán ™ Kú phiÕu cã thÓ do mét hay nhiÒu ng−êi không dùng tiền mặt mà người chủ thẻ có thể cïng ký ph¸t. sử dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền ™ Kú phiÕu kh«ng cÇn cã sù b¶o l·nh cña mua hàng hoá, hoá dịch vụ tại các điểm chấp nhận ng−êi thø 3. thanh toán bằng thẻ. ™ Kú phiÕu chØ cã mét b¶n. 67 68 Phân loại thẻ Phân loại thẻ 2. Phân loại theo tính chất thanh toán của 1. Phân loại theo công nghệ sản xuất thẻ •Thẻ khắc chữ nổi (EmbossingCard) •Thẻ tín dụng (Credit Card) •Thẻ băng từ (Magnetic stripe) •Thẻ ghi nợ (Debit card) •Thẻ thông minh (Smart Card) •Thẻ rút tiền mặt (Cash card) 69 70 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2