intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thu thập & trình bày dữ liệu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

57
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thu thập & trình bày dữ liệu tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về nguồn dữ liệu; sai số; phương pháp phân nhóm; bảng phân phối tần số;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thu thập & trình bày dữ liệu

 1. THU THẬP & TRÌNH BÀY DỮ LIỆU
 2. THU THAÄP & TRÌNH BAØY DÖÕ LIEÄU Nguoàn döõ lieäu  Döõ lieäu thöù caáp  Döõ lieäu sô caáp
 3. SAI SOÁ • SAI SOÁ CHOÏN MAÃU • SAI SOÁ PHI CHOÏN MAÃU ÑIEÀU KIEÄN PHAÙT SINH 1. MAÃU ÑÖÔÏC LAÁY TÖØ MOÄT TOÅNG THEÅ KHOÂNG THÍCH HÔÏP 2. SÖÏ THIEÁU CHÍNH XAÙC VAØ KHOÂNG TRUNG THÖÏC TRONG CAÙC CAÂU TRAÛ LỜI 3. TÆ LEÄ KHOÂNG TRAÛ LÔØI QUAÙ CAO 4. DUÏNG CUÏ ÑO LÖÔØNG KHOÂNG CHÍNH XAÙC
 4. PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN NHOÙM Soá nhoùm: k = (2n)1/3 Khoaûng caùch nhoùm: h = (xmax - xmin ) / k
 5. BAÛNG PHAÂN PHOÁI TAÀN SOÁ BIEÁN TAÀN SOÁ (Xi) ( fi) X1 f1 X2 f2 ... ... Xk-1 fk-1 Xk fk k f i n k: Soá nhoùm i 1 n: Kích thöôùc maãu nghieân cöùu
 6. Löôïng ñieän tieâu thuï Soá hoä gia ñình (Kwh ) (Xi) (fi) Ít hôn 100 14 100 – 120 16 120 – 140 28 140 – 160 20 160 – 180 9 180 – 200 8  200 5 100
 7. Ñoä tuoåi Soá ngöôøi traû lôøi (Xi) (fi) 20 - 25 35 26 - 35 58 36 - 40 18 41 - 50 19 51 trôû leân 5 135
 8. Thu nhaäp Soá ngöôøi traû lôøi (trieäu ñoàng/thaùng) (fi) (Xi) 1 - 1,5 36 1,5 - 3 50 3-5 22 5–7 10 7 trôû leân 5 123
 9. Ñieåm Soá sinh vieân (Xi) (fi) 1 5 3 12 4 8 5 32 7 18 8 9 10 3 87
 10. BIEÅU ÑOÀ PHAÂN PHOÁI TAÀN SOÁ Taàn soá Bieán
 11. Naêng suaát (taï/ha)ï cuûa moät loaïi caây troàng quan saùt ñöôïc treân 40 ñieåm thu hoaïch nhö sau: 153 154 156 157 158 159 159 160 161 161 161 162 162 162 163 163 164 164 165 165 166 166 167 167 170 171 172 173 174 175 176 177 168 178 179 160 160 163 164 168
 12. Naêng suaát Taàn soá Taàn soá Taàn soá töông (taï/ha) töông ñoái ñoái tích luõy (%) (%) •152 -159 7 17,5 17,5 •159 - 166 19 47,5 65,0 •166 - 173 8 20 85,0 •173 - 180 6 15 100 40 100
 13. Bieå u ñoà phaâ n phoá i taà n soá 19 20 16 Soá quan saù t 12 7 8 8 6 4 0 152 159 166 173 180 Naê ng suaá t (taï /ha)
 14. Bieå u ñoà taà n soá tích luõ y 50 40 Soá quan saù t 30 20 10 0 152 159 166 173 180 Naê ng suaá t (taï /ha)
 15. Taà n soá töông ñoá i (%) Bieå u ñoà taà n soá töông ñoá i tích luõ y 100 50 0 152 159 166 173 180 Naê ng suaá t (taï /ha)
 16. CHIEUCAO Stem-and-Leaf Plot Frequency Stem & Leaf 3.00 13 . 669 5.00 14 . 01123 4.00 14 . 5789 15.00 15 . 001122234444444 7.00 15 . 5677789 3.00 16 . 034 5.00 16 . 56789 3.00 17 . 014 4.00 17 . 5779 1.00 18 . 1 Stem width: 10 Each leaf: 1 case(s)
 17. 190 180 170 160 150 140 130 N= 50 CHIEUCAO
 18. Median( Q2) Xlargest X smallest Q Q3 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2