intTypePromotion=1

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài mở đầu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
107
lượt xem
26
download

Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có được tài liệu như thế này tác giả cố gắng đúc kết những kiến thức đã học cùng tham khảo một số tài liệu thực tập một cách hết sức cô đọng. Để có tài liệu liệu này xuất phát từ những trăn trở của tác giả là làm sao khi tốt nghiệp ra trường sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường có thể tự mình thực hiện những nghiên cứu và cụ thể hóa những gì học lý thuyết bằng thực nghiệm. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng thực hành xử lý nước thải ( Th.s. Lâm Vĩnh Sơn ) - Bài mở đầu

  1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH MÔÛ ÑAÀU Ñeå coù ñöôïc taøi lieäu nhö theá naøy taùc giaû coá gaéng ñuùc keát nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc cuøng tham khaûo moät soá taøi lieäu thöïc taäp moät caùch heát söùc coâ ñoïng. Ñeå coù taøi lieäu lieäu naøy xuaát phaùt töø nhöõng traên trôû cuûa taùc giaû laø laøm sao khi toát nghieäp ra tröôøng sinh vieân ngaønh Kyõ thuaät Moâi tröôøng coù theå töï mình thöïc hieän nhöõng nghieân cöùu vaø cuï theå hoùa nhöõng gì hoïc lyù thuyeát baèng thöïc nghieäm. Taøi lieäu höôùng daãn kyõ thí nghieäm thuaät xöû lyù chaát thaûi duøng cho sinh vieân Khoa Hoïc Moâi Tröôøng ngaønh Kyõ Thuaät Moâi Tröôøng. Caùc baøi thí nghieäm giôùi thieäu quaù trình cô baûn nhaát ñeå xöû lyù caùc loaïi oâ nhieãm tieâu bieåu goàm: Phöông phaùp cô hoïc: Phöông phaùp laéng, loïc ü Phöông phaùp hoaù lyù: Trao ñoåi ion, keo tuï, haáp phuï. ü Phöông phaùp hoaù hoïc: Quaù trình oxi hoaù khöû , cheá bieán chaát thaûi raén ñeå saûn ü xuaát saûn phaåm coù ích. Phöông phaùp sinh hoïc: xöû lyù baèng buøn hoaït tính ü 1. Noäi dung Sinh vieân laàn löôït thöïc hieän 7 baøi thí nghieäm xöû lyù oâ nhieãm, xöû lyù vaø taän duïng chaát thaûi. Baøi 1 : Thí nghieäm khöû saét trong nöôùc caáp. Baøi 2 : Thí nghieäm trao ñoåi ion. Baøi 3 : Thí nghieäm laéng boâng caën. Baøi 4 : Thí nghieäm Jartest. Baøi 5 : Xöû lyù nöôùc thaûi oâ nhieãm phaåm nhuoäm baèng phöông phaùp haáp phuï treân than hoaït tính . Baøi 6 : Xöû lyù vaø taùi söû duïng xæ keõm. Baøi 7 : Thöïc haønh xaùc ñònh hieäu xuaát xöû lyù nöôùc thaûi baèng phöông phaùp buøn hoaït tính 2. Muïc ñích thí nghieäm. Giuùp sinh vieân laøm quen vôùi caùc kyõ naêng caàn thieát cuaû moät kyõ sö töông lai. Ø Coâng ngheä xöû lyù, thieát bò xöû lyù oâ nhieãm vaø xöû lyù chaát thaûi. Ø Vaän haønh caùc thieát bò xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng . Ø Ñieàu haønh moät nhoùm sinh vieân cuøng thöïc hieän moät coâng vieäc. Ø Luyeän taäp khaû naêng vieát baùo caùo kyõ thuaät. 3. Yeâu caàu tröôùc khi thí nghieäm. Tröôùc khi thí nghieäm moãi sinh vieân phaûi ñoïc tröôùc baøi höôùng daãn thí nghieäm, tham khaûo caùc taøi lieäu lieân quan ñeå tìm hieåu caùc kieán thöùc caàn thieát cho baøi thí nghieäm. Xem thieát bò ñeå hieåu caùch tieán haønh thí nghieäm, laäp keá hoaïch laøm vieäc vaø phaân coâng trong nhoùm. Ø Yeâu caàu khi laøm thí nghieäm.: Sau moãi baøi thí nghieäm moãi sinh vieân phaûi laøm moät baûn baùo caùo thí nghieäm ñeå baùo caùo keát quaû thu ñöôïc. Baùo caùo thí nghieäm goàm caùc phaàn sau: ü Trang bìa ghi ñaày ñuû caùc thoâng tin veà nhoùm thí nghieäm vaø baøi thí nghieäm goàm: v Nhoùm thí nghieäm: soá nhoùm, hoï vaø teân, maõ soá sinh vieân. v Ngaøy thí nghieäm, nôi thí nghieäm. v Baøi thí nghieäm. Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 1 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
  2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä TP.Hoà Chí Minh – Khoa Moâi Tröôøng vaø CNCH ü Noäi dung v Trích yeáu : trình baøy yeâu caàu, noäi dung toùm taét vaø keát quaû cuaû baøi thí nghieäm. v Lyù thuyeát: trình baøy lyù thuyeát lieân quan ñeán baøi thí nghieäm. v Keát quaû : trình baøy keát quaû ño ñöôïc khi thí nghieäm vaø keát quaû tính toaùn. v Bieän luaän : neâu leân caùc yù lieán cuaû mình veà caùc vaán ñeà maø baøi thí nghieäm yeâu caàu bình luaän. v Phuï luïc : trình baøy caùc pheùp xöû duïng khi tính toaùn, caùc keát quaû thí nghieäm. v Taøi lieäu tham khaûo. Th.S. Laâm Vónh Sôn Trang 2 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2