intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - TS. Trần Thị Lương Bình

Chia sẻ: Dshgfdcxgh Dshgfdcxgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
113
lượt xem
11
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - TS. Trần Thị Lương Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng nhằm trình bày về các nội dung chính: chuyển tiền (Remittance), ghi sổ (open account), bảo lãnh (L/G), tín dụng dự phòng (Standby Credit), nhờ thu (Collection)...cùng tìm hiểu đề này qua bài giảng phương thức thanh toán quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - TS. Trần Thị Lương Bình

 1. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 3.1 Ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn (Remittance) CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ THÔNG DỤNG 3.1.1.Kh¸i niÖm: Lµ mét ph-¬ng thøc thanh to¸n trong đó khách hàng (người yêu cầu trả tiền) yªu cÇu ng©n hµng 3.1 Chuyển tiền (Remittance) của m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng-êi 3.2 Ghi sổ (open account) khác (người hưởng lợi) ở mét địa điểm nhất định b»ng 3.3 Bảo lãnh (L/G) ph-¬ng tiÖn chuyển tiền do khách hàng quy định. 3.4 Tín dụng dự phòng (Standby Credit) 3.5 Nhờ thu (Collection)  TS. Trần Thị Lương Bình  Khoa Tài chính – Ngân hàng  0948 034 777  tranthiluongbinh@ftu.edu.vn 1 2 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.1. Ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn (Remittance) 3.1. Ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn (Remittance) 3.1. 2. C¸c bªn tham gia: 3.1. 2. C¸c bªn tham gia:  Người yêu cầu trả tiền (Applicant):  Ng©n hµng:  Người trả tiền (Payer): Ng-êi mua, NK …  NH chuyÓn tiÒn (Remitting bank): NH ở nước  Người chuyển tiền (Remitter): nhà đầu tư, người yêu cầu chuyển tiền kiều bào …  NH người hưởng : NH ở nước người hưởng lợi  Người hưởng lợi (Beneficiary): người nhận tiền (ng-êi  NH trung gian (Intermidiary bank, correspondent b¸n, XK hay ng-êi cung øng mét dÞch vô nµo ®ã..) bank, paying bank): Là NH đại lý nắm giữ TK của NH chuyển tiền Có thể là NH ở nước người hưởng lợi, có thể là NH ở nước thứ ba 3 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 4 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.1.3 Néi dung cña lệnh chuyÓn tiÒn 3.1.3 Quy trình thanh toán (Remittance) 1. Ngày giá trị 5 2. Sè tiÒn chuyÓn Correspondent bank Remitting bank 3. Tªn vµ ®Þa chØ cña ng-êi yêu cầu chuyÓn tiÒn, Sè tµi 4 3 kho¶n mở tại ng©n hµng chuyển tiền, 6 2 4. Tªn vµ ®i¹ chØ ng-êi h-ëng lîi - Sè tµi kho¶n - Ng©n 1 Beneficiary Applicant hµng trung gian, NH đại lý (Exporter) (Importer) 5. Nội dung chuyÓn tiÒn 1. Người hưởng lợi thực hiện nghĩa vụ (giao hàng) 6. Phí chuyển tiền 2. Người yêu cầu ra lệnh cho NH chuyển tiền cho người hưởng lợi 3. NH chuyển báo nợ TK ngoại tệ của người yêu cầu chuyển tiền 7. Cam kết của người yêu cầu chuyển tiền 4. NH chuyển tiền trả tiền ra nước ngoài cho người hưởng lợi qua NH đại lý 5 5.NH người hưởng lợi/NH trung gian báo nợ TK NH chuyển tiền 6 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 6. NH đại lý trả tiền cho người hưởng lợi 1
 2. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 Yêu cầu về chứng từ chuyển tiền PhÝ chuyÓn tiÒn  Chứng từ là bằng chứng cho yêu cầu chuyển tiền. Bao NÕu ¸p dông ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn nh- lµ mét ph-¬ng gồm: thøc ®éc lËp th× ai chuyÓn tiÒn ng-êi ®ã ph¶i tr¶ phÝ. NÕu lµ  QĐ thành lập DN (chuyển tiền lần đầu) mét ph-¬ng thøc hç trî cho ph-¬ng thøc kh¸c th× 2 bªn cïng  Đăng ký kinh doanh (chuyển tiền lần đầu) tho¶ thuËn.  Các loại mã số: nhập khẩu, MST  Hợp đồng: XNK, dịch vụ, HĐ uỷ thác nhập khẩu, vay vốn, mua bán ngoại tệ ..  Hoá đơn thương mại.  Giấy phép nhập khẩu (nếu có)  Giấy nộp ngoại tệ tiền mặt (nếu có)  Lệnh chi của KH 7 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 8 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 Ph-¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn Hai loại thời điểm chuyển tiền Ph-¬ng tiÖn thanh to¸n ®-îc dïng trong ph-¬ng thøc chuyÓn  Chuyển tiền trả trước: tiÒn gåm cã tr¶ tiÒn b»ng ®iÖn (Telegraphic Transfer - T/T),  Đặt cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng tr¶ b»ng th- (Mail Transfer - M/T). Tr¶ b»ng ®iÖn hay b»ng  Ứng trước cho người XK trước khi giao hàng th- ®Òu ph¶i th«ng qua ng©n hµng lµm ng-êi trung gian thùc  Thanh toán trước 1 phần (advance) hiÖn viÖc chuyÓn tr¶ ®ã.  Chuyển tiền sau:  Thanh toán sau khi người hưởng lợi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng 9 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 10 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.1.4 Tr-êng hîp ¸p dông 3.1.4 Tr-êng hîp ¸p dông  Trong lÜnh vùc phi th-¬ng m¹i: ChuyÓn tiÒn sau khi ®·  Ít ®-îc dïng trong thanh to¸n ngo¹i th-¬ng v× viÖc tr¶ thùc hiÖn hoÆc tr-íc khi thùc hiÖn dÞch vô cung øng. tiÒn cho ng-êi b¸n phô thuéc vµo thiÖn chÝ cña ng-êi  Trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i: mua nªn kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng-êi b¸n.  Ng-êi mua chØ tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n khi nhËn ®-îc tin hµng  Nªn sö dông trong c¸c tr-êng hîp sau: ®· s½n sµng bèc lªn tµu ®Ó chuyÓn ®i  Bªn b¸n vµ mua hoµn toµn tin cËy lÉn nhau. Ng-êi mua tin  Khi ng-êi b¸n ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng trªn ph-¬ng vµo viÖc giao hµng cña ng-êi b¸n, ng-êi b¸n tin vµo viÖc tr¶ tiÖn vËn t¶i tiÒn cña ng-êi mua.  Khi ng-êi mua nhËn ®-îc chøng tõ hµng ho¸  Khi ph-¬ng thøc nµy trë thµnh mét bé phËn cÊu thµnh cña  Sau khi nhËn ®-îc hµng ho¸ c¸c ph-¬ng thøc kh¸c.  Tr¶ tiÒn theo tõng phÇn cña hîp ®ång.  ChØ nªn ¸p dông trong nh÷ng tr-êng hîp giao dÞch phi th-¬ng m¹i 11 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 12 Tuesday, October 16, 2012 2
 3. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 3.2. Ph-¬ng thøc më tµi kho¶n, ghi sæ. (Open account) 3.2.2 Quy trình thanh toán 3.2.1 Kh¸i niÖm: Là ph-¬ng thøc thanh toán ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ng-êi b¸n më mét tµi kho¶n ghi nî bªn mua tõ viÖc cung cÊp hµng ho¸ ®Õn cung øng dÞch vô mµ 2 bªn sÏ Remitting bank 3 Correspondent bank tho¶ thuËn theo ®Þnh kú (quý, n¨m), ng-êi mua sÏ dïng ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn thanh toán cho ng-êi b¸n. 3 3 - Ph-¬ng thøc nµy thùc chÊt lµ h×nh thøc tÝn dông th-¬ng 1 mại mµ ng-êi b¸n cÊp cho ng-êi mua. Applicant Beneficiary (Importer) 2 (Exporter) 1. Người XK thực hiện nghĩa vụ (giao hàng vµ göi chøng tõ hµng hãa) 2. Người XK ghi vµ b¸o nî trùc tiÕp. 3. Tr¶ tiÒn khi ®Õn h¹n thanh to¸n. 13 Tuesday, October 16, 2012 14 Tuesday, October 16, 2012 3.2.2Đặc ®iÓm 3.2.2 Nhận xét  Tù c¸c c«ng ty ®øng ra më tµi kho¶n vµ liªn hÖ víi nhau,  Ưu điểm: kh«ng cÇn th«ng qua ng©n hµng nªn thñ tôc ®¬n gi¶n  Đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp  Ghi sæ trªn tµi kho¶n lµ nghiÖp vô hoµn toµn do ng-êi b¸n  Không có sự tham gia của NH trong xử lý chứng từ => giảm tù ®Æt ra, kh«ng theo mét nghiÖp vô cã tÝnh chÊt quèc tÕ chi phí giao dịch ho¸ nh- ë ng©n hµng.  chỉ người hưởng lợi (người ghi sổ) mở sổ theo dõi và chỉ sổ này có giá trị để thanh toán. 15 Tuesday, October 16, 2012 16 Tuesday, October 16, 2012 3.2.2 Nhận xét 3.2.2 Nhận xét  Rủi ro:  Biện pháp phòng ngừa rủi ro cho nhà XK:  Đối với nhà NK: XK không giao hàng, giao hàng không  Mua bảo hiểm tín dụng đúng hạn, không đúng chủng loại, chất lượng  Yêu cầu NK lập tín dụng dự phòng  Đối với nhà XK:  => XK phải chịu phí kiểm soát tín dụng và phí thu tiền  NK không thanh toán, thanh toán chậm  NK gây khó khăn trong thanh toán để tìm cách giảm giá hàng 17 Tuesday, October 16, 2012 18 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3
 4. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 3.2.3 Trƣờng hợp áp dụng 3.2.4 Nh÷ng ®iÓm cÇn chú ý khi ¸p dông  Khi các đối tác có sự tin tưởng lẫn nhau.  Chưa có luật và tập quán quốc tế quy định => cần  Ph-¬ng thøc ghi sæ cã lîi cho ng-êi mua h¬n vận dụng luật quốc gia của nước Người ghi sổ + ng-êi b¸n, thỏa thuận của Ngân hàng  Áp dông réng r·i trong thanh toán néi ®Þa, Ýt dïng  CÇn quy ®Þnh râ: trong giao dÞch thương mại quèc tÕ do kh«ng cã sù ─ thanh to¸n nh- thÕ nµo, hîp ®ång gia c«ng hay hîp ®ång b¶o ®¶m ®Çy ®ñ cho ng-êi xuÊt khÈu thu tiÒn kÞp mua ®øt b¸n ®o¹n. thêi.  Căn cứ ghi sổ:  Chñ yÕu ®-îc ¸p dông trong:  Dùa vµo bé chøng tõ cña ng-êi b¸n göi: Ho¸ ®¬n hoÆc trÞ gi¸ cña hèi phiÕu ®Ó ghi sæ. §©y còng lµ c¨n cø nhËn nî. ─ thanh toán hàng đổi hàng, gửi bán  Trªn c¬ së ng-êi mua nhËn hµng ho¸ vµ th«ng b¸o cho ng-êi b¸n ─ khi thanh to¸n gi÷a c¸c c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con biÕt ®Ó ng-êi b¸n ghi sæ. ─ c¸c c«ng ty cã quan hÖ l©u ®êi trong bu«n b¸n ─ đång tiÒn ghi sæ lµ ®ång tiÒn nµo, c¸ch b¶o ®¶m gi¸ trÞ cña ─ thanh toán các HĐ có sè l-îng hµng ho¸ kh«ng lín c¸c ®ång tiÒn nµy, tr¸nh viÖc ghi sæ chän ®ång tiÒn nµy ─ thanh to¸n các phí dịch vụ (vận tải, bảo hiểm), tiÒn hoa cßn khi thanh to¸n l¹i chän ®ång tiÒn kh¸c, nÕu cã ph¶i hång trong HĐ môi giới, uỷ thác vµ tiÒn göi b¸n. quy ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i. 19 Tuesday, October 16, 2012 20 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.2.4 Nh÷ng ®iÓm cÇn chú ý khi ¸p dông 3.2.5 QuyÕt to¸n tµi kho¶n ─ thêi h¹n ®Þnh kú mµ ng-êi mua thanh to¸n cho ng-êi b¸n:  CÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: theo tháng, quý …  Thêi ®iÓm kho¸ tµi kho¶n ─ giá b¸n chÞu: gi¸ b¸n chÞu th-êng cao h¬n gi¸ b¸n b»ng  Thêi gian hai bªn gÆp nhau ®Ó kho¸ sè d- tiÒn mÆt v×: c¸c kho¶n rñi ro cã thÓ x¶y ra + l·i suÊt.  Sau khi kh¼ng ®Þnh ®-îc sè tiÒn nî cuèi cïng trªn tµi kho¶n, ─ ph-¬ng thøc chuyÓn tiÒn tr¶ khi thêi h¹n tÝn dông kÕt thóc tháa thuËn c¸ch thøc thanh to¸n. ─ Mức phạt trong trường hợp thanh toán chậm  NÕu cã tranh chÊp, khiÕu n¹i båi th-êng, ®iÒu kho¶n vÒ träng tµi cÇn cã 2 néi dung:  Träng tµi liªn quan tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång  Trong tµi liªn quan tíi viÖc tranh chÊp. 21 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 22 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.2.6 Các loại ghi sổ 1. Căn cứ vào đảm bảo thanh toán  Ghi sổ có đảm bảo 3.3 BẢO LÃNH (LETTER OF GUARANTEE - L/G)  Ghi sổ không có đảm bảo Đảm bảo thanh toán = Thư bảo lãnh của NH hoặc Stanby L/C hoặc tiền đặt cọc 2. Căn cứ vào cách thức thanh toán  Ghi sổ chủ động (by Collection)  Ghi sổ bị động (by Remittance) 23 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 24 24 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 4
 5. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 Cơ sở pháp lý điều chỉnh Bảo lãnh Cơ sở pháp lý điều chỉnh Bảo lãnh  Quốc tế:  Quốc gia:  Các quy tắc thống nhất về Bảo lãnh hợp đồng, URCG 325  Mỹ: Bộ luật thương mại thống nhất (quy định về 1978; nghiệp vụ Bảo lãnh và thư tín dụng dự phòng)  Các quy tắc thống nhất về Bảo lãnh theo yêu cầu, URDG 458  Anh: Luật Bảo lãnh ICC 1992;  Đức: Luật Hợp đồng thương mại quốc tế  Các quy tắc thống nhất về Bảo lãnh theo yêu cầu, URDG 758 ICC 2010,được WB; UB LHQ về Luật thương mại quốc tê  Việt Nam: Bộ luật Dân sự (2005), Luật Thương mại (UNCITRAL) và Hiệp hội các nhà tư vấn thiết kế quốc tế Việt Nam (2005), QĐ 26/2006 NHNN ngày (IFCE) áp dụng các mẫu bảo lãnh; 26/6/2006 về Bảo lãnh ngân hàng.  Công ước LHQ về các Bảo lãnh độc lập và Tín dụng thư dự phòng - chỉ tham khảo vì mới có 4 nước phê chuẩn (Belarus, Exanvando, Panama, Mỹ) 25 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 26 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.3.1 BẢO LÃNH 3.3.1 BẢO LÃNH (LETTER OF GUARANTEE_L/G) (LETTER OF GUARANTEE_L/G) a. Khái niệm a. Khái niệm - Điều 366 Bộ Luật DS : Bảo lãnh là việc người thứ ba (Người bảo lãnh) - Giáo trình : Phương thức bảo lãnh là bất cứ một sự cam kết cam kết với bên có quyền (Người nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ nào của Trung gian tài chính hoặc của pháp nhân hay thể thay cho bên có nghĩa vụ (Người được bảo lãnh) nếu khi đến thời hạn nhân bằng văn bản là sẽ bồi thường một số tiền nhất định mà Người được bảo lãnh không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng cho người thụ hưởng, nếu đến hạn mà người được bảo nghĩa vụ. lãnh không hoàn thành nghĩa vụ như qui định trên thư bảo - Điều 2.1. Qui chế bảo lãnh NH : Là cam kết của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh. lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng  Là PT đi kèm với các PTTT khác! không thực hiện được hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng số tiền đã trả thay. 27 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 28 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.3.2. Các bên tham gia BẢO LÃNH 3.3.2. Các bên tham gia BẢO LÃNH  Người bảo lãnh (Guarantor)  Người được bảo lãnh (Principal)  Là người phát hành thư bảo lãnh, cam kết trả tiền cho  Là người yêu cầu phát hành L/G người hưởng lợi nếu đến hạn mà người được bảo lãnh Đối tượng: không thanh toán.  Người xuất khẩu: Bảo lãnh thực hiện HĐXK, hoàn trả  Là người phát hành bảo lãnh theo yêu cầu (Demand tiền ứng trước, tiền đặt cọc, bảo hành máy thiết bị … guarantor) và Người phát hành bảo lãnh đối ứng  Người nhập khẩu: Bảo lãnh thanh toán HĐNK, bảo (Counter-guarantor) lãnh nhận hàng chưa có vận đơn, bảo lãnh Hải quan…  Đối tượng: Ngân hàng, Tổ chức trung gian tài chính  Người vay nợ: Bảo lãnh tín dụng (Công ty Bảo hiểm, công ty Tài chính), NHTW, Bộ TC,  Người dự thầu: Bảo lãnh dự thầu Kho bạc Nhà nước và các thể nhân 29 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 30 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 5
 6. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 3.3.2. Các bên tham gia BẢO LÃNH 3.3.3 Phân loại bảo lãnh  Ngƣời hƣởng lợi (Beneficiary): Là người nhận bảo lãnh  Căn cứ vào hình thức phát hành thƣ bảo lãnh  Đối tượng:  Bảo lãnh trực tiếp:  Người nhập khẩu: là người thụ hưởng của Bảo lãnh thưc hiện HĐXK, hoàn trả tiền ứng trước ….  Người bảo lãnh trực tiếp chịu trách nhiệm bồi  Người xuất khẩu: là người thụ hưởng Bảo lãnh thanh thường trực tiếp cho Người thụ hưởng bảo lãnh = toán HĐNK cách phát hành trực tiếp thư bảo lãnh cho NTH,  người cho vay: là người thụ hưởng Bảo lãnh tín dụng không qua tổ chức trung gian => thường áp dụng  chủ thầu: người thụ hưởng của Bảo lãnh dự thầu trong bảo lãnh nội địa.  người chuyên chở: thụ hưởng của Bảo lãnh nhận hàng Trong bảo lãnh quốc tế, nếu NTH muốn nhận BL trực tiếp chưa có vận đơn từ NBL trong nước => yêu cầu áp dụng BL đối ứng: người bảo lãnh dựa vào quyền thụ hưởng của một bảo lãnh do Người bảo lãnh ở nước khác phát hành cho mình hưởng để phát hành một L/G cho NTH ở nước mình. 31 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 32 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 1. Đơn yêu cầu PHBL 3.3.3 Phân loại bảo lãnh Bảo lãnh trực tiếp 2. PHBL đối ứng  Căn cứ vào hình thức phát hành thƣ bảo lãnh 3. PHBL theo yêu cầu  Bảo lãnh gián tiếp: NGƯỜI BẢO LÃNH NGƯỜI BẢO LÃNH  NBL không thể phát hành trực tiếp BL cho NTH ĐỐI ỨNG 2 THEO YÊU CẦU mà phải qua trung gian ở nước NTH (ở nước NYC) NGƯỜI BẢO LÃNH (ở nước NTH) (nội địa) 1 3 1 2 Người yêu cầu PHBL Người thụ hưởng BL HĐ (Applicant) (Beneficiary) 33 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 34 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 1. YC PHBL cho NTH ở nước ngoài Bảo lãnh gián tiếp 2. PHBL thông qua NHTB 3.3.3 Căn cứ vào hình thức sử dụng 3. Thông báo BL cho NTH Bảo lãnh vô điều kiện Bảo lãnh có điều kiện (BL theo yêu cầu) NBL chỉ TT cho NTH khi NTH -NBL sẽ TT ngay khi NTH Người bảo lãnh 2 NHTB BẢO LÃNH có đủ chứng từ/bằng chứng - có bản tuyên bố+ lệnh TT (ở nước NYC) (ở nước NTH) pháp lý c/minh: Khái c/m NĐBL NĐBL đã vi phạm niệm -NTH đã thực hiện nghĩa vụ những điều qui định trong thư 1 3 - hoặc NĐBL đã vi phạm những bảo lãnh mà không cần sự điều qui định trong thư bảo lãnh. đồng ý của NĐBL Người yêu cầu PHBL Người thụ hưởng BL URCG 325 ICC 1978 URDG 458 ICC 1992, HĐ (Applicant) (Beneficiary) (Uniform Rules for Contract URDG 758 ICC 2010 VBPL Guarantees) (Uniform Rules for Demand 35 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 36 Guarantees) Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 6
 7. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 3.3.3 Căn cứ vào tính chất của hợp đồng cơ sở giữa NĐBL và NTH 3.3.3 Căn cứ vào hình thức sử dụng • Bảo lãnh đấu thầu Bảo lãnh vô điều kiện Bảo lãnh có điều kiện • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (BL theo yêu cầu) • Bảo lãnh bảo hành - Nghĩa vụ của NH chỉ là thứ -Cam kết của NH là độc lập • Bảo lãnh thanh toán cấp (secondary) và trước hết (primary) • Bảo lãnh tiền đặt cọc - Để được thanh toán, NTH - Để được thanh toán, NTH phải xuất trình bằng chứng chỉ cần xuất trình những • Bảo lãnh tín dụng (phán quyết của trọng tài chứng từ như Yêu cầu hoặc tòa án)  có điều kiện thanh toán, Bản tuyên bố vi Đặc (conditional) phạm…vô điều kiện điểm - Phức tạp, không phù hợp (unconditional) hay theo với tập quán NH không yêu cầu (on demand) còn phổ biến - Đơn giản hơn 37 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 38 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 Nội dung thƣ Bảo lãnh 3.3.3 Một số loại bảo lãnh khác • bảo lãnh vận đơn  Theo quy định của URDG 758 2010 ICC: • bảo lãnh thuế quan  Ngày, địa điểm PHBL • bảo lãnh sai sót chứng từ nhờ thu  Loại bảo lãnh cơ sở: BL theo yêu cầu, BL đối ứng, BL • bảo lãnh thanh toán kỳ phiếu có thể chuyển nhượng được; • bảo lãnh phát hành chứng khoán.  NYC PHBL  NTH  NBL hoặc NBL đối ứng: tên, địa chỉ + các thông tin cần thiết khác  39 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 40 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.4 THƢ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG Nội dung thƣ Bảo lãnh (STANDBY L/C)  Theo quy định của URDG 758 2010 ICC:  Khái niệm:  Số tham chiếu hoặc các thông tin khác để nhận dạng  Ngân hàng chỉ có trách nhiệm thanh toán khi nhận được mối quan hệ với HĐCS hối phiếu hay những chứng từ yêu cầu thanh toán theo như  Số tham chiếu hoặc các thông tin khác để nhận dạng BL quy định trong Standby L/C đã PH, BL đối ứng  Đặc điểm:  Số tiền thanh toán khi xuất trình các ctừ phù hợp với các  việc sử dụng Standby L/C thường chứng tỏ các đối tác có đkiện và đkhoản của BL sự tin tưởng lẫn nhau, việc thanh toán Standby L/C chỉ là  Hiệu lực + các trường hợp hết hiệu lực BL bất đắc dĩ và tăng độ an toàn  Hthức xuất trình Ctừ YC thanh toán  => là một công cụ đảm bảo thanh toán khi mối quan hệ giữa các bên đối tác đã phát triển đến một mức độ nhất  Quy định ngôn ngữ BL định.  TT phí liên quan đến BL  41 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 42 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 7
 8. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 3.4 THƢ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG 3.4 THƢ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG (STANDBY L/C) (STANDBY L/C)  Phạm vi sử dụng: Sử dụng như một bảo lãnh của  Phạm vi sử dụng: Sử dụng như một bảo lãnh của NHPH nhằm đảm bảo: NHPH nhằm đảm bảo:  thực hiện HĐTM, HĐ gia công, HĐ liên doanh hoặc  Đảm bảo khả năng thanh toán: Trong các hợp đồng đảm bảo việc tham gia dự thầu. leasing: bên thuê mở 1 Standby L/C đảm bảo việc  Bảo lãnh các khoản vay của HĐ vay nợ trong nước trả tiền thuê đúng hạn (xây dựng công trình), vay nợ quốc tế (tín dụng  Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính theo phán thương mại cho NK), đảm bảo hoàn trả tiền ứng quyết của Tòa án. trước  Sử dụng kết hợp cùng các phương thức bảo lãnh và thanh toán khác: kết hợp cùng L/C trả ngay: XK mở thêm 1 Standby L/C cho NK hưởng nhằm đảm bảo giao hàng đúng hạn, đúng chất lượng … 43 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 44 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 TÍN DỤNG DỰ PHÒNG THƢƠNG MẠI TÍN DỤNG DỰ PHÒNG CHỨNG TỪ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH  Dùng cho các hợp đồng thương mại:  Dùng cho các hợp đồng tín dụng:  Quy trình:  Quy trình: 1. NK yêu cầu NHPH mở TDDP: XK=NHL 1. Người cho vay – người vay nợ ký kết HĐTD + điều kiện 2. XK-NK ký kết HĐMB NVN mở TDDP 3. NHPH thông báo TDDP cho XK thông qua NHTB tại 2. NVN ủy thác NH của mình yêu cầu NH NCV mở TDDP: nước XK NCV=NHL 4. XK nhận được TDDP => giao hàng 3. NH NCV phát hành TDDP cho NCV hưởng 5. XK xuất trình chứng từ (hối phiếu+copy hóa đơn+B/L) đòi tiền NK 4. NCV cấp tín dụng cho NVN 6. Nếu NK không thanh toán=>XK xuất trình chứng từ theo 5. Nếu NVN vi phạm không thanh toán =>NCV xuất trình quy định của TDDP gửi qua NHTB tới NHPH để nhận chứng từ theo quy định của TDDP xuất trình tới NHPH thanh toán. để nhận thanh toán. 45 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 46 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 TÍN DỤNG DỰ PHÒNG ĐẢM BẢO THỰC 3.4. THƢ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG HIỆN (STANDBY L/C)  Hợp đồng XNK  XK mở TDDP cho NK hưởng L/G và Standby L/C giống và khác nhau như thế nào? 47 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 48 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 8
 9. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 3.5.1. URC 522 - Nguyªn tắc thèng nhÊt 3.5. Nhê thu (Collection of payment) vÒ nhê thu a) Áp dông: 1. URC (Uniform Rules for Collection - Nguyªn t¸c thèng nhÊt vÒ nhê thu)  Nhê thu hèi phiÕu th-¬ng m¹i.  Nhê thu kú phiÕu th-¬ng m¹i.  Là v¨n b¶n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph-¬ng thøc thanh to¸n nhê thu do Phòng thương mại quốc tế (ICC)  Nhê thu SÐc. ban hành.  Nhê thu hãa ®¬n  LÇn ®Çu tiªn n¨m 1956: Nguyªn t¾c th«ng nhÊt  Nhê thu cæ tøc, tr¸i tøc, l·i tõ c¸c hîp ®ång tÝn dông. nhê thu chøng tõ th-¬ng m¹i  Nhê thu c-íc phÝ, phÝ b¶o hiÓm  §· qua ba lÇn söa ®æi:  LÇn 1: n¨m 1967: Nhê thu chøng tõ th-¬ng m¹i.  LÇn 2: n¨m 1978: Nguyªn t¾c thèng nhÊt vÒ nhê thu (URC 332, 1978)  LÇn 3: n¨m 1995: tªn gäi lµ Nguyªn t¾c thèng nhÊt vÒ nhê thu (URC 522, 1995) 49 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 50 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.5.2. URC (Uniform Rules for Collection - Nguyªn 3.5.2. Khái niệm Nhờ thu và các bên tắc thèng nhÊt vÒ nhê thu) tham gia b. TÝnh chÊt ph¸p lý quèc tÕ:  Lµ v¨n b¶n quy t¾c mang tÝnh chÊt h-íng dÉn (statory  Khái niệm: Lµ ph-¬ng thøc thanh toán mµ theo ®ã c¸c ng©n hµng nhËn ®-îc sù ñy th¸c cña kh¸ch hµng codes), không bắt buộc. Khi giữa ng-êi b¸n vµ ng-êi mua tiÕn hµnh thu tiÒn tõ ng-êi cã nghÜa vô tr¶ tiÒn hoÆc yªu tháa thuËn ¸p dông th× phải dẫn chiếu các điều khoản của cÇu ng-êi cã nghÜa vô tr¶ tiÒn chÊp nhËn thanh to¸n URC và c¸c quy ®Þnh ®ã rµng buéc c¸c bªn tuân thủ thùc theo c¸c néi dung vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong chØ thÞ hiÖn. nhê thu.  C¸c quy ®Þnh nµy ®-îc thÓ hiÖn trªn chØ thÞ nhê thu trõ  Các bên tham gia: nh÷ng néi dung tr¸i víi luËt së t¹i. URC lµ tËp hîp c¸c nguyªn t¾c tïy ý 51 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 52 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.5.3. Các bên tham gia Nhờ thu Đặc điểm của phƣơng thức  Người bị ký phát (Drawee): Nhờ thu  Người uỷ thác thu • Người mua, người NK  C¨n cø nhê thu lµ chøng tõ (Documents), chứ kh«ng ph¶i lµ (Principal): • Trả tiền ngay hoặc chấp nhận hîp ®ång. • Người hưởng lợi, người XK thanh toán khi chứng từ được gửi đến  Vai trß cña ng©n hµng chØ lµ ng-êi trung gian, người thu hộ • Gửi hàng đi theo HĐ đã ký + Uỷ thác nhờ thu tiền qua NH  Ngân hàng thu (Collecting theo chỉ dẫn trong chỉ thị nhờ thu. và chịu mọi chi phí nhờ thu bank, Presenting bank)  Nhê thu trong th-¬ng m¹i chØ x¶y ra sau khi ng-êi b¸n ®·  Ngânhàng chuyển • NH xuất trình, NH thu hộ hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng (lËp chøng tõ => giao hàng (Remitting bank) • Tiếp nhận bộ chứng từ, xuất và trả tiền là độc lập nhau) • Ngân hàng quản lý tài khoản trình để yêu cầu NK trả tiền  Việc thanh toán hay không phụ thuộc vào người NK của người uỷ thác thu hoặc • Thu tiền từ NK theo uỷ nhiệm NH khác được XK chỉ định và  chưa phải là giải pháp tối ưu cho người XK thu uỷ nhiệm thu • Thường là NH có quan hệ đại lý • Tiếp nhận bộ chứng từ của với Remitting bank hoặc là một XK và chuyển cho NH của chi nhánh của NH này người NK để thu tiền theo • Collection bank và Presenting hướng dẫn trong chỉ thị nhờ thu bank có thể cùng là 1 NH, có thể riêng biệt 53 54 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 9
 10. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 3.5.3 Phân lo¹i nhê thu 3.5.4 Nhê thu tr¬n (Clean collection) Khái niệm: a. Căn cứ vào đối tượng nhờ thu - lµ phương thức nhê thu chØ dùa vµo chøng tõ tµi chÝnh mµ  Nhờ thu hối phiếu, hoá đơn thu tiền kh«ng dùa vµo chøng tõ th-¬ng m¹i.  Nhờ thu kỳ phiếu, séc  Nhờ thu cổ tức, trái tức b. Căn cứ vào việc nhờ thu có kèm chứng từ  Nhờ thu trơn (clean collection)  Nhờ thu kèm chứng từ (documentary collection) 55 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 56 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 ¦u ®iÓm của ph-¬ng thøc 3.5.4 Quy trình Clean Collection nhê thu tr¬n 3 NHXK NHNK  §¬n gi¶n Remitting bank Collecting bank  Cã lîi cho ng-êi nhËp khÈu, viÖc nhËn hµng kh«ng liªn 5 quan tíi viÖc thanh to¸n. 2 5 5 4 1 XK NK Principal Drawee 1. Giao hµng vµ lËp chøng 4. NH thu hộ xuất trình chứng từ tõ giao hµng. yêu cầu ng-êi NK TT hoặc chấp 2. Ký ph¸t HP vµ chØ thÞ nhê nhận hối phiếu thu göi ng©n hµng chuyển 5. Ng-êi NK tr¶ tiÒn hoặc gửi 3. NH chuyÓn uỷ thác nhê thu HP đã được chấp nhận TT cho NH thu hộ +ctừ tài chính 57 58 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 Nh-îc ®iÓm của ph-¬ng thøc 3.5.4. Tr-êng hîp ¸p dông Nhê thu tr¬n Nhờ thu trơn  QuyÒn lîi cña ng-êi xuÊt khÈu kh«ng ®-îc ®¶m b¶o.  Trong giao dịch phi thương mại: Ng-êi nhËp khÈu cã thÓ nhËn hµng mµ kh«ng tr¶ tiÒn.  §Ó thanh to¸n c¸c dÞch vô phÝ mµ ng-êi b¸n cÊp cho ng-êi mua (vận tải, bảo hiểm, bưu chính viễn thông ....)  Tèc ®é tr¶ tiÒn chËm víi hai lý do:  Thanh toán đòi tiền phạt, tiền bồi thường theo các quyết định  Phô thuéc vµo thiÖn chÝ ng-êi nhËp khÈu của các cơ quan có thẩm quyền.  Phô thuéc vµo kh©u l-u chuyÓn chøng tõ, t¹o ®iÒu kiÖn  Trong giao dịch thương mại khi:  Hai bªn mua vµ b¸n hoµn toµn tin cËy nhau cho ng-êi mua chiÕm dông vèn  Cã quan hÖ néi bé víi nhau (công ty mẹ con, chi nhánh công  Ch-a sö dông hÕt chøc n¨ng cña ng©n hµng. Vai trß ty, đại diện các hãng công ty) cña ng©n hµng chØ ®¬n thuÇn, kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm  Hàng giao dịch mua bán là các hàng thứ phẩm, phế liệu, rác ®«n ®èc, gi¸m s¸t, kiÓm tra. … những điều kiện mua bán đã được 2 bên thống nhất chặt chẽ cao, ít khi có tranh chấp 59 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 60 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 10
 11. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 CÂU HỎI TỰ LUẬN: 3.5.5. Nhê thu kÌm chøng tõ  So sánh “Clean collection” với “Remittance”??? a. Khái niệm: §Þnh nghÜa  lµ lo¹i nhê thu dùa vµo chøng tõ tµi chÝnh cïng víi chøng tõ th-¬ng m¹i hoÆc chØ dùa vµo chøng tõ th-¬ng m¹i (trong tr-êng hîp nµy hãa ®¬n th-¬ng m¹i thay cho hèi phiÕu). Đặc điểm  lµ ph-¬ng thøc c¶i tiÕn cña ph-¬ng thøc nhê thu tr¬n nh-ng kh¾c phôc mét sè nh-îc ®iÓm cña nhê thu tr¬n 61 62 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 BỘ CHỨNG TỪ TTQT Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế a. Chøng tõ tµi chÝnh (Financial documents):  Hèi phiÕu th-¬ng m¹i hoÆc hèi phiÕu ng©n hµng Chứng từ Chứng từ (Banker’s Bill of Exchange, Draft); tài chính thƣơng mại  Kú phiÕu th-¬ng m¹i.  SÐc (Cheque). Hối phiếu  Ngoµi ra cã c¸c chøng tõ kh¸c kh«ng ph¶i lµ chøng tõ Kỳ phiếu Chứng từ Chứng từ Chứng từ th-¬ng m¹i (lệnh nhờ thu) Séc vận tải hàng hoá bảo hiểm Thẻ thanh toán Commercial Invoice B/L, Packing list AWB, CO RWB, Các chứng từ khác 63 64 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế Vận đơn b. Chøng tõ th-¬ng m¹i (Commercial documents)  Chức năng:  Là biên lai nhận hàng = bằng chứng người chuyên chở Là minh chứng bằng giấy tờ về giao dịch thương đã nhận hàng từ người gửi mại, bao gồm:  Là bằng chứng về hợp đồng chuyên chở giữa người gửi hàng và người vận chuyển  Chøng tõ vËn t¶i (Transport documents): Bill of loading,  Là chứng từ sở hữu hàng hoá ghi trên vận đơn => vận seaway bill, air waybill post receipt. đơn có thể được cầm cố, chuyển nhượng, thế chấp  Chøng tõ hàng hoá: GiÊy l-u kho l-u b·i, biªn lai tÝn  Lưu ý: th¸c (trust receipt), hãa ®¬n th-¬ng m¹i, giÊy chøng nhËn  Chỉ cần xuất trình 1 vận đơn gốc hợp pháp có quyền xuÊt xø, phiÕu ®ãng gãi. nhận được hàng hoá tại cảng đích  Một bộ vận đơn thường được phát hành thành 3 bản gốc  Chứng từ bảo hiểm => Người mua phải đảm bảo được chuyển nhượng trọn bộ  lµ bộ chøng tõ göi hµng (shipping documents) 3 bản gốc 65 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 66 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 11
 12. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 Phân loại Vận đơn Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế  Căn cứ vào tình trạng bốc xếp hàng hoá:  Shipped on Board B/L: minh chứng hàng đã bốc lên tàu để  Commercial invoice: chở (trong thanh toán bằng L/C nếu không có quy định gì  Là bằng chứng về việc chuyển giao quyền sở hữu hàng khác NH chỉ chấp nhận thanh toán bộ chứng từ có vận đơn hoá, dịch vụ của người bán cho người mua. đã bốc hàng lên tàu)  Xác nhận số lượng, trị giá hàng hoá, dịch vụ  Received for Shipment B/L: vận đơn nhận hàng để chở => người chuyên chở đã nhận hàng để chở nhưng xác định được  Là cơ sở để người bán: lập chứng từ tài chính đòi tiền chắc chắn hàng được bốc lên tàu hay chưa. người mua.  Căn cứ vào tính lưu thông của vận đơn:  Là cơ sở để người mua:  B/L đích danh  kiểm tra số tiền trên chứng từ tài chính với giá trị hàng hoá theo HĐ.  B/L theo lệnh  Khai báo hải quan để tính thuế  B/L vô danh  Commercial invoice + chứng từ vận tải = bộ chứng từ cầm cố vay vốn 67 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 68 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế 3.5.5 Phân loại nhờ thu kèm chứng từ Cã 3 lo¹i nhê thu kÌm chøng tõ: Lưu ý: Commercial invoice (CI) trong phương thức  Nhê thu tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ (Documents against thanh toán L/C: payment - D/P): - người lập, ký tên trên CI phải là người hưởng lợi đúng theo trong  Dïng trong tr-êng hîp mua hµng tr¶ tiÒn ngay. HĐ và L/C;  Nhê thu chÊp nhËn ®æi chøng tõ (Documents against - CI lập cho người mua = người mở L/C và trùng với tên trong HĐ acceptance - D/A): - số bản CI được lập theo đúng yêu cầu L/C  Dïng trong tr-êng hîp b¸n hµng víi ®iÒu kiÖn cÊp tÝn dông - Mô tả hàng hoá phải giống như trong L/C quy định cho ng-êi mua. Ng-êi mua ph¶i chÊp nhËn tr¶ tiÒn vµo hèi - Giá trị CI ≤ giá trị L/C + % dung sai cho phép phiÕu th× míi ®-îc nhËn chøng tõ göi hµng. - Ghi thêm những chú thích đúng như yêu cầu của L/C (giấy phép  Nhờ thu thực hiện các điều kiện và điều khoản khác nhập khẩu, đơn đặt hàng …) quy định đổi chứng từ (Documents against other terms and conditions – D/OT hoặc D/TC) 69 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 70 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.5.5. Quy trình thanh toán 3.5.5. Quy trình thanh toán Documentary Collection Documentary Collection 3 (1) Giao hàng: NHXK NHNK • Người XK chỉ thực hiện giao hàng, không kèm theo chứng từ. Remitting bank Collecting bank 5 • Hàng gửi tới địa chỉ người NK, không gửi trực tiếp tới địa chỉ 2 5 NH đại lý (trừ khi có sự thoả thuận trước) 5 4 • Các NH không chịu bất cứ trách nhiệm gì về hàng hoá 1 • Đối với các mặt hàng quý hiếm, người XK có thể thoả thuận và XK NK gửi hàng tới kho của NH đại lý. NH đại lý sẽ giao hàng cho NK Principal Drawee sau khi người NK thực hiện đầy đủ các điều kiện theo chỉ thị 4. NH thu hộ xuất trình chứng từ yêu nhờ thu 1. Giao hµng mµ kh«ng giao chøng tõ. cầu ng-êi NK thanh toán và thực hiện 2. XK lËp bộ chøng tõ TT: chØ thÞ các điều kiện của chỉ thị nhờ thu nhê thu+(chøng tõ tài chính)+ctừ 5. Ng-êi NK tiÕn hµnh kiÓm tra chøng th-¬ng m¹i tõ nÕu thÊy chøng tõ phï hîp th× tr¶ tiÒn 3. NH chuyÓn uỷ thác nhê thu hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn vµ thu vËn t¶i cho NH thu hộ 71 ®¬n vÒ. 72 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 12
 13. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 3.5.5. Quy trình thanh toán 3.5.5. Quy trình thanh toán Documentary Collection Documentary Collection (2) Lập bộ chứng từ nhờ thu: (3) NH chuyển uỷ thác cho NH đại lý ở nước người NK thu tiền theo các điều kiện trong chỉ thị nhờ thu: • Người XK lập các chứng từ thương mại • NH chuyển lập Thư nhờ thu uỷ thác cho NH đại lý thu tiền • Ký phát hối phiếu hoặc hoá đơn thu tiền người NK kèm theo bộ chứng từ nhờ thu. Thư nhờ thu = hợp đồng dịch vụ quốc tế giữa 2 NH • Lập chỉ thị nhờ thu (theo mẫu của NH chuyển quy • Nội dung của Thư nhờ thu phù hợp các điều kiện như trong chỉ định) uỷ thác cho NH chuyển thu hộ tiền từ NK. Đây thị nhờ thu chính là hợp đồng dịch vụ ký kết giữa người XK và • Nếu trong chỉ thị nhờ thu có dẫn chiếu áp dụng URC 522, NH chuyển trong thư nhờ thu cũng phải dẫn chiếu theo. • Nếu áp dụng URC 522 phải dẫn chiếu vào chỉ thị nhờ • NH chịu trách nhiệm về số lượng chứng từ => khi chuyển cho NH đại lý phải lập bản kê khai chứng từ và gửi kèm theo bộ thu này chứng từ 73 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 74 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.5.5. Quy trình thanh toán 3.5.5. Quy trình thanh toán Documentary Collection Documentary Collection (4) Xuất trình chứng từ yêu cầu thanh toán: (5) Thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán: • NH thu hộ tiếp nhận bộ chứng từ nhờ thu và xuất • Người NK kiểm tra bộ chứng từ: trình cho người NK để yêu cầu thanh toán ─ nếu các chứng từ có phù hợp với hợp đồng và không có sự mâu thuẫn lẫn nhau => trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán • Theo điều kiện D/P, D/A hoặc D/TC của chỉ thị nhờ ─ Ngược lại => từ chối nhận chứng từ thu NH thu hộ thực hiện việc khống chế bộ chứng • Trường hợp trả tiền ngay sau khi nhận chứng từ: từ đối với người NK  Người NK tiến hành trả tiền bằng phương thức chuyển • Nếu trong bộ chứng từ thương mại đối với vận đơn tiền theo lệnh của NH thu hộ thì NH phải ký hậu vận  NH thu hộ thông báo cho NH chuyển về số tiền thu được đơn cho người NK đã trả tiền hoặc chấp nhận thanh và sau khi quyết toán nhờ thu chuyển tiền cho NH chuyển toán -> chuyển cho XK 75 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 76 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.5.5. Quy trình thanh toán 3.5.5. Quy trình thanh toán Documentary Collection Documentary Collection (5) Thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán: (5) Thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán: • Trường hợp trả chậm: • Trường hợp trả chậm:  Người NK chấp nhận thanh toán và gửi chứng từ tài  Người NK không chấp nhận thanh toán: chính đã chấp nhận cho NH thu hộ NH thu hộ tìm hiểu lý do của việc không chấp nhận và NH thu hộ thông báo NH chuyển về việc chấp nhận thanh thông báo ngay cho NH chuyển toán của NK và chuyển trả lại chứng từ tài chính đã có NH chuyển tiếp nhận thông báo và cho chỉ thị thích hợp về chấp nhận của người NK cho NH chuyển việc tiếp tục xử lý bộ chứng từ NH chuyển gửi chứng từ tài chính đã có chấp nhận thanh Sau 60 ngày kể từ khi NH thu hộ gửi thông báo trên mà toán cho XK không nhận được chỉ thị tiếp theo cho bộ chứng từ => gửi trả lại bộ chứng từ nhờ thu cho NH chuyển và miễn trừ mọi trách nhiệm 77 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 78 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 13
 14. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 3.5.5Nhận xét 3.5.5. Một số vấn đề lƣu ý  ¦u ®iÓm:  Chi phí nhờ thu được phân bổ như thế nào?  Kh¾c phôc ®-îc nh-îc ®iÓm cña nhê thu phiÕu tr¬n -> ng-êi Cã 2 c¸ch quy ®Þnh: b¸n kh«ng sî mÊt hµng (g¾n Thanh to¸n quèc tÕ víi vËn t¶i hµng hãa). Chi phÝ nhê thu ng-êi b¸n chÞu, chi phÝ tr¶ tiÒn do ng-êi  Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng cã cao h¬n: kh«ng chÕ ng-êi mua chÞu mua b»ng bé chøng tõ C¸c chi phÝ ph¸t sinh phÝa ng©n hµng ng-êi b¸n th× ng-êi b¸n chÞu, phÝa ng©n hµng ng-êi mua th× ng-êi  Nh-îc ®iÓm: mua chÞu, nÕu cã ng©n hµng cña n-íc thø ba th× hai bªn  Ch-a rµng buéc ng-êi mua, ng-êi mua cã thÓ nhËn hµng vµ ph¶i tháa thuËn. cã thÓ kh«ng  Tèc ®é thanh to¸n vÉn chËm 79 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 80 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 3.5.5. Một số vấn đề lƣu ý 3.5.5. Một số vấn đề lƣu ý  Thu phí nhờ thu như thế nào?  Nếu hàng đến trước chứng từ thì phải giải quyết ntn? • Trường hợp quy định phí do XK chịu: Xin bảo lãnh của NH (Thư bảo lãnh nhận hàng của NH) NH thu hộ thu tiền từ NK và chuyển số tiền NK TT cho NH chuyển sau khi đã trừ phí thu  Nếu Người nhập khẩu từ chối thanh toán và không nhận NH chuyển nhận lại toàn bộ chi phí thu hộ từ XK hàng thì phải xử lý lô hàng đó ntn? • Trường hợp quy định phí do NK chịu: Uỷ thác lưu kho lô hàng Nếu NK không trả => XK phải chịu và NH thu hộ sẽ Giải quyết lô hàng: chuyển tiền TT cho NH chuyển sau khi đã trừ phí thu . Giảm giá hàng bán cho NK n ếu lý do từ chối là lỗi của XK Nếu quy định “không thể bỏ qua” => nếu NK không TT . Nhờ NH thu chào bán lô hàng cho người khác => NH thu hộ không giao chứng từ . Chuyển về nước (đối với hàng quý hiếm) . Bán đấu giá công khai (ch ỉ áp dụng với hàng cồng kềnh, giá trị lô hàng thấp, chi phí vận chuyển, lưu kho quá cao) 81 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 82 Faculty Finance and Banking Tuesday, October 16, 2012 CÂU HỎI THẢO LUẬN: CÂU HỎI THẢO LUẬN: 1. NH xuất trình (Presenting bank) bắt buộc phải là NH 5. Trong phương thức TTQT Nhờ thu, NH trả tiền hối phiếu nằm ở nước người nhập khẩu? Có bắt buộc phải chỉ thương mại là: định NH xuất trình không? a. Remitting bank? 2. Khi một NH (Collecting bank) nhận được một chỉ b. Collecting bank? thị Nhờ thu từ Remitting bank thì NH này có bắt buộc phải thực hiện theo chỉ thị Nhờ thu không? c. Presenting bank? 3. Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu, Collecting bank 6.NH thu hộ nhận được bộ chứng từ nhờ thu với điều kiện phải làm gì? D/A từ NH chuyển. NK đã chấp nhận thanh toán và được NH thu hộ giao chứng từ đi lấy hàng. Đến hạn NK 4. Collecting bank nhận được điện trực tiếp từ nhà XK không thanh toán. Hỏi: trách nhiệm thanh toán của NH cho phép trao bộ chứng từ cho nhà NK. Hỏi hành thu hộ ntn?? động của NH này sẽ ntn? 83 84 14
 15. TS Trần Thị Lương Bình 10/16/2012 CÂU HỎI THẢO LUẬN: CÂU HỎI THẢO LUẬN: 7.1 Trong lệnh nhờ thu có chỉ thị cho phép thanh toán từng 8. Nhà XK chuyển bộ chứng từ gồm chứng từ thương mại phần: 50% theo điều kiện D/P, 50% - D/A. Hỏi: và hối phiếu cùng đơn yêu cầu nhờ thu cho NH phục vụ a) Người ủy thác (XK) phải lập bộ chứng từ ntn? mình, tuy nhiên hối phiếu chưa có chữ ký của nhà XK. b) NH thu hộ trao bộ chứng từ theo điều kiện nào? Hỏi theo URC522 thì cán bộ NH tiếp nhận nhờ thu này: 7.2 Trong lệnh nhờ thu kèm chứng từ có chỉ thị cho phép a) Phải yêu cầu khách hàng ký HP trước khi gửi đi cho NH thanh toán từng phần, không chỉ rõ là theo điều kiện nào. thu hộ NH thu hộ thực hiện trao chứng từ ntn? b) Khuyến cáo khách hàng về việc hối phiếu chưa được ký. 7.3Trong lệnh nhờ thu hối phiếu trơn có chỉ thị cho phép c) Chuyển chứng từ cho NH thu hộ để thực hiện nhờ thu thanh toán từng phần. NH thu hộ thực hiện trao chứng từ mà không cần nói gì cả. tài chính là hối phiếu ntn? 85 86 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2