intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán quốc tế - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
54
lượt xem
4
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế - ĐH Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Bài giảng Thanh toán quốc tế có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung tài liệu gồm có: Những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán trong thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế - ĐH Phạm Văn Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG<br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> MÔN: THANH TOÁN<br /> QUỐC TẾ<br /> (Dùng cho đào tạo tín chỉ)<br /> <br /> Lưu hành nội bộ - Năm 2014<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> B/L:<br /> <br /> Bill of Lading<br /> <br /> CIF:<br /> <br /> Cost, Insurance and Freight<br /> <br /> C/O:<br /> <br /> Certificate of Origin<br /> <br /> FOB:<br /> <br /> Free On Board<br /> <br /> L/C:<br /> <br /> Letter of Credit<br /> <br /> NHđCĐ:<br /> <br /> Ngân hàng được chỉ định<br /> <br /> NHNT:<br /> <br /> Ngân hàng nhờ thu<br /> <br /> NHPH:<br /> <br /> Ngân hàng phát hành<br /> <br /> NHTB:<br /> <br /> Ngân hàng thông báo<br /> <br /> NHTH:<br /> <br /> Ngân hàng thu hộ<br /> <br /> NHXN:<br /> <br /> Ngân hàng xác nhận<br /> <br /> TNHH:<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> UCP:<br /> <br /> Uniform Customs and Practice for Documentary Credits<br /> <br /> URC:<br /> <br /> Uniform Rules for Collection<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ<br /> 1.1. Khái niệm và vai trò của thanh toán quốc tế<br /> 1.1.1. Khái niệm<br /> Thanh toán quốc tế là quá trình thực hiện các khoản thu chi tiền tệ quốc tế<br /> thông qua hệ thống ngân hàng trên thế giới nhằm phục vụ cho các mối quan hệ trao<br /> đổi quốc tế phát sinh giữa các nước với nhau.<br /> 1.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế<br />  Đối với nền kinh tế: Thanh toán quốc tế góp phần mở rộng và thúc đẩy quan<br /> hệ kinh tế đối ngoại, tăng cường vị thế kinh tế của mỗi quốc gia trên thị trường quốc<br /> tế, tạo cầu nối giữa các quốc gia trong quan hệ thanh toán.<br />  Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu: Thanh toán quốc tế<br /> phục vụ nhu cầu thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ xuất nhập khẩu của doanh<br /> nghiệp.<br />  Đối với các ngân hàng thương mại: Thanh toán quốc tế tạo doanh thu dịch<br /> vụ, thúc đẩy các hoạt động khác của ngân hàng phát triển.<br /> 1.2. Cơ sở của thanh toán quốc tế<br /> Cơ sở hình thành hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động ngoại thương.<br /> Ngày nay, nói đến hoạt động ngoại thương là nói đến thanh toán quốc tế và<br /> ngược lại, nói đến thanh toán quốc tế thì chủ yếu nói đến ngoại thương. Hoạt động<br /> ngoại thương là hoạt động cơ sở, còn hoạt động thanh toán quốc tế là hoạt động<br /> phái sinh.<br /> 1.3. Những điều kiện quy định trong thanh toán quốc tế<br /> 1.3.1. Điều kiện tiền tệ<br /> Điều kiện về tiền tệ có nghĩa là việc qui định sử dụng đơn vị tiền tệ của nước<br /> nào để tính toán và thanh toán trong hợp đồng thanh toán quốc tế, đồng thời qui<br /> định cách xử lý khi có sự biến động về giá trị của đồng tiền đó trong quá trình thực<br /> hiện hợp đồng xuất - nhập khẩu hàng hóa và thanh toán.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.3.1.1. Lựa chọn tiền tệ<br /> Đồng tiền nào được lựa chọn sử dụng trong thanh toán quốc tế phải được thỏa<br /> thuận giữa 2 bên mua và bán.<br /> Nhìn chung, đồng tiền được chọn phải là những đồng tiền tự do chuyển đổi<br /> (Free convertible currency), có độ uy tín và có độ ổn định cao, vì chỉ những đồng<br /> tiền này mới có giá trị sử dụng rộng rãi trên phạm vi toàn thế giới, và người sở hữu<br /> loại tiền đó được tự do chuyển đổi, hoặc được chuyển đổi sang đồng tiền khác với<br /> điều kiện dễ dàng hơn.<br /> Đồng tiền được sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế là USD, EURO,<br /> GBP, JPY, HKD, AUD và một số ngoại tệ tự do khác.<br /> 1.3.1.2. Lựa chọn phương pháp đảm bảo hối đoái cho tiền tệ<br /> a. Điều kiện đảm bảo ngoại hối<br /> Điều kiện đảm bảo ngoại hối là trường hợp hai bên mua bán sẽ thỏa thuận lựa<br /> chọn một đồng tiền tương đối ổn định, xác định tỷ giá với đồng tiền được lựa chọn<br /> trong thanh toán để đảm bảo giá trị của đồng tiền thanh toán.<br /> Trước 1 ngày thanh toán lấy lại tỷ giá giữa 2 đồng tiền này để đối chiếu với tỷ<br /> giá đã xác định, nếu có sự thay đổi sẽ điều chỉnh tổng giá trị hợp đồng theo sự biến<br /> động đó.<br /> b. Điều kiện đảm bảo theo “rổ” tiền tệ<br /> Khi lựa chọn đảm bảo hối đoái theo “rổ” tiền tệ, sau khi các bên đã thỏa thuận<br /> thống nhất số ngoại tệ chọn đưa vào rổ tiền tệ thì sẽ xác định tỷ giá trung bình của<br /> cả “rổ” tiền tệ này với đồng tiền đã lựa chọn trong thanh toán tại thời điểm ký hợp<br /> đồng. Trước một ngày kết thúc hợp đồng thanh toán thì lấy lại tỷ giá này. Đối chiếu<br /> sự biến động và điều chỉnh giá trị hợp đồng thanh toán theo sự biến động cho tương<br /> thích.<br /> 1.3.2. Điều kiện địa điểm thanh toán<br /> Địa điểm thanh toán là nơi người bán nhận được tiền còn người mua trả tiền.<br /> Trong thanh toán ngoại thương, địa điểm thanh toán có thể ở nước người nhập khẩu<br /> hoặc ở nước người xuất khẩu hoặc ở nước thứ ba.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.3.3. Điều kiện thời gian thanh toán<br /> Điều kiện về thời gian thanh toán quy định khi nào thì người nhập khẩu phải<br /> trả tiền cho người xuất khẩu. Nếu lấy thời điểm giao hàng làm mốc, thì thời gian<br /> thanh toán có thể là: trả tiền trước, trả tiền ngay, trả tiền sau, hoặc kết hợp các cách<br /> này.<br /> 1.3.3.1. Trả tiền trước<br /> Nghĩa là bên nhập khẩu trả tiền một phần hay toàn bộ cho bên xuất khẩu trước<br /> khi giao nhận hàng hóa. Mục đích trả trước là để người nhập khẩu cung cấp tín<br /> dụng thương mại cho người xuất khẩu, hoặc để ràng buộc người nhập khẩu phải<br /> thực hiện hợp đồng.<br /> 1.3.3.2. Trả tiền ngay<br /> Trả tiền ngay là điều kiện để xác định việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ<br /> và việc trả tiền của người nhận phải được tiến hành đồng thời. Người mua trả tiền<br /> cho người bán ngay khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng.<br /> 1.3.3.3. Trả tiền sau<br /> Trả tiền sau là hình thức bán chịu hàng hóa cho người mua, đây cũng chính là<br /> tín dụng thương mại mà người bán (người xuất khẩu) cung cấp cho người mua<br /> (người nhập khẩu). Người mua trả tiền cho người bán sau khi giao hàng một thời<br /> hạn nhất định (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm,…).<br /> Các cách trả sau:<br /> - Trả sau 1 lần khi đáo hạn<br /> - Trả sau nhiều lần<br /> 1.3.3.4. Thời gian thanh toán hỗn hợp<br /> Tùy theo tính chất của hợp đồng, tính chất của loại hàng hóa mà điều kiện thời<br /> gian thanh toán có thể vận dụng 1 trong các cách trên hoặc vận dụng tổng hợp các<br /> cách.<br /> Ví dụ: 1 hợp đồng bán máy móc thiết bị ghi:<br />  10% tổng giá trị hợp đồng trả cho người bán trong thời hạn 15 ngày sau ngày<br /> ký hợp đồng. (trả trước)<br />  10% tổng giá trị hợp đồng trả cho người bán ngay sau khi giao hàng (trả ngay)<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2