intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - Đoàn Thị Thu Trang

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

71
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 của bài giảng Thị trường chứng khoán giúp người học nắm được các khái niệm và đặc điểm của công ty cổ phần, biết được cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần, phân loại công ty cổ phần, nguồn tài trợ cho công ty cổ phần, chính sách cổ tức, tách và gộp cổ phần và biết cách xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi thành công ty cổ phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - Đoàn Thị Thu Trang

 1. CHƢƠNG 2: CÔNG TY CỔ PHẦN Môn: Thị trường chứng khoán Giảng viên : Đoàn Thị Thu Trang Khoa: Tài chính - Ngân hàng
 2. NỘI DUNG 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CTCP 7. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH 2. CƠ CẤU TỔ NGHIỆP KHI CHỨC QUẢN LÝ CHUYỂN ĐỔI CTCP THÀNH CTCP 6. TÁCH VÀ GỘP 3. PHÂN LOẠI CỔ PHẦN CTCP 5. CHÍNH SÁCH 4. NGUỒN TÀI CỔ TỨC TRỢ CHO CTCP
 3. KHÁI NIỆM CTCP DOANH NGHIỆP Cổ đông có Cổ đông chỉ thể là tổ chịu trách Cổ đông có Vốn điều lệ chức, cá nhiệm về các quyền tự do được chia nhân; số khoản nợ và chuyển nghĩa vụ tài nhượng cổ thành nhiều lượng cổ sản khác của phần của phần bằng đông tối thiểu doanh nghiệp mình cho nhau gọi là là ba và trong phạm vi người khác, cổ phần không hạn số vốn đã góp trừ trường chế số lượng vào doanh hợp quy định tối đa nghiệp
 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CTCP
 5. ĐIỀU LỆ CỦA CTCP Điều lệ công ty là một bản Điều lệ công cam kết của ty đƣợc thông tất cả cổ đông qua tại Đại ĐIỀU LỆ về thành lập hội đồng CÔNG TY CỔ và hoạt động thành lập PHẦN của công ty. Cơ quan quản Điều lệ công lý Nhà nƣớc ty thể hiện tƣ quy định các cách pháp nét cơ bản nhân của công trong bảng ty điều lệ công ty
 6. PHÂN LỢI CÔNG TY CỔ PHẦN • Những ngƣời sáng lập ra công CÔNG TY CỔ • Chứng khoán ty PHẦN ĐẠI đƣợc giao dịch • Cán bộ công CHÚNG trên các TTCK nhân viên trong tập trung công ty • Điều kiện niêm • Pháp nhân cùng • Cổ phiếu đƣợc yết cổ phiếu tập đoàn của phát hành rộng trên sở giao đơn vị sáng lập rãi ra công dịch chứng chúng khoán CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT
 7. NGUỒN VỐN TÀI TRỢ TÀI TRỢ TỪ CỔ PHIẾU THƯỜNG TÀI TRỢ TÀI TRỢ TỪ CỔ TỪ TRÁI PHIẾU PHIẾU ƯU ĐÃI
 8. TÀI TRỢ TỪ CỔ PHIẾU THƯỜNG ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM • Tăng khả năng tự chủ • Chia sẻ quyền kiểm về tài chính của công soát và thu nhập cao ty của công ty cho cổ • Cổ phiếu thường là đông mới chứng khoán có khả • Chi phí sử dụng vốn năng đối phó với lạm không được khấu trừ phát thuế • Tăng quy mô vốn, tăng vốn điều lệ => tăng uy tín của công ty
 9. TÀI TRỢ TỪ CỔ PHIẾU THƯỜNG ƯU ĐÃI ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM • Tăng khả năng tự • Chi phí sử dụng vốn chủ về tài chính không được khấu nhưng không chia trừ thuế sẻ quyền kiểm soát công ty • Chi phí sử dụng vốn được quy định trước nhưng không hoàn toàn là một định phí
 10. TÀI TRỢ TỪ TRÁI PHIẾU ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM • Giảm lệ thuộc vào • Tăng hệ số nợ và rủi Ngân hàng ro phá sản cho công • Chi phí phát hành ty. thấp hơn phát hành CP thường • Không chia sẻ quyền kiểm soát và thu nhập cao của công ty • Chi phí được khấu trừ vào thuế TNDN
 11. QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP DT thuần = Lãi gộp = EBIT = Lãi DT – các Doanh thu doanh thu – gộp – CP hoạt khoản giảm giá vốn động trừ Cổ tức cổ phiếu ƣu đãi EAT = EBT – EBT = EBIT – (Dp) = Mệnh T = EBT * t T = EBT *(1-t) I giá * tỷ lệ cổ tức cố định Tỷ lệ lợi Thu nhập cổ DPS = EPS * EPS = (EAT – nhuận giữ lại phiếu thƣờng tỷ lệ chia cổ Dp) / ns = 100% - tỷ lệ = EAT – Dp tức chia cổ tức
 12. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Ảnh hưởng đến thu nhập của cổ đông và giá trị của CP trên thị Đại hội cổ đông trường thường niên quyết định tỷ lệ chia cổ tức và tỷ lệ lợi nhuận giữ lại Ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của công ty
 13. Những Vị trí quy định của CĐ của pháp lý Nhu cầu trong hoàn trả nghĩa vụ nợ vay thuế TNDN Quyền Nhân tố kiểm Cơ hôi soát công ty ảnh hưởng đến đầu tƣ chính sách cổ tức Mức Xu thế doanh của nền lợi vốn Khả của công kinh tế Sự ổn năng ty định về thâm lợi nhập vào nhuận thị của công trƣờng ty vốn
 14. LÝ THUYẾT ỔN ĐỊNH CỔ TỨC • Duy trì việc trả cổ tức liên tuc và ổn định qua các năm • Làm tăng giá CP trên thị trƣờng • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và điều hành • Tuy nhiên, không chủ đông đáp ứng nhu cầu đàu tƣ, tăng vốn kinh doanh bằng LNGL LÝ THUYẾT THẶNG DƢ CỔ TỨC • Chỉ chi cổ tức sau khi LNGL để tái đàu tƣ bảo đảm cơ cấu vốn tối ƣu • Giảm đƣợc CP sử dụng vốn • Giúp CĐ giảm hoặc tránh thuế TNCN • Tránh chia sẻ quyền kiểm soát, biểu quyết , TN của Công ty
 15. TÁCH CỔ PHẦN • Công ty muốn tăng số lƣợng cổ phiếu và giảm mệnh giá cổ phiếu và tổng giá trị cổ phiếu không thay đổi • Tỷ lệ tách cổ phần X / 1 GỘP CỔ PHẦN • Chỉ chi cổ tức sau khi LNGL để tái đàu tƣ bảo đảm cơ cấu vốn tối ƣu • Giảm đƣợc CP sử dụng vốn • Giúp CĐ giảm hoặc tránh thuế TNCN • Tránh chia sẻ quyền kiểm soát, biểu quyết , TN của Công ty
 16. PP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CHUYỂN ĐỔI THÀNH CTCP PP GIÁ TRỊ TÀI SẢN THUẦN • Gía trị DN thuộc về CSH = Tổng giá trị TS – Giá trị các khoản nợ • Hai cách xác định • Xác định theo giá trị sổ sách • Xác định theo giá thị trƣờng PP XÁC ĐỊNH LỢI THẾ KINH DOANH • Giá trị DN = giá trị TSHH + giá trị TSVH • Giá trị TSHH (tính theo PP giá trị tài sản thuần) • Giá trị tài sản vô hình là hiện giá của siêu lợi nhuận • Siêu lợi nhuận năm t = lợi nhuận năm t – tỷ suất lợi nhauanj trung bình trên tài sản * Giá trị TS năm t
 17. PP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CHUYỂN ĐỔI THÀNH CTCP PP HiỆN GIÁ CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH TƢƠNG LAI • PP định giá Cổ phiếu • PP hiện giá lợi nhuận thuần • PP hiện giá dòng tiền thuần PP SO SÁNH THỊ TRƢỜNG • Gía trị DN = LN dự kiến đạt đƣợc * P/E • P/E = giá trị trƣờng của CP / EPS
 18. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
 19. KẾT THÚC CHƯƠNG 2 Thuvienvatly.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2