intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - TS. Trần Thị Lương Bình

Chia sẻ: Dshgfdcxgh Dshgfdcxgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
79
lượt xem
10
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - TS. Trần Thị Lương Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Tín dụng chứng từ thuộc bài giảng thanh toán quốc tế nhằm trình bày về những kiến thức như tổng quan về bộ tập quán về TDCT, các bên tham gia, quy trình tham gia, thư tín dụng thương mại, quy trình thanh toán L/C, những chứng từ yêu cầu NTH phải xuất trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - TS. Trần Thị Lương Bình

 1. 10/16/2012 IV. TÍN DỤNG CHỨNG TỪ BỘ TẬP QUÁN QUỐC TẾ VỀ (DOCUMENTARY CREDIT) TDCT A - Tổng quan về TDCT  UCP 600, 2007, ICC (Uniform Customs and Practice for Documentary 1. Khái niệm Credits) 2. Các bên tham gia  ISBP 681, 2007, ICC (International Standard Banking Practice for the 3. Qui trình thanh toán Examination of Documents under Documentary Credits subject to UCP 600) – tập quán NH tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo L/C B - Thư tín dụng thương mại  eUCP 1.1 (Supplement to UCP for Electronic Presentation version 1. Nội dung 1.1) – Phụ trương của UCP600 về xuất trình chứng từ điện tử 2. Các loại TTD  URR 525, 1995, ICC (URR 725, 2008, ICC) (Uniform Rules for Bank-to- Bank Reimbursement under Documentary Credits) – Quy tắc hoàn trả tiền giữa các NH theo TDCT Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 Giới thiệu về UCP 600 Giới thiệu về UCP 600 1. Sự ban hành 3. Nội dung chính – UCP do Phòng Thương mại quốc tế ICC ban hành, lần đầu • Điều khoản mang tính bắt buộc (binding clause) : là những qui tiên vào năm 1933. định mà các bên liên quan trong thư tín dụng buộc phải tuân thủ, nếu làm trái sẽ bị coi là không hợp lệ và mất đi quyền lợi của – Đã qua 6 lần sửa đổi vào các năm 1951, 62, 74, 83, 93 và mình:mÊt quyÒn tõ chèi thanh to¸n chøng tõ (®èi víi NH ph¸t 2007 hµnh, ng-êi më th- tÝn dông), hoÆc sÏ kh«ng ®-îc tr¶ tiÒn (®èi – UCP 600, gồm có 39 điều víi ng-êi h-ëng lîi, NH chiÕt khÊu) 2. Tính chất pháp lý VD : - §iÒu kho¶n nãi lªn tÝnh ®éc lËp cña L/C víi hîp ®ång mua – Tính chất pháp l{ tuz { b¸n (§iÒu 4). Điều 14, thời gian kiểm tra chứng từ – Hiệu lực pháp l{ thấp hơn luật quốc gia – Đảm bảo tính đồng thuận Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 Giới thiệu về UCP 600 A - Tổng quan về TDCT • Điều khoản mang tính tuỳ ý lựa chọn (option clause) là những điều 1. Khái niệm mà các bên liên quan trong thư tín dụng được quyền xem xét và lựa Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thoả thuận, trong đó một ngân hàng chọn áp dụng hay không áp dụng, nếu áp dụng có thể bổ sung thêm (Ngân hàng phát hành L/C) theo yêu cầu của khách hàng (Người yêu cầu phát các điều kiện nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. hành) hoặc nhân danh chính mình, sẽ trả một số tiền nhất định cho một người khác VD : cách thức chuyển bộ chứng từ (Người hưởng lợi) khi người này xuất trình một bộ chứng từ phù hợp với những quy định của thư tín dụng. Ngân hàng phát hành Thư tín dụng Đơn yêu cầu Letter of Credit phát hành L/C Người xuất khẩu Người nhập khẩu HĐ Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 1
 2. 10/16/2012 Khái niệm 2. Các bên tham gia  Nhận xét 2.1. Người yêu cầu (Applicant) - TDCT độc lập với hợp đồng cơ sở và hàng hoá - Là bên mà theo yêu cầu của bên đó, một tín dụng được phát hành - Phương thức TDCT chỉ giao dịch bằng chứng từ và thanh toán chỉ dựa trên chứng từ - Người yêu cầu phổ biến nhất là người nhập khẩu. Các chứng từ trong giao dịch L/C có tầm quan trọng đặc biệt!!!! - Trách nhiệm: - nộp đơn xin mở L/C theo các điều khoản của HĐ đã k{ với - Tỏ ra ưu việt hơn so với những PTTT trước, thể hiện ở việc đảm bảo người XK quyền lợi của cả Người bán - thực hiện đúng các thủ tục về yêu cầu mở L/C - Chấp hành các cam kết đã ghi trong đơn xin mở L/C Người mua - Quyền lợi: từ chối thanh toán nếu phát hiện sai sót trong bộ chứng từ Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 2. Các bên tham gia 2. Các bên tham gia 2.2 Người thụ hưởng (Beneficiary) 2.3. Ngân hàng phát hành (Issuing bank) - Là bên mà vì quyền lợi của bên đó, một tín dụng được - Là ngân hàng mà theo yêu cầu của người yêu cầu hoặc nhân danh chính mình phát hành một L/C phát hành - Ngân hàng của người NK, - Là người xuất khẩu hoặc bất cứ ai mà người bán chỉ - Là NH được phép thực hiện các nghiệp vụ NHQT, và là NH lớn có uy tín định (trong trường hợp L/C chuyển nhượng) trong giao dịch QT - Trách nhiệm: Tổ chức toàn bộ quy trình TT L/C (Tự mình hoặc uỷ quyền - Trách nhiệm: cho một ngân hàng khác): - Thực hiện đúng theo các điều khoản đã ghi trong L/C - phát hành L/C - Xuất trình bộ chứng tứ đầy đủ, đúng hạn - tiếp nhận, kiểm tra xử l{ bộ chứng từ TT - Quyền lợi: - TT hoặc chấp nhận TT - Được quyền yêu cầu bổ sung, sửa đổi các điều khoản của L/C nếu những - Quyền lợi: điều đó chưa đúng với HĐ - Hưởng phí mở L/C - Được nhận TT hoặc chấp nhận TT khi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện - Từ chối thanh toán hoặc từ chối chấp nhận TT nếu người XK không thực của L/C hiện đúng các điều khoản của L/C Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 Các bên tham gia 3. Qui trình thanh toán L/C 2.4. Ngân hàng thông báo (Advising bank) – Là ngân hàng tiếp nhận L/C từ ngân hàng phát hành gửi đến và tiến hành 8 thông báo L/C cho người XK (thư thông báo+ gửi nguyên văn L/C) – Là ngân hàng đại diện cho quyền lợi của người bán 5 VCB HSBC – Có thể thực hiện nhiều nghiệp vụ khác: thương lượng thanh toán, xác nhận, kiểm tra và thanh toán bộ ctừ. 2 2.5. Ngân hàng xác nhận (Confirming bank) : ISSUING BANK ADVISING BANK – Là ngân hàng theo yêu cầu hoặc theo sự uỷ quyền của ngân hàng phát hành thêm sự xác nhận của mình đối với một tín dụng (cùng cam kết trả tiền L/C cho người hưởng lợi) – NHTB và NHXN có thể là 2 NH khác nhau, nhưng cũng có thể cùng là 1 NH đồng thời 6 7 1 3 5 8 thực hiện thông báo và xác nhận – Lựa chọn ngân hàng xác nhận? – Tốn chi phí : Phí xác nhận cao + k{ quỹ Tại sao lại cần có sự xác nhận của NHXN trong khi chi phí cao như vậy? Fine Pottery 4 An Chi Có ngân hàng nào thích bị xác nhận không? APPLICANT BENEFICIARY Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 2
 3. 10/16/2012 Bước 1. Người nhập khẩu yêu cầu Qui trình thanh toán L/C phát hành L/C 1. NK yêu cầu phát hành L/C -Chọn ngân hàng phát hành 2. NHPH phát hành L/C và chuyển L/C cho NHTB -Viết đơn yêu cầu mở L/C (2 bản) - Qui định pháp l{: 3. NHTB thông báo L/C và chuyển L/C cho người hưởng lợi - Luật Thương mại Việt Nam 2005 4. XK giao hàng - Pháp lệnh Ngoại hối 2005 - Các luật điều chỉnh NH và NYC 5. Xuất trình bộ chứng từ thanh toán và đòi tiền NHPH - UCP (nếu L/C có dẫn chiếu) 6. NHPH thông báo kết quả kiểm tra bộ chứng từ thanh toán - NYC chịu trách nhiệm về sự mơ hồ ghi trong đơn sử dụng mẫu sẵn có của các ngân hàng!!! 7. NK chấp nhận/từ chối TT -Gửi đơn yêu cầu cho NHPH kèm theo các hồ sơ liên quan bao gồm; 8. NHPH thông báo việc chấp nhận/từ chối nhận chứng từ - Hồ sơ pháp l{: quyết định thành lập,QĐ bổ nhiệm Tổng giám đốc (giám đốc), Kế toán trưởng, giấy phép kinh doanh/giấy đăng k{ kinh doanh - Hồ sơ thương mại: Hợp đồng mua bán thương mại, phương án kinh doanh -Sau khi NHPH ki ểm tra, thẩm định hồ sơ quyết định chấp nhận mở L/C -NK tiến hành k{ quỹ mở L/C: - L/C trả ngay: 10 -100% - L/C trả chậm: 80-100% (hàng tiêu dùng), 10-30% (vật tư, nguyên liệu) - L/C chấp nhận trả sau: không yêu cầu Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 2. Phát hành L/C The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu – Hiệp - Hoàn thành việc phát hành, thu phí mở L/C SWIFT code - Phát hành L/C thông qua một ngân hàng đại l{ SWIFT message - Hình thức phát hành L/C Nhanh nhất, an toàn nhất và ít chi phí nhất • Bằng thư • Bằng điện : TELEX, Fax, SWIFT MT 700, 701 • Hỗn hợp : vừa bằng thư vừa bằng điện Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 3. Thông báo L/C 4. Giao hàng -Kiểm tra tính chân thật bề ngoài của L/C - Người hưởng lợi khi tiếp nhận L/C từ ngân hàng thông báo nên (tính đúng đắn và xác thực của L/C) kiểm tra L/C. Yêu cầu kiểm tra L/C: - khả năng thanh toán của NHPH - L/C bằng thư: kiểm tra 2 chữ ký của người có thẩm - Nội dung L/C không được trái với nội dung của HĐ - Những yêu cầu của NHPH đối với NHL phải có tính khả thi, không được trái với luật lệ quyền liên quan đến L/C mà 2 bên đang áp dụng - L/C bằng điện: kiểm tra mã test key đối với L/C bằng - Kiểm tra kỹ câu chữ ghi trong L/C (không được mơ hồ khó hiểu) Telex (mã SIWIFT thì đã có hệ thống tự giải mã khi nếu chấp nhận thì chỉ đạo giao hàng để có được bộ chứng từ phù hợp với L/C tiếp nhận) Nếu không thì yêu cầu NHPH sửa đổi cho phù hợp với HĐ và luật lệ -Lập văn bản thông báo L/C và gửi kèm L/C bằng văn bản và gửi cho NH với những nội dung:  Điều khoản nào cần sửa đổi, bổ sung gốc cho NHL. Không có trách nhiệm phải giải  Sửa đổi như thế nào  Thời gian để tiến hành bổ sung, sửa đổi thích, dịch thuật nội dung của L/C Sau khi nhận bản L/C sửa đổi => tiến hành giao hàng đúng theo quy định của L/C Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 3
 4. 10/16/2012 §Þa ®iÓm thanh to¸n ë n-íc ng-êi NK 5. Xuất trình chứng từ đòi tiền (3) • Lập bộ chứng từ thanh toán: Ng©n hµng Ng©n hµng – Hối phiếu đòi nợ (Bill of exchange/ Draft) th«ng b¸o (4) më L/C – Thư yêu cầu đòi tiền theo L/C – Các chứng từ thương mại như qui định trong L/C (1) (2) – Kèm theo bản copy HĐTM + bản chính của L/C 1. XuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n • Địa điểm xuất trình : Available with A by X Ng-êi - A sẽ là nơi mà L/C có giá trị, được gọi là ngân hàng chỉ định b¸n 2. NHTB tr¶ tiÒn ng-êi b¸n. (nominated bank). Là ngân hàng mà tại đó L/C có giá trị thanh toán 3. NHTB chuyÓn chøng tõ thanh to¸n. hoặc chiết khấu hoặc là bất cứ ngân hàng nào nếu L/C có giá trị tự do. A có thể là : 4. Ng©n hµng më L/C hoµn tr¶ l¹i tiÒn cho ● Ngân hàng phát hành NHTB ● Ngân hàng xác nhận ● Ngân hàng thông báo ● Một Ngân hàng thứ ba ● October 16, 2012 Tuesday, Một Ngân hàng bất kz Tuesday, October 16, 2012 §Þa ®iÓm thanh to¸n ë n-íc ng-êi XK §Þa ®iÓm thanh to¸n ë n-íc ng-êi NK ¸p dông (2) (2) T/T Ng©n hµng Ng©n hµng Ng©n hµng Ng©n hµng th«ng b¸o (3) më L/C th«ng b¸o (3) më L/C (1) (4) (1) (4) 1. XuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n Ng-êi 1. XuÊt tr×nh chøng tõ thanh to¸n Ng-êi b¸n 2. NHTB chuyÓn chøng tõ thanh to¸n. b¸n 2. NHTB ®iÖn x¸c nhËn chøng tõ thanh to¸n ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi th- tÝn dông 3, 4. NH më L/C tr¶ tiÒn cho ng-êi XK sau ®ã chuyÓn chøng tõ thanh to¸n cho ng©n hµng më L/C. 3, 4. NH më L/C dïng T/T hay M/T ®Ó tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n, khi nhËn ®-îc x¸c nhËn cña NHTB Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 Diễn giải qui trình 6,7,8. Kiểm tra chứng từ, thanh toán Hình thức thanh toán là X, có thể là : •Nguyên tắc kiểm tra chứng từ : Đ14 UCP 600 – thanh toán ngay (sight payment) – Chỉ có trách nhiệm kiểm tra bề mặt của chứng từ – thanh toán sau (usance hoặc deferred payment) – Không được mâu thuẫn – chấp nhận thanh toán (acceptance) – Thời hạn nhất định là 5 ngày làm việc ngân hàng – thương lượng thanh toán (negotiation) – Một tín dụng có một điều kiện mà không qui định chứng từ phải phù hợp – Nếu một chứng từ xuất trình mà L/C không yêu cầu •Nếu phát hiện có sai biệt phải :  Thông báo không chậm trễ ngân hàng phát hành và người thụ hưởng biết, giữ chứng từ lại và chờ { kiến định đoạt  Có thể tranh thủ { kiến của người yêu cầu -Sau khi kiểm tra bộ chứng từ phù hợp => NHTB đóng dấu đã kiểm tra lên đơn yêu cầu TT L/C (bảng kê khai ctừ) và gửi NHPH Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 4
 5. 10/16/2012 B – Thư tín dụng thương mại C¸c chøng tõ phï hîp víi L/C ph¶i ®¶m b¶o Kh¸i niÖm: Th- tÝn dông (Letter of Credit - L/C) lµ mét v¨n b¶n 3 yªu cÇu sau: ph¸p lý, theo ®ã Ng©n hµng ph¸t hµnh cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng-êi h-ëng lîi víi ®iÒu kiÖn lµ ng-êi h-ëng lîi xuÊt tr×nh c¸c + Sè l-îng, sè lo¹i, néi dung cña chøng tõ ph¶i phï hîp víi L/C chøng tõ thanh to¸n ®óng h¹n vµ phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong L/C. • ý nghÜa: + Néi dung cña chøng tõ kh«ng ®-îc m©u thuÉn nhau  Lµ mét chøng th-: c¸c d¹ng L/C kh«ng b»ng chøng th- ®Òu v« gi¸ trÞ. Chøng th- ph¶i b»ng v¨n b¶n (qua ®iÖn tÝn: by cable, Telex, Swift..) míi cã gi¸ trÞ. + C¸c chøng tõ lËp ra ph¶i phï hîp víi c¸c luËt lÖ tËp qu¸n cña  Lµ mét cam kÕt tr¶ tiÒn hoÆc lµ mét chÊp nhËn tr¶ tiÒn chø mçi lo¹i chøng tõ. kh«ng ph¶i lµ mét lêi høa.  Lµ mét cam kÕt tr¶ tiÒn cã ®iÒu kiÖn vµ cã thêi h¹n.  Ng-êi ph¸t hµnh th- tÝn dông ph¶i lµ NHTM.  C¨n cø tr¶ tiÒn cña L/C lµ c¸c chøng tõ. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 - 1. Nội dung L/C 1. Nội dung L/C a. Số hiệu, địa điểm và ngày phát hành L/C. - Ngày phát hành L/C: cã 3 ý nghÜa - Số hiệu – Ngày bắt đầu phát sinh cam kết của ngân hàng phát hành với người thụ hưởng – Tất cả L/C đều phải có số hiệu riêng của nó. – Ngày bắt đầu tính thời gian hiệu lực của L/C – Tác dụng của số hiệu là  Để trao đổi thư từ, điện tín có liên quan đến việc thực hiện L/C, ví dụ thông – Là mốc để người xuất khẩu xác định xem người nhập khẩu thực hiện việc báo L/C, sửa đổi L/C ….. mở L/C đúng như qui định trong hợp đồng chưa,cã ®óng h¹n hay  Ghi, dẫn chiếu vào các chứng từ có liên quan. kh«ng. - Địa điểm – Là nơi ngân hàng phát hành viết cam kết thanh toán cho người thụ hưởng – Căn cứ để xác định nguån luËt nào được lùa chän áp dụng khi cã tranh chÊp x¶y ra. - October 16, 2012 Tuesday, Tuesday, October 16, 2012 1. Nội dung L/C Nội dung b. Tên và địa chỉ của các bên liên quan c. Số tiền của thư tín dụng - Ngân hàng phát hành - Đơn vị tiền tệ phải rõ ràng – Nên sử dụng k{ hiệu tiền tệ ISO - Ngân hàng thông báo – Nếu ghi bằng đồng tiền này mà trả bằng đồng tiền khác thì phải qui định TGHĐ - Ngân hàng xác nhận - Cách ghi số tiền - Người bị k{ phát hối phiếu – Không nên ghi giá trị tuyệt đối  Chú { khi tạo lập hối phiếu  Ghi “not exceeding 150.000USD” - Người yêu cầu  About, approximately ~ 10% – Xem điều 30 UCP 600 - Người thụ hưởng Chú ý trên ctừ :  số tiền ghi bằng số và bằng chữ phải thống nhất và phải phù hợp với L/C. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 5
 6. 10/16/2012 Nội dung d. Các thời hạn d. Các thời hạn - Thời hạn xuất trình  Thời hạn hiệu lực – Lµ thêi h¹n mµ ng-êi b¸n cã nghÜa vô ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ ®Õn  Thời hạn xuất trình ®Þa ®iÓm thanh to¸n hay ®Þa ®iÓm kiÓm tra chøng tõ.  Thời hạn kiểm tra chứng từ  Thời hạn giao hàng – Thời hạn xuất trình được qui định trong thư tín dụng, thường lấy ngày giao  Thêi h¹n tr¶ tiÒn hàng làm mốc tính. Nếu không qui định thì sẽ được coi là 21 ngày sau ngày giao hàng. VD: giao hµng ngµy 1/1 th× ngµy 21/1 xuÊt tr×nh.  Thời hạn hiệu lực – Ph¶i n»m trong thêi h¹n hiÖu lùc cña LC. Lấy dấu bưu điện làm cơ sở  Thêi h¹n hiÖu lùc L/C ®-îc tÝnh tõ ngµy më L/C cho ®Õn ngµy L/C hÕt h¹n xác định ngày xuất trình hiÖu lùc (date of expiry)  Là thời hạn mà cam kết thanh toán của NHPH có hiệu lực: Tính từ ngày mở L/C cho đến ngày hết hạn L/C Lµ thêi h¹n mµ ng-êi NK më L/C cam kÕt tr¶ tiÒn cho - Thời hạn kiểm tra chứng từ ng-êi b¸n, nÕu ng-êi b¸n xuÊt tr×nh chøng tõ trong thêi h¹n ®ã phï hîp víi – Là thời hạn để NHCĐ kiểm tra bộ chứng từ và thông báo kết quả là thanh quy ®Þnh trong L/C. toán HP trả ngay hoặc chấp nhận thanh toán HP trả chậm hay từ chối  CÇn ph¶i x¸c ®Þnh mét thêi h¹n hiÖu lùc L/C hîp lý võa tr¸nh ®äng vèn cho thanh toán. ng-êi NK, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi XK lËp vµ xuÊt tr×nh chøng tõ ®óng h¹n. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 d. Các thời hạn d. Các thời hạn - Thời hạn giao hàng: Cã nhiÒu c¸ch ghi • Thêi h¹n tr¶ tiÒn  Trong vßng (During, On, about):  5 ngày – tr¶ tiÒn ngay: Thêi h¹n tr¶ tiÒn cã thÓ n»m trong thêi h¹n cña LC  ViÖc giao hµng ghi b»ng c¸c tõ m¬ hå nh- “nhanh”, “ngay lËp tøc”, “cµng – tr¶ tiÒn sau: sím cµng tèt”: (immidiately; as soon as possible) ng©n hµng sÏ kh«ng xem • Thêi h¹n tr¶ tiÒn cã thÓ n»m ngoµi thêi h¹n hiÖu lùc cña LC. xét đến. • Tr-êng hîp nµy hèi phiÕu kú h¹n ph¶i ®-îc xuÊt tr×nh ®Ó chÊp  Muén nhÊt vµ sím nhÊt. nhËn trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. – Muén nhÊt cã thÓ ghi ngµy cuèi cïng lµ ngµy bao nhiªu: The latest date of Shipment is … – Sím nhÊt lµ ®-îc hiÓu lµ 10 ngµy tr-íc ngµy ghi trong hîp ®ång  Cách xác định : ngày phát hành vận đơn  §èi víi nh÷ng vËn ®¬n cã in trªn mÆt tr-íc tê vËn ®¬n: ON BOARD th× ngµy ph¸t hµnh vËn ®¬n lµ ngµy giao hµng, ngµy bèc hµng lªn tµu. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 Mét thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C hîp lý phô thuéc vµo: Ngµy hÕt h¹n hîp lý phô thuéc : - Ngµy më L/C hîp lý. - Ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc cña L/C ph¶i sau ngµy giao hµng mét - Ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc hîp lý. thêi h¹n hîp lý. Thêi gian nµy tèi thiÓu ph¶i b»ng hoÆc lín - Hai ngµy nµy l¹i phô thuéc vµo ngµy giao hµng. Ngµy giao h¬n 21 ngµy lµm viÖc (theo ®iÒu 14c UCP 600). Cô thÓ: hµng ph¶i n»m trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C vµ kh«ng thÓ trïng víi ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc. Sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó lËp chøng tõ (3 ®Õn 4 ngµy) Ngµy më L/C hîp lý phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau. Ng©n hµng th«ng b¸o kiÓm tra chøng tõ (2 ngµy) - Sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó ng-êi NK më L/C, ph¸t hµnh, th«ng b¸o L/C Ng©n hµng chuyÓn chøng tõ ®i (5 ®Õn 7 ngµy) ®Õn ng-êi b¸n. Sè ngµy nµy l¹i phô thuéc vµo ®Þa ®iÓm n-íc ng-êi mua, ng-êi b¸n, n¬i giao hµng. §Þa ®iÓm thanh to¸n - TÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm hµng hãa NK, ®iÒu kiÖn giao nhËn vËn t¶i, ph-¬ng thøc kinh doanh cña ng-êi XK. Sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó NHPH kiÓm tra vµ thÓ hiÖn ý chÝ cã thanh to¸n hay kh«ng (5 ngµy) Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 6
 7. 10/16/2012 Nội dung Nội dung Mối quan hệ giữa các thời hạn e. Những nội dung về hàng hoá 15 - 20 10 -15 10 I S P E 1/4/2006 17/4/2006 28/4/2006 14/5/2006 f. Những nội dung về vận tải, giao nhận Từ ngày mở L/C đến ngày giao hàng  Thời gian để thông báo cho người XK g. Những chứng từ yêu cầu NTH phải xuất trình  Thời gian để người XK xem xét L/C, chuẩn bị hàng Từ ngày giao hàng đến ngày xuất trình ctừ  Thời gian để lập ctừ  NHTB kiểm tra ctừ h. Những điều khoản đặc biệt khác  NHTB chuyển ctừ Từ ngày tiếp nhận ctừ đến ngày hết hạn  Thời gian NHCĐ kiểm tra chứng từ và thể hiện { chí i. Cam kết trả tiền của NHPH  Thời hạn hiệu lực của L/C vừa phải : 30 – 45 ngày, vừa tránh đọng vốn của người NK vừa đảm bảo đủ thời gian cho người XK chuẩn bị và xuất trình chứng từ đúng hạn. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 g. Những chứng từ yêu cầu NTH phải h. Những điều khoản đặc biệt khác xuất trình - §©y lµ néi dung quan träng v× nã lµ b»ng chøng chøng minh ng-êi b¸n ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng vµ - Ngoµi nh÷ng néi dung kÓ trªn, khi cÇn thiÕt lµm ®óng nhÏng néi dung quy ®Þnh cña th- tÝn dông. Vµ ng©n hµng më LC vµ ng-êi nhËp khÈu cã lµ c¨n cø ®Ó NH dùa vµo ®ã ®Ó tiÕn hµnh tr¶ tiÒn cho thªm nh÷ng néi dung kh¸c. ng-êi b¸n nÕu bé chøng tõ phµu hîp víi LC. - VÝ dô: Trong LC cã mét néi dung sau: • VÒ bé chøng tõ, NH th-êng yªu cÇu ng-êi xuÊt khÈu ph¶i tháa m·n c¸ ®iÒu kiÖn sau: “Chóng t«i ®ång ý tr¶ tiÒn b»ng ®iÖn cho – Tháa m·n vÒ sè lo¹i chøng tõ ngµi nh-ng víi ®iÒu kiÖn lµ c¸c ngµi ph¶i – Sè l-îng mçi lo¹i chøng tõ. chÞu phÝ”. – Yªu cÇu viÖc ký ph¸t tõng lo¹i chøng tõ ®ã nh- thÕ nµo? Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 Hóa đơn Vận tải đa phương thức • Ý nghĩa: chứng minh quyền được trả tiền của • Chứng từ vận tải có tiêu đề: – LINER BILL OF LADING NTH – MULTIMODAL TRANSPORT OR PORT-TO-PORT SHIPMENT BILL OF LADING • Đồng tiền: phải là loại tiền của L/C – NEGOTIABLE FIATA COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING • Số tiền: – COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING – MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING – VD: hóa đơn = 265.000 USD – …. – L/C quy định = 255. 000 USD – Miễn là thể hiện ít nhất 2 phương tiện: – Đường không – đường biển Xử lý của NHPH??? – Đường sắt – đường bộ - đường biển – Đường biển – đường không – đường bộ …. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 7
 8. 10/16/2012 Các loại Thư tín dụng C¸c lo¹i L/C 1. L/C cã thÓ hñy ngang (revocable L/C) • Đặc điểm: NHPH có quyền tự sửa đổi, bổ sung nội dung L/C  TTD có thể huỷ bỏ (Revocable L/C) • Không chắc chắn về thanh toán L/C này  TTD không thể huỷ bỏ (Irrevocable L/C) • Ít được sử dụng  TTD xác nhận (Confirmed L/C)  TTD chuyển nhượng (Transferable L/C)  TTD giáp lưng (Back-to-back L/C)  TTD tuần hoàn (Revolving L/C)  TTD đối ứng (Reciprocal L/C)  TTD điều khoản đỏ (Red-clause L/C)  TTD dự phòng (Standby L/C) Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 C¸c lo¹i L/C C¸c lo¹i L/C 2. L/C kh«ng thÓ hñy ngang (irrevocable 3. L/C x¸c nhËn (confirmed irrevocable L/C): lµ L/C): lµ lo¹i L/C mµ khi Ng©n hµng ®· më ra th× lo¹i L/C kh«ng hñy ngang ®-îc NH kh¸c ®¶m ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn cho ng-êi b¸n trong b¶o tr¶ tiÒn hoÆc cam kÕt tr¶ tiÒn theo yªu cÇu thêi h¹n hiÖu lùc cña nã – kh«ng cã quyÒn söa cña ng©n hµng ph¸t hµnh. ®æi bæ sung hoÆc hñy bá L/C ®ã nÕu ch-a ®-îc Lưu ý: - NHXN có thể là NH ở nước thứ 3, ở nước NTH, sù ®ång ý cña c¸c bªn cã liªn quan. hoặc là NHTB - Mét th- tÝn dông kh«ng quy ®Þnh nã lµ lo¹i g× - phí xác nhận do NHPH chịu + ký quỹ th× ®-¬ng nhiªn ®-îc hiÓu lµ L/C kh«ng hñy - mọi sửa đổi L/C xác nhận phải có sự chấp nhận ngang (irrevocable L/C). của NHXN Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 5. L/C ®èi øng (Reciprocal L/C): lµ lo¹i L/C më ra ch-a 4. L/C miÔn truy ®ßi (irrevocable without cã hiÖu lùc ngay. Nã chØ cã hiÖu lùc khi mét L/C thø hai recourse L/C): khi Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ®èi øng víi nã ®-îc më ra. (hoặc NHCĐ) ®· tr¶ tiÒn cho ng-êi h-ëng lîi - Trong L/C 1 cã ghi c©u: “TÝn dông nµy chØ cã gi¸ trÞ khi th× mÊt quyÒn truy ®ßi l¹i sè tiÒn ®ã trong bÊt ng-êi h-ëng lîi ®· më l¹i mét L/C ®èi øng víi nã ®Ó cho kú tr-êng hîp nµo. ng-êi më L/C nµy h-ëng mét sè tiÒn lµ .....”. - Trong L/C 2 cã ghi c©u: “TÝn dông nµy ®èi øng víi L/C Điều kiện: L/C cho phép NTH trªn Hèi phiÕu sè . . . . më ngµy . . . . t¹i Ng©n hµng . . . .”. ph¶i ghi c©u: “miÔn truy ®ßi ng-êi ký ph¸t” - Tr-êng hîp ¸p dông: (without recourse to drawer). + Trong ph-¬ng thøc hµng ®æi hµng. + Trong gia c«ng hµng xuÊt khÈu. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 8
 9. 10/16/2012 6. L/C tuÇn hoµn (Revolving L/C): lµ lo¹i L/C mµ sè tiÒn 7. L/C chuyÓn nh-îng (transferable L/C): cña L/C ®-îc tù ®éng cã gi¸ trÞ trë l¹i nh- cò sau khi ng-êi h-ëng lîi L/C ®· sö dông xong hoÆc L/C ®· hÕt -lµ lo¹i L/C mµ trong ®ã quy ®Þnh NTH ®Çu tiªn cã thÓ thêi h¹n hiÖu lùc. yªu cÇu NHPH hoÆc NH trả tiền (chÊp nhËn tr¶ sau hay chiÕt khÊu) - Ng©n hµng chuyÓn nh-îng, chuyÓn nh-îng VÝ dô: L/C = 10.000 USD current at any time: cã gi¸ trÞ toµn bé hay mét phÇn sè tiÒn cho mét hay nhiÒu ng-êi bÊt cø lóc nµo. kh¸c h-ëng lîi. - Cã hai c¸ch céng dån sè d-: -Được điều chỉnh bởi điều 38, 39 UCP 600 + §-îc phÐp céng dån sè d- Lưu ý: + Kh«ng ®-îc phÐp céng dån sè d- + L/C có thể chuyển nhượng chỉ được chuyển nhượng 1 - Cã 3 c¸ch tuÇn hoµn: lần + TuÇn hoµn tù ®éng. + Phí chuyển nhượng thông thường do NTH đầu tiên + TuÇn hoµn b¸n tù ®éng. chịu + TuÇn hoµn h¹n chÕ. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 7. L/C chuyÓn nh-îng Transferable L/C (transferable L/C) • Người thụ hưởng thứ nhất: là người sở hữu hợp pháp 1 L/C • Hình thức chuyển nhượng: có thể chuyển nhượng => có quyền yêu cầu chuyển nhượng – NH chuyển nhượng phát hành L/C mới trên cơ sở kết hợp (Transferer). L/C gốc + Đơn yêu cầu chuyển nhượng của NTH thứ nhất • Người thụ hưởng thứ hai: là người được chuyển nhượng (có – NH chuyển nhượng chuyển nguyên L/C gốc + Đơn yêu cầu thể là 1 hoặc nhiều người - Transferee) chuyển nhượng • Ngân hàng chuyển nhượng L/C (transferring bank): • Trường hợp chuyển nhượng cho nhiều NHT2 thì L/C – Có thể là NHCĐ đích danh chuyển nhượng cần quy định rõ: Cho phép Trả tiền hoặc – Có thể là any bank giao hàng từng phần – Nếu L/C không chỉ định NHCN thì NHPH là NHCN • Mô hình chuyển nhượng: – Tại nước người thụ hưởng - XK – Tại nước người yêu cầu mở L/C - NK Tuesday, October 16, 2012 – Qua nước thứ 3 Tuesday, October 16, 2012 ChuyÓn nh-îng t¹i n-íc ng-êi thụ hưởng ChuyÓn nh-îng t¹i n-íc ng-êi A thụ hưởng transferable L/C Nước XK Nước NK B transferable order XK NK 3 Hîp ®ång ngo¹i NTH C 2 2 NTH 1 5 - Điều kiện thực hiện: 4 NHPH + Ng-êi chuyÓn nh-îng vµ ng-êi thô h-ëng cïng mét quèc gia 1 2 + §ång tiÒn chuyÓn nh-îng ph¶i cïng chuyÓn sang néi tÖ. NTH 2 + Tû gi¸. 3 + Chøng tõ: Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 9
 10. 10/16/2012 ChuyÓn nh-îng qua n-íc thø ba. ChuyÓn nh-îng t¹i n-íc ng-êi thụ hưởng 360.000 transferable order (1) Phát hành L/C chuyển nhượng gốc (Master Transferable L/C) cho NTH 1. USD (2) NTH 1 yêu cầu chuyển nhượng thành 2 (hoặc nhiều hơn) L/C con (Baby TQ VN MAL Transferable L/C) cho NTH 2. (3) Các NTH 2 tiến hành Giao hàng. (4) Lập chứng từ tập hợp cho NTH 1. Hµng hãa (5) NTH 1 thay thế hóa đơn, hối phiếu và xuất trình chứng từ đòi tiền NHPH. - TQ ký hîp ®ång mua b¸n theo ®iÒu kiÖn CIF víi ViÖt Nam = 360.000 USD. Lưu ý: Nội dung của Baby Transferable L/C phải phản ánh chính xác các điều khoản của - VN ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng hãa tõ Malaysia theo ®iÒu kiÖn FOB. Master L/C ngoại trừ: - Số tiền của Master L/C - VN ph¶i dïng L/C chuyÓn nh-îng trªn c¬ së TQ më cho VN h-ëng - Đơn giá nêu trong Master L/C 360.000 USD. - Ngày hết hiệu lực, thời hạn xuất trình chứng từ, hoặc - C«ng ty XNK VN (ng-êi h-ëng lîi thø nhÊt) ®Ò nghÞ VCB chuyÓn - Ngày giao hàng chậm nhất transferable order cho ng-êi XK Malaysia: 300.000 USD Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 - Sè tiÒn chªnh lÖch VN dïng ®Ó thuª tÇu vµ h-ëng hoa - ChuyÓn nh-îng t¹i n-íc NK: hång trung gian. §iÓm cÇn chó ý: Hîp ®ång NT Hîp ®ång néi ®Þa XK NK order néi ®Þa - LËp l¹i chøng tõ: Hèi phiÕu, Hãa ®¬n. seller - LËp míi chøng tõ: + C/O Transferable L/C Domestic transfer L/C + B¶o hiÓm ®¬n + VËn ®¬n - Order néi ®Þa víi ng-êi NK thanh to¸n theo thùc tÕ giao hµng t¹i n-íc ng-êi NK. - Ng©n hµng th«ng b¸o L/C chuyÓn nh-îng nªn ®ãng vai trß lµ ng©n hµng kiÓm tra chøng tõ vµ ®ßi tiÒn b»ng ®iÖn - Ng-êi NK víi ng-êi XK n-íc ngoµi thanh to¸n theo - BiÕn NHTB ViÖt Nam thµnh ng©n hµng tr¶ tiÒn. chøng tõ. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 8. L/C gi¸p l-ng (back to back L/C): lµ lo¹i L/C ®-îc më Nh÷ng ®iÓm cÇn l-u ý chung ®èi víi L/C chuyÓn ra c¨n cø vµo L/C kh¸c lµm ®¶m b¶o, lµm vËt thÕ chÊp. nh-îng: TQ VN MAL - PhÝ chuyÓn nh-îng do ng-êi chuyÓn nh-îng thø nhÊt chÞu. L/C1 L/C2 Back to back L/C - Th«ng th-êng ®-îc ¸p dông khi mua b¸n hµng Nh÷ng ®iÓm cÇn l-u ý: qua trung gian. - ViÖc ký quü më L/C thø hai hoµn toµn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña phÝa TQ do vËy phÝa TQ ph¶i më L/C x¸c nhËn. - Trõ khi cã quy ®Þnh trong L/C, mét L/C chuyÓn - L/C gi¸p l-ng ph¶i hÕt h¹n hiÖu lùc tr-íc L/C1, cã sè l-îng nh-îng chØ cã thÓ chuyÓn nh-îng mét lÇn. chøng tõ nhiÒu h¬n L/C 1 vµ thêi h¹n giao hµng s¬m h¬n L/C1. - Hai L/C trªn hoµn toµn ®éc lËp víi nhau. - Cho phÐp t¸i chuyÓn nh-îng cho ng-êi thø nhÊt. - §-îc ¸p dông trong mua b¸n qua trung gian. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 10
 11. 10/16/2012 9. L/C dù phßng (stand-by-L/C): 10. L/C ®iÒu kho¶n ®á (Red clause L/C): lµ lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh ng©n hµng ph¸t hµnh øng tr-íc mét - Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña Stand-by-L/C:. kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng-êi h-ëng lîi tr-íc khi ng-êi b¸n thùc hiÖn viÖc giao hµng vµ xuÊt tr×nh chøng tõ. Cßn + B¶o ®¶m cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô gäi lµ L/C øng tr-íc. - Mét sè l-u ý trong ¸p dông L/C ®iÒu kho¶n ®á: + B¶o ®¶m tr¶ l¹i phÇn tiÒn hµng ®· øng tr-íc + Quy ®Þnh sè tiÒn øng tr-íc. + B¶o ®¶m ®èi øng +Ng-êi XK ph¶i ký ph¸t 1 hèi phiÕu tr¬n ®ßi tiÒn NHPH. TrÞ gi¸ hèi phiÕu b»ng sè tiÒn øng tr-íc. + Sè tiÒn ®ã sÏ ®-îc khÊu trõ khi NHPH thanh to¸n cho ng-êi h-ëng lîi. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 12.Red clause – Stand by L/C. - øng tr-íc b»ng chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn víi ®iÒu kiÖn ph¶i cã ®¶m b¶o. Stand by L/C - NH ng-êi NK më mét L/C cã ®iÒu kho¶n ®á thanh tãan nh- Ng©n hµng 600.000 USD Ng©n hµng sau: th«ng b¸o më L/C + 60.000 USD øng tr-íc 30 ngµy cho ng-êi XK. Cßn l¹i 2,4 triÖu red clause L/C USD thanh tãan sau khi nhËn chøng tõ giao hµng phï hîp víi L/C. 600.000 USD Red clause L/C Red clause L/C Stand by L/C 600.000 USD + Ng-êi XK ph¶i ký ph¸t 1 hèi phiÕu tr¬n ®ßi tiÒn NHPH. TrÞ Stand by gi¸ hèi phiÕu b»ng sè tiÒn øng tr-íc. + Ng-êi XK ph¶i më 1 L/C dù phßng cho ng-êi NK h-ëng lîi. Lóc ®ã, NHPH míi giao sè tiÒn øng tr-íc cho ng-êi XK. + Trong Stand by L/C ghi: “Chóng t«i më cho c¸c ngµi 1 L/C víi sè 3 triÖu USD tiÒn lµ 600.000 USD nÕu c¸c ngµi chøng minh ®-îc ng-êi h-ëng lîi Ng-êi Ng-êi kh«ng thùc hiÖn ®-îc hîp ®ång cña m×nh th× chóng t«i hoµn tr¶ cho xuÊt khÈu nhËp khÈu c¸c ngµi sè tiÒn lµ 600.000 USD ®ã. L/C dù phßng nµy lµ mét bé phËn cña L/C cã ®iÒu kho¶n ®á th× ng-êi XK míi më. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 13. L/C thanh to¸n dÇn (Deferred L/C): Ph-¬ng thøc th- ñy th¸c mua (Authority to purchase – A/P). - ¸p dông víi lo¹i hîp ®ång cã kim ng¹ch lín vµ 5.1. Kh¸i niÖm: hµng hãa kh«ng ®ång lo¹i Lµ ph-¬ng thøc mµ NH n-íc ng-êi mua theo yªu cÇu cña ng-êi mua viÕt th- cho NH ®¹i diÖn t¹i - Tæng c¸c lÇn thanh to¸n b»ng tæng kim ng¹ch n-íc ng-êi b¸n yªu cÇu NH nµy mua Hèi phiÕu L/C. cña ng-êi b¸n ký ph¸t cho ng-êi mua. NH ®¹i lý c¨n cø vµo ®iÒu kho¶n cña ng-êi ñy th¸c mua ®Ó tr¶ tiÒn hèi phiÕu cho ng-êi b¸n vµ chuyÓn c¸c chøng tõ vµ hèi phiÕu ®ã cho NH ng-êi mua. NH ng-êi mua thu tiÒn ë ng-êi mua vµ giao chøng tõ cho hä. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 11
 12. 10/16/2012 §iÓm kh¸c nhau gi÷a A/P vµ L/C: Th- ®¶m b¶o tr¶ tiÒn (Letter of guarantee – L/G). Néi dung L/C A/P Kh¸i niÖm: Dùa trªn sù tÝn nhiÖm - Lµ ph-¬ng thøc mµ NH bªn n-íc ng-êi mua theo Dùa vµo tiÒn mÆt ®¶m cña NH më L/C (ng©n b¶o do ng-êi mua ph¶i yªu cÇu ng-êi mua viÕt cho ng-êi b¸n mét “th- ®¶m C¬ së tr¶ tiÌn hµng n-íc ng-êi mua) chuyÓ göi ë NH ®¹i lý b¶o tr¶ tiÒn” b¶o ®¶m sau khi hµng cña bªn b¸n göi -> NH më L/C lµ ng©n ®Õn ®Þa ®iÓm ben mua quy ®Þnh sÏ thanh to¸n tiÒn -> Ng-êi NK tr¶ tiÒn hµng tr¶ tiÒn hµng.. NH chiÕt BÊt kú NH nµo miÔn ChØ ®-îc chiÕt khÊu ë - Cã 3 c¸ch thøc thanh to¸n theo L/G: khÊu hèi lµ L/C kh«ng quy ®Þnh NH ®-îc ñy th¸c mua phiÕu NH cô thÓ ë n-íc ng-êi XK + Hµng ®Õn tr¶ tiÒn ngay. Quy ®Þnh vÒ Ng-êi mua chÞu khi tr¶ + Hµng ®Õn kiÓm tra xong, tr¶ tiÒn. Ng-êi b¸n chÞu khi lîi tøc chiÕt tiÒn cho NH ®ång thêi chiÕt khÊu khÊu nép lu«n tiÒn l·i + Quy ®Þnh nhiÒu mèc tr¶ tiÒn. Tuesday, October 16, 2012 Tuesday, October 16, 2012 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản