intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

426
lượt xem
176
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Thiết kế hệ thống điện được biên soạn cho SV khối ngành Công nghệ và kỹ thuât nhằm: - Trang bị các kiến thức cơ bản về thiết kế mạng phân phối điện. - Thiết kế được mạng phân phối điện cho các khu công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 1

  1. --- --- Baøi giaûng
  2. B- Muïc tieâu moân hoïc : Giaùo trình Thieát keá heä thoáng ñieän ñöôïc bieân soaïn cho SV khoái ngaønh Coâng ngheä vaø kyõ thuaât nhaèm: Trang bò caùc kieán thöùc cô baûn veà thieát keá maïng phaân phoái ñieän. Thieát keá ñöôïc maïng phaân phoái ñieän cho caùc khu coâng nghieäp. 2 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  3. B- Muïc tieâu: Tính toaùn thieát keá ñöôïc maïng phaân phoái sô caáp. Cung caáp nhöõng kieán thöùc cô baûn veà thieát keá heä thoáng phaân phoái thöù caáp. 3 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  4. B- Noäi dung baøi hoïc : dung ba 1. Ñöôøng daây truyeà n taûi trung gian 1. Ñö ng 2. Maïng phaâ n phoái sô caáp 2. Mang 3. Caùc ví duï tính toaùn thieát keá maïng 3. Ca ng phaân phoái sô caáp 4. Thieát keá heä thoáng phaân phoái sô caáp 4. Thie ng 4 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  5. Giôùi thieäu heä thoáng phaân phoái (HTPP) Generation . Power Plant 500 kV Transmission Extra-High-Voltage Substation Heä thoáng kV) ( 500/230 Traï m phaâTransmission truyeà n Ñöôøphoái y n n g daâ 230 kV Commer cial/ Transmission phaâ n phoá i I ndustr ial taûSystem gian i trung Customer Distribution Substation 69 kV Sub-transmission Urban (69/12 kV) Distribution Customers MBA System (12kV) phaâ n phoá i (10 kV) High-Voltage Substation Distribution Line (230/69 kV) Overhead Distribution Underground Cable Transfor mer To Other High-Voltage Residential Residential Substations Underground Customer Customer Distribution Transfomer 5 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  6. Giôùi thieäu heä thoáng phaân phoái (HTPP) . Traïm trung gian HTPP goàm: 110/220 kV 1. Heä thoáng truyeàn taûi Ñöôøng daây truyeàn taûi trung gian trung gian 110/220 kV 2. Caùc traïm phaân phoái Traïm phaân phoái 3. Maïng phaân phoái sô caáp 15/22 kV 4. Caùc MBA phaân phoái Maïng phaân 5. Maïng phaân phoái thöù phoái sô caáp caáp 15/22 kV 6. Caùc thieát bò phuï trôï MBA phaân phoái 0,4 kV Hình 1.1. Sô ñoà ñôn Maïng phaân phoái Phuï taûi tuyeán HTPP ñieän. thöù caáp 6 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2