intTypePromotion=3

Bài giảng Thuốc bảo vệ thực vật (Phần A: Những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và sử dụng) - Chương 1: Cơ sở độc học nông nghiệp

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
205
lượt xem
50
download

Bài giảng Thuốc bảo vệ thực vật (Phần A: Những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và sử dụng) - Chương 1: Cơ sở độc học nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Thuốc bảo vệ thực vật (Phần A: Những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và sử dụng) - Chương 1: Cơ sở độc học nông nghiệp" trình bày khái niệm chung về chất độc dùng trong nông nghiệp, yêu cầu của một chất độc dùng trong nông nghiệp; phân loại thuốc bản vệ thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thuốc bảo vệ thực vật (Phần A: Những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và sử dụng) - Chương 1: Cơ sở độc học nông nghiệp

  1. 9/17/2015 Lớp học phần VNUA-Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/ PHẦN A -Liều gây chết trung bình (medium lethal NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ THUỐC BẢO dose, MLD = LD50): VỆ THỰC VẬT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG • Qua miệng CHƢƠNG 1 • Qua da CƠ SỞ ĐỘC CHẤT HỌC NN Dạng lỏng - Dạng rắn 1.Khái niệm chung về chất độc dùng trong -Nồng độ gây chết trung bình (medium nông nghiệp, yêu cầu của một chất độc dùng trong nông nghiệp lethal concentrate - LC50) 1.1.Khái niệm chung về chất độc -Thời gian gây chết trung bình ( medium 1.Chất độc lethal time- LT50): 2.Tính độc -Thời gian quật ngã trung bình ( medium 3.Độ độc knock -out time- KT50): 4. Liều lƣợng: đƣợc chia thành nhiều mức B¶ng 1- B¶ng ph©n lo¹i ®é ®éc thuèc BVTV ë ViÖt Nam vµ c¸c biÓu tîng vÒ ®é ®éc cÇn ghi trªn nh·n Nhãm Ch hinh tîng V¹ch §é ®éc cÊp tÝnh LD50 dèi víi chuét (mg/Kg thÓ ®éc ®en Mµu träng) Qua miÖng Qua da ThÓ r¾n ThÓ láng ThÓ r¾n ThÓ láng Nhãm RÊt Đầu lâu xương Đá 4000 III thËn không liền nét l¸ c©y trong hình thoi vuông trắng 1
  2. 9/17/2015 1.2.Một số định nghĩa: 1-Dịch hại (pest): 2-Thuốc trừ dịch hại (pesticide ): 3-Thuốc bảo vệ thực vật (sản phẩm nông dƣơc) 2
  3. 9/17/2015 Lớp học phần VNUA-Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/ 1.3.Yêu cầu của thuốc bvtv: 2. PHÂN LOẠI THUỐC BVTV -Có tính độc với sinh vật gây hại. 2.1.Dựa vào đối tƣợng phòng chống: -Có khả năng tiêu diệt nhiều loài dịch hại 2.2.Dựa vào con đƣờng xâm nhập ( tính độc vạn năng), nhƣng chỉ tiêu 2.3.Dựa vào nguồn gốc : diệt các loài sinh vật gây hại mà không gây hại cho đối tƣợng không phòng 2.4.Dựa vào thành phần hoá học trừ ( tính chọn lọc). -An toàn đối với ngƣời, môi sinh và môi trƣờng. -Dễ bảo quản , chuyên chở và sử dụng. -Giá thành hạ. 2.1.Dựa vào đối tƣợng phòng chống: • Thuốc trừ sâu (Insecticide): • Thuốc trừ nấm nấm (Fungicide): • 2.2.Dựa vào con đƣờng xâm nhập • Thuốc trừ vi khuẩn (Bactericide): • Thuốc trừ virus (virucide) • Thuốc trừ chuột (Rodenticde hay Raticide): • Thuốc trừ nhện (Acricide hay Miticide): • Thuốc trừ tuyến trùng (Nematocide):. • Thuốc trừ cỏ (Herbicide): • Thuốc trừ ốc (Molluscicide): 2.3.Dựa vào nguồn gốc : 2.4.Dựa vào thành phần hoá học 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản