intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học ứng dụng chuyên ngành: Phần 1 - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

Chia sẻ: Dương Hàn Thiên Băng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

5
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 của bài giảng "Tin học ứng dụng chuyên ngành" cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản; các lệnh vẽ cơ bản; các phương pháp nhập tọa độ thường dùng; nhóm lệnh hiệu chỉnh sửa; trình tự thiết lập một bản vẽ; ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật; ứng dụng tin học trong thiết kế mở vỉa, đào lò;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng chuyên ngành: Phần 1 - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 1. sO cONc rHuoNG TRUoNG DAr Hec cONc Ncurtp eN (s&)a:ce(f,[l)acceczx> : /\ t c r -c ) BAT cIANc .T]N ]tgc l1ra Dgilc cltoyEN ]rcf,il]l (uuxc cno srNu vrtu rsar nan io rniNn oo ooi r-HAc rvr6 Ncuor nr0N soAN: TH.s noANc vAN NAM ro"l QUANG NINH _ 20lr
 2. zX Prrr'n I CAC KIEN THUC CO BAN OL
 3. 1. Kh6i ni6m co bin Tin hoc rlng dUng cho ngdnh Khai th6c m6 Hdm ld ld m6t cOng cU thgc hiOn cdc thao tdc tinh toi{n vd md ti kdt qui bang nh0ng k} thuAt d6 hoa, bing bidu . . theo yOu cdu ctra linh vuc . srl dung nham n0ng cao tinh chfnh x6c, dring a k! thuAt,, tidt kiOm thdi gian, ning cao hiOu qui kinh td 2 cnc TEilH UE CO giil 2.1 Citch chay Autocad f Xndi dQng blng bidu tr$ngr ta double'click tio bidu triflng AutoCAD 2004, # Khdi ilQng theo ilridng don : Programs\AutoD esk\Auto CAD 2004\Auto CAD 2004 \ 02
 4. # Graphics Area(vtns d{i hoa): Li vli ng thr/c hiQn bdn vE, #Menu Ber: Nlm n gang phfa trtn rring dii hga glim cdc mgc: tr'ile, Edit, View... # Status Line iddns tra ns thdi): Nim ngang d phfa drldirring dti hoa., hidn thic{c trqng th{iGrip, Snap, Ortho..' Nhffng trqng thdi niy d chd d0 0N thi dddc dfm di, cdn d che dQ 0IT'thi hi md ili, Khi double.click rio cde nrit trqng th{i, n€'u dang md thitdt ti ngrIflc lqi, # Command line (ddns l0 nhi: Nim tr8n Status Line ri phia dridi Graphics Area, Ta nh4p lqnh edn ding tqiilfly, Dflu nhdc sau khidtng lQnh ho{c Menu mi ta ilang sf ilgng cfing xufl't hiQn tqi dty #UCSicon ftidu tddn ne toa dd)r Nim d gdc trdiot/di GraPhics Area ri ta c6 ttrd tdt md dichuydn dri{c, # Toolber (thanh e8ns cu)r Cd nhidu nrit Toolbars, m6imit li hidu trI{ng cria lgnh trong Toolbar, # Crosshail Giao didm cria 2s{it6c theo phddng X ri Y, tqa dQ dd{c th0ng hdo g6c trdimin hinh, 03
 5. - Curson Con chqy Screen Men x - Pnll.down Menur Bdng danh mrle kdo AutoCA0 Windon, Help ts*rr xu0hg cria mOt ti8u d{5, Taitlty, ta c6 thd i close FILE i ,l'j' All chgn l6nh tnic ti€p, EDIT VIEW 1 Cascade - Screen Menur Danh muc nlm btn phdi VIEW2 Iile Horizontally IN5ERI Tile Vertkall, Graphics Area, theo m{c dinh nd kh0ng FORt4AI Arrange Ic I xuel h ign, Dd tdt ho4c md ta lim nhrJsaur T00Ls t T0015 2 v I Drawingl,dwg Menu Bar > Tool > Otions > Display > DRAW 1 Chqn d *Display DRAl/t/ 2 screen menu, DIIv]N5ION Lrtu f I . Chflin hoar Ttn Menu ItlODIFYl [IODIFY2 . Chfl tlt'u in hoa d sau c6 de'u 2 che'm: Tgn l0nh . Chfl de'u in hoa d sau HELP kh0ng c6 dfl,u I ehflm; Ttn h/a chgn (Ta it tlrtng d€h Sereen Menu vi kh0ng thufn tifn) A55I5I LAST a+
 6. z.z cic PHUONG PHAP NUAP roA D0 THUONG DUNG a Toa d0 tuyOt ddi Tqa d0 tuygt d0i li tri sO'thqc crla c{c tqa dq x'},x s0 rdi g0c 0, Bqn gid tri cd thd bd qua tri sd a lric fly AutoCAD th8m rio gi{ td z blng hien thdi, b To? dQ cgc tuY0t ildi Tga dq cdc cho blng bdn kfnh D ri gdc quay, Toa dq cric drlflc nhqp nhrisaul D < p A D ,il \ \ Drli,n.q chudn 0,0 sDr 100 < 30 nghla la D = 100' gdc dinh huUng P= 30 d6 so r'Ji toe 0q goc 0s
 7. 2.2 CAC PHUoNG PHAP NHAP TOA D0 THUONG DUNG a To? do tuyet ddi Tqa d0 tuygt d0i li tri sOrthr/c crla c{c tqa dQ x'X'u $0 rdi g0'c 0, Bqn cd thd bd qua tris0'a lric ey AutoCAD thtm tio gi{ trirblng gid tri hign thdi, b To? dQ cr;c tuyet ddi Tqa dq cdc cho blng bdn kfnh D vi g6c quay, Tga d9 cric dri{t nhqp nhrisau: D < p A f) ,'i \P,rorg ctudn 0I 0 IIDr 100 < 30 nghla li D = 100, gdc dinh hudng p = 30 dff so vditoe 00 goc 0s
 8. 2.3 YE DoAN ruiNc (l6nh LrNE) a, C0ng dung Dring dd rE edc dOi trigng li doqn thdng, b, Nhflp l6nh Pull.down menui Draw /Line Screen menui DRAl{lfl,ine Standard Toolbars: Nrit Line / Gff l6nh: Line fiodc L) c, Cri phd p l0nh Conmandr line(L) LINE specify first point: $pedfy next point or [Undo]r $pecify next point or [Clore/[Jndo]: + Ddp Closer Ddng kin dridng gtp khric +D{p Undor Hriy bd I dop rrYa rE 06
 9. 2.4 YE DUoNG TRON (L6nh Circle) a, CBng d un Dr)ng dd vE cdc ttOi tr/flng li drrdng tr0n. b, Nh6o l€nh Pull-down menu: Draw / Circle Screen menui DRAWI / Circle Standard Toolbars: Nrit Circle o Gd l$nh: Circle (ho{c C) c, Cri phd p l6nh Command: Circle Specify center point for circle or [3P/?P/Itr (tan tan radius)]r TrY ilfly ta cd c{c cdch vB iil/dngr Circle I Center, Radius Donut Center, Diameter 5pline 2 Points Ellipse I 3 Points Block ) Tan, Tan, Radius Point ) Tan, Tan, Tdn U.I.L 0f
 10. d, Vfdu Dring lQnh LINE vE hinh chil nhft c6 kich tht/dc ld ?,00x50 vi mQt ilinh c6 tqa ilO 50,10, LINE specify first point: 50,10 Specify next point or [Undo]: @200'0
 11. i/VB ilddns trdn blns t$m ri bdn kfnh ( Center, Radius): Commandr Circle Specify center point for circle or [3P/2PlItr (tan tan radius)]: Specify radius of circle or [Diameter]t ii/VE ihidnq trdn qua 3 didm (3P): Commandr Circle Specify center point for circle or [3P/2P/Itr (tan tan radius)]r 3P Specify frrst point on circle: Specify second point on circlel Specify third point on circle: iii/VE tilidnq trdn qua 2 tlidm (2P)-2 ilidm mrit tlrjdng kfnh Command: Circle Specify center point for circle or [3P/lPlIh (tan tan radius]l: ?P Speclfy first end point of circle's diameten Specify second end point of circle's diameten 0q
 12. iiii/V0 tilidns trdn tiE,D xric rdi X dridns vi bdn kinh R (Tan tan, Radiusi Commandl Circle Specify center point for circle or [3P/rPlItr (tan tan radius)]: TTR $pecify point on object for fust tangent of circlel Specify point on object for second tangent ofcirclel
 13. b/ Cuns trdn qua ilid m tld-u, ttm, ilidm cuoi (Start. Center, Endi: Command: Arc Specify start point of arc or [Center]: Specify second point of arc or[Center/End]: CE Specify center point of arc: Specify end point of arc or [Angle/chord Length] r E ,S C 4
 14. 2.5 Yfr, CUNG TRON (Lenh Arc) a. VE cung trdn qua 3 tliim Arc ) 3 Poinfs 3.6 VE CUNG TRON Cirrle start, Ccrter, End Donut ' stBrt, Center, Angle (LSnh ARC) 5pline Start, Ccnter, Length Ellipse ) Pull-down menu! Drew /Arc Start, End, Angle Block ) Toolbars: Nrit Arc Point ) start, End, 0ir*ction start, End, Radius Type inr Arc Hatch.,. Center, start, End Ciic cung trdn tili{c vE theo chidu Boundary., . Center, 5tart, Angle Redon ngriflc.chidu quay kim tlring hri. Wip6d* . Center, start, Length C6 nhitiu cdch vB cung trdn Ravision Cloud Continue a/ Cuns trdn oua 3 didm (3P)r Command: Arc Specify start point of arc or.[Center]: Specify second point ofarc or [Center/End]r Specify end point ofarc: P P3 P1 &
 15. 2.6 Yfr,DA GrAc oiu (LQnh Polygon) a CSnq duns Dring tld rB cdc aoi trr4ng ld ila gidc b, Nhflp l€nh Pull-down menui Draw /Polygon Standard Toolbars: Nrit Polygon o Gb l€nh: Polygon (hoic POL) c. Cri phdp l€nh Command: Polygon Enter numberof side : Specify center of polygon or [Edge] : Enter an option [Inscribed in circle/ Circumscribed about circle] : Dd,p ddng nhdc niy, ta c6 3 cdch vE tla gidc nhd sau: i/ VE da sidc n6i ti dddn t trdn fl) r Trtn ddng nhdc bqn ddp Inscribed 1 Enter an option [Inscribed in circle/ Circumscribed about circlel : I Specify redius of circle: ' a). N0i ti6'p (t) ii/V€ da eidc nqoai ti€b dddne trdn (C): Trtn ddng nhdc bqn d6p Circumscribed: Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circlel : C Specify radius' of circler
 16. iii/VB tla slSc bdt I canh (E): Command: Polygon Enter number of slde :E 4+
 17. 2.7 vfr, niNu cnfl NHAI (lcntr Rectangle) * Cdc hJa chon tr0n ddng ! # Drip Chamfen dd r{t gdc hinh chfl nhflt Specify frrst chamfer distance for rectangles ! Specify second chamfer distance for rectangles :(cho doqn vdt thf 2> # Drip Eleration ri Thicknessr tlinh tlQ cao ri ilq ntng ltn cria hinh chfi nhft khi vE 3 chitiu # Ddp Ellleh hi{n trdn cdc g6c hinh chf nh$t. Sau khi chgn ildp ['tr8n d0ng AutoCAD sE nhdc bqn cho g6c hi{nr Specify radius for rectangles i Specify first corner point or IChamfer/ Elevation/ Elllet/ Thickneess/ Widthlr {Udt Adu cho rlinh thf l} # Ddp l{idthr dinh bii rQng n6t rE, Sau khi chgn tldp W tr€n tldng nhdc , AutoCAD sE nhdc b4n cho bli rQng ndtr Specify line width for rectangles : Specify first corner point or IChamfer/ Eleration/ Eillet/ Thickneess/ Widthli tl C P () n't l-lyrn'rfpr' lrt Fillrt L5
 18. 2.8 VE HINH ELIP (LOnh Etlipse) a, CEns d uIltI Dtng itd vB edc tlOi trlOng ld ellipse, Vi6c vE elip phq thu6c vdo gid tribieh PELLIPSE, PELLIPSE =L thi elip li 1 tla tuyth gtim c{c cung trdn ghdp lqi, Do tl6 t\nh Peditc6 tde dqng tl0i rdi n6 nhr/vdi dr/dng pline. PELLIPSE = 0: thi elip li tilidngtldn hinh nhr/Spline, cho n8n l$nh Pedit kh6ng cd tdc dgng rdind, Vi gi0hg nhrittridng trdn, c6 thd truy bdt CEN,QUA cria n6, b, Nhip l6nh Pull-down menui Drar+, / Ellipse Standard Toolbars: Nrit Ellipse o G6l€nhr Ellipse (ho{c EL) c, Cd phd p l0nh Command: Ellipse Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/ Center]: 4b
 19. Ddp ddng nhdc ta cd nhitiu cdch vB elip tn/dng hflp tlit bieh Pellipse =0 i/ Cho L truc vd % truc thrl2: Cornrnand: Ellipse Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: Spe'cify other endpoint of axis: Specify dista4ce to other axis or [Rotation]: Tqt atty ban c6 thd xdc ttinh trgc cdn lqi blng cdch tldp R (Rotation- quay I g6c): Specify distance to other axis or [Rotation]: R Specify rotation eround mqfur axis: P3 P1 PE Specify start angle or [Parameter]: P2 C 180 PL 0 LT
 20. 2.9 YE DUoNG CONG (L6nh Spline) a, C0ns d ung LBnh Spline dring ttd tao ra rilidng cong btt ki, Khi rE Spline phdi mi n6 ili qua, ggi li Control Point, NgrJdi ta thr/dng srY cho cdc tlidm dgng lQnh Spline tld vE bin tt{i, rB cdc ihidng tldng mri'c trong ilia lf , cdc m0u cAy, ngridi, vf t trang trf trong kieh trric, thiet kd mriy, 0t0,,, Cdc iilIdng Polyline tao bdi lfnh Pline c6 thd chuydn thinh dqnh dridng Spline xep xi b{c nhdl nhd l6nh hiQu chinh Pedit lia chgn Spline, Bdn th8n dddng Spline c6 thd ttriflc higu chinh blng lgnh Splinedit, b, Nhflp l6nh Pull-down menu: Draw /Spline Stendard Toolbarsr Nrit Spline Gd l6nh: Spline (ho{c SPL) 43
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2