intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Tổng quan về ngân hàng trung ương

Chia sẻ: Mhnjmb Mhnjmb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
160
lượt xem
20
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Tổng quan về ngân hàng trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của chương 2 Tổng quan về ngân hàng trung ương thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: sự ra đời và bản chất của ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, hệ thống tổ chức ngân hàng trung ương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Tổng quan về ngân hàng trung ương

  1. 1/30/2012 Phần 2. Phầ NGHIEÄP VUÏ NGAÂ NGANN HANG HAØNG TRUNG ÖÔNG Chöông 2 TOÅNG QUAN VEÀ NGAÂ NGANN HANG HAØNG TRUNG ÖÔNG (Central Bank) I. SỰ RA ÑÔØI VAØ BAÛN CHAÁT CUÛA NHTW 1. Khaùi nieäm veà NHTW 2. Quaù trình ra ñôøi cuûa NHTW Heä thoáng NH cuûa moãi quoác gia phaùt trieån qua caùc thôøi kyø nhö sau sau:: + Thôøi kyø thöù nhaát: Töø theá kyû V trôû veà tröôùc + Thôøi kyø th thứứ hai hai:: Töø theá kyû V ñeán XV + Thôøi kyø thöù ba : Töø theá kyû XVI ñeán nay 1
  2. 1/30/2012 Thời kỳ thứ nhất: Thời kỳ sơ khai hình thành nghề NH. ™Trước công nguyên 3500 năm: chiến trach, cướp bóc, nảy sinh yêu cầu giữ tiền bạc: - Bảo vệ an toàn tiền bạc - Chuyển đổi các đồng tiền đề lưu hành ™ Đáp Đá ứng ứ yêu ê cầuầ trên t ê là chùa hù chiền, hiề nhàhà thờ, thờ nhữn người quyền quý ™ Sản xuất, lưu thông hàng hóa phát triển, kéo theo hoạt động bảo quản, đổi chác tiền bạc. ™ Hình thành các tổ chức cho vay nặng lãi ™ Xuất hiện thuật ngữ Bancus Thời kỳ thứ hai ™ Từ V- VII sau công nguyên Ngân hàng có bước tiến bộ mới ™ Chủ Ngân hàng biết sử dụng số hiệu khoản để ghi chép, giao dịch ™ Từ thế kỷ XII XII--XV sau CN, CN các nghiệp vụ NH phát triển đa dạng ™ Bước đàu hình thành các dịch vụ NH quốc tế Thời kỳ thứ ba ™ Phát triển sôi động nhất của Hệ thống NH ™ Diễn ra từ XVI – XX ™ Xuất hiện sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng ™ Phân hóa hệ thống Ngân hàng thành hai cấp ™ Thời kỳ này gồm các giai đoạn sau sau:: 2
  3. 1/30/2012 ¾ Giai ñoaïn I: Giai ñoaïn phaùt trieån töø loaïi NHTM (Commercial Bank) trôû thaønh loaïi NH Phaùt haønh (Issuing Bank). Bank). Th Thếế kỷ XVI - XVII ¾ Giai ñoaïn II II:: Giai ñoaïn phaùt trieån töø NH phaùt haø phat hanhnh trô trôû thanh thaønh caù cacc NH phat phaùt haø hanh nh ñoäc quyeàn-Exclusive Issuing Bank (Khoaûng töø ñaàu TK XVIII ñeán ñaàu TK XX).XX). ¾ Giai ñoaïn III III:: Giai ñoaïn phaùt trieån töø NH phaùt haønh ñoäc quyeàn thaønh NHTW (Central Bank).. Töø giöõa TK XX Bank) 3. Baûn chaát cuûa NHTW: ¾ Laø NH phaùt haønh ñoäc quyeàn cuûa Nhaø nöôùc ¾ Laø NH cuûa caùc NH ¾ L ø boä La b ä may ù quanû ly l ù nha h ø nöôc öôù trong t lónh ló h vöï öc tieàn teä tín duïng ¾ Laø cô quan quaûn lyù KT- KT-TC toång hôïp cuûa moät quoác gia II. CHỨC NĂNG CỦA NHTW a. Chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ NH. - Tham gia XD chiến lược phát triển KTXH - Xây dựng quy định pháp lý, chiến lược phát triển ngành NH - Xây dựng và thực hiện CSTT quốc gia - Thanh tra, giám sát HĐ của hệ thống NH - Tổ chức hệ thống thống kê, dự báo - Tổ chức phát hành tiền 3
  4. 1/30/2012 II. CHỨC NĂNG CỦA NHTW b) Chức năng nghiệp vụ của NHTW ™ Phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ. - Là chức năng rất quan trọng - Tổ chức đưa tiền vào trong lưu thông, đảm bảo cung ứng đủ tiền cho nền kinh tế - Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc: Cân đối, bảo đảm tập trung thống nhất đảm, - Các kênh phát hành tiền + Cho vay đối với nền KT qua các NHTM + Cho vay chính phủ + Phát hành qua thị trường mở + Tăng dự trữ ngoại tệ II. CHỨC NĂNG CỦA NHTW (t) b) Chức năng nghiệp vụ của NHTW (t) ™Thực hiện chức năng NH của NHTW - Mở tài khoản và tiếp nhận dự trữ tiền tệ - Tiếp vốn cho NHTM - Tổ chức hệ thống thanh toán bù trừ - Tổ chức và điều hành hoạt động thị trường mở - Kiểm soát tín dụng của các NHTM - Thực hiện chức năng NH của CP II. CHỨC NĂNG CỦA NHTW (t) b) Chức năng nghiệp vụ của NHTW (t) ™Thực hiện chức năng NH của Chính phủ - Làm đại lý cho Chính phủ trong việc phát hành tiền và thanh toán trái phiếu khi đáo hạn - Cho Ngân sách NN vay vốn khi cần thiết - Mở tài khoản và giao dịch với hệ thống kho bạc NN 4
  5. 1/30/2012 III.. HEÄ THOÁNG TOÅ CHÖÙC NHTW III NHTW:: - Moâ hình thöù nhaát: Moâ hình NHTW tröïc thuoäc Chính phuû (hình A): A): + NHTW laø cô q quan ngang g g Boä, chòu söï laõnh ñaïo tröïc tieáp cuûa Chính phuû. + Chính phuû kieåm tra, giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa NHTW . Hình A: SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC QUOÁC HOÄI CHÍNH PHUÛ BOÄ VAØ CAÙC CQ NGANG BOÄ (Taøi chính, Keá hoaïch Ñaàu tö, TM, NGAÂN HAØNG TRUNG ÖÔNG Coâng nghieäp, Noâng nghieäp, v.v... ) CAÙC MUÏC TIEÂU KINH TEÁ – XAÕ HOÄI - Moâ hình thöù hai: hai: Moâ hình NHTW tröïc thuoäc Quoác hoäi (hình B): B): + NHTW ñoäc laäp vôùi Chính phuû + Chính p phuû khoâng g giaùm saùt, kieåm tra hoatï ñoäng cuûa NHTW 5
  6. 1/30/2012 Hình B: SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC QUOÁC HOÄI CHÍNH PHUÛ NGAÂN HAØNG TW BOÄ VAØ CAÙC CQ NGANG BOÄ (Taøi chính, Keá hoaïch Ñaàu tö, TM, Coâng nghieäp, Noâng nghieäp, v.v... ) CAÙC MUÏC TIEÂU KINH TEÁ – XAÕ HOÄI IV. NGAÂN HAØNG TRUNG ÖÔNG ÔÛ VN: 1. Lòch söû ra ñôøi: •- 6/5/1951 thaønh laäp NHQGVN (NBV) •- 10//1961 ñoåi teân NHQGVN thaønh NHNNVN (SBV) 10 •- 7/1976 tieáp quaûn vaø hôïp nhaát toaøn boä heä thoáng NH mieàn Nam vaøo SBV •-26//3/1988 chuyeån heä thoáng NH moät caáp thaønh heä 26 thoáng NH hai caáp •-24//5/1990 coâng boá 2 Phaùp leänh NH, ñaùnh daáu söï ra 24 ñôøi cuûa haøng loaït NHTM vaø caùc TCTD khaùc trong neàn KT VN •- 02//12/ 02 12/1997 thay theá 2 Phaùp leânh NH baèng 2 Luaät NH 2. Heä thoáng toå chöùc cuûa NHNN VN VN:: Hieän nay, heä thoáng toå chöùc cuûa NH Nhaø nöôùc VN ñöôïc toå chöùc nhö sau sau:: ™ Truï sôû TW : Ñaët taïi thuû ñoâ Haø Noäi, vôùi boä maùy quan may quaûn ly lyù taäp trung gom goàm: Thong gom: Thoáng ñoc, ñoác 4 Pho Phoù thoáng ñoác, Vuï tröôûng caùc Vuï tham möu möu.. ™ Chi nhaùnh ñòa phöông phöông:: Ñaët taïi caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc laøm nhieäm vuï quaûn lyù Nhaø nöôùc treân ñòa baøn 63 tænh, thaønh phoá. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản